KİTAP
İnşaat Hukuku Kitabı

İLKER HASAN DUMAN `IN YAYIMLANMIŞ ÇALIŞMALARI


A. KİTAPLAR

 1. Karşılaştırmalı Türk Anayasa Hukuku (İstanbul - 1985)
 2. Anayasa Sözlüğü (İstanbul - 1996)
 3. Cumhuriyet ve Nitelikleri (İstanbul - 1996)
 4. Hukuk Devleti (İstanbul - 1997)(İstanbul-2004)
 5. 82 Anayasasında İnsan Haklarına Saygılı Devlet (İstan-bul - 1997)
 6. Sosyal Devlet (İstanbul - 1997)
 7. 82 Anayasasında Cumhurbaşkanı (İstanbul - 1997)
 8. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, Legal Yayınları, İstanbul 2005.
 9. İnşaat Hukuku, 12. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara 2022.
 10. 100 Soruda İnşaat Hukukuna Giriş, İstanbul Ba-rosu Yayını (İBY), İstanbul-2011.
 11. İnşaat Sözleşmeleri Uygulamasında Dürüstlük Kuralının Önemi, 3. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara 2016.
 12. İnşaat Sözleşmeleri Uygulamasında Kusurun Önemi, 2. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara 2016.
 13. 100 Soruda Yapı Denetimi, Seçkin Yayınları, 3. Baskı, Ankara-2022.
 14. 40 Soruda Yapı Kullanma İzni, Seçkin Yayınları, 5. Baskı, Ankara-2022.
 15. 100 Soruda Yapı Ruhsatı, Seçkin yayınları, 3. Baskı, Ankara-2022.
 16. İnşaat Sözleşmeleri Uygulamasında Yargıcın Rolü ve Takdir Yetkisi, Seçkin Yayınları, Ankara-2016.
 17. İdam Mahkumlarının Son Söz ve Mektupları, Seçkin Yayınları, 4. Baskı, Ankara 2019.
 18. İnşaat Davalarında İspat, 4. Baskı, Seçkin Yayın-ları, Ankara 2022.
 19. Sözleşme Adaleti, 2. Baskı, Seçkin Yayınları, An-kara 2020.
 20. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri Nasıl Dü-zenlenmelidir, 5. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara 2022.
 21. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri Nasıl İn-celenmelidir, 2. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara 2022.
 22. İnşaat Hukukunda Alacak ve Tazminat Hesapları, Seçkin Yayınları, 2. Baskı, Ankara 2023
 23. İnşaat Hukukunda Yorum, Seçkin Yayınları, Anka-ra.
 24. Yargıtay Kararlarında İnşaat Hukuku Sözlüğü, 1. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara 2023.
 25. İnşaat Hukukunda “Somut Olayın Özelliği”, 1. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara 2023.
 26. İnşaat Hukukunda Makul Süre, 1. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara 2023.
 27. İnşaat Hukukunda “Hükme En Yakın Tarihe Göre” Tespit ve Hesap Yapılması. 1. Baskı, Seçkin Yayınları, An-kara 2023.
 28. Yükleniciye İşten Elçektirme, 1. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara 2024.

B. SÜRELİ YAYINLAR

“YENİ ADALET DERGİSİ”

(Yargı ve Hukuk Dergisi)

C. İNŞAAT HUKUKUNA İLİŞKİN MAKALELER

Terazi Hukuk Dergisinde Yayımlanan Makaleler:

 1. İnşaat Hukuku Sorunlarında Şerhlerin Kaldırılması, Ekim 2011, sf. 49 vd.
 2. İnşaatçı İpoteği, Aralık 2014 (100. Sayı), sf. 189 vd.
 3. İnşaat Hukukunda “Somut Olayın Özelliği”, sayı 2020/5.

 

Adalet Bakanlığı Adalet Dergisinde Yayımlanan Makaleler:

 1. Hukuk Mahkemelerinde Tarafların Sorgusu, Haziran 1985.
 2. Tanıklık, Temmuz 1984.
 
Manisa Barosu Dergisinde Yayımlanan Makaleler:
 1. Bilirkişi Raporlarının Mahkemelerin Bağımsızlığına Etkisi, s. 19.
 
Yeni Türkiye Dergisinde Yayımlanan Makaleler:
 1. Hakem Mahkemeleri, s. 10.
 
Barolar Birliği Dergisinde Yayımlanan Makaleler:
 1. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Yargıcın Tazminat So-rumluluğu, Eylül-Ekim 2011, sf. 403 vd.
 2. Yükleniciden Cebri İcra Yoluyla Bağımsız Bölüm Kazanan Kişinin İyi Niyetinin Korunması, Ocak-Şubat 2012, sf. 411 vd.
 3. İnşaatın Yasallık Kazanması İçin Mahkemenin Taraflara Süre ve Yetki Vermesi, Temmuz-Ağustos 2013, sf. 455 vd.
 
İstanbul Barosu Dergisinde Yayımlanan Makaleler:
 1. Hukuk Yargılaması Sorunları, 1983/7.
 2. Sözleşme İle Sorumluluktan Kurtulma (Sorumsuzluk An-laşması), Eylül-Ekim 2011, sf. 243 vd.
 3. Yükleniciden Alacağı Bulunan Üçüncü Kişinin Arsa Sahibi Aleyhine Tapu İptal ve Tescil Davası Açması, Mart-Nisan 2012, sf. 248.
 4. İnşaat Hukukunda Karine Uygulaması, Eylül-Ekim 2012, sf. 341 vd.
 5. Binalarda Yapım ve Bakım Eksikliğinden Sorumluluk, Mart-Nisan 2013, sf. 224.
 6. İnşaat Devam Ederken Yürürlüğe Giren Yeni İmar Planın-da Kat Sayısının Azaltılması, Yükleniciye Paylaşımın Yeni-den Yapılmasını İsteme Hakkı Verir mi?, Temmuz-Ağustos 2013, sf. 115 vd.
 7. İnşaat Hafriyatı Yapılırken Komşu Taşınmazlara Zarar Ve-rilmesi, Mart-Nisan 2015, sf. 395 vd.
 8. Taşkın İnşaat, Eylül-Ekim 2015, sf. 81 vd.
 9. İnşaat Sözleşmeleri Uygulamasında Yorumun Önemi (Ma-yıs-Haziran 2016).
 10. İnşaat Hukukunda “Makul Süre”nin Önemi, sayı 2020/4.
 
Legal Hukuk Dergisinde Yayınlanan Makaleler
 1. İnşaat Hukukunda “Hakkı Saklı Tutmanın” Önemi, sayı 220/6.
KONUK YAZAR
YARGI HABERLERİ
HIZLI ERİŞİM
KÜMELER