KİTAP
İnşaat Hukuku Kitabı

İNŞAAT DAVALARINDA İSPAT

~ 12.04.2022 ~

İLKER HASAN DUMAN

NİSAN 2022

4. BASKI 

SEÇKİN YAYINEVİ

                                                           

 

 

 

İÇİNDEKİLER

İspat Hukukunun Genel İlkeleri 14
Sözleşmenin İspatı 49
Tamamlanma Oranının İspatı 68
İnşaatın Tesliminin İspatı 73
Bina İnşaat Sınıflarının Tespitine Dair Cetvel 81
İmalatın Ve Bedelin İspatı 83
Alacak Ve Tazminatın Piyasa Fiyatlarıyla Hesaplanması 94
Yapı Maliyetinin Yaklaşık Olarak Hesaplanması 99
Ödemenin İspatı 102
Nama İfaya İzin Davasında İspat 115
Direnimin (Temerrüt) İspatı 129
İş Sahibinin Edim Eylemlerine Katılmaması Veya Eserin Tamamlanmasına Engel Olması  142
Gecikme Tazminatında İspat 147
Dönme Cezasının İspatı 169
Gecikme Cezasında (İfaya Ekli Cezada) İspat 172
Seçimlik Ceza Koşulunun İspatı 183
“İfa Yerine Tazminat” Davasında İspat 189
Kâr Yoksunluğunun İspatı 203
Katma Değer Vergisi 207
Sözleşmeden Dönmenin İspatı 211
Dönülen Sözleşmenin Tasfiyesinde İspat 228
Olumsuz Zararın İspatı 254
İleriye Etkili Olarak Bozulan Sözleşmenin Tasfiyesinde İspat 269
Yükleniciye İşten El Çektirme (İnşaatın Durdurulması)  280
Hakediş Raporlarının İspat Gücü 284
Bozukluk (Ayıp) Bildiriminin İspatı 291
Eserin “Açık Kusurlu” Olduğunun İspatı 297
Eserin “Gizli Kusurlu” Olduğunun İspatı 306
Eserin Bozuk Yapılmasında İş Sahibinin Buyruklarının Etkili Olduğunun İspatı 313
Eserin İş Sahibinin Kullanamayacağı Kadar Bozuk Olduğunun İspatı 318
İş Sahibinin Eseri Kullanabileceği Kadar Kusurlu Olduğunun İspatı 341
Sözleşmeye Aykırılığın İspatı 351
Delil Tespiti 356
İmar Mevzuatına Uygunluğun İspatı 362
Yapı Kayıt Belgesinin Sağladığı Yasallığın İspatı 374
Keşif Ve Bilirkişi İncelemesi 377
Projeye Uygunluğun İspatı 385
Bağımsız Bölümlerin Yüzölçümlerinin İspatı 401
Yapı Ruhsatına Uygunluğun İspatı 405
Eksik Ve Kusurlu İşlerde Götürü Ücretin İspatı415
Eserin Teslimden Önce Yok Olmasından Doğan Sorumluluğun İspatı 440
Yüklenicinin Genel İhbar Borcunun İspatı 443
Yüklenicinin İyi Malzeme Seçme Ve Kullanma Borcunun İspatı 451
İş Sahibinin Ücret Borcunun Ödenme Zamanının İspatı 459
Bozulan Edimler Arası Dengenin Yeniden Kurulması/Uyarlama Davasında İspat 469
Sözleşmede Kararlaştırılmayan Ücretin İspatı 490
İlave İnşaatın İspatı 500
