KİTAP
Açıklamalı İçtihatlı
İNŞAAT HUKUKU 9. BASKI
2018 /  17x25
1491 Sayfa
9. Baskı / Ciltli 
AYIN KONUSU
KAMU YAPIM İŞLERİNDE TARAFLARIN EŞİTLİĞİ SORUNU 15.01.2020

I.Yapım İşleri Genel Şartnamesi
 
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesinin (b) fıkrasının ikinci bendine dayanılarak hazırlanmış olan bu Genel Şartnamenin amacı, iş sahibi idareler tarafından 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre sözleşmeye bağlanan her türlü yapım işinin yürütülmesinde uygulanacak genel esasları tespit etmektir (YİGŞ. Md. 1).
Bu Genel Şartname, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi idareler tarafından bu Kanun hükümlerine göre ihalesi yapılan ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre anahtar teslimi götürü bedel veya birim fiyat sözleşmeye bağlanan yapım işlerini kapsar.
Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin iki numaralı alt bendinde yer alan üst limit tutarının altındaki yapım işlerinde, bu Şartnamenin 7 ve 17 nci maddeleri ile 35 inci maddesinin çalışma şartları ile ilgili son üç fıkrası, işin gereğine göre idareler tarafından kısmen veya tamamen uygulanmayabilir.
Sözleşmenin eki olarak kabul edilen YİGŞ Kamu İhale Kurumunun çıkardığı bir düzenlemedir. Şartnameye sözleşme maddesi niteliği veren anılan sözleşmenin ek olması durumudur.
Yapım İşleri Genel Şartnamesi, münhasır delil sözleşmesidir. ...
Devamını Oku
YARGI DÜNYASI
GECİKME TAZMİNATININ HESABI

Gecikme tazminatı, kural olarak sözleşmede kararlaştırılan teslim tarihinden, eserin eksik ve kusursuz olarak, sözleşmeye uygun biçimde teslim edildiği tarihe kadar ya da iş sahibinin teslimden önce bağımsız bölümleri fiilen kullanmaya başladığı veya üçüncü kişiye kiraya verdiği ya da sattığı tarihe kadar istenebilir.
Eğer yüklenici, iş sahibine ait bağımsız bölümlerin, iş sahibi tarafından, teslim tarihinden önce, teslim alınıp fiilen kullanıldığını veya kiraya verildiğini öne sürüyorsa, ona bu iddiasını ispat etme fırsatı verilmelidir.
Yüklenici, davaya konu bağımsız bölümlerin tapu kaydını getirterek, tanık dinletmek istiyorsa listesini vererek, elektrik, su ve elektrik idareleri ile sözleşme yapılmışsa bu sözleşmeler getirerek söz konusu iddiasını ispat edebilir.
Eğer yüklenicinin dava tarihinden önce iş sahiplerine ait bağımsız bölümleri teslim ettiği ve davacılar tarafından kullanıldığı kanıtlanırsa, söz konusu fiili teslim tarihine göre hesap yapılacaktır.
Dava tarihinden önce iş sahibine ait bağımsız bölümlerin teslim edildiğinin kanıtlanamaması halinde, dava dilekçesindeki talep tarihi esas alınarak gecikme tazminatının hesaplanması gerekir (Kaynak: İnşaat Davalarında İspat, Seçkin ...
Devamını Oku
AVUKATIN GÜNCELİ
SÖZLEŞMENİN DEVREDİLMESİ

: Sözleşmenin devri, sözleşmeyi devralan ile devreden ve sözleşmede kalan taraf arasında yapılan ve devredenin bu sözleşmeden doğan taraf olma sıfatı ile birlikte bütün hak ve borçlarının devralana geçiren bir anlaşmadır (TBK. md. 205/I). Sözleşmeyi devralan ile devreden arasında yapılan ve sözleşmede kalan diğer tarafça önceden verilen izne dayanan veya sonradan onaylanan anlaşma da sözleşmenin devri hükümlerine tabidir (TBK. md. 205/II). Sözleşmenin devrinde taraflardan biri aynı kalmakta, diğer taraf ise tümüyle sözleşmeden çıkmakta, sözleşmeden doğan hak ve borçlar da tümüyle devralana geçmekte, istenebilir duruma gelen ve yerine getirilmemiş olan edimleri de kapsayan bütünsel bir değişim meydana gelmektedir. Bu değişim hem geçmişe hem de geleceğe etkili olan külli bir değişimdir: ...
Devamını Oku
SEÇİLMİŞ YARGI KARARLARI
DİLEKÇELER
FORUM
İNŞAAT HUKUKU KÜTÜPHANESİ
KONUK YAZAR
YARGI HABERLERİ
HIZLI ERİŞİM
KÜMELER