KİTAP
İnşaat Hukuku Kitabı
AYIN KONUSU
KONUTUN "LÜKS? OLUP OLMADIĞININ İSPATI 09.01.2021

“Lüks” kelimesinin sözlük anlamı şöyledir: 1) Gerekli olanın sınırlarını aşan. 2) Gösterişli, şatafatlı. 3) Giyimde, eşyada, harcamada aşırı gitme.
Konutlar; yoğunluk ilişkisine göre konut tipleri (ayrık (müstakil) evler, çok katlı bloklar- apartmanlar); gelir düzeyine göre konut tipleri (üst gelir grubu konutlar: rezidanslar, yalılar, ikiz evler, ayrık evler; orta gelir grubu konutlar: apartmanlar- siteler; alt gelir grubu konutlar: sosyal konutlar- gecekondular); geometrik şekline göre konut tipleri (avlulu konutlar, sıra evler, teras evler, ikiz evler vb.); bulundukları yere göre konut tipleri (kent içi konut tipleri: apartmanlar - siteler - gecekondular- rezidanslar- yalılar-toplu konutlar, kent dışı konut tipleri: siteler - villa kentler - -sosyal konutlar - toplu konutlar); kat adedine göre konut tipleri (az katlı konut tipleri: yalılar- ayrık evler- ikiz evler-gecekondular, çok katlı konut tipleri: rezidanslar- apartmanlar- sosyal konutlar- toplu konutlar) şeklinde 5 sınıfta gruplanabilir[1].
Lüks konut deyince ne anlaşılmalıdır? Sözleşmede inşaat “lüks” yapılacaktır” hükmü varsa, bunu nasıl anlamak gerekir? Ölçü olarak ne alınacaktır? Konutun maliyeti mi? Malzemenin niteliği mi? Metrekare cinsinden büyüklüğü mü? ...
Devamını Oku
YARGI DÜNYASI
YÜKLENİCİNİN ÜCRETE (TAPUYA) HAK KAZANABİLMESİ

Ani edimli olan eser sözleşmelerinin feshi, kural olarak, geriye etkilidir. Yüklenicinin, ücrete ( bağımsız bölümlere ) hak kazanabilmesi, edimini ifa etmesine, yani inşaatı eksiksiz ve kusursuz yapıp teslim etmesine bağlıdır. İşin başında, yükleniciye bir kısım tapu paylarının geçirilmesi, deyim yerindeyse, avans niteliğindedir. Sözleşmenin geriye etkili feshi halinde bu tapu payları, TBK. md. 125/III uyarınca, talep halinde, arsa sahibine geri döner. Yükleniciden, inşaat halindeki bir binadan bağımsız bölüme ilişkin arsa payı satın alanlar, satın aldıkları bu bağımsız bölüm tapularına veya arsa paylarına, ancak yüklenicinin arsa sahibine karşı edimini tam olarak yerine getirmesi halinde hak kazanabilirler. Başka bir anlatımla, yüklenici hak kazanmışsa, ondan satın alanlar da hak kazanırlar. Kaldı ki, henüz inşaat halindeki bir binadan arsa payını satın alanların, bu kuralı bilmedikleri ve iyi niyetli oldukları kabul edilemez. Burada, MK. Md. 1023 uygulanmaz. Zira, henüz tamamlanmamış bağımsız bölümü satın alan bir kimsenin, inşaatı görmemesi, tapudaki gerçek malikin ve satan kişinin kim olduğunu bilmemesi mümkün değildir (15. HD. 24.6.1998, 2147/2779).

AVUKATIN GÜNCELİ
İFANIN İMKANSIZLAŞMASI

Türk Borçlar Kanunun 136/1. Maddesinde; "Borcun ifası borçlunun sorumlu tutulamayacağı sebeplerle imkânsızlaşırsa, borç sona erer." ve 138/1. maddesinde ise; "Sözleşmenin yapıldığı sırada taraflarca öngörülmeyen ve öngörülmesi de beklenmeyen olağanüstü bir durum, borçludan kaynaklanmayan bir sebeple ortaya çıkar ve sözleşmenin yapıldığı sırada mevcut olguları, kendisinden ifanın istenmesini dürüstlük kurallarına aykırı düşecek derecede borçlu aleyhine değiştirir ve borçlu da borcunu henüz ifa etmemiş veya ifanın aşırı ölçüde güçleşmesinden doğan haklarını saklı tutarak ifa etmiş olursa borçlu, hâkimden sözleşmenin yeni koşullara uyarlanmasını isteme, bu mümkün olmadığı takdirde sözleşmeden dönme hakkına sahiptir. Sürekli edimli ...
Devamını Oku
SEÇİLMİŞ YARGI KARARLARI
DİLEKÇELER
FORUM
İNŞAAT HUKUKU KÜTÜPHANESİ
KONUK YAZAR
YARGI HABERLERİ
HIZLI ERİŞİM
KÜMELER