Neden Göstermeden Sözleşme Bozulduğunda Uğranılan Zararın İspatı 519
Eserin Tamamlanmasının İş Sahibi Yüzünden Olanaksızlaştığının İspatı 529
Yüklenicinin Ölümünün Sözleşmeye Etkisi 537
Yüklenicinin Ödeme Güçsüzlüğüne Düştüğünün İspatı540
Yüklenicinin İflasının Sözleşmeye Etkisi 546
Yükleniciden Bağımsız Bölüm Satın Alan Üçüncü Kişilerin Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Bozulmasından Etkilenmeleri550
Faizi Aşan Zararın (Aşkın Zararın) İspatı 571
İşe Zamanında Başlamamanın İspatı 582
İnşaatın Programın Gerisinde Kaldığının İspatı 599
Yükleniciden Alacağı Bulunan Üçüncü Kişinin Arsa Sahibi Aleyhine Açtığı Tapu İptal Ve Tescil Davasının İncelenmesi Ve İspatı 611
Menfi Tespit Davasında İspat 614
Depremin İnşaat Sözleşmesine Ve Sözleşmecilerin Sorumluluğuna Etkisi 622
İhtiyati Tedbir 635
Kim İspat Edecek (İspat Yükü Kime Aittir)? 645
İnşaat Hukukunda “Somut Olayın Özelliği”653
İnşaat Hukukunda “Makul Süre”Nin Önemi Ve İspatı 670
İnşaat Hukukunda “Hakkı Saklı Tutma”Nın Önemi Ve İspatı 673
“Hükme En Yakın Tarih”e Göre Tespit Ve Değerlendirme Yapılması 682
İnşaat Sözleşmesiyle Sözleşmecilerden Birine Kelepçe Vurulması 688
Kusurun İspatı691
İnşaat Teminat İpoteğinde İspat Sorunları 698
Hukuki İşlemin, Hukuki Fiilin, Maddi Vakıanın İspatı 701
İnançları Birleştirme Kararının İspat Hukukunda Yeri 704
Yapım İşleri Genel Şartnamesinin İspat Hukukundaki Yeri 707
Usuli Sürelerin İspat Hukukundaki Yeri 710
Banka Teminat Mektuplarının İspat  Hukukundaki Yeri 712
Önsorun Ve Bekletici Sorunun İncelenmesi 716
Yargıtay’ın Derdi: Açık, Anlaşılır, Çelişkisiz, Uygulanabilir, Gerekçeli Karar 719
Ceza Mahkemesi Kararıyla İspat 721
Islah Ve Maddi Hataların Düzeltilmesi 725
İspatta Karinenin Önemi 733
Ticari Defterle İspat 742
Faturayla İspat 747
Delil Başlangıcı 756
Delil Sözleşmesi 761
Yeminle İspat 764
İnşaat Hukuku Sorunlarının Tarafların Sorgulanmasıyla İspatı 767
Tanık Anlatımıyla İspat769
Tüzelkişilik Perdesinin Kaldırılması 774
Görevli Mahkeme: Asliye Hukuk Mahkemesi 777
Görevli Mahkeme: Ticaret Mahkemesi  780
Görevli Mahkeme: Tüketici Mahkemesi 787
İnşaat Davalarında Yargılama Giderleri 791
İnşaat Davalarında Faiz 810
İnşaat Davalarında Avukatlık Ücreti 818
İnşaat Davalarının Tahkimde Çözümlenmesi 843 
Hits: 6569

