KİTAP
Açıklamalı İçtihatlı
İNŞAAT HUKUKU 9. BASKI
2018 /  17x25
1491 Sayfa
9. Baskı / Ciltli 
AYIN KONUSU
ALANINDA EN YENİ VE EN KAPSAMLI KİTAP: İNŞAAT DAVALARINDA İSPAT 25.08.2020

YAZAR: İLKER HASAN DUMAN
3. BASKI, 25 AĞUSTOS 2020, SEÇKİN YAYINCILIK 
Üçüncü Baskıda, ikinci baskıda var olan tüm konular güncellenmiş/geliştirilmiş olarak yer aldığı gibi, yeni konular ilave edildi. Söz gelimi (İspat Hukukunun Genel İlkeleri; *İnşaat Davalarının Tahkimde Çözümlenmesi; *İnşaat Davalarında Avukatlık Ücreti; *İnşaat Davalarında Faiz; *İnşaat Davalarında Yargılama Giderleri; *İnşaat Hukuku Sorunlarının Tarafların Sorgulanmasıyla İspatı; *İnşaat Hukukunda Makul Sürenin Önemi ve İspatı) konuları önceki baskılarda yoktu; bu konular bu baskı için yazıldı.
 
Üçüncü Baskıda Yer Alan Başka Başlıklar:
*Sözleşmenin Kanıtlanması, * Bina İnşaat Sınıflarının Tespitine Dair Cetvel; * Belge Ve Senetle İspat; * Ticari Defterle İspat; * Faturayla İspat; * Cari Hesapla İspat; * Sözleşmeye Aykırılığın İspatı; * Eksik Ve Bozuk İşin İspatı; * Delil Başlangıcı; * Delil Sözleşmesi; * Yeminle İspat; * Tanık Anlatımıyla İspat; * İmar Mevzuatına Aykırılığın İspatı; * Islah Ve Maddi Hataların Düzeltilmesi; * Nama İfaya İzin Davasında İspat; * Direnimin (Temerrüt) İspatı; * Gecikme Tazminatında İspat; * Dönme Cezasının İspatı; * Gecikme Cezasında (İfaya Ekli Cezada) İspat; * İfa Yerine Tazminat ...
Devamını Oku
YARGI DÜNYASI
YÜKLENİCİNİN ÜCRETE (TAPUYA) HAK KAZANABİLMESİ

Ani edimli olan eser sözleşmelerinin feshi, kural olarak, geriye etkilidir. Yüklenicinin, ücrete ( bağımsız bölümlere ) hak kazanabilmesi, edimini ifa etmesine, yani inşaatı eksiksiz ve kusursuz yapıp teslim etmesine bağlıdır. İşin başında, yükleniciye bir kısım tapu paylarının geçirilmesi, deyim yerindeyse, avans niteliğindedir. Sözleşmenin geriye etkili feshi halinde bu tapu payları, TBK. md. 125/III uyarınca, talep halinde, arsa sahibine geri döner. Yükleniciden, inşaat halindeki bir binadan bağımsız bölüme ilişkin arsa payı satın alanlar, satın aldıkları bu bağımsız bölüm tapularına veya arsa paylarına, ancak yüklenicinin arsa sahibine karşı edimini tam olarak yerine getirmesi halinde hak kazanabilirler. Başka bir anlatımla, yüklenici hak kazanmışsa, ondan satın alanlar da hak kazanırlar. Kaldı ki, henüz inşaat halindeki bir binadan arsa payını satın alanların, bu kuralı bilmedikleri ve iyi niyetli oldukları kabul edilemez. Burada, MK. Md. 1023 uygulanmaz. Zira, henüz tamamlanmamış bağımsız bölümü satın alan bir kimsenin, inşaatı görmemesi, tapudaki gerçek malikin ve satan kişinin kim olduğunu bilmemesi mümkün değildir (15. HD. 24.6.1998, 2147/2779).

AVUKATIN GÜNCELİ
YARGICIN TAKDİR YETKİSİNİN VE TARAFLARIN KABULÜNÜN ETKİLİ OLMADIĞI SINIR: KAMU DÜZENİ

5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu, arazilerin büyüklüğünü belirlemiştir: “Asgari tarımsal arazi büyüklüğü; mutlak tarım arazileri, marjinal tarım arazileri ve özel ürün arazilerinde 2 hektar, dikili tarım arazilerinde 0,5 hektar, örtü altı tarımı yapılan arazilerde, 0,3 hektardan küçük belirlenemez. Bakanlık asgari tarımsal arazi büyüklüklerini günün koşullarına göre arttırabilir. Tarım arazileri bakanlıkça belirlenen büyüklüklerin altında ifraz edilemez, hisselendirilemez, pay ve paydaş adedi arttırılamaz” (md. 8). Bir taşınmazın belli bir bölümünün ifrazı ile kayıt maliki dışında başka bir kişinin adına kaydedilmesi konusu kamu düzenine ilişkin olup, davanın kabulünün sonuca etkili olabilmesi için, davaya konu taşınmazın davacı ...
Devamını Oku
SEÇİLMİŞ YARGI KARARLARI
DİLEKÇELER
FORUM
İNŞAAT HUKUKU KÜTÜPHANESİ
KONUK YAZAR
2863 sayılı KANUN KAPSAMINDA YAPIM VE YIKIM İŞLERİ
İLKER HASAN DUMAN 2863 SAYILI Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu yapım ve yıkım işlerini şöyle düzenlemiştir: I-) Haber Verme Zorunluğu
Taşınır ve ...
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN DEĞER ARTIŞ PAYI
İLKER HASAN DUMAN
I-) Genel Olarak
 Uygulama imar planı değişikliği sonucu taşınmazda meydana gelecek değer artışının değer artış payı olarak kamuya ...
TEMEL NEDİR? TEMEL ÇEŞİTLERİ NELERDİR? TEMEL İZOLASYONU NASIL YAPILIR?
ALİ UYSAL
İNŞ. MÜHENDİSİ
               
YARGI HABERLERİ
HIZLI ERİŞİM
KÜMELER