KİTAP
İnşaat Hukuku Kitabı
AYIN KONUSU
YAPI DENETİM HİZMET SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 18.03.2021

Yapı ruhsatı alındıktan sonra iki yıl içinde inşaata başlanmadığı veya başlandığı halde, başlama müddeti ile birlikte beş yıl içinde yapı bitirilemediği ve bu süre içerisinde ruhsat yenilenmediği takdirde, yapı sahibi ile yapı denetim kuruluşu arasında akdedilen sözleşme başkaca bir bildirime gerek kalmaksızın kendiliğinden sona erer. Bu durumdaki işler için ilgili idare tarafından onaylanmış seviye tespiti İl Yapı Denetim Komisyonuna gönderilir. Söz konusu işin inşaat alanı, yapı denetim kuruluşu ile birlikte, denetçi mimar ve mühendisleri ile yardımcı kontrol elemanlarının sorumluluğu altında bulunan inşaat alanından minlıa edilir. Yapı sahibi yeni bir yapı denetim hizmet sözleşmesi imzalayarak işe devam edebilir.
           Yapı denetim kuruluşunca, iş bitirme tutanağının ilgili idareye verilmesini müteakiben, ilgili idare tarafından yapı, ruhsat ve ekleri açısından kontrol edilerek cn geç on beş iş günü içinde iş bitirme tutanağı onaylanır. Aksi takdirde, durum, ilgili idarece gerekçeli ve yazılı olarak yapı denetim kuruluşuna bildirilir.
       Yapının ilgili mevzuata uygun şekilde kısmen veya tamamen bitirildiğine dair iş bitirme tutanağının tanzim edilmesi ve ilgili idarece bu ...
Devamını Oku
YARGI DÜNYASI
ÖNLENEMEZ/ÖNGÖRÜLEMEZ NEDEN

Önlenemez/öngörülemez neden, sorumlu veya borçlunun faaliyet ve işletmesi dışında meydana gelen, genel bir davranış normunun veya borcun ihlâline mutlak ve kaçınılmaz bir biçimde yol açan, öngörülmesi ve karşı konulması olanağı bulunmayan olağanüstü bir olaydır[1].

Önlenemez/öngörülemez nedenin bir takım unsurları vardır.

Öncelikle Önlenemez/öngörülemez neden, zorlayıcı bir olaydır.

Bu olay doğal, sosyal veya hukuki bir olay olabileceği gibi insana bağlı beşeri bir olay da olabilir.

Bu olay, zarar verenin faaliyet ve işletmesi dışında kalan bir olay olmalıdır.

Önlenemez/öngörülemez neden dolayısıyla zarar veren, bir davranış normunu veya sözleşmeden doğan bir borcu ihlâl etmiş olmalıdır.

Önlenemez/öngörülemez neden, davranış normunun ihlâli ya da borca aykırılığın nedeni olmalı ve kaçınılmaz bir biçimde buna yol açmış olmalıdır. Kaçınılmazlık kavramı, önlenemez/öngörülemez neden yönünden karşı konulmazlık ve önlenemezlik kavramını da kapsar.

Önlenemez/öngörülemez nedenin bir başka unsuru ise öngörülmezliktir (HGK. 17.10.2019, 444/1083).[1] Eren, s. 582 vd.

AVUKATIN GÜNCELİ
ORTAK KUSURDA TAZMİNATTA İNDİRİM

Sorumluluk, taraflar arasındaki borç ilişkisinin zedelenmesi sonucu doğan zararların giderilmesi ( tazmin edilmesi ) yükümlülüğüdür.
Sorumluluk hukukunun tarihsel gelişim süreci içerisinde, kusur sorumluluğundan kusursuz sorumluluğa uzayan bir yol izlenmiştir. Kusur sorumluluğu, bir kimsenin hukuka aykırı ve kusurlu bir davranışla sözleşme dışında başka bir kimseye vermiş olduğu zararın giderilmesini düzenleyen sorumluluk türüdür. Bu sorumlulukta kusur, sorumluluğun kurucu öğesi olarak düzenlenmiştir[1]. Kusur sorumluluğunda bir zararı başkasına ödettirmek, ancak zarar onun kusurlu bir eyleminden doğmuş ise olanaklıdır[2]. Bununla birlikte sorumluluğun temel koşulu zararla söz konusu davranış veya olay arasında bir neden sonuç ilişkisinin bulunmasıdır. Buna uygun nedensellik bağı denir. Uygun nedensellik bağı, olayların olağan ...
Devamını Oku
SEÇİLMİŞ YARGI KARARLARI
DİLEKÇELER
FORUM
İNŞAAT HUKUKU KÜTÜPHANESİ
KONUK YAZAR
KAMU İNŞAATLARINDA İMALAT BEDELİ /FAZLA İMALAT BEDELİ
Kamu İhale mevzuatına göre yapılmış sözleşmelerde sözleşme dışı imalâtın yapılması halinde bunlara ilişkin esaslar bu sözleşmelerin eki sayılan Yapım ...
YARGI HABERLERİ
HIZLI ERİŞİM
KÜMELER