Avukatın Günceli

KİRA PARASININ UYARLANMASI
Dava; kira bedelinin uyarlanmasına ilişkindir. Taraflar arasında 01.04.2019 başlangıç tarihli 1 yıl süreli yazılı kira akti bulunduğu, sözleşmede ilk kira yılı ...
ARSA SAHİBİNİN YÜKLENİCİNİN BORCUNU ÜSTLENMESİ
TBK’nun 195 ila 204 maddelerinde borcunüstlenilmesi hususu düzenlenmiştir. Borcun üstlenilmesini, borcun iç üstlenilmesi ve borcun dış üstlenilmesi olarak ...
ALACAĞIN TEMLİKİ-HACİZ ŞERHİ (15. HD. 31.5.2011, 1819/3203)
Dava, arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesi uyarınca dava dışı yükleniciye devredilen bağımsız bölümler üzerine yüklenicinin borcu sebebiyle ...
ALACAĞIN TEMLİKİ SÖZLEŞMESİ
v  TBK. md. 183 vd. uyarınca, yüklenici, imar mevzuatına ve sözleşmeye uygun olarak bir inşaatı yapmakla kazandığı kişisel hakkını üçüncü kişilere ...
İNŞAAT DAVALARINDA İSPAT
İLKER HASAN DUMAN NİSAN 2022 4. BASKI  SEÇKİN YAYINEVİ                                   ...
EN ÇOK SATAN KİTAP: İNŞAAT DAVALARINDA İSPAT
YAZAR: İLKER HASAN DUMAN BASKI SAYISI: 3 BASKI YILI: EYLÜL 2020 YAYINEVİ: ...
MUNZAM ZARAR
  Munzam zarar, Türk Borçlar Kanunu'nun 122/1. maddesinde düzenlenmiştir: "Alacaklı, temerrüt faizini aşan bir zarara uğramış olursa, borçlu kendisinin ...
KİRA UYARLAMASI
   Bilindiği üzere; Hukukumuzda sözleşmeye bağlılık ve sözleşme serbestliği ilkeleri kabul edilmiştir. Bu ilkelere göre, sözleşme yapıldığı andaki ...
ORTAK KUSURDA TAZMİNATTA İNDİRİM
Sorumluluk, taraflar arasındaki borç ilişkisinin zedelenmesi sonucu doğan zararların giderilmesi ( tazmin edilmesi ) yükümlülüğüdür. Sorumluluk hukukunun ...
MÜDDEABİHİN DEVRİ-SÖZLEŞMENİN DEVRİ
Asıl dava arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi'nin tarafı olan yüklenici... tarafından arsa sahiplen aleyhine, sözleşme gereğince kendisine verilmesi gerektiği halde ...
İFANIN İMKANSIZLAŞMASI
Türk Borçlar Kanunun 136/1. Maddesinde; "Borcun ifası borçlunun sorumlu tutulamayacağı sebeplerle imkânsızlaşırsa, borç sona erer." ve 138/1. maddesinde ...
YARGICIN TAKDİR YETKİSİNİN VE TARAFLARIN KABULÜNÜN ETKİLİ OLMADIĞI SINIR: KAMU DÜZENİ
5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu, arazilerin büyüklüğünü belirlemiştir: “Asgari tarımsal arazi büyüklüğü; mutlak tarım ...
VEKALETSİZ İŞ GÖRMEDE İMALAT BEDELİNİN HESABI
Bir kişinin başkasının işini görebilmesi için o kişinin kural olarak kendisine vekâlet vermiş olması gerekir. Eğer vekâleti olmadan bir başkası hesabına bir iş ...
KESİN VADELİ SÖZLEŞMENİN SÜRESİZ DURUMA GELMESİ
  Eser sözleşmesi, taraflarına haklar sağlayan ve borçlar yükleyen, tam iki taraflı bir iş görme sözleşmesidir. Yüklenici yapımını üstlendiği ...
TAPU SİCİL KAYDININ DÜZELTİLMESİ
Tapu sicilinin temel ilkeleri: -          Tescil, -          Sicilin aleniliği ( güvenilirliği ), ...
GECİKME OLUP OLMADIĞI İNCELENİRKEN, YÜKLENİCİNİN ÖZEN BORCUNU İHLAL EDİP ETMEDİĞİNE DE BAKILMALIDIR
Yüklenicinin tadilat ruhsatı için müracaat etmiş olduğu 20.11.2006 ile 16.09.2007 tarihleri arasındaki yeni imar planının onaylanması için geçen süre ...
SÖZLEŞMENİN DEVREDİLMESİ
: Sözleşmenin devri, sözleşmeyi devralan ile devreden ve sözleşmede kalan taraf arasında yapılan ve devredenin bu sözleşmeden doğan taraf olma sıfatı ile birlikte ...
