KİTAP
İnşaat Hukuku Kitabı

İnşaat Hukuku Yayınları

~ 11.09.2019 ~

İnşaat Hukuku Yayınları

                                                     KAYNAKÇA
Adnan Tuğ
:
Türk Özel Hukukunda Şekil, Mimoza Yayınları, Konya-1994.
Ahmet Kılıçoğlu
:
Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, Turhan Kitabevi, 5. Baskı, Ankara-2005.
Âlim Taşkın
:
Hakem Sözleşmesi, 2. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara-2005.
Andreas von Thur
:
Borçlar Hukukunun Umumi Kısmı, C. I-II, (Çvr. Cevat Edege), Yargıtay Yayınları No. 15, Ankara-1983.
Argun Köteli
:
Mimarlık Sözleşmesi, İstanbul-1985.
Atalay Özdemir
:
Özel Hukukta Paranın Değer Kaybının Giderimi, Turhan Kitabevi, Ankara-2004
Aydın Zevkliler
:
Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, Ank.-1998.
Ayhan Uçar
:
İstisna Sözleşmesinde Müteahhidin Ayıba Karşı Tekeffül Borcu, Seçkin Yayınları, Ankara-2003.
Aydın Aybay
:
Borçlar Hukuku Dersleri, İstanbul-1984.
 
 
Ayşe Havutçu
:
Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmelerde Temerrüt ve Müspet Zararın Tazmini, İzmir-1995.
Baki İlkay Engin
:
Alacağı Temlik Edenin Garanti Sorumluluğu, Seçkin Yayınları, Ankara-2002.
Bilal Kartal
:
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, Ankara-1993.
Bilge Öztan
:
Tüzel Kişiler, Turhan Kitabevi, Ankara-2001.
Cafer Ergen/
Veli Böke
:
Kaçak Yapı, Seçkin Yayınları, Ankara-2006.
Cengiz Kostakoğlu
:
İçtihatlı İnşaat Hukuku ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri, Beta Yayınları, İstanbul-2005.
Cevdet İlhan Günay
:
Cezai Şart, Turhan Kitabevi, Ankara-2002.
Cevdet Yavuz
:
Borçlar Hukuku Dersleri /Özel Hükümler, 2. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul-2001.
Cevdet Yavuz
:
Satıcının Satılanın Ayıplarından Sorumluluğu, İstanbul-1989.
Çiğdem Mine Aslan
:
Gabinin Unsurları ve Hukuki Sonuçları, Yetkin Yayınları, Ankara-2006.
Damla Gürpınar
:
Eser Sözleşmesinde Ücretin Arttırılması ve Eksiltilmesi, Güncel Yayınevi, İzmir-2006.
Dinçer Gönen
:
Yapım İşlerinde Fiyat Farkı Uygulaması, Yetkin Yayınları, Ankara-1994.
Elif Orta
:
İmar Hukukunda Plan Hiyerarşisi ve Planların Çatışması, Legal Yayıncılık, İstanbul-2006.
Erdal Özsunar
:
Roma ve Türk Hukukunda Hata, Turhan Kitabevi, Ankara-2005.
Erzan Erzurumluoğlu
:
Türk-İsviçre Borçlar Hukuku Sistemine Göre Borçluya Yüklenemeyen Nedenden Dolayı Edimin Yerine Getirilememesi, Ankara-1970.
Esat Arsebük
:
Borçlar Hukuku, 3. Basım, Ankara-1950.
E. Dayanıklı/S. Kısa
:
Faiz Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara-2003.
Fahrettin Aral
:
Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, 5. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara-2003.
Feyzi N. Feyzioğlu
:
Borçlar Hukuku, Hususi Kısım: Akdin Muhtelif Nevileri, C. 1, İstanbul-1970.
Fikret Eren
:
Borçlar Hukuku, 3 Cilt, Beta Yayınları, İst-1994.
Fikret Eren
:
Sorumluluk Hukuku Açısından Uygun İlliyet Bağı Teorisi, AÜHFY, Ankara-1975.
Gökhan Dirican
:
Eser Sözleşmesinde Temerrüde Dayalı Cezai Şart ve Yargıtay Uygulaması, Vedat Kitapçılık, İstanbul-2007.
Göktürk Uyan
:
İsviçre-Türk Hukukunda Mimari Proje Düzenleme Sözleşmesinin Hukuki Niteliği, İstanbul-2006.
Gülay Öztürk
:
İnançlı İşlemler, Yetkin Yayınları, Ankara-1998.
Halil Akkanat
:
Taşeronluk Sözleşmesi, Filiz Kitabevi, İst.-2000.
Halil Kalabalık
:
İmar Hukuku Dersleri, Seçkin Yayınları, Ankara-2003.
Haluk Burcuoğlu
:
Hukukta Beklenmeyen Hal ve Uyarlama, İst.-1995.
Haluk Tandoğan
:
Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, Evrim Yayınları, İstanbul-1988.
Haluk Tandoğan
:
Türk Mesuliyet Hukuku, Ankara-1961.
Haluk Tandoğan
:
Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, C. II, İstanbul-1989.
Hasan Erman
 
