KİTAP
Açıklamalı İçtihatlı
İNŞAAT HUKUKU 9. BASKI
2018 /  17x25
1491 Sayfa
9. Baskı / Ciltli 
AYIN KONUSU
YÜKLENİCİDEN BAĞIMSIZ BÖLÜM EDİNEN KİŞİNİN TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI AÇMASI VE BUNU DANIŞIKLIK NEDENİNE DAYANDIRMASI 14.05.2020

Üç sözleşme…
Birinci sözleşme: APKİS olup,  yalın biçimde yapılmıştır. BU sözleşmeye göre 6 daire ve 5 dükkan yükleniciye verilecektir.
İkinci sözleşme: Yüklenici, 2 dükkanı yalın sözleşme ile satmıştır. Bedel alınmış, dükkanlar teslim edilmiştir.
Üçüncü sözleşme: Yüklenici, arsa sahibine yazılı talimat vererek, 6 daire + 5 dükkanı tapuda satmıştır. Bu satıştan sonra, 3 kez el değiştirmiştir.
İki dükkanı satın alan kişi, tapu iptal ve tescil davası açmıştır. Gerekçe, davalıya yapılan satışın danışıklı olmasıdır.
Dava kazanılabilir mi?
1.       Davacının dayandığı belge yalın biçimde yapılmıştır.
2.      Taşınmaz mülkiyetinin nakli için yapılacak sözleşmelerin resmi biçimde düzenlenmesi yasa gereğidir. Bu şekle uyulmayarak yapılan sözleşmeler ve vaadler kesin geçersizdir ( TMK. md. 706/I, TBK. md. 12/II, 29, 237, Tapu K. md. 26, Noterlik K. md. 60, 89; İBK. 26.5.1954, 8/18).
3.       Geçersiz bir belgeye dayanılarak tapulu taşınmaz mülkiyetinin istenemez: Geçersiz belge hak veya borç doğurmaz ve esasen geçersiz sözleşmenin ifası da ...
Devamını Oku
YARGI DÜNYASI
YÜKLENİCİNİN ÜCRETE (TAPUYA) HAK KAZANABİLMESİ

Ani edimli olan eser sözleşmelerinin feshi, kural olarak, geriye etkilidir. Yüklenicinin, ücrete ( bağımsız bölümlere ) hak kazanabilmesi, edimini ifa etmesine, yani inşaatı eksiksiz ve kusursuz yapıp teslim etmesine bağlıdır. İşin başında, yükleniciye bir kısım tapu paylarının geçirilmesi, deyim yerindeyse, avans niteliğindedir. Sözleşmenin geriye etkili feshi halinde bu tapu payları, TBK. md. 125/III uyarınca, talep halinde, arsa sahibine geri döner. Yükleniciden, inşaat halindeki bir binadan bağımsız bölüme ilişkin arsa payı satın alanlar, satın aldıkları bu bağımsız bölüm tapularına veya arsa paylarına, ancak yüklenicinin arsa sahibine karşı edimini tam olarak yerine getirmesi halinde hak kazanabilirler. Başka bir anlatımla, yüklenici hak kazanmışsa, ondan satın alanlar da hak kazanırlar. Kaldı ki, henüz inşaat halindeki bir binadan arsa payını satın alanların, bu kuralı bilmedikleri ve iyi niyetli oldukları kabul edilemez. Burada, MK. Md. 1023 uygulanmaz. Zira, henüz tamamlanmamış bağımsız bölümü satın alan bir kimsenin, inşaatı görmemesi, tapudaki gerçek malikin ve satan kişinin kim olduğunu bilmemesi mümkün değildir (15. HD. 24.6.1998, 2147/2779).

AVUKATIN GÜNCELİ
YARGICIN TAKDİR YETKİSİNİN VE TARAFLARIN KABULÜNÜN ETKİLİ OLMADIĞI SINIR: KAMU DÜZENİ

5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu, arazilerin büyüklüğünü belirlemiştir: “Asgari tarımsal arazi büyüklüğü; mutlak tarım arazileri, marjinal tarım arazileri ve özel ürün arazilerinde 2 hektar, dikili tarım arazilerinde 0,5 hektar, örtü altı tarımı yapılan arazilerde, 0,3 hektardan küçük belirlenemez. Bakanlık asgari tarımsal arazi büyüklüklerini günün koşullarına göre arttırabilir. Tarım arazileri bakanlıkça belirlenen büyüklüklerin altında ifraz edilemez, hisselendirilemez, pay ve paydaş adedi arttırılamaz” (md. 8). Bir taşınmazın belli bir bölümünün ifrazı ile kayıt maliki dışında başka bir kişinin adına kaydedilmesi konusu kamu düzenine ilişkin olup, davanın kabulünün sonuca etkili olabilmesi için, davaya konu taşınmazın davacı ...
Devamını Oku
SEÇİLMİŞ YARGI KARARLARI
DİLEKÇELER
FORUM
İNŞAAT HUKUKU KÜTÜPHANESİ
KONUK YAZAR
TEMEL NEDİR? TEMEL ÇEŞİTLERİ NELERDİR? TEMEL İZOLASYONU NASIL YAPILIR?
ALİ UYSAL
İNŞ. MÜHENDİSİ
               
YARGI HABERLERİ
HIZLI ERİŞİM
KÜMELER