YÜKLENİCİ VE ARDILLARININ TAPU TALEP ETMELERİ
Mahkemece hükme esas alınan bilirkişiler kurulu raporu ve belediyeden alınan cevabi yazılara göre yükleniciye bırakılacak bağımsız bölümlerin tamamının ikmal ...
KUSURLU/BOZUK İŞ BEDELİ DAVASI NASIL İNCELENİR
Eser bozuk/kusurlu/ayıp yapılmış olmalıdır. Bu durum teknik özellikte olup, “teknik bilirkişi” tarafından incelenecektir. Eserdeki bozukluk, sözleşmeye ve ekindeki ...
Kat İrtifakı Kuruluncaya Kadar Haciz ve Tedbir Konulamaması
 7181 Sayılı Yasanın 24. Maddesiyle 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 6 ncı maddesine eklenen 10. fıkrasında[1], Afet ...
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN HEMEN SONRASINDA TAPUDA SATIŞ YAPILMASI
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinin hemen sonrasında tapuda satış yapılarak taşınmazın tamamı veya hisse devirleri sözleşme uyarınca yapılan devir olarak kabul ...
BOZUK İŞ BEDELİ HANGİ TARİHE GÖRE HESAPLANIR?
Taraflar arasındaki akdî ilişki eser sözleşmelerinin bir türü olan kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanmakta olup yüklenici imal ettiği şeyi ...
CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ BAĞLAYICILIĞI
 "Hâkim, zarar verenin kusurunun olup olmadığı, ayırt etme gücünün bulunup bulunmadığı hakkında karar verirken, ceza hukukunun sorumlulukla ilgili ...
NAMA İFAYA İZİN
 Taraflar arasındaki 27.07.2007 tarihli arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine göre; yüklenici, arsa sahiplerine bırakılan bağımsız bölümleri iskanı ...
GECİKME TAZMİNATININ HESABI
Sözleşmede yer alan (yükleniciye isabet eden son bağımsız bölüm, genel iskan ruhsatı alınınca yükleniciye devredilecektir) hükmünün anlamı, ...
HERHANGİ BİR İNSAN, BİR ALANIN KENTSEL DÖNÜŞÜMÜNE KARAR VEREN BAKANLAR KURULU KARARININ İPTALİNİ İSTEYEBİLİR Mİ?
 Dava, 31/12/2016 günlü, 29935 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İli, İlçesi, Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve ekli kroki ile listede sınır ve ...
KİRALANANIN MÜŞTERİYE GÖSTERİLMESİ KONUSUNDA UYGUN GÜN VE SAATLERİN TESPİTİ
Davacı, davalının kirasında bulunan taşınmazını satmak istediği halde davalı kiracı tarafından dairenin alıcılara gösterilmediğini ileri sürerek dava konusu taşınmazın ...
İMAR PLANIYLA MÜLKİYET HAKKININ SINIRLANMASI
  Dava, davacının hissedarı olduğu, Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Yuva Mahallesi, 43071 ada, 1 Sayılı parselde bulunan 3.574,00 m² yüzölçümlü ...
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
  İmar planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu ...
PERGOLE YAPI
  Dava, Aydın İli, Didim İlçesi, Mavişehir Mahallesi, Sulubatak Mevkii, 14145 ada, Tepe önü Sitesi No: ... adresinde bulunan davacıya ait bağımsız bölüme ...
SADECE İNŞAAT RUHSATININ DÜZENLENMESİ, KAZANILMIŞ HAK SAĞLAMAZ
 Dava, İzmir, ... Sokak, ... ada, ... sayılı parseldeki yapıya ilave kat için verilen 16.1.1988 günlü, 155/1994 sayılı inşaat ruhsatının iptaline ilişkin 1.11.2000 ...
USUL KURALLARININ UYGULANMASINDA HAKKANİYETİN GÖZETİLMESİ
 Yargılamasına ilişkin kurallar, yargılamanın düzenli yapılması ve hakkın olabildiğince çabuk elde edilmesi amacını gerçekleştirmek için getirilmiştir. ...