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, Der Yayınları, İstanbul-2007 (Arsa Payı Karşılığı olarak geçecektir).
Hasan Erman
:
İstisna Sözleşmesinde Beklenmeyen Haller (BK. 365/2), İstanbul-1979.
 
Hasan Petek
:
Taşınmaz Malikinin Hukuka Uygun Taşkınlıklarından Sorumluluğu, Yetkin Yayınları, Ankara-2005.
Hayri Domaniç
:
Faizle Karşılanamayan Zararların Giderilmesini Sağlayan BK. md. 105 ve Diğer Hükümler, İstanbul-1990.
Herman Becker
:
Borçlar Kanunu Şerhi (Çvr. Suat Dura), Yargıtay Yayınları No. 24.
Halil Kalabalık
:
İmar Hukuku Dersleri, Seçkin Yayınları, Ankara 2003
H. V. Velideedeoğlu
:
Türk Borçlar Kanunu Şerhi, Yargıtay Yayınları, Ankara-1987.
Hüseyin Altaş
:
Eserin Teslimden Önce Telef Olması, Yetkin Yayınları, Ankara- 2002.
Hüseyin Hatemi
:
Hukuka ve Ahlaka Aykırılık Kavramı ve Sonuçlar, İstanbul-1976.
Hüseyin Hatemi/ RonaSerozan/
Abdülkadir Arpacı
:
Borçlar Hukuku, Özel Bölüm, Filiz Kitabevi, İstanbul-1992.
Hüsyin Altaş
:
Eserin Teslimden Önce Telef Olması, Yetkin Yayınları, Ankara-2002.
Hüseyin Hatemi
:
Gerçek Kişiler Hukuku, Vedat Kitapçılık, İstanbul-2005.
İbrahim Kaplan
:
Hakimin Sözleşmeye Müdahalesi, Ankara-1987.
İlhan Postacıoğlu
:
Medeni Usul Hukuku Dersleri, İstanbul-1970.
İlhan Ulusan
:
İyiniyetli Sebepsiz Zenginleşenin İade Borcunun Sınırlanması Sorunu, Kazancı Yayınları, İstanbul-1984.
İzzet Karataş
:
Eser (İnşaat Yapım) Sözleşmeleri, Ankara-2004.
Kemal Dayınlarlı
:
İstisna Akdinde Müteahhidin ve İş Sahibinin Temerrüdü, Dayınlarlı Yayınları, Ankara-1988.
Kemal Dayınlarlı
:
Borçlar Hukukuna Göre Alacağın Temliki, Ankara-2000.
Kemal Oğuzman/
Kenan Tunçomağ
:
Borçlar Hukuku Dersleri, Özel Borç İlişkileri, İstanbul-1974
Köksal Kocaoğlu
:
Cezai Şart, Ankara 2003.
Lütfi Dalamanlı
:
Borçlar Kanunu Şerhi, C. II, Ankara-1971.
Mehmet Altunkaya
:
Edimin Başlangıçtaki İmkansızlığı, Yetkin Yayınları, Ankara-2005.
Mehmet A. Tutumlu
:
Türk Borçlar Hukukunda Zamanaşımı ve Uygulaması, Seçkin Yayınları, Ankara-2008.
Muaz Ergezen
:
İstisna Sözleşmesinde Tarafların Sözleşmeyi Sona Erdirme Hakkı, Yetkin Yayınları, Ankara-2007.
Muharrem Kalyon
:
Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi, Kartal Yayınları, Ankara-2004.
Muhittin Abacıoğlu
:
İmar Kanunu ve İlgili Mevzuat, Seçkin Yayınları-1994
M. R. Karahasan
:
İnşaat, İmar ve İhale Hukuku, Ankara-1979.
M. R. Karahasan
:
Türk Borçlar Hukuku/Genel Hükümler, C. III, İstanbul-1992.
M. R. Karahasan
:
Sözleşmeden Doğan Sorumluluk, Beta Yayınları, İstanbul-2003.
M. R. Karahasan
:
Yeni Türk Medeni Kanunu Eşya Hukuku, Beta Yayınları, İstanbul-2002.
Mustafa Dural
:
Borçlunun Sorumlu Olmadığı Sonraki İmkansızlık, İstanbul-1976.
Nafiz Erdem
:
Türk Borçlar Kanunu Şerhi ve Davaları, Adana-1990.
Naim İnan
:
Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, Ankara-1979.
Nami Barlas
:
Para Borçlarının İfasında Borçlunun Temerrüdü İstanbul-1992.
Necip Kocayusufpaşaoğlu
:
Güven Nazariyesi Karşısında Borç Sözleşmesinde Hata Kavramı, İstanbul-1968.
