KİTAP
İnşaat Hukuku Kitabı
AYIN KONUSU
İNŞAAT HUKUKUNDA MAHKEME KARARININ ÖZELLİKLERİ 28.02.2021

Mahkeme kararı gerekçeli olacaktır: Anayasası'nın 138 ve 141/3 maddeleri gereğince bütün mahkemelerin her türlü kararlarının gerekçeli olarak yazılması gerekir. HMK’nun 297/1-c. maddesi, bir mahkeme hükmünde, tarafların iddia ve savunmalarının özetinin, anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususların, çekişmeli vakıalar hakkında toplanan delillerin, delillerin tartışılması ve değerlendirilmesinin, sabit görülen vakıalarla, bunlardan çıkarılan sonuç ve hukuki sebeplerin birer birer, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde hükümde gösterilmesi gereklidir. Bu kısım, hükmün gerekçe bölümüdür. Gerekçe, yargıcın (mahkemenin) tespit etmiş olduğu maddi vakıalar ile hüküm fıkrası arasında bir köprü görevi yapar. Gerekçe bölümünde hükmün dayandığı hukuki esaslar açıklanır. Yargıç, tarafların kendisine sundukları maddi vakıaların hukuki niteliğini kendiliğinden araştırıp bularak hükmünü dayandırdığı hukuk kurallarını ve bunun nedenlerini gerekçede açıklar.
Yargıç, gerekçe sayesinde verdiği hükmün doğru olup olmadığını, yani kendini denetler. Üst mahkeme de, bir hükmün hukuka uygun olup olmadığını ancak gerekçe ...
Devamını Oku
YARGI DÜNYASI
FATURANIN İSPAT GÜCÜ NEDİR?

1. Ticari işletmesi icabı bir mal satmış veya imal etmiş veyahut bir iş görmüş yahut bir menfaat temin etmiş olan tacirden, diğer taraf, kendisine bir fatura verilmesini ve bedeli ödenmiş ise bunun da faturada gösterilmesini isteyebilir.
2. Bir faturayı alan kimse aldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde münderecatı hakkında bir itirazda bulunmamışsa münderecatını kabul etmiş sayılır.
3. Şifahen, telefon veya telgrafla yapılan mukavelelerin veya beyanların muhtevasını teyit eden bir yazıyı alan kimse, aldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde bir itirazda bulunmamışsa teyit mektubunun yapılan mukaveleye ve beyanlara uygun olduğunu kabul etmiş sayılır
4. Faturaya tebliğ tarihinden itibaren sekiz gün içinde itiraz edilmemesi sadece o faturanın miktar ve fiyat yönünden içeriğinin kabul edildiği anlamına gelmekte, söz konusu faturada yazılı malzemelerin karşı tarafa teslim edildiği anlamına gelmemektedir. Sözleşmecinin faturada yer alan malzemeleri öbür sözleşmeciye teslim ettiğini ayrıca kanıtlaması gerekir.
5. Fatura, sözleşmenin yapılması ile ilgili değil; sözleşmenin ifa safhası ile ilgili bir belgedir. Bu nedenle düzenlenen faturanın yanlar arasında imzalanan sözleşme koşullarını değiştirir nitelikle olmaması gerekir: Ticari işletmeye ilişkin ...
Devamını Oku
AVUKATIN GÜNCELİ
MÜDDEABİHİN DEVRİ-SÖZLEŞMENİN DEVRİ

Asıl dava arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi'nin tarafı olan yüklenici... tarafından arsa sahiplen aleyhine, sözleşme gereğince kendisine verilmesi gerektiği halde devredilmeyen 1 ve 4 nolu bağımsız bölümlerin tapu kayıtlarının iptal ve tescili, bunun mümkün olmaması halinde bedellerinin tahsili istemiyle açılmış olup davadan sonra yüklenici ..., ... ve ... ve vekillerinin de imzasını taşıyan, mahkemeye verdikleri 16.04.2014 tarihli dilekçe ile davaya konu tüm hak, alacak ve taleplerini HMK'nın 125/2. maddesi uyarınca... ve ...'na devir ve temlik etmiştir. Yüklenicinin arsa sahibi ile yaptığı sözleşmeden doğan ve doğacak tüm haklarını adı geçen şahıslara devir ve temliki söz konusu değildir. HMK'nın 125/2. maddesi hükmünce davanın açılmasından sonra dava konusu davacı tarafından devredilecek olursa, devralmış olan kişi ...
Devamını Oku
SEÇİLMİŞ YARGI KARARLARI
DİLEKÇELER
FORUM
İNŞAAT HUKUKU KÜTÜPHANESİ
KONUK YAZAR
YARGI HABERLERİ
HIZLI ERİŞİM
KÜMELER