GEREKÇE, HAKİMİN ( MAHKEMENİN ) TESPİT ETMİŞ OLDUĞU MADDİ VAKIALAR İLE HÜKÜM FIKRASI ARASINDA BİR KÖPRÜ GÖREVİ YAPAR
 Anayasa'nın 141/3. maddesine göre bütün mahkemelerin her türlü kararları gerekçeli olarak yazılır. 6100 sayılı HMK'nın 297/1-c maddesinde, ...
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI: YARGI KARARLARINI YERİNE GETİRMEYEN KAMU GÖREVLİSİ ALEYHİNE DE TAZMİNAT DAVASI AÇILABİLİR
 6.1.1982 günlü, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28. maddesinin (4) numaralı fıkrasında yer alan “...kararı yerine getirmeyen kamu ...
AMK: ANANİM ŞİRKETLERDE AVUKAT BULUNDURMA ZORUNLULUĞU ANAYASAYA AYKIRI DEĞİLDİR
 19.3.1969 günlü,  1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35. maddesinin, 23.1.2008 günlü, 5728 sayılı Yasa’nın 329. maddesiyle değiştirilen ...
DEMOKRASİ VE ÖZEL GÖREVLİ MAHKEMELER
   1.     Anayasa’nın emredici hükmü ihlal edilerek bir genelkurmay başkanının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı yerine özel görevli ...
AMK: Sigorta Eksperliğinin Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı
 İptali istenilen kuralda, sigorta şirketlerinin, sigorta acentelerinin ve brokerlerinin ortaklarının, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ve bunlar adına imza atmaya yetkili ...
AVUKATIN ÖZEN BORCUNU İHLAL SAYILAN ÖRNEKLER
 Sınırlı ve sayılı olmamakla birlikte şunlar özen görevinin ihlali sayılmaktadır: a) Davayı müracaata bırakarak veya zamanında açmayarak, zamanaşımına ...
YARGITAY KARARI: MESKEN NİTELİĞİNDEKİ YERİN AVUKATLIK BÜROSU OLARAK KULLANILMASI
Davacı vekili, dava konusu taşınmazı mesken olarak kullanması gerekirken avukatlık bürosu olarak kullandığını ileri sürerek tapu kaydında mesken olarak gösterilen ...
Elektronik Tebligat Yolu Açıldı
11.2.1959 tarih ve 7201 sayılı Tebligat Kanununda önemli değişiklik yapan 11.1.1011 tarih ve 6099 sayılı Kanun 19.1.2011 tarih ve 27820 sayılı Kanunla değiştirildi. İşte önemli ...
AVUKATA KARŞI İLERİ SÜRÜLECEK TAZMİNAT İSTEMİNDE ZAMANAŞIMI
AVUKATA KARŞI İLERİ SÜRÜLECEK TAZMİNAT İSTEMİNDE ZAMANAŞIMI   (13. HD. 10.6.2008, 366/8103). Müvekkilin avukata karşı ileri süreceği tazminat istekleri, hakkın ...
HAKSIZ OLARAK AZLİ HALİNDE ÜCRETİN TAMAMI AZİL EDİLEN AVUKATA VERİLİR
HAKSIZ OLARAK AZLİ HALİNDE ÜCRETİN TAMAMI AZİL EDİLEN AVUKATA VERİLİR (13. HD. 10.4.2006, 528/5252) Davacı ile davalı arasında imzalanan 2.4.2001 tarihli ücret ...
SÖZLEŞMENİN SONA ERDİRİLDİĞİ TARİH İTİBARİYLE SONUÇLANMAYAN VE DEVAM EDİP NE OLACAĞI BELLİ OLMAYAN DOSYALARDAN DOLAYI DAVACININ SARFETTİĞİ EMEK VE MESAİSİ DİKKATE ALINARAK SÖZLEŞMEYE GÖRE VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ GEREKİR
SÖZLEŞMENİN SONA ERDİRİLDİĞİ TARİH İTİBARİYLE SONUÇLANMAYAN VE DEVAM EDİP NE OLACAĞI BELLİ OLMAYAN DOSYALARDAN DOLAYI DAVACININ SARFETTİĞİ EMEK VE MESAİSİ DİKKATE ...
AZİL HAKLI İSE AVUKATLIK ÜCRETİNİN ÖDENMESİ GEREKMEZ
AZİL HAKLI İSE AVUKATLIK ÜCRETİNİN ÖDENMESİ GEREKMEZ  (13. HD. 24.4.2006, 16998/6398) Davacının dayandığı 26.05.1998 tarihli taahhütname başlıklı belgenin, temyiz ...
AVUKAT BAKTIĞI DAVALARDA İŞ SAHİBİNİN GÜVENİNİ SARSMIŞSA AZİL HAKLI SAYILIR
AVUKAT BAKTIĞI DAVALARDA İŞ SAHİBİNİN GÜVENİNİ SARSMIŞSA AZİL HAKLI SAYILIR (13. HD. 22.5.2008, 5193/7032) Davacı avukatın 1997 yılından beri davalı şirketin vekili olarak dava ...
AVUKATIN TAHSİL ETTİĞİ PARALARI MÜVEKKİLİNE BİLDİRMEK VE ÜCRET VE MASRAFTAN FAZLA BİR MİKTARINI HAPİS HAKKI ADI ALTINDA ELİNDE TUTAMAZ
AVUKATIN TAHSİL ETTİĞİ PARALARI MÜVEKKİLİNE BİLDİRMEK VE ÜCRET VE MASRAFTAN FAZLA BİR MİKTARINI HAPİS HAKKI ADI ALTINDA ELİNDE TUTAMAZ (13. HD. 4.5.2009, 13260/5950) Davacı ...
AVUKATLIK KANUNU'NUN DEĞİŞİKLİKTEN SONRAKİ DAVALARDA AVUKATIN YAPTIĞI İŞ VE EMEĞİ DE GÖZETİLMEK SURETİYLE %5-15 ARASINDA UYGUN BULUNACAK BİR ORANA GÖRE TAKİBE KONU ASIL ALACAK MİKTARI YÖNÜNDEN HESAPLAMA YAPILMASI GEREKİR
AVUKATLIK KANUNU’NUN DEĞİŞİKLİKTEN SONRAKİ DAVALARDA AVUKATIN YAPTIĞI İŞ VE EMEĞİ DE GÖZETİLMEK SURETİYLE %5-15 ARASINDA UYGUN BULUNACAK BİR ORANA GÖRE TAKİBE KONU ASIL ...
%25'İ AŞMAMAK ÜZERE DAVA VEYA HÜKMOLUNACAK ŞEYİN DEĞERİ YAHUT PARANIN BELLİ BİR YÜZDESİ AVUKATLIK ÜCRETİ OLARAK KARARLAŞTIRILABİLİR.- BU TAVANI AŞAN SÖZLEŞMELER BELİRTİLEN %25 TAVAN ORANINDA GEÇERLİ OLUR
%25'İ AŞMAMAK ÜZERE DAVA VEYA HÜKMOLUNACAK ŞEYİN DEĞERİ YAHUT PARANIN BELLİ BİR YÜZDESİ AVUKATLIK ÜCRETİ OLARAK KARARLAŞTIRILABİLİR.- BU TAVANI AŞAN ...
SÖZLEŞMEDE KARARLAŞTIRILAN ÜCRET MÜDDEABİHİN TAMAMINA YAKIN KISMINI İÇERMEKTE İSE DÜRÜSTLÜK KURALLARI İLE BAĞDAŞMAZ. BU NEDENLE BÖYLE BİR ÜCRET SÖZLEŞMESİ SAYILMALIDIR
SÖZLEŞMEDE KARARLAŞTIRILAN ÜCRET MÜDDEABİHİN TAMAMINA YAKIN KISMINI İÇERMEKTE İSE DÜRÜSTLÜK KURALLARI İLE BAĞDAŞMAZ. BU NEDENLE BÖYLE BİR ...
VEKİL MÜVEKKİLİNİN YARARINA OLACAK DAVRANIŞLARDA BULUNMAK ONA ZARAR VERECEK DAVRANIŞLARDAN KAÇINMAK ZORUNDADIR
VEKİL MÜVEKKİLİNİN YARARINA OLACAK DAVRANIŞLARDA BULUNMAK ONA ZARAR VERECEK DAVRANIŞLARDAN KAÇINMAK ZORUNDADIR (13. HD. 24.4.2006, 16998/6398) Davacının dayandığı 26.05.1998 ...
VEKİLİN NE MİKTAR PARA TAHSİL ETTİĞİ NE KADAR MASRAF VEKALET ÜCRETİ KESİP DAVACIYA NE MİKTAR ÖDEDİĞİ BELLİ OLMADIĞI GİBİ DAVACININ BUNLARI BİLDİĞİ HUSUSU DA KANITLANMAMIŞTIR
VEKİLİN NE MİKTAR PARA TAHSİL ETTİĞİ NE KADAR MASRAF VEKALET ÜCRETİ KESİP DAVACIYA NE MİKTAR ÖDEDİĞİ BELLİ OLMADIĞI GİBİ DAVACININ BUNLARI BİLDİĞİ HUSUSU DA ...
VEKİLİN NE MİKTAR PARA TAHSİL ETTİĞİ NE KADAR MASRAF VEKALET ÜCRETİ KESİP DAVACIYA NE MİKTAR ÖDEDİĞİ BELLİ OLMADIĞI GİBİ DAVACININ BUNLARI BİLDİĞİ HUSUSU DA KANITLANMAMIŞTIR
VEKİLİN NE MİKTAR PARA TAHSİL ETTİĞİ NE KADAR MASRAF VEKALET ÜCRETİ KESİP DAVACIYA NE MİKTAR ÖDEDİĞİ BELLİ OLMADIĞI GİBİ DAVACININ BUNLARI BİLDİĞİ HUSUSU DA ...
AVUKATLIK KANUNU
    Kanun Numarası: 1136     Kabul Tarihi: 19/03/1969     Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 07/04/1969     Yayımlandığı ...
AİHM EĞİTİM SEMİNERLERİ BAŞLIYOR
İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezince AİHM Eğitim Seminerleri düzenlendi. Seminer Katılım Belgesi olan meslektaşlarımız tarafından Nisan ve Mayıs aylarında, hafta sonları saat ...
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ MESLEK KURALLARI
I- GENEL KURALLAR 1- Türk avukatları baroların ve Türkiye Barolar Birliği#8217;nin bağımsızlığı gereğine inanmışlar ve bu konuda kendilerine gerek kişi, gerek kuruluş ...