Nedim Uyanık
:
İnşaat İşlerinde Sözleşme Yönetimi, Beta Yayınları, İstanbul-2004.
Nevzat Koç
:
Bina ve Yapı Eseri Maliklerinin Hukuki Sorumluluğu (BK. md. 58), Ankara-1990.
Nevzat Koç
:
İsviçre-Türk Hukukunda Alacaklının Temerrüdü, DEÜ Yayınları, Ankara-1992.
Oğuz Kürşat Ünal
:
Fatura ve İspat Kuvveti, Asil Yayınları, Ankara-2003.
Ömer Arbek
:
Satım Konusu Ayıplı Malın Tamir Edilmesi, Yetkin Yayınları, Ankara-2005.
Özer Seliçi
:
İnşaat Sözleşmesinde Müteahhidin Sorumluluğu, İstanbul-1978.
Özer Seliçi
:
Borçlar Kanununa Göre Sözleşmeden Doğan Sürekli Borç İlişkilerinin Sona Ermesi, İstanbul-1977.
Özgür Katip kaya
:
Arsa Payı Karşılığı Kat Yapımı Sözleşmesi, İst.-1993
Rona Serozan
:
Sözleşmeden Dönme, Vedat Kitapçılık, İstanbul-2007.
Safa Reisoğlu
:
Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, Beta Yayınları, İstanbul-1998.
Salamon Kaniti
:
Akdin İfa Edilmediği Def’i, Ahmet Said Matbaası, İstanbul-1962.
Saim Üstündağ
:
Medeni Yargılama Hukuku, C. I, İstanbul 1984.
Senai Olgaç
:
Kazai ve İlmi İçtihatlarla Borçlar Kanunu, C. III.
Serhat Sarısözen
:
Medeni Usul Hukukunda Hakem Yargılaması, Kazancı Yayınları, İstanbul-2005.
Seyfullah Edis
:
Türk Borçlar Hukukuna Göre Satıcının Ayıba Karşı Tekeffül Borcu, Ankara-1963.
Sezer Özyürek
:
İnşaat Sözleşmesi, İstanbul-1988
Şener Akyol
:
Dürüstlük Kuralı ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı, İstanbul-1995.
Şener Akyol
:
Borçlar Hukuku/Özel Borç İlişkileri, İstanbul-1984.
Şener Akyol
:
Borçlar Hukuku/Genel Hükümler I, Filiz Kitabevi, İstanbul-1995.
Tamer İnan
:
Borca Aykırılık ve Sonuçları, Kazancı Yayınları, İstanbul-2004.
Tekinay/Akman/
Altop
:
Tekinay Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, Filiz Kitabevi, İstanbul-1993.
Turgut Akıntürk
:
Borçlar Hukuku, Genel Hükümler/Özel Hükümler, Beta Yayınları, İstanbul-2001.
Turgut Uygur
:
Borçlar Kanunu Özel Borç İlişkileri, C. V, Ankara-1995.
Turgut Öz
:
Sebepsiz Zenginleşme, İstanbul-1990.
Turgut Öz
:
Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, Filiz Kitabevi, İstanbul-2000.
Turgut Öz
:
İnşaat Sözleşmesi ve İlgili Mevzuat, Yamaner Yayınları, Ankara-2006.
Turgut Öz
:
İş Sahibinin Sözleşmeden Dönmesi, İstanbul-1989.
Türker Yalçınduran
:
Alt İstisna (Taşeronluk) Sözleşmeleri, Ankara-2000.
Vedat Buz
:
Borçlunun Temerrüdünde Sözleşmeden Dönme, Yetkin yayınları, Ankara-1998.
Veysel Başpınar
:
Vekilin Özen Borcundan Doğan Sorumluluğu, Yetkin Yayınları, Ankara-2004.
Yasemin Işıktaç
:
Hukukun Kaynağı Olarak Örf ve Adet, Filiz Kitabevi İstanbul-2004.
Yücel Ünal
:
Türk Planlama Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara-2003.
Zarife Şenocak
:
Borçlunun İfa Yardımcılarından Dolayı Sorumluluğu, Dayınlarlı Yayınları, Ankara-1995.
Zarife Şenocak
:
Eser Sözleşmesinde Ayıbın Giderilmesini İsteme Hakkı, Turhan Kitabevi, Ankara-2002.
Zekeriya Kurşat
:
Borçlar Hukuku Alanında Hile Kavramı, Kazancı Yayınları, İstanbul-2003.
 
Dövran Orazgılıcov: Joint Venture, Güncel Yayınevi, İzmir 2006
Sanem Aksoy Dursun: Borçlar Hukukunda Hakimin Sözleşmeyi Tamamlaması, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul-20082.
Mehmet Akif Tutumlu: Türk Borçlar Hukukunda Zamanaşımı ve Uygulaması, Seçkin Yayınları, Ankara 2008
Ayşe Arat: Sözleşmenin Değişen Şartlara Uyarlanması, Seçkin Yayınları, Ankara-2006
C. Salih Şahiniz: Tacirler Arası Ticari Satımlarda Satıcının Ayıplı İfadan (Ayıplı Mal Tesliminden) Sorumluluğu. Seçkin Yayınları, Ankara-2008
Serkan Ayan: İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Temerrüdü, Seçkin Yayınları, Ankara 2008
Metin Arslan: Yapı Teknolojileri, 2 Cilt, Seçkin Yayınları, Ankara-2008
Emre Gökyayla: Eser Sözleşmesinde Ek İş ve İş Değişikliği, Vedat Kitapçılık, İstanbul-2009.
Efrail Aydemir: Eser Sözleşmesi ve İnşaat Hukuku, Adalet Yayınları, Ankara-2009.
İzzet Karataş: Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi ve Yüklenicinin Temliki İşleminden Kaynaklanan Davalar, Adalet Yayınları, Ankara 2009.
Cafer Ergen: İmar Davaları Rehberi, Seçkin Yayınları, Ankara 2009.
Melikşah Yasin, İmar Hukukunda İdarenin Yıkma Yetkisinin Kullanımının Usul ve Esasları, XII Levha Yayınları, İstanbul 2009.
Şenol Turut. Vergisel ve Hukuki Boyutlarıyla Arsa Karşılığı İnşaat İşleri, Yaklaşım Yayıncılık, Ankara 2009.
Güray Erdönmez, İflasta Alacaklılar Toplanmasının Yetkileri, Legal Yayınları, İstanbul 2005.
Baki Kuru, İcra Ve İflas Hukuku, IV. Cilt, İstanbul 1997.
Mehmet Karaca, Kamu İhalelerinde İnşaat Sözleşmeleri ve Sözleşmenin Müteahhitten Kaynaklanan Sebeple Sona Ermesi, Seçkin Yayınları, Ankara 2009.
Nezih Sütçü: Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi, Legal Hukuk Dergisi, Mayıs 2005, sf. 1741 vd.
Gülşah Vardar: Şekle Aykırılığın Hakkın Kötüye Kullanılması Yolu Dışında Kalan Yollarla Aşılması, Kazancı Hukuk Dergisi, sayı: 59-60, sf. 58 vd.
Köksal Kocaağa: Arsa Payı Karşılığı İnşaat Yapımında Ortaya Çıkan “İlave İş” ve “İlave Bağımsız Bölüm” Sorunu, TBB Dergisi, Kasım-Aralık 2009, sf. 86 vd.
Süleyman Yalman: Türk-İsviçre Hukukunda Sözleşme Görüşmelerinden Doğan Sorumluluk, Seçkin Yayınları, Ankara 2006.
Halil Yılmaz. Türk Hukukunda Yapı Denetim Kuruluşlarının Hukuksal Sorumluluğu, Yetkin Yayınları, Ankara 2008.
Sendi Yakuppur: Borçlar Kanunu’na Göre Eser Sözleşmesinde Müteahhidin Eseri Teslim Borcu ve Teslim Borcuna Aykırılıkları, XII LEVHA yayınları, İstanbul 2009.
Şafak Güleç: Eser Sözleşmesinin Beklenmeyen Haller Nedeniyle Feshi, Yetkin Yayınları, Ankara 2009.
 

 

Hits: 10112