KİTAP
İnşaat Hukuku Kitabı

Yükleniciden Bağımsız Bölüm Satın Alan Kişilerin Satış Bedelini Arsa Sahibinden İsteyebilirler mi?

~ 04.12.2012 ~

 KARTAL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

 
BİRLEŞTİRME İSTEKLİDİR
 
DAVACI                    :  E.K.
VEKİLİ                                   : …………..
                                    
DAVALI                     :1-) …. İnşaat
                                         
                                    2-) M.G.
                                          
KONUSU                  : ALACAK
Harcın Temeli         : 175.000,00 TL
AÇIKLAMA               :
I-) TARAFLARIN KONUMLARI
A-) DAVALILARIN KONUMU
1-) Davalılardan M.G.’nin ARSA SAHİBİ, İns. İnşaat’ın YÜKLENİCİ olarak yer aldığı Kat Karşılığı İnşaat Ve Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Üsküdar 7. Noterliğinin 16.05.2006 tarih ve 23677 yevmiye numarasıyla akdedilmiştir.
2-) Bu sözleşmenin konusu, davalı M.G’ye ait, (…) tapu bilgilerinde kayıtlı arsa üzerinde projesine ve imar mevzuatına uygun inşaat yapmaktır.
3-) Paylaşımda % 38 arsa sahibine, % 62 yükleniciye verilecektir.
4-) Davalı M.G., öbür davalı İns. İnşaat aleyhine bir dava açarak Sözleşmenin Geriye Etkili Olarak bozulmasını istemiştir. Davaya bakan Kartal 3. Asliye Hukuk Mahkemesi 2009/38-632 esas sayısıyla sözleşmenin geriye etkili olarak bozulmasına karar vermiştir.
5-) Davalı M.G., İnşaat Sözleşmesinin geriye etkili olarak bozulması için açtığı dava karara bağlandıktan sonra, Kartal 3 Asliye Hukuk Mahkemesinin 2012/333 esasında kayıtlı yeni bir dava açarak,  yüklenici ve onun daire sattığı kişiler aleyhine tapu iptal ve tescil talep etmiştir. Bu dava, görülmektedir.
B-) Davacının Konumu
Davacı, İns. İnşaat ile yaptığı Konut Satış Sözleşmesi ile, kat irtifakı kurulmuş, (tapu bilgilerinde kayıtlı) arsa üzerinde yapılacak binadan, A 2 Blok 1. Normal Katta 5 Nolu bağımsız bölümü tapudan satın almıştır.
Sözleşmede satış bedeli 175.000 TL gösterilmiştir.
II-) SORUNUN ORTAYA KONULMASI
A-) Yüklenici, Kartal Asliye 3. Hukuk Mahkemesi 2009/38-632 esas sayısıyla sözleşmenin geriye etkili olarak bozulmasına neden olmuştur.
B-) Yüklenicinin maddi durumu inşaatın devamına imkan vermemiştir.
C-) Davalı M.G’nin açtığı, Kartal 3 Asliye Hukuk Mahkemesinin 2012/333 esasında kayıtlı tapu iptal ve tescil davasında yüklenici İns. İnşaatı savunma yapmamış, örneğin inşaatın tamamlanma oranına göre hesap edilecek iş bedelini talep etmemiştir. Yüklenicinin bu davada iş bedelini (yani, tasfiyeyi) talep etmeme ihtimali yüksektir. Zira, yüklenicinin daire sattığı kişilerden satış bedelini fazlasıyla aldığından, tapunun iptal edilmesinden zararlı çıkmayacaktır. Zararlı çıkacak olan yüklenicinin daire sattığı insanlardır. Zira onlar, yüklenicinin arsa sahibine karşı edimini yerine getirmemesi yüzünden, hem tapuları ellerinden alınmakta, hem de yükleniciye ödedikleri satış bedelinden yoksun kalmaktadırlar. Yüklenicinin maddi durumu ödeme yapmaya uygun bulunmadığından, davacının satış bedelinin iadesini sağlayamama riski çok yüksektir.
D-) Yerleşik yazılı hukuk kurallarına göre, davacı, arsa sahibine dava açarak, yükleniciye ödediği paranın inşaatta kullanıldığını, sözleşme bozulmakla onun malvarlığında bir değer olarak kalacağını belirterek, bunu arsa sahibinden isteyemeyecektir. Bu durumu bildiğimiz için, bu davada yükleniciye ödediğimiz parayı arsa sahibi/davalı M.G’den istememekteyiz.
 
III-) TALEBİMİZ
A-) Tapu İptal ve Tescil Davasında âkidimiz yüklenici İns. İnşaat tasfiye (tamamlanma oranına göre yapılan imalatın bedelini) istemediğinden ve arsa sahibi M.G.’ye karşı da (yükleniciye ödediğimiz) satış bedelini isteyemeyeceğimizden, aşağıdaki gerekçelerle bu davayı açmak zorunluluğu doğmuştur:
1.     Satış bedelinