KİTAP
İnşaat Hukuku Kitabı

EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ

~ 20.04.2010 ~
EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ[1]
 
PLAN
 
I.      GENEL OLARAK
 
II.   KATILMA REJİMİNDE EGEMEN OLAN İLKELER
 
A.   Emek Karşılığı Edinilen Mallarda Hak Sahipliği İlkesi
1. Genel olarak
2.     İstisnası
         B. Sözleşme Özgürlüğü İlkesi
III.     KATILMA REJİMİNE İLİŞKİN SÜRELER
A.   Başlaması
B. Sona Ermesi
                  1. Ölümle
                  2. Başka mal rejimine geçiş
a. Sözleşmeyle
b. Mahkeme kararıyla
 
aa. Haklı sebeple mal ayrılığına geçiş
bb. Ayrılık kararı
3. Boşanma ve iptal davasıyla
IV.     KATILMA REJİMİNDE MAL TÜRLERİ
A.   Edinilmiş Mallar (TMK. md. 219)
1. Çalışma karşılığı edinilen mallar
2. İstisnaları
B. Kişisel Mallar (TMK md. 220)
1. Kanundan dolayı kişisel mallar
2. Sözleşmeden dolayı kişisel mallar
V. KATILMA REJİMİNİN TASFİYESİ
A. Malların Hangi Tarihteki Değerlerinin Esas Alınacağı
1. Malların değerlendirme anı
2. İstisnası
B. Hangi Değerlerin Ölçü Alınacağı
1. Sürüm değeri 
2. Gelir değeri
3. Hakkaniyet değeri
 
C. Artık Değerin (Net Değerin) Hesabı
 
1. Aktiflerin hesabı
         2. Pasiflerin hesabı
 
a. Değer artış payı
                   b. Edinilmiş mala giden kişisel malların karşılıklar
                   c. Borçlar
 
D. Katılma Alacağının Hesabı
 
E. Alacaklarının (Katılma ve Değer Artış Alacaklarının) Ödenmesi
 
     1. Alacağın Niteliği
     2. Ödemenin Nakit veya Ayın Olarak Yapılabilmesi(TMK. md 218)
     3. Ölüm Durumunda Konut ve Konut Eşyasında Nakit Yerine Ayni Hak İstemi(TMK. md. 240)
     4. Katılma Alacağının Azaltılması ya da Reddi (TMK. md. 236)
     5. Karşılık Alacakların Takas Edilmesi (TMK. md. 236/II)
     7. Borçluya Ödeme İçin Tarih (Vade) Tanınması ve Alacağa Faiz ve Güvence Verilmesi (TMK. md. 239)
     8. Borçlular
     9. Alacaklılar
 
F. Paylı Mülkiyetin Tasfiyesi
 
G. Zamanaşımı
 
H. Katılma Alacağı ve Miras Hakkı
 
 
 
l.             GENEL OLARAK
 
         Edinilmiş mallar katılma rejimi TMK.’nda 2002 yılında yapılan değişiklerle yasal mal rejimi olarak kabul edilmiştir. Yasal mal rejimi olarak kabul edilmesinin anlamı ise şudur; çiftlerin herhangi bir işlem yapmasına veya istekte bulunmasına gerek kalmaksızın malların yönetiminde ve paylaşımında bu rejime bağlı kılınmaları.
 
         Yanlar bu mal rejimini benimsemek istemiyorlarsa diğer mal rejimlerini seçtiklerini gösterir mal rejimi sözleşmesini imzalamaları gerekir. Diğer mal rejimleri seçime bağlı olduklarından seçimlik mal rejimleri olarak anılırlar.
 
         Diğer mal rejimlerinin seçimi evlenmeden önce veya evlendikten sonra yapılabilir. Evlenmeden önce noterde diğer mal rejimlerinin seçimi yapılabileceği gibi, bu seçim evlilik sırasında evlendirme memuruna beyanda bulunularak da yapılabilir. Evlilikten sonra ise bu seçim ancak noter huzurunda yapılabilir. Eski MK. bu seçimin geçerliliğini mahkeme onayına bağlamıştı.
 
II.         KATILMA REJİMİNDE EGEMEN OLAN İLKELER
 
A.   Emek Karşılığı Edinilen Mallarda Hak İyeliği İlkesi
 
TMK. md. 219 edinilmiş malların tanımı yapılmıştır:
 
         “Edinilmiş mal, her eşin bu mal rejiminin devamı süresince karşılığını vererek elde ettiği malvarlığı değerleridir.
 
    Bir eşin edinilmiş malları özellikle şunlardır:
 
    1. Çalışmasının karşılığı olan edinimler,
 
    2. Sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının veya               personele yardım amacı ile kurulan sandık ve benzerlerinin yaptığı                 ödemeler,
 
    3. Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar,
 
    4. Kişisel mallarının gelirleri,

    5. Edinilmiş malların yerine geçen değerler.”
 
         Bu sayılan maddeler, eşlerin karşılıklı dayanışma ve yardımla birlikte evlilik süresince  edindiği malları, edinilmiş mal olarak saymıştır.
 
         Yasa kişisel malları sayarak edinilmiş malların belirlenmesinde kapsam dışı bırakılacak kazanç ve malları belirlemiştir. Yasanın 219. maddesi yasaca kişisel mal olarak kabul edilmiş malları sayarken 220. maddesi ise sözleşme ile edinilmiş mal kapsamı dışında bırakılabilecek kişisel mallara yer vermiştir.
1.     Kanuna göre
 “Aşağıda sayılanlar, kanun gereğince kişisel maldır:
1. Eşlerden birinin yalnız kişisel kullanımına yarayan eşya
         2. Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan veya bir eşin sonradan miras yoluyla ya da herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiği malvarlığı değerleri
3. Manevî tazminat alacakları
4. Kişisel mallar yerine geçen değerler.”
         2. Sözleşmeye göre
         “Eşler, mal rejimi sözleşmesiyle, bir mesleğin icrası veya işletmenin faaliyeti sebebiyle doğan edinilmiş mallara dahil olması gereken malvarlığı değerlerinin kişisel mal sayılacağını kabul edebilirler.
         Eşler, mal rejimi sözleşmesiyle kişisel malların gelirlerinin edinilmiş mallara dahil olmayacağını da kararlaştırabilirler.”
         B. Hak Sahipliğinin Evlilik Süresince Edinilen Mallarla Sınırlı Olması İlkesi
         Yasa 219. maddesinde edinilmiş malın, yasal mal rejimi devam ettiği sürece edinilmiş mallar olduğunu ve 220. maddesinde de evlilik öncesinde edinilen malların kişisel mal olduğunu belirtmiştir.
         Bu iki madde göz önüne alındığında ancak evliliğin devamı ve bu mal rejimine bağlı kalındığı sürece edinilen malların edinilmiş mal olarak kabul edileceği, evlilik öncesinde edinilen malların ve sayılan diğer kişisel malların edinilmiş mal olarak değerlendirilemeyeceği açıkça ortaya çıkmaktadır.
 
 
C.               Hak Sahibi Eşe Ayni Değil, Şahsi (Alacak) Hakkı Tanınması İlkesi
1. Genel olarak
         Yasa 239/I. maddesinde bu mal rejimi bağlamında kazanılan hakkın bir ayni hak olmadığı alacak hakkı olduğunu, borçlu eşin bunu nakden veya ayın olarak ödeyebileceğini belirtmiştir.
         Söz gelimi evlilik süresinde alınmış bir taşınmaz olduğunu varsayalım. Malların paylaşımına gidildiği zaman eşler arasında mülkiyet paylaşımı yapılmaz, malın rayiç bedeli hesaplanır ve alacaklı olan eşe bu bedel ödenir.
         Verilen hak bir ayni hak olmadığından eşlerin edinilmiş ve kişisel malları üzerinde tasarruf yetkileri sınırlanmış değildir. Ancak yasa bu yetkinin kullanım sınırlarını belirlemiştir.
         TMK. md. 194 aile konutunun (ister edinilmiş mal ister kişisel mal olsun) diğer eşin onayı bulunmadıkça başkalarına devredilemeyeceğini veya bu konut üzerinde hakların sınırlanamayacağını, rehin edilemeyeceğini, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesinin feshedilemeyeceğini,
         TMK. md. 223/II aksine bir anlaşma olmadığı sürece paylı mülkiyete söz konusu mal üzerinde diğer eşin rızası olmadan tasarrufta[2] (yararlanma ve yönetim etkisi hariç) bulunulamayacağını (bu maddenin amacı yasal önalım hakkı bulunan eşin dilerse bunu gider yapmadan kullanmasını sağlamaktır.) belirtmiştir.
a.     İstisnası
         TM. md. 240 mal rejimi dolayısıyla kazanılacak hakkın ayni hak olarak ileri sürülebileceği durumları düzenlemiştir.
         “Madde 240: Sağ kalan eş, eski yaşantısını devam ettirebilmesi için, ölen eşine ait olup birlikte yaşadıkları konut üzerinde kendisine katılma alacağına mahsup edilmek, yetmez ise bedel eklenmek suretiyle intifa veya oturma hakkı tanınmasını isteyebilir; mal rejimi sözleşmesiyle kabul edilen başka düzenlemeler saklıdır.
         Sağ kalan eş, aynı koşullar altında ev eşyası üzerinde kendisine mülkiyet hakkı tanınmasını isteyebilir.
 
         Haklı sebeplerin varlığı hâlinde, sağ kalan eşin veya ölen eşin yasal mirasçılarının istemiyle intifa veya oturma hakkı yerine, konut üzerinde mülkiyet hakkı tanınabilir.
         Sağ kalan eş, miras bırakanın bir meslek veya sanat icra ettiği ve altsoyundan birinin aynı meslek veya sanatı icra etmesi için gerekli olan bölümlerde bu hakları kullanamaz. Tarımsal taşınmazlara ilişkin miras hukuku hükümleri saklıdır.”
         Bu madde daha çok eşlerin evlilikleri süresince oturdukları aile konutu (kiralanmış veya mülkiyetlerinde olan) ve kullanılan ev araç gereçleriyle, ev eşyalarıyla ilgilidir. Bu hüküm ancak ölüm nedeniyle evlilik birliğinin son bulması durumunda uygulama alanı bulur. Sağ kalan eş intifa, oturma, mülkiyet isteğinde bulunabilir.
         D. Sözleşme Özgürlüğü İlkesi
         Yasa bu mal rejimini zorunlu kılmadığı gibi bu mal rejimi içerisinde de değişiklikler yapabilme olanağı sunmuştur. Buna göre;
            a. Mesleğin icrası veya işletmenin faaliyeti sebebiyle doğan edinilmiş mallara dahil olması gereken malvarlığı değerleri kişisel mal sayılabilir (TMK. md. 221/I).
         b. Eşler, mal rejimi sözleşmesiyle kişisel malların gelirlerinin edinilmiş mallara dahil olmayacağını da kararlaştırabilirler (TMK. md. 221/II).
         c. Eşler, yazılı bir anlaşmayla değer artışından[3] pay almaktan vazgeçebilecekleri gibi, pay oranını da değiştirebilirler (TMK. md. 227/III).
         d. Artık değere katılmada mal rejimi sözleşmesiyle başka bir esas kabul edilebilir (TMK. md. 237/I).
         e. Aksine anlaşma olmadıkça, eşlerden biri diğerinin rızası olmadan paylı mülkiyet konusu maldaki payı üzerinde tasarrufta bulunamaz (TMK. md. 223/II).
          E. Kanıt Kolaylığı ve İyiniyet İlkesi
         Kanıtla ilgili olarak TMK. md. 222 hükmü getirilmiştir. Bu hükme göre;
1.     Malın birisine ait olduğu savında bulunuluyorsa bu savda bulunan eş tarafından kanıtlanmalıdır (f. I).
2.     Malın, kime ait olduğu belirlenemiyorsa paylı mülkiyette olduğu varsayılır (f. 2)
3.     Aksi kanıtlanıncaya kadar malların edinilmiş mal olduğu kabul edilir (f. 3).
4.     Eşlerden her biri mallarının dökümünün (envanterinin) tutulmasını noterden isteyebilir ( md. 216), (Burada bir sınır var. O da şu ki resmi envanterdeki mallar ancak getirilmesinden başlayarak bir yıl içinde kayıt altına alınmış olması. Bu durumun aksini ne süren eş bunu kanıtlamakla yükümlüdür).
İyiniyetle ilgili olarak da şu hükümler yasada yer bulmuştur.
Karşılıksız ve muvazaalı temlik yasağı (TMK. md. 229)
            Madde 229: “ Aşağıda sayılanlar, edinilmiş mallara değer olarak eklenir:
            1. Eşlerden birinin mal rejiminin sona ermesinden önceki bir yıl içinde diğer eşin rızası olmadan, olağan hediyeler dışında yaptığı karşılıksız kazandırmalar,
            2. Bir eşin mal rejiminin devamı süresince diğer eşin katılma alacağını azaltmak kastıyla yaptığı devirler.
            Bu tür kazandırma veya devirlere ilişkin uyuşmazlıklarda mahkeme kararı, davanın kendisine ihbar edilmiş olması koşuluyla, kazandırma veya devirden yararlanan üçüncü kişilere karşı da ileri sürülebilir.”
            Bu kanun hükmü, kötü niyetle mal kaçıran eşin, bu eyleminden diğer eşin uğrayacağı zararları engellemek, gidermek için getirilmiştir. Ancak bu yasa hükmü malların elden çıkarılmasına karşı bir önlem getirmediği gerekçesiyle eleştirilmişse de yasa bu konuda iki güvence getirmiştir.
a.     Borçlu eş temlikten önce TMK. md. 199 hükmüne dayanarak diğer eşin mallar üzerindeki tasarruf yetkisinin sınırlandırılmasını yargıçtan isteyebilir.
b.     Borçlu eşin temlik işleminden sonra; üçüncü kişilerin sorumluluğuna gidilebilir. Bu durumda alacaklı eş üçüncü kişiye karşılıksız olarak yapılan kazandırmalarda bu kişiye başvurarak borçlu eşten alamadığı eksik kalan alacağını tamamlamasını isteyebilir (TMK. md. 241); muvazaalı temliklerde: alacaklı eş genel hükümlere göre iptal davasını her zaman açabileceği gibi TMK. md. 229/2 hükmüne dayanarak BK. 18 gereğince temliklerin iptalini ve ardından malların borçlu eşe dönmesini sağlayabilir. Ayrıca İİK. Md. 227 vd. hükümlerinin koşulları varsa iptal için bu hükümden de yararlanabilir.
V.               KATILMA REJİMİNE İLİŞKİN SÜRELER
A. Başlaması
         1. Evlenmeyle: Eşler evlenmeden önce ya da evlenme başvurusu sırasında seçimlik mal rejimlerinden birini seçmemişlerse evlenme ile bu mal rejimine bağlı kılınırlar.
         2. Eşlerin seçimlik rejimden vazgeçmeleriyle: Eğer eşler başka seçimlik mal rejimlerinden birini seçmişlerse ve daha sonra bu mal rejiminden vazgeçerken başka bir mal rejimi seçmemişlerse bu durumda vazgeçme anından başlayarak edinilmiş mallara katılma rejimi ile bağlı olurlar.
B. Sona Ermesi
         Katılma rejiminin sona ermesi anı şu açıdan önemlidir: Boşanma davası açılmışsa ve bu kabulle sonuçlanmışsa bu durumda sorun yoktur. Zira boşanma davasının açıldığı tarihten başlayarak sonuçlanması anına kadar geçen sürede edinilen mallar eşlerin kişisel malı sayılırlar. Dava ret ile sonuçlanırsa bu durumda bu süredeki mallarda edinilmiş mal olarak kabul edilirler. Diğer bir konu ise ayrımda (tasfiyede) malların hangi tarihteki değerinin dikkate alınacağıdır. TMK. md. 228 ve 235 buna açıklık getirmiştir; rejimin sona erdiği andaki değer esas alınır[4].
         1. Ölümle
         Ölüm ve MK. gereğince ölüme benzer sonuç doğuran durumlar da (gaiplik ve ölüm karinesi gibi) katılma rejimini sona erdirir.
         Ölüm durumunda tasfiye bu an itibariyle gerçekleştirilir.
         Gaiplik durumunda; gaiplik kararının çıkması tek başına evliliğin sona ermesi için yeterli değildir. Bu nedenle sağ kalan eşin ayrıca mahkemeden evliliğin feshi isteminde bulunması gerekir.
         Bu durumda evliliğin sona erme anı olarak gaipten son alınan haber tarihi kabul edilir. Ölüm tehlikesi içinde kaybolma durumunda ise ölüme neden olabilecek olayın gerçekleşmesi tarihi tasfiye tarihi olarak ele alınır.
 
         2. Başka mal rejimine geçiş
         a. Sözleşmeyle başka mal rejimine geçilmişse bu sözleşmenin imzalandığı tarihten başlayarak (TMK. md. 208) yasal mal rejimi sona erer. 
         b. Mahkeme kararıyla başka mal rejimine geçilmesi durumunda ise;
         aa. Haklı sebeple mal ayrılığına geçiş (TMK. md. 206)
         Koşulları:
         aaa. Haklı neden olmalı; haklı neden somut olayın özelliğine göre belirebileceği gibi yasa örnek olması açısından şu durumları saymıştır:
-         Eşin borca batık olması,
-         Eşin malvarlığı hakkında isteğine karşın bilgi vermemesi,
-         Diğer eşin sürekli ayırt etme gücünden yoksun duruma gelmesi,
-         Diğer eşin, yararları tehlikeye düşürmesi.
bbb. Diğer eşin istekte bulunmuş olması
         Bu durum sonucunda dava tarihinden başlayarak bu mal rejiminin sona erdiği kabul edilir.
bb. Ayrılık kararı
Eşler ayrılık kararıyla birlikte bu mal rejiminin terkini de isteyebilirler. Aslında bu kararın yargıçça kendiliğinde verilmesi gerekir. Eski MK.’da yer alan bu hükme yeni yasada verilmemesi uygunsuz olmuştur. Bu hükme yer verilmemesi katılma rejiminin amacına ve anlayışına aykırıdır.
3. Boşanma ve iptal davasıyla
TMK. md. 225/II “Mahkemece evliliğin iptal veya boşanma sebebiyle sona erdirilmesine veya mal ayrılığına geçilmesine karar verilmesi hâllerinde, mal rejimi dava tarihinden geçerli olmak üzere sona erer.”
VI.           KATILMA REJİMİNDE MAL TÜRLERİ
A. Edinilmiş Mallar (TMK. md. 219)
         1. Çalışma karşılığı edinilen mallar: Her eşin evlilik süresince karşılığını vererek elde ettiği mal varlığıdır.
         2. İstisnaları: Bazı kazançlar evlilik süresi içinde ele geçmiş de olsa bunlar düzenli ve olağan kazançlar değillerdir. Bu nedenle mal rejiminin dışında kabul edilirler. Bunlar:
         a. Sosyal güvenlik ve yardım kurumlarının ödemeleri.
         b. Çalışma gücünün kaybı nedeniyle tazminatlar (özel hayat sigortaları kişisel mal kabul edilir).
c. Kişisel malların gelirleri doğal ve medeni ürünleri edinilmiş mal sayılacaktır (bu malların elde edilmesindeki net gelir hesaplanmalı yani gelirin elde edilmesi için yapılan harcamalar, vergiler, değer kaybı gelirden düşülmelidir).
B. Kişisel Mallar (TMK md. 220)
1. Kanundan dolayı kişisel mallar
         a. Kişisel kullanım eşyası: Bunu TMK md. 220/b “Eşlerden birinin yalnız kişisel kullanımına yarayan eşya” olarak tanımlamıştır.
         b. Katılma rejiminden önceki mallar.
         c. Katılma rejimi süresince miras yoluyla kazanılan mallar.
         d. Karşılıksız kazanma yoluyla edinilen mallar; bağış, piyango vs. gibi.
         e. Manevi tazminat alacakları.
         f. Sosyal güvenlik ve yardım kurumları ya da çalışma gücü kaybı nedeniyle ödenen toptan tazminatların hak sahibinin kalan yaşam süresini karşılayacak olan miktarı (TMK md. 228/II).
         Örneğin: A ve B evlidirler. A 32 yaşında bir iş kazası geçiriyor ve dava açıyor. Dava sonucunda 20.500,00 YTL tazminat alıyor. Dava gideri olarak da 500,00 YTL harcıyor. B 2002 yılında boşanma davası açıyor ve 2004 yılında boşanma kararı kesinleşiyor, A kusurlu bulunuyor. Bu durumda A’nın bu işten olan kazancı dava giderlerinin düşürülmesiyle 20.000,00 YTL’dir. Burada hesap yapacak olursak A kaza sırasında 32 yaşındadır. PMF tablosuna göre 36 yıl daha yaşam süresi vardır. Buna göre 36 X 12 = 432 ay ömrü vardır. A’ya kazanç bağlansaydı 20.000 / 432 = 46,297 YTL aylık gelir alacaktı. Tasfiye tarihi olan 2002 tarihinde 42 yaşındadır. PMF tablosuna göre yaklaşık 28 yıl ömrü vardır. 28 X 12 = 336 ömrü kalmış. 336 X 46,297 = 15.555,792 YTL kalan ömrü süresince gerekli olan gelir oranıdır. 20.000,00 – 15.555,792 = 4.444,208 YTL edinilmiş mal sayılacaktır. Bu oran da eşit olarak bölündüğünde 2.222,104 YTL B’ye ödenecektir.
         2. Sözleşmeden dolayı kişisel mallar
         a. Bir mesleğin yürütülmesi ya da işletme faaliyeti için gerekli olan ve edinilmiş mallar içinde kabul edilmesi gereken malvarlığı değerleri: Bir muhasebecinin büro malzemeleri, bir doktorun tıbbi araç gereçleri, taksi şoförünün kullandığı taksi.
         b. Kişisel malların gelirleri
V. KATILMA REJİMİNİN TASFİYESİ
A. Malların Hangi Tarihteki Değerlerinin Esas Alınacağı
1. Malların değerlendirme anı: TMK. md. 235 malların değerlendirme anı olarak tasfiye anının dikkate alınması gerektiğini hükme bağlamıştır. Eşler malların değerlendirme anını sözleşme ile belirleyebilirler.
2. İstisnası: TMK. md. 235/II gereğince eklenecek değerler temlik edildiği tarihteki değere göre hesaplanır. Bu bağlamda md. 229’da sayılan (eşlerden birinin mal rejiminin sona ermesinden önceki bir yıl içinde diğer eşin rızası olmadan, olağan hediyeler dışında yaptığı karşılıksız kazandırmalar, bir eşin mal rejiminin devamı süresince diğer eşin katılma alacağını azaltmak kastıyla yaptığıdevirler) temliki tasarruflar, tasarrufların yapıldığı andaki değerleri ile dikkate alınacaktırlar.
         B. Hangi Değerlerin Ölçü Alınacağı
         1. Sürüm değeri: Kural olarak TMK. md. 232/1 gereğince “Mal rejiminin tasfiyesinde malların sürüm değerleri esas alınır.”
         2. Gelir değeri-TMK. md. 233: Bir eşin malik olarak bizzat işletmeye devam ettiği veya sağ kalan eş ya da altsoyundan birinin kendisine bir bütün olarak özgülenmesini istemeye haklı olduğu bir tarımsal işletme için değer artışından alacağı pay ve katılma alacağı, bunların gelir değeri göz önünde tutularak hesaplanır.
         Tarımsal işletmenin maliki veya mirasçıları, diğer eşe karşı ileri sürebilecekleri değer artışı payının veya katılma alacağının, işletmenin sadece  sürüm değeri üzerinden hesaplanmasını isteyebilir.
         Değerlendirmeye ve işletmenin kazancından mirasçılara pay ödenmesine ilişkin miras hukuku hükümleri kıyas yoluyla  uygulanır.”
          3. Hakkaniyet değeri- TMK. md. 234: Bu yasa hükmü gerekli görülen durumlarda yargıca hakkaniyet artırımı yapabilme olanağı tanımıştır.
 
C. Artık Değerin (Net Değerin) Hesabı (TMK. md. 231)
 
1. Aktiflerin hesabı
 
a.     Tasfiye sırasında var olan edinilmiş mallar (EM)
b.    Eklenecek değerler (TMK. md. 229) (ED)
c.      Kişisel mallara giden edinilmiş malların karşılıkları (Denkleştirme) (D1) (TMK. md. 230)
 
2. Pasiflerin hesabı
 
a. Değer artış payı (TMK. md. 227): Burada değer artış payı ve denkleştirme arasındaki farkı vurgulamak gerekecektir. Denkleştirme mal sahibi eşin kişisel malından edinilmiş mallarına ya da edinilmiş mallarından kişisel mallarına yaptığı katkının karşılığıyken, değer artış payı bir eşin diğer eşe ait kişisel ya da edinilmiş mala yaptığı katkıdan doğan alacaktır.
 
b. Edinilmiş mala giden kişisel malların karşılıkları (Denkleştirme) (D2)
 
c. Borçlar
 
D. Katılma Alacağının Hesabı (Artık Değerlerin Paylaştırılması)
 
1. Yasaya göre (TMK. md. 236): Yasa sözleşme ile aksi öngörülmedikçe eşlerin bu değerde ortak hakka sahip olacağını kabul etmiştir.
 
2. Sözleşmeye göre (TMK. md. 237): Eşler farklı bir oran belirlemiş olabilirler. Bu durumda hesap bu orana göre yapılır.
 
Bu bilgiler doğrultusunda hesabı şu biçimde bir formüle bağlayabiliriz:
 
 
Katılma Alacağı = Artık Değer
                                       2 (veya sözleşmede belirtilen oran)
 
Katılma Alacağı = (EM + ED + D1) – (DAP + D2 + B)
                                                        2 (veya sözleşmede belirtilen oran)
 
 
 
 
 
 
E. Alacaklarının (Katılma ve Değer Artış Alacaklarının) Ödenmesi
 
1. Alacağın Niteliği
 
Bu borç bir alacaktır ve para borcudur. Bu nedenle BK.’nun para borçlarına ilişkin hükümleri uygulanır (BK. md 83,101 vd.).
 
2. Ödemenin Nakit veya Ayın Olarak Yapılabilmesi (TMK. md 218)
 
Ödeme nakit yerine ayın olarak da yapılabilir. Ancak şunu belirtmek gerekir ki bu, borçlu eşin seçimine bırakılmış bir durumdur. Yoksa alacaklı eş ayni hak isteminde bulunamaz (ayrıksı durumlar dışında).
 
3. Ölüm Durumunda Konut ve Konut Eşyasında Nakit Yerine Ayni Hak İstemi (TMK. md. 240)
 
Bu mal rejimine bağlı alacaklardan doğan hakların alacak hakkı olmasının ayrıksı durumunu oluşturmaktadır. Bu durumda sağ kalan eş katılma alacağını ayni olarak isteyebilir.
 
Yasa bu hakkın istenemeyeceği durumu da düzenlemiştir. TMK. md. 240/IV ölen eşin bir sanatın ya da mesleğin yerine getirilmesine ilişkin bir mal varlığı var ise ve alt soyunda bu mesleği sürdürecek bir kimsenin bulunması durumunda sağ kalan eşin ayni hak isteminde bulunamayacağını belirtmiştir.
 
Bir de sağ kalan eşin ayni hak isteminde bulunabileceği mal varlığını ölüme bağlı tasarrufla bir başka kimseye bıraktığını varsayalım. Bu durum sağ kalan eş açısından nasıl bir sonuç doğuracaktır? Bu durumda sağ kalan eş TMK. md. 240 gereğince ölüme bağlı tasarrufun yasaya aykırılığını öne sürerek bunun iptalini isteyebilecektir.
 
4. Katılma Alacağının Azaltılması ya da Reddi (TMK. md. 236)
 
Eşin zina veya cana kast etmesi durumunda katılma alacağının reddine ya da azaltılmasına karar verilebilir. 
 
5.     Karşılık Alacakların Takas Edilmesi (TMK. md. 236/II)
 
Takas genel olarak yanların istemine bağlı olarak uygumla alanı bulur. Ancak yasa bu hükmünde bunu isteme bağlamıştır. Yargıç karşılıklı alacak ve borçların takas edilmesini kendiliğinden gözetir.
 
 
7. Borçluya Ödeme İçin Tarih (Vade) Tanınması ve Alacağa Faiz ve Güvence Verilmesi (TMK. md. 239)
 
Borçlu olan eşen nakit ödemede zora düşecekse borcun belirli bir tarihte ödenmesini isteyebilir.
 
Malların tasfiyesi mahkeme kararıyla gerçekleşmişse bu durumda mahkeme kararında katılma alacağının hangi tarihte ivedili duruma geleceğini ve hangi tarihten başlayarak faize bağlanacağının belirtilmesi gerekir. Bu borcun faize bağlanması alacaklının istemine bağlıdır.
 
Eğer tasfiye eşlerin anlaşmasıyla yapılmışsa bu durumda anlaşmanın tamamlandığı anda borç ivedili duruma gelir. Faiz için yanlar bir başlangıç tarihi belirlemişlerse bu tarih başlangıç kabul edilir, eğer sözleşmede bu belirlenmemişse borca takip tarihinden başlayarak faiz yürütülür.
 
8. Borçlular
 
Eş, mirasçılar ya da eksik kalan katılma alacağından dolayı üçüncü kişilerin sorumlulukları doğabilir.
 
Üçüncü kişilerin sorumluluğunun doğabilmesi için yasa şu koşulları aramıştır:
 
1. Katılma alacağının eşin mal varlığından, ölmüşse terekesinden karşılanamaması.
 
2. Üçüncü kişiye borçlu yanca (eş) karşılıksız kazandırma yapılmış olması.
 
3. Katılma alacağının, borçlu eş ya da mirasçılarınca ödenmemiş olması.
 
Üçüncü kişilerden olan alacaklar zamanaşımına bağlanmıştır. Bu zamanaşımı süreleri üçüncü kişiye yapılan karşılıksız kazandırmalar nedeniyle hakkın zedelendiğinin öğrenilmesi tarihinden başlayarak bir yıl, her durumda mal tasfiyesinden başlayarak beş yıldır.
 
9. Alacaklılar
 
Katılma hakkı alacağının iyesi eşlerdir. Ancak eşlerin ölümü durumunda bu hak mirasçılarca da ileri sürülebilir. Ancak mirasçıların bu hakkı isteyebilmesi için mal tasfiyesinin ölüm nedeniyle ortaya çıkmış olması gerekir.
 
Bu hükümlerden yola çıkılarak da katılma alacağının üçüncü kişilere temlik edilmesinde bir engel yoktur.
 
F. Paylı Mülkiyetin Tasfiyesi
 
TMK. md. 226/II’da tasfiye sırasından diğer eşin yasada öngörülen tüm haklardan yararlanabilmesinden söz edildiği gibi üstün yararını kanıtlaması durumunda borçlu eş istemese bile payını satın alabileceğinden (üstün yararını kanıtlaması sonucunda mahkeme kararıyla) söz edilmiştir (TMK. md. 226/I).
 
Bu hakkın kullanılabilmesi için eşler arasında paylı mülkiyete konu bir malvarlığının bulunması, eşler arasında katılma rejiminin sona ermesi, alım hakkını kullanmak isteyen eşin bunda üstün bir yararının bulunması, diğer eşe pay bedelinin ödenmesi gerekir.
 
G. Zamanaşımı
 
İlk olarak şunu belirtmek gerekir ki mal rejiminin tasfiyesi davası boşanma ile birlikte açılabileceği gibi karşı dava olarak da açılabilir. Ancak bu haktan doğan istemler boşanma davasının ikincil nitelikte sonuçlarından değildir. Ayrı bir davadır ve ayrı harca bağlı kılınmıştır.
 
Üçüncü kişilerden alınacak katılma alacağından dolayı yasa zaman aşımını açıkça düzenlemiştir. Karşılıksız kazandırma sonucu hakların zedelendiğinin öğrenilmesinden başlayarak bir yıl ve her durumda mal tasfiyesinin yapılmasından başlayarak beş yıl geçmekle bu haklar zaman aşımına uğrar (TMK. md. 241)
 
Ancak genel olarak zamanaşımı açısından yasada açık bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu nedenle genel hükümlerden yola çıkılarak bu zamanaşımı süreleri şu biçimde kabul edilebilir: Eğer istenecek hak bir sözleşmeye dayanıyorsa yani eşler arasında mal rejimine ilişkin bir sözleşme varsa bu durumda BK. md. 125 gereğince zamanaşımı süresi on yıldır. Eşler arasında yasal mal rejimi uygulanıyorsa bu durumda istenecek hak yasal bir haktır ve zamanaşımı mal rejiminin sona ermesi ve katılma alacağının öğrenilmesi tarihinden bir yıl ve her durumda mal rejiminin sona erdiği tarihten başlayarak on yıldır.
 
Burada zamanaşımının başlama anı büyük önem taşımaktadır. Bunu da kısaca belirtmek gerekirse kısa zamanaşımı: TMK. md. 225 gereğince mal rejimi, boşanma veya evliliğin iptalinde davanın açıldığı, eşlerin anlaşarak sözleşmeyle başka mal rejimine geçmeleri durumunda sözleşmenin yapıldığı, mahkeme kararıyla başka mal rejimine geçiş durumunda bu davanın açıldığı, ölüm durumunda ise ölümün gerçekleşmesiyle son bulur ve zamanaşımı işlemeye başlar. Ancak mal rejiminin son bulduğunun öğrenilmesine karşın katılma alacağının varlığı öğrenilmemiş olabilir. Burada diğer eşin kötü niyetli olması ya da hilesi söz konusu olabileceğinden mal rejiminin sona erdiğinin öğrenilmesinin yanı sıra katılma alacağının varlığının öğrenilmesi de zamanaşımının başlaması için aranmıştır. Mirasçılar açısından alacaklı eşin ölümüyle yeni bir zamanaşımı süresi başlamaz. Uzun zamanaşımı ise; katılma rejiminin sona ermesiyle başlar.
 
Evlilik sürdükçe zamanaşımı durur. Burada mal rejimine mahkeme kararıyla ya da eşlerin kendi aralarında sözleşmeyle son vermesinin ayrık etkileri bulunmamaktadır.
 
H. Katılma Alacağı ve Miras Hakkı
 
Katılma alacağı evlilik sırasında edinilmiş mallarla ilgilidir. Miras hakkı ise ölen eşin her türlü mal varlığını kapsar.
 
(Kişisel Mallar + Ölen Eşin Katılma Alacağı + Edinilmiş Mallar) – Sağ Kalan Eşin Katılma Alacağı = Katılma Alacağından Arındırılmış Tereke
 
Katılma alacağı kişisel bir hak olmasına karşın (ayrıksı durumlar kapsam dışı kalmak koşuluyla TMK. md. 240, 241) miras alacağı ayni bir haktır.
 
Burada miras ve katılma payının hesaplanmasında bir karışıklık olmaması açısından şunu da belirtmek gerekir. Eşin ölmesiyle ölen eşin yasal ya da atanmış mirasçılarının payları belirlenir ve bu paylara hak kazanılır. Eğer sağ kalan eşin katılma alacağı istemi varsa ve yapılan hesapla bir katılma alacağının varlığı saptanırsa bu durumda sağ kalan eş bu hakkının yerine getirilmesi için diğer mirasçılara dava açacaktır. Yoksa eşin ölmesiyle mal varlığının yarısının sağ kalan eşe kalması ardında da kalan diğer yarıda miras paylaşımı yapılması söz konusu değildir. 10.3.2008
 
Stj. Av. Neslihan Kayol


[1] KILIÇOĞLU, Ahmet M., Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi, Turhan Kitapevi, Ankara, 2002, 2. Baskı.
[2] Eşlerden birinin paylı mülkiyetteki hissesini üçüncü bir kişiye devretmesi durumunda, devir alan bu üçüncü kişi iyi niyet savında bulunamaz.
 
[3]DEĞER ARTIŞ PAYI/ARTIK DEĞER, her eşin sahip olduğu Edinilmiş Mallarından, (edinilmiş mallara eklenecek değerler ile edinilmiş mal denkleştirme alacağı da içinde olmak üzere) edinilmiş mallara ilişkin borçların çıkartılmasıyla elde edilir.
 
[4] Bu kuralın ayrıksı durumu olarak TMK. md. 235/II bir düzenleme getirmiştir. Buna göre eklenecek değerler için temlik tarihindeki değerler esas alınır.
Hits: 3357

SEÇİLMİŞ YARGI KARARLARI

İNANÇLI SÖZLEŞMENİN İSPATI
İNANÇ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ • İNANÇ SÖZLEŞMESİNİN ANCAK YAZILI DELİL İLE KANITLANABİLECEĞİ  (14. HD. 8.2.2021, ...
BAŞKASININ ARAZİSİNE YAPI YAPILMASI (4721/m.724) (14. HD. 10.2.2021, 178/787).
  Davacının taşınmaz üzerinde bulunan muhdesatlardan ziyade arza yönelik tescil isteminde bulunması hususu birlikte değerlendirildiğinde davacının talebinin tapu kaydındaki ...
TEMLİKEN TESCİL (TBK. MD. 184)
YÜKLENİCİ TEMLİKİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ Taşınmaz satışını içeren sözleşmeler resmi şekilde yapılması halinde geçerlidir. Ancak arsa sahibi ...
İMAR PLANLARININ İPTALİ
İzmir İli, Torbalı İlçesi, Pancar Mahallesi, G. Pınarı Mevkii, L18 C01D pafta, 527 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planının Torbalı Belediye Meclisinin ...
İMAR PARA CEZASININ RÜCUEN TAHSİLİ İSTEMİ ? ARSA PAYI KARŞI-LIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ? ISLAH (15. HD. 17.12.2020, 1033/3253).
Dava; arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan ödenen imar para cezasının rücuen tahsili ve maddi zararın tazmini istemine ilişkindir. Somut olay ...
ŞAHSİ HAKLARIN YARIŞMASI, YÜKLENİCİNİN ŞAHSİ HAKKINI DEVRETMESİ,ÖNCEKİ TARİHLİ TEMLİKE DEĞER VERİLMESİ, ALACAĞIN TEMLİKİ (15. HD. 21.12.2020, 1382/3287).
Yüklenici, arsa sahibi ile mevcut kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesiyle kazanacağı şahsi hakkını sözleşmede yasaklanmadığı sürece üçüncü ...
ÖNALIM HAKKINA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI * ANAYAPININ YIKILMIŞ OLMASI * KAT MÜLKİYETİNİN SONA ERMESİ
 ÖNALIM HAKKINA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI * ANAYAPININ YIKILMIŞ OLMASI * KAT MÜLKİYETİNİN SONA ERMESİ Önalım hakkı, paylı mülkiyet ...
YÜKLENİCİDEN TEMELLÜK EDİLEN KİŞİSEL HAKKIN DAVA EDİLMESİ
  Arsa payı devri karşılığı inşaat yapım sözleşmeleri taraflarına karşılıklı haklar ve borçlar yükler. Öncelikle üzerine inşaat yapılacak arsayı ...
PARSELLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ-GECİKME TAZMİNATI İSTEMİ
Davacı arsa sahipleri ile davalı yüklenici arasında düzenlenen 26.03.2004 tarihli arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinde, 5722 ada 2 ve 5725 ada 2 numaralı parsellerde ...
TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAZANILMASI
  Ayni hakların doğumu için tescil zorunludur. Yenilik doğurucu bir mahiyeti bulunan tescil yapılmadıkça ayni hak, tasarruf edilebilir nitelik taşımayacağı gibi aleniyet ...
ALICININ İYİ NİYETLİ OLMAMASI ? DAİRE KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ? SÖZLEŞMENİN YÜKLENİCİNİN EDİMİNİ YERİNE GETİRMEMESİ NEDENİYLE GERİYE ETKİLİ OLARAK FESHEDİLMESİ
  Dava, sözleşmenin feshi ile tapu iptal ve tescil istemine ilişkindir. Arsa payı karşılığı kat yapım sözleşmeleri, inşaat sözleşmelerinin bir türüdür. ...
YAPI KAYIT BELGESİNİN SAĞLADIĞI YASALLIK
İmara aykırı ve kaçak yapılar için 18.05.2018 tarihinde yürürlüğe giren 7143 Sayılı Kanun'un 16. maddesiyle 3194 Sayılı İmar Kanunu'na eklenen ...
SÖZLEŞMEDE HERHANGİ BİR SEBEP GÖSTERİLMEKSİZİN FESİH HAKKININ BULUNMASI
Davacı tarafça acentelik sözleşmesinin davalı tarafından haksız feshedildiği iddiasına dayalı alacak ve tazminat istemine dair olarak açılan işbu davada mahkemece ...
ÖNALIM HAKKININ KULLANILMASINDA DÜRÜSTLÜK KURALI
Dava, önalım hakkına dayalı tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir. Kanuni önalım hakkının, başlıca iki amacının olduğundan bahsedilir. Birincisi, paydaşlar arasına ...
AİLE KONUTU ŞERHİ, İPOTEK, İPOTEĞİN KALDIRILMASI
"Aile konutu" kavramı 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisi'nde yer almayıp 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu ( TMK) ile hayatımıza girmiş bulunmaktadır. Anılan Kanun'un 194. ...
İNANÇ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASINDA İSPAT
Dava, inanç sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil, olmazsa taşınmazın rayiç değerinin tahsili istemlerine ilişkindir. Davacı, dava dışı kişinin taşınmazdaki ...
İCRA MAHKEMESİ KARARLARI
İcra ve iflas dairelerinin işlemlerine karşı yapılan yakınmalarla itirazların incelenmesi icra mahkemesi yargıcı veya yasa gereğince bu görev kendisine verilmiş olan yargıç ...
KAÇAK İNŞAAT/PROJEYE AYKIRI İNŞAAT
İmar Kanunu hükümleri uyarınca inşaat yapım işleri ilgili merciinden alınacak ruhsata tabidir. Yapılacak inşaatın tasdikli ruhsat ve eklerine uygun olması gerekir. Somut ...
İMAR UYGULAMASININ İDARİ YARGI KARARIYLA İPTALİ NEDENİYLE KADASTRAL PARSELİN İHYASI İÇİN AÇILAN TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI
Dava, imar uygulamasının idari yargı yerinde iptali nedeniyle kadastral parselin ihyasına yönelik tapu iptali ve tescil isteğine ilişkindir. Davacı Hazine vekili; ... ili, ... ...
VAKIF ŞERHİ'NİN TAPU SİCİLİNDEN SİLİNMESİ YA DA TAPU SİCİLİNE YAZILMASINA İLİŞKİN İSTEMLERİ İÇEREN DAVALARDA ON YILLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE Mİ UYGULANACAKTIR
I-) Osmanlı Devletinde Toprak Rejimi Osmanlı Devleti'nin Toprak Rejimine göre; arazinin büyük bir bölümü Devletin malı idi. Kişilerin araziden yararlanması, Devlet ...
TBK. MD. 123'TE YAZILI OLAN EK SÜRE VERİLMEZSE, TBK. MD. 125'TEKİ HAKLAR KULLANILAMAZ
  6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 123. maddesinde ''Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde, taraflardan biri temerrüde düştüğü ...
AKDE TAHAMMÜL SÜRESİ
Taraflar arasında düzenlenen 05.01.2006 tarihli Düzenleme Şeklinde Gayrimenkul Satış Vaadi ve Kat Karşılığı inşaat Sözleşmesine göre mülkiyeti davacıya ait olan ...
İLERİYE ETKİLİ FESİHTE TASFİYE BEDELİNİN HESABI
Dava ve karşı dava, arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesinden kaynaklanmakta olup, asıl dava sözleşmenin ileriye etkili feshi, eksik iş bedeli, ceza-i şart alacağı, ...
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN GERİYE ETKİLİ BOZULMASI DAVASINDA TARAF TEŞKİLİ
Mahkemece, 15.07.1998 tarihli sözleşmenin feshedilmemiş olması, bu aşamada tapu iptali tescil istenemeyeceği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Arsa payı devri ...
TAPULARIN GEÇ TESLİMİNDEN DOĞAN ZARARIN TAZMİNİ
Davacı yüklenici, davalılar arsa sahibidir. Davacı yüklenici, taraflar arasında imzalanan ... 1. Noterliği'nin 03.07.1995 tarih ve 6948 yevmiye numaralı kat karşılığı inşaat ...
İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA İCRA DAİRESİNİN YETKİLİ OLUP OLMADIĞININ İNCELENMESİ
İtirazın iptali davaları davasında, icra takibine itiraz üzerine duran takibin devam etmesini sağlamak amacı güdülür. Bu davada borçlunun icra takibine yaptığı ...
YÜKLENİCİNİN KUSURU NEDENİYLE SÖZLEŞMENİN FESHİ
Taraflar arasında ilki 14.11.1975 tarihli olmak üzere 22.3.1976 tarihli ve 14.1.1977 tarihli 3 adet sözleşme düzenlenmiştir. Önceki sözleşmeden sonra ek ...
YÜKLENİCİNİN İŞİN YAPILMASINI ZORLAŞTIRAN DURUMLARI İŞ SAHİBİNE BİLDİRME KÜLFETİ
TBK. md. 472’ye göre imalatın muntazaman icrasını tehlikeye koyacak herhangi bir durumun ortaya çıkması halinde yüklenici iş sahibini bundan derhal haberdar etmeye mecbur ...
KAMU DÜZENİNE AYKIRI SÖZLEŞME VE ONUN UYGULAMASI, DÜRÜSTLÜK KURALI GEREKÇESİYLE AYAKTA TUTULAMAZ
 Dava, kat irtifakı kurulu ana yapının ortak yerlerine vaki el atmanın önlenmesi ve projesine uygun hale getirilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kabulüyle ortak ...
TAŞKIN YAPI İDDİASI
TMK'nın 684/1 ve 718/2 maddeleri hükümlerine göre, arazinin mülkiyeti ve buna bağlı olan tasarruf hakkı o arazide kalıcı olmak koşuluyla yapılan şeyleri de ...
GÖTÜRÜ BEDEL ALACAĞININ HESABI
"Götürü bedelli işlerde, yüklenicinin hakettiği iş bedelinin saptanması yada iş sahibinin ödemesinin fazla olup olmadığının belirlenmesi için ...
AKDİ SORUMLULUĞUN İHLALİ
  TBK. md. 112-125’de borçların ödenmemesinin koşulları ve sonuçları düzenlenmiştir:   Ø Vadesinde yerine getirilmeyen edimler için ifa ...
DANIŞTAY KARARI: YAŞANAN İŞ KAZASINDAN DOLAYI GEREKLİ TEDBİRLERİ ALMAYAN KAMU GÖREVLİLERİ DE SORUMLUDUR
 İtiraz Edilen Karar: Haklarında ön inceleme yapılanların tümü için sorusturma İzni verilmemesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının ...
MİRASTA TENKİS
 Dava, tenkis isteğine ilişkindir. Dosya içeriğinden, toplanan delillerden; miras bırakanın zilyetliğinde bulunan 12 parça tapusuz taşınmazını 24.06.1997 tarihli ...
İNŞAAT RUHSATININ YÜKLENİCİ İÇİN ÖNEMİ
 Davacılar iş sahibi, davalı yüklenicidir. İnşaata ait projelerinin çizim ve onayı, ruhsatlarının alınması vs. yapımla ilgili yasal işler konusunda davacılar 4.1.2000 ...
KARŞILIKSIZ ÇEKLERDE BANKANIN SORUMLULUĞU
Gerek 3167 sayılı Yasanın 3/1. Maddesi ve gerekse 5941 sayılı Çek Kanunu’nun 3/III. Maddesinde muhatap bankanın karşılıksız çeklerde süresinde ibraz edilen her ...
TEMSİLCİDE YANILMA
Aktif husumet: Bir hakkı dava etme yetkisidir. Pasif husumet: Bir hakkın kendisinden istenebilecek durumda olan yani hakka uymakla yükümlü olan kişidir. Bir davada gerek aktif ...
İBK. 11.11.1994, 4/4 MİRASTA SABİT TENKİS ORANI
MİRAS HUKUKUNA İLİŞKİN BAZI TEMEL KAVRAMLAR 1 - Medeni Kanun Sistemi: Medeni Kanunumuz prensip itibariyle vasiyetname düzenleme serbestisini ve tasarruf nisabını kabul etmek suretiyle ...
ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİN PAYLI MÜLKİYETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
             Bir mirasçı, miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi isteminde ...
MUHTESATIN TESPİTİ
 MUHDESATIN TESPİTİ Davacılar, dava konusu taşınmaz üzerindeki her türlü muhdesatın kendileri tarafından meydana getirildiğini ileri sürerek, adlarına tespitini ...
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ TÜKETİCİ İŞLEMİ KAPSAMINDA ELE ALINAMAZ
Dava, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan alacak istemine ilişkindir. Her ne kadar dava tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 6502 sayılı Yasa'nın 3/l ...
KOOPERATİFÇE VERİLECEK KONUT BULUNMAYAN ORTAĞIN İSTEYEBİLECEĞİ TAZMİNAT
Dava, kendisine verilecek konut bulunmayan ortağın isteyebileceği tazminata ilişkindir. Önce davalı kooperatifçe ortaklara tahsis edilen bağımsız bölümün dava ...
AVUKATIN TEMYİZ DİLEKÇESİNDE MAHKEME ALEYHİNE SÖZLERİ, SAVUNMA DOKUNULMAZLIĞI
1- Ceza Genel Kurulu’nun 14.10.2008 gün ve 170-220 sayılı kararında da belirtildiği üzere; hakaret fiilinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin şeref, ...
TAPU KAYITLARININ İDARİ YOLDAN DÜZELTİLMESİNE BAŞVURMADAN DAVA AÇILAMAZ
 Dava, tapu kaydına yanlış yazılan kimlik bilgilerinin düzeltilmesi isteğine ilişkin olup 23.07.2014 tarihinde açılmış, mahkemece esastan karar ...
MUHASEBE ÜCRETİ İÇİN YAPILAN İLAMSIZ İCRA-ZAMANAŞIMI
Dava; muhasebe ücretinin tahsili için girişilen ilamsız icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemenin, '...davacı ve davalı arasındaki hukuki ilişkinin ...
KAT MÜLKİYETİ KURULMASI SURETİYLE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ
Davacı dava dilekçesinde, 153 ada 14 parsel ve 154 ada 20 parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki ortaklığın mümkünse aynen, değilse satış yoluyla giderilmesini ...
ADİ ORTAKLIĞIN FESHİ VE TASFİYE - ADİ ORTAKLIK GELİRLERİ (3. HD. 20.1.2015, 13639/1168)
(6098/m.530,644,630)   Davacılar vekili dilekçesinde; müvekkillerinin murisinin davalı B. M. ve dava dışı arsa sahipleri ile, kat karşılığı inşaat ve gayrimenkul satış ...
KOMŞULUK HUKUKUNA AYKIRILIK NEDENİYLE TAZMİNAT İSTEMİ
 TMK m. 683 deki "Bir şeye malik olan kimse, hukuk düzeninin sınırları içinde, o şey üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma ...
ÜST SINIR İPOTEĞİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ
TMK'nın 851 ve881. maddelerinde ifadesini bulan azami meblağ ( üst sınır ) ipoteğinde alacağın ulaşacağı miktar önceden belirsiz olduğundan taşınmazın ne miktar ...
SÖZLEŞME DIŞI İŞLERDE FATURA KESİLMEMİŞ OLMASI KDV İSTENMESİNE EN-GEL OLUŞTURMAZ
 Mahkemece davalı tarafından sözleşme bedeli tutarında ( 60.000,00 TL + %18 KDV = 70.800,00 TL ) iş yapıldığı kabul edilmiştir. Oysa davalı aşamalarda verdiği ...
ÖNALIM HAKKINI ENGELLEME
 Davacı vekili, müvekkilinin dava konusu edilen payın ilişkin bulunduğu 1 no'lu parselin paydaşlarından olduğunu, taşınmazın paydaşlarından Z.Ö.'in taşınmazdaki 211/ 7302 ...
SÖZLEŞMENİN İHLALİNDEN MANEVİ ZARAR DOĞMASI
 Uyuşmazlık; davalı avukatın ( vekilin ), davacı müvekkili adına açtığı iki ayrı davayı takip etmeyerek, sözkonusu davaların açılmamış sayılmalarına ...
KISITLININ ORGAN BAĞIŞLAYABİLMESİ İÇİN VASİYE YETKİ VERİLMESİ
 Ereğli (Konya) Cumhuriyet Başsavcılığının ihbarı üzerine Şengül Yıldırım’ın organ bağışlayabilmesi amacıyla vasisine izin ve yetki verilmesi davasında Ereğli ...
KATILMA ALACAĞINDA ZAMANAŞIMI
 Özet: Katılma alacağı kanundan doğan bir alacak olduğundan, TMK.nın 5. maddesi yollamasıyla Borçlar Kanunu genel hükümlerinin uygulanması gerekmektedir. Kanunda ...
TAPUDA BEYANLAR HANESİNİN ÖNEMİ
 Davacı, paydaşı olduğu 19 parsel numaralı taşınmaz içerisinde bulunan samanlığı davalıların kullandığını belirterek elatmanın önlenmesi isteğinde ...
ŞİKAYET HAKKININ DÜŞÜRÜLMESİ - DURUŞMA LİSTESİ VE SAATİ
 Özet MAHKEMENİN HER DAVA DOSYASI İÇİN DEĞİŞİK SAATLER BELİRLEYEREK DURUŞMALARA DEVAM ETMEK, BÖYLELİKLE TARAFLARA VE VEKİLLERİNE MEŞRU VASITA VE YOLLARDAN ...
YABANCI MAHKEME KARARININ GEREKÇESİZ OLUŞU TENFİZE ENGEL OLUR MU?
 ÖZET: “Yabancı mahkeme kararlarının salt gerekçesinin bulunmamasının kesinleşmiş yabancı mahkeme kararının tenfizine engel olmayacağı ve bu hususun 5718 ...
MİRAS BIRAKANIN ÖDEMEDEN ACZİ AÇIKÇA BELLİ VEYA RESMEN TESPİT EDİLMİŞ İSE MİRAS REDDEDİLMİŞ SAYILIR
 Dava rücuen tazminat isteğine ilişkindir. Davacı vekili, Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurunun davalıları oğlu YA tarafından silahlı saldırıya ...
TAPU KAYITLARINDA KİMLİK BİLGİLERİNİN DÜZELTİLMESİ-ÇEKİŞMESİZ YARGI-GÖREV
 Dava, tapu kayıtlarında kimlik bilgilerinin düzeltilmesi isteğine ilişkindir.   Bu tür davalarda Tapu Sicil Tüzüğü'nün 25. maddesinde belirtilen ve ...
KOOPERATİFİN, YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ALEYHİNE TAZMİNAT DAVASI AÇMASI
 Dava, taşınmaz alımından dolayı kooperatifin uğradığı zararın tazmini istemine ilişkindir. Kooperatif yönetim kurulu eski üyesi olan davalı Çetin Bulut hakkında ...
MUHTESAT AİDİYETİNİN TESPİTİ DAVASINDA MUHTESATIN KAÇAK YAPI OLUP OLMADIĞI SONUCA ETKİLİ DEĞİLDİR
 Dava, taşınmaz üzerinde bulunan muhtesatın aidiyetinin tespiti istemine ilişkindir. Mahkemece muhtesatın kaçak yapı olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar ...
TÜKETİCİ KREDİSİ YENİDEN YAPILANDIRILDIĞINDA YENİDEN MASRAF ALINAMAZ
 T.C. ANKARA 7. TÜKETİCİ MAHKEMESİ GEREKÇELİ KARAR   ESAS NO : 2010/858 KARAR NO : 2011/309 HAKİM : ....... KATİP : ......... DAVACI : ...
VEKİLİN GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMASI
 Vekalet sözleşmesi büyük ölçüde tarafların karşılıklı güvenine dayanır. Vekilin borçlarının çoğu bu güven unsurundan, onun ...
MURİS MUVAZAASINDA ZAMANAŞIMI
 Muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı davalarda zamanaşımı ya da hak düşürücü sürenin uygulanma olanağı bulunmadığı, davanın niteliğine göre bu ...
ÖNALIM(ŞÜFA) BEDELİNİN, OBJEKTİF DEĞER ARTIŞI GEREKÇESİYLE ARTTIRILMASI
   1.     Önalım hakkının tapudaki satış bedeli, harç ve masraflar tutarı üzerinden tanınması gerekir.   2.     ...
VELAYETİN KULLANILMASINDA ÜSTÜNLÜK SÖZ KONUSU DEĞİLDİR
 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 336. maddesinde "Evlilik devam ettiği sürece ana ve baba velayeti birlikte kullanırlar." hükmü mevcuttur. Bu madde ...
KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİNİN İADESİNE İLİŞKİN AÇILACAK DAVADA ZAMANAŞIMI
 Davacı, davalı ile kredi kartı üyelik sözleşmesi imzaladıklarını, sözleşme gereği 2007 yılı içerisinde yıllık üyelik ücreti olarak davalı ...
TARIM ARAZİLERİNİN DAVA YOLUYLA ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ
 TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 5578 Kabul Tarihi : 31/1/2007 MADDE 1 – 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve ...
YARGI KARARINA GÖRE TAHSİL EDİLEN KİRA VE FAİZİN VERGİLENDİRİLMESİ
 Kiracıların kira bedellerini ödememeleri nedeniyle açılan davalar sonucu verilen yargı kararlarında, kira bedelinin yanı sıra yasal faiz ödenmesine de karar verilmiş ...
ECRİMİSİLİN TAHAKKUKU, İTİRAZI, İPTALİ
CEZA YARGILAMASINDA SAVUNMA HAKKI
 Sanığın teşekkül halinde uyuşturucu madde ticareti suçundan cezalandırılmasına karar verilen somut olayda, Özel Daire ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ...
ÖNALIM HAKKI NEDİR? NASIL KAZANILIR? NE ZAMAN VE NASIL KULLANILIR? ÖNALIM HAKKINDAN VAZGEÇME ŞEKLE TABİ MİDİR?
 Önalım ( şufa ) hakkı, 4721 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmış bulunan 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinde 658. (sözleşmeden kaynaklanan şufa) ve ...
ÖNALIM (ŞÜFA) HAKKININ DÜRÜSTLÜK KURALLARINA AYKIRI KULLANILMASI
 Önalım davasına konu payın ilişkin bulunduğu taşınmaz paydaşlarca özel olarak kendi aralarında taksim edilip her bir paydaş belirli bir kısmı kullanırken bunlardan biri ...
SANIK YOKSUL İSE ONA AVUKATLIK ÜCRETİ YÜKLETİLEMEZ
 Özet: CEZA YARGILAMA YASASI'MN 150/3. MADDESİ UYARINCA, MAHKEMESİNCE BARO'YA YAZI YAZILARAK SANIĞI SAVUNMAK ÜZERE BİR AVUKATIN GÖREVLENDİRİLMESİ NEDENİYLE, ZORUNLU ...
ARAÇTA ARIZANIN BİR YIL İÇİNDE İKİDEN FAZLA TEKRARLAMASI - ARACIN İADESİ VE SATIŞ BEDELİNİN SATIŞ TARİHİNDEN İTİBAREN FAİZİ İLE TAHSİLİ
 Dava, ayıplı çıkan araç nedeni ile satım sözleşmesinin feshi, aracın iadesi ve satış bedelinin satış tarihinden itibaren faizi ile tahsili istemine ...
RUHSATA TABİ OLDUĞU ANLAŞILAN ESASLI TADİLATIN RUHSATSIZ YAPILMASI
 Dava, Aydın, Merkez, ... Mahallesi, 19 L-IV pafta, ... ada, ... parselde A. K. ve H. F. U. adına kayıtlı binanın 1. katında, davacının işletmecisi olduğu sinema salonunda yapılan ...
HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI YASAĞI ( Gününde Bitmeyen Yapı Nedeniyle Akdin Feshi )
  Borçlar Kanunu`muzda ( özellikle 106-108. maddelerde) borçlunun kısmi temerrüdünden ve bu hale uygulanacak hükümlerden açıkça ...
YANLIŞ YAZILAN PARSEL NUMARASININ DÜZELTİLMESİ
Dosya içeriğinden, toplanan delillerden dava konusu 14 parsel sayılı taşınmazın 187.39 m2 ve arsa vasfı ile davacı adına, 13 parsel sayılı taşınmazın ise 210 m2 ve kuyulu ...
BK. MD. 99'DA DÜZENLENEN SORUMSUZLUK ANLAŞMASINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI
Taraflar arasındaki çekişme, davacının internet şifresi kullanılarak iradesi dışında hesabından havale edilen bu paradan dolayı tarafların sorumluluklarının belirlenmesine ...
ÇEK HESABI AÇMADA BANKANIN SORUMLULUĞU
Dava, çek hesabı açmada kusurlu olduğu iddia edilen bankadan maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Çek hesabının açıldığı tarihte ...
GABİN-HATA-HİLE
Dava, tapu iptal ve tescil isteğine ilişkin olup, davacı 575 ada 22 parsel sayılı taşınmazdaki payının temlikinde davalı tarafça hata hileye ...
REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİNE DAYALI CEZAİ ŞART
Uyuşmazlık; davalının müfettiş yardımcılığı görevinin müşterileri tanımasını sağlayacak ve işin esrarına nüfuz ederek iş sahibinde bir zarar meydana getirecek ...
ARAÇTA ÜRETİM HATASI-AYIPLI MALIN YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLMESİ
Dava, tüketici tarafından ithalatçı firma aleyhine açılmış olup; ayıplı malın yenisi ile değiştirilmesi ve manevi tazminat istemlidir. Davacı dava dilekçesinde; ...
ALDATAN EŞİN SEVGİLİSİNİN RESMİ NİKAHLI EŞE MANEVİ TAZMİNAT ÖDEMESİ
Dava, haksız eylem nedeniyle kişilik haklarına saldırıdan kaynaklanan manevi tazminat istemine ilişkindir. Davacı, davalının kendisinin eşiyle, onun evli olduğunu bildiği halde, ...
GEÇİT HAKKI
Davacı, 27 parsel sayılı taşınmazın genel yola bağlantısı bulunmadığını ileri sürerek davalılara ait 28 parsel sayılı taşınmazdan geçit hakkı tesisi isteğinde ...
TESPİT DAVASI
İddia ve savunmaya mahkemece toplanıp değerlendirilen deliller ile duruşma tutanaklarına yansıyan bilgi ve belgelere göre dava açmakta hukuki yararının bulunmadığı ...
BEDELİN BELLİ BİR SÜREDE ÖEDENMEMESİ HALİNDE VADE FARKI ÖDENİR İBARESİ YAZILI FATURA
a ) Fatura: Türk Ticaret Kanunu'nda fatura tanımlanmamıştır. Vergi Usul Kanunun 229. maddesinde yer alan tanımlama ise: "Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında ...
AÇIK FATURAYA İTİRAZ EDİLMEMESİ
FATURAYA İTİRAZ EDİLMEMESİ: Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan iş bedeli alacağının tahsili için yapılan ilâmsız icra takibine itirazın iptâli ve takibin ...
GİZLİ REKLAM NEDENİYLE VERİLEN PARA CEZASININ İPTALİ
GİZLİ REKLAM NEDENİYLE VERİLEN İDARİ PARA CEZALARININ İPTALİ               Dava, davacı şirkete (Medi Zinde Sağlık Hizmetleri ...
İMAR AF YASASINA DAYANAN TESCİL İSTEMİNİN KOŞULLARI
Ø 2981 SAYILI İMAR AFFI KANUNUNUN 16/SON FIKRASININ UYGULANABİLMESİ İÇİN ÖNCEDEN KAT İRTİFAKI KURULMUŞ VE BU KANUNDAN YARARLANILARAK BAĞIMSIZ BÖLÜM ...
BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDEN GEÇEN DEMİRYOLU İLE KESİŞEN KARAYOLU ÜZERİNE ALT ÜST GEÇİT YAPMA İLE DİĞER EMNİYET TEDBİRLERİNİ ALMA GÖREVİ BELEDİYEYE AİTTİR
(15. HD. 14.9.2009, 4410/4671) Davacı, davalı belediyenin sorumluluğunda bulunan Yenice İlçesi, Yeşil Yenice Mahalle Yolunda demiryolu üzerindeki hemzemin geçide otomatik ...
DERNEK ADINA KAYITLI TAŞINMAZDAKİ CAMİİ MİNARESİNE DAVALI TARAFINDAN GSM BAZ İSTASYONU KURULMAK SURETİYLE MÜDAHALE EDİLDİĞİ İDDİASIYLA DERNEK BAZ İSTASYONUNUN KALDIRILMASI AMACIYLA DAVA AÇABİLİR
DERNEK ADINA KAYITLI TAŞINMAZDAKİ CAMİİ MİNARESİNE DAVALI TARAFINDAN GSM BAZ İSTASYONU KURULMAK SURETİYLE MÜDAHALE EDİLDİĞİ İDDİASIYLA DERNEK BAZ İSTASYONUNUN KALDIRILMASI ...
KİRA PARASININ TESPİTİ
  KİRA PARASININ BELİRLENMESİ- ( ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTALİ - HAKİMİN YASA KOYUCU GİBİ BOŞLUĞU DOLDURMASI ) (İBK. 18.11.1964, 2/4) 6570 sayılı Yasanın yalnız 2 ve 3. ...
KİRACILIĞIN TESPİTİ VE İSPATI
KİRACILIĞIN İSBATI (1. HD. 18.10.2000, 11696/12553) Kira sözleşmeleri yazılı veya sözlü yapılabileceği, gibi zımni olarak da vücuda getirilebilir. Yeter ki taraflar ...
MUHTESAT
  TAPULAMA YASASI’NIN 40. MADDESİ UYARINCA KÜTÜĞÜN BEYANLAR HANESİNE MUHDESATLA İLGİLİ OLARAK VERİLEN ŞERH, BİR FİİLÎ DURUMUN TESBİTİNDENİBARETTİR. ...
KÂR YOKSUNLUĞU
KAR MAHRUMİYETİ - Sözleşme iş sahibi tarafından bozulmuşsa, sözleşmeyi bozan sözleşmeci –verdiği dışında- ancak olumlu zararını isteyebilir; olumlu zarar kavramı ...
HEKİMİN ÖZEN BORCUNDAN SORUMLULUĞU
HEKİMİN ÖZEN BORCU   Davacı, burnundan rahat nefes alamadığı için muayene olduğu doktor olan davalının önerisi ile 9.11.1995 tarihinde davalı tarafından ameliyat ...
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA   Daire:CGK Tarih:2005 Esas No:2005/110 Karar No:2005/159 Kaynak: İlgili Maddeler:TCK 257 İlgili Kavramlar:GÖREVİ İHMAL Ö Z ...
FUTBOL MAÇLARININ ŞİFRELİ YAYIMLANMASI
FUTBOL MAÇLARININ ŞİFRELİ YAYIMLANMASI     Dava, davacı şirketin bazı birinci lig spor klüpleriyle yaptığı sözleşmeler ve Futbol Federasyonundan aldığı ...
YAKINMA HAKKININ KAPSAM VE İLKELERİ
YAKINMA HAKKININ KAPSAM VE İLKELERİ   (HGK.21.9.2005, E.4-468, K.2005/514)   Yakınma hakkı, başka bir anlatımla hak arama özgürlüğü; Anayasa’nın ...
İBRANAME
İBRANAMEDE, OLAY VE KARARLAR IŞIĞINDA YARGITAY UYGULAMASI   1. OLAY VE KARAR: Altındaki imza davacı tarafından inkar edilmeyen hatta hile ve zorla alındığı kanıtlanamayan ve bir ...
MİRASIN REDDİ
MİRASIN REDDİ I. Ret beyanı 1. Ret hakkı MADDE 405-   Yasak ve atanmış mirasçılar mirası reddedebilirler. Ölümü tarihinde mirasbırakanın ödemeden ...
FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN İSPATI
FAZLA ÇALIŞMANIN İSPATI- ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN FAZLA ÇALIŞMASI İşyerinde en üst düzey konumda çalışan işçinin görev ve ...
ORTAKLARIN KOOPERATİF ALEYHİNE "ZAMANINDA TESLİM EDİLMEYEN DAİRELER" İÇİN DAVA AÇMASI
ORTAKLARIN KOOPERATİF ALEYHİNE “ZAMANINDA TESLİM EDİLMEYEN DAİRELER” İÇİN DAVA AÇMASI ÖZET : Kooperatif üyesi olan davacı, dairelerin zamanında teslim ...
HAKSIZ İNŞAAT
                HAKSIZ İNŞAAT (TMK md. 724 (Eski md. 650): I-)Levazım Sahibinin İyi Niyetli Olması: Temlik isteyebilme ...
EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ
EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ[1]   PLAN   I.      GENEL OLARAK   II.   KATILMA REJİMİNDE EGEMEN OLAN ...
ÖDEMELERİNİ TAMAMLAMAYAN ORTAK DAİRENİN ADINA TESPİTİ, TAPU İPTAL VE TESCİLİ İSTEMİNDE BULUNAMAZ.
ÖDEMELERİNİ TAMAMLAMAYAN ORTAK DAİRENİN ADINA TESPİTİ, TAPU İPTAL VE TESCİLİ İSTEMİNDE BULUNAMAZ.  (11. HD. 16.11.2009, 12270/11832). Somut olayda davacı dava ...
KARARLARDA GEREKÇE ZORUNLULUĞU
KARARLARDA GEREKÇE ZORUNLULUĞU   (18. HD. 28.1.2010, 11178/966).               Anayasanın 141/3 maddesi uyarınca ...
ELEKTRİK ABONELİĞİ, KULLANILMAYAN ELEKTRİK BEDELİ, İDARENİN KARŞI KUSURU
ELEKTRİK ABONELİĞİ, KULLANILMAYAN ELEKTRİK BEDELİ, İDARENİN KARŞI KUSURU (13. HD. 14.10.2009, 4964/11563) Kural olarak abonelik sözleşmesi iptal edilmediği sürece kim ...
SİTE YÖNETİMİNİN TARAF EHLİYETİ
SİTE YÖNETİMİNİN TARAF EHLİYETİ (13. HD. 27.4.2009, 14684/5645) Davacı site yönetimi, kendileri ile davalı sitenin aynı taşınmaz üzerine inşa edilmiş iki ayrı site ...
PAYLI MÜLKİYETTE ELATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL İSTEMİ
PAYLI MÜLKİYETTE ELATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL İSTEMİ (1. HD. 6.2.2008, 12014/1317). Paylı mülkiyette taşınmazdan yararlanamayan paydaş, engel olan öteki paydaş ...
KİRACININ YAPTIĞI YARARLI VE ZORUNLU GİDERLER
KİRACININ YAPTIĞI YARARLI VE ZORUNLU GİDERLER (13. HD. 8.10.2009, 8051/11129) Kiracı, mecurda yaptığı zorunlu ve yararlı işlerin bedelini, buna onay vermeyen kirayaverenden isteyebilir.
OTOBÜSÜN ZORUNLU KOLTUK SİGORTASI
OTOBÜSÜN ZORUNLU KOLTUK SİGORTASI (11. HD. 14.12.2009, 8521/12939). Otobüsün zorunlu koltuk sigortasından yapılan ödemeler, işgücü kaybından ya da ...
SAHTE VEKALETNAME İLE SATIŞTA DEVLETİN SORUMLULUĞU
SAHTE VEKALETNAME İLE SATIŞTA DEVLETİN SORUMLULUĞU (4. HD. 26.2.2009, 1913/2811) Sahte vekaletnamedeki nüfus bilgileriyle Tapu Dairesindeki nüfus bilgilerinin birbiriyle ...
FİİLEN KULLANILAN SU BEDELİ
  FİİLEN KULLANILAN SU BEDELİ (4. HD. 29.3.2006, 4899/3452) Abone kaydı olmasa da, İdare’ye ait sayaçtan fiilen su kullandıkları anlaşılan davalıların tüketilen ...
ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN KULLANDIĞI ARACA BİLEREK BİNMEK
ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN KULLANDIĞI ARACA BİLEREK BİNMEK (4. HD. 21.3.2006, 1430/3027)  Alkollü sürücünün kullandığı araca durumu bilerek ...
İNANÇLI İŞLEMİN İSPATI
İNANÇLI İŞLEMİN İSPATI (1.HD. 7.5.2009, 4531/5348) İnançlı işlemin yazılı belge ile ispatı gerekir. Bu belgenin resmi nitelikte olması gerekmez. Taşınmazın ...
TEMYİZ AŞAMASINDA KANIT SUNMA YASAĞI
TEMYİZ AŞAMASINDA KANIT SUNMA YASAĞI (HGK. 27.1.2010, 586/31) Kural olarak, yargılama aşamasında sunulmayan deliller, temyiz veya karar düzeltme aşamasında sunulamazlar. BU kuralın ...
ÖNALIM HAKKI- HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE
ÖNALIM HAKKI- HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE (6. HD. 8.12.2009, 7141/10701) Davacı vekili, dava dilekçesinde, müvekkilinin 11 No'lu parselin paydaşlarından olup ...
TAMAMLANMIŞ VE İÇİNE YERLEŞİLMİŞ YAPIDA KAT MÜLKİYETİ KANUNU HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI
TAMAMLANMIŞ VE İÇİNE YERLEŞİLMİŞ YAPIDA KAT MÜLKİYETİ KANUNU HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI (Yargıtay 18. HD. 11.10.2004, 5043/7104) Kat irtifakı kurulmuş ancak kat ...
ESER SÖZLEŞMESİNDE ZAMANAŞIMI
ESER SÖZLEŞMESİNDE ZAMANAŞIMI (15. HD. 7.12.2006, 7107/7172). Eser sözleşmesinde zamanaşımı teslimden veya fesihten işlemeye başlar. Davalı yüklenici eseri sözleşme ...
TAMAMLANMIŞ VE İÇİNE YERLEŞİLMİŞ YAPIDA KAT MÜLKİYETİ KANUNU HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI
TAMAMLANMIŞ VE İÇİNE YERLEŞİLMİŞ YAPIDA KAT MÜLKİYETİ KANUNU HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI (Yargıtay 18. HD. 11.10.2004, 5043/7104) Kat irtifakı kurulmuş ancak kat ...
KAMBİYO SENETLERİNDE BORÇLUNUN TEMERRÜDE DÜŞMESİ
Son 3 taksit için 20.8.1984 20.9.1984 ve 20.10.1984 vadeli 3 bono düzenlenmiştir. Bu taksitler için bono düzenlendiğine göre davalı alıcının ödemelerini ...
KAR MAHRUMİYETİ
Kâr yoksunluğundan davalının sorumlu tutulabilmesi için, davalının edimlerini gereği gibi yerine getirmemesi (geç veya kötü yerine getirmesi veya hiç yerine ...
SAHTE VEKALETNAME İLE TAŞINMAZ SATIMI
2. Hukuk Dairesi 2006/6233 E., 2007/5135 K.   · HAZİNENİN SORUMLULUK ŞARTLARI · İLLİYET BAĞI · USULSÜZ İŞLEM Dosyadaki kanıtlara ...
SAHTE VEKALETNAME İLE BAŞKASININ TAPULU MÜLKÜNÜN SAATILMASINDA DEVLETİN SORUMLULUĞU
(Hukuk Genel Kurulu 11/07/ 2007, 422/536)   Davacı, eldeki dava ile tapu ve noter memurlarının özensizliği nedeniyle uğradığı maddi zararının tazminini ayrıca haksız yere ...
SÖZLEŞMEYE UYGUN TESLİM
(15. HD. 8.2.2007,1132/706)   Davacı yüklenici, yapımını yüklendiği sözleşme konusu tüm işi yaptığını ileri sürerek az yukarda belirtildiği üzere, ...
MÜTEAHHİDİN KENDİ KUSURU İLE TEMERRÜDÜ - İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN FESHİ - MÜTEAHHİDİN TESLİM GÜNÜNDE YAPIYI BİTİREMEMESİ -MÜTEAHHİDİN KUSURU HALİNDE İŞ SAHİBİNİN HAKKI -HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI YASAĞI
Tam karşılıklı sözleşmelerden olan istisna sözleşmelerinde borçlunun ( müteahhidin ) kendi kusuruyla işi teslim gününde bitirmeyerek temerrüde ...
GECİKME (KİRA) TAZMİNATINDA KUSURUN ROLÜ
(15. HD. 18.1.2007, 7562/177) Dava, kat karşılığı inşaat sözleşmesine dayalı gecikme tazminatı (kira) istemine ilişkindir. Taraflar arasındaki 5.7.1999 tarihli kat ...
GARANTİ VERİLEN İŞLERDE AYIP İHBARI
           Eser sözleşmelerinin en önemli unsuru, eserdir. Başka bir anlatımla, sonuçtur. Sonuç gerçekleştiği ...
FUTBOL MAÇINDA ADAM ÖLDÜRME
FUTBOL FEDERASYONU VE EV SAHİBİ KULÜBÜN BİRLİKTE SORUMLULUĞU Dava konusu olayda, dava dışı Fatih’in ayakkabısının içinde bıçak saklayarak maça ...
EVLİLİKTE EDİNİLEN MALLARDA ZAMANAŞIMI
ÖZET : Türk Medeni Kanunu'nun 178. maddesinde belirtilen ve evliliğin boşanma sebebiyle sona ermesinden sonra doğan, ancak boşanma kararının kesinleşmesinden sonra ...
DEVLET ORMANI - ORMAN KADASTROSU
Hukuk Genel Kurulu 7.2.2007 GÜN VE 2007/20-62 E., 2007/56 K. · DEVLET ORMANLARI VE ORMAN KADASTROSU · ORMANLARIN TARİFİ VE TAKSİMİ Davacı vekili tarafından, ...
BORCUN İFA EDİLMEDİĞİ DEF'İ (BK. MD. 81)
  Karşılıklı borçları kapsayan bir sözleşmenin yerine getirilmesini isteyen tarafın, sözleşmenin gereklerine veya niteliğine göre bir süreden yararlanma ...
BK. MD. 360/I UYARINCA SÖZLEŞMENİN FESHİ
Eser sözleşmesi, karşılıklı edimleri içeren bir iş görme sözleşmesidir. Yüklenicinin edimi, eseri meydana getirmek ve iş sahibine teslim etmek, iş sahibinin ...
BK. md. 102: Direnimden sonra meydana gelen kazadan Sorumluluk
Direnime düşen borçlu, borcun geç ödenmesinden dolayı tazminat vermek zorunda olduğu gibi, rasgele bir olaydan doğacak bir zarardan da sorumludur. Borçlu, ...
BK. md. 82 ÖDEMEZLİK SAVUNMASI
1. Genel Açıklama Karşılıklı taahhütleri havi akitlerde, daha önce ifa ile yükümlü olan taraf, karşılıklı edimi ileride talep edip edemeyeceğinden ...
HİZMET KUSURU NEDENİYLE BELEDİYENİN SORUMLULUĞU
     Bir Hukuk devletinde idarenin hukuka aykırı eylem ve işlemler yapmaması gerekir. Hukuka saygılı bir idarenin kendi eylem ve işlemlerinden kaynaklanmış bu zararları ...
AVUKATIN ÖZEN BORCU
Hukuk Genel Kurulu 11.4.2007 GÜN VE 2007/13-198 E., 2007/199 K. · ANLAŞMAZLIKLARIN HAKEM YOLUYLA ÇÖZÜMÜ · GENEL İTİBARİYLE VEKİLİN ...
İMALATIN İŞ SAHİBİNİN KULLANAMAYACAĞI DERECEDE AYIPLI OLMASI
27- Yapılan şey iş sahibinin kullanamayacağı ve nısfet kurallarına göre kabule icbar edilemeyeceği derecede ayıplı veya sözleşme koşullarına aykırı olursa, iş sahibi o şeyi ...
ANAYASA MAHKEMESİ, HARÇLAR KANUNU'NUN 28. MADDESİNİ İPTAL ETTİ
A- Yasa’nın 28. Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) Bendinin İkinci Tümcesinin İncelenmesi Başvuru kararlarında, davacı tarafın davayı kazandığı halde ilamı alarak icra ...
İETT İŞLETMESİNİN HALK OTOBÜSLERİNDEN SORUMLU OLMASI
YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2009/3126 Karar Numarası: 2009/7497 Karar Tarihi: 18.06.2009   İETT İŞLETMESİNİN HALK OTOBÜSLERİNDEN SORUMLU OLMASI   818 s. ...
ALIŞVERİŞ ANINDA VEYA PASTAHANEDE ÇANTA ÇALINMASINDA İŞYERİ SAHİBİNİN MÜŞTERİYE (TÜKETİCİYE) KARŞI SORUMLULUĞU
Davacının, davalılardan (M.B.) tarafından işletilen pastanede arkadaşı ile birlikte oturduğu sırada, yanındaki sandalyeye bırakmış olduğu çantasının çalındığı ...
BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ İLE OLUŞAN MUNZAM ZARAR - MÜRURU ZAMAN
Dava, BK.'nun 105/1.maddesi hükmüne dayanılarak açılan alacağın geç tahsil edilmesi nedeniyle geçmiş günler faizi ile karşılanmadığı iddia edilen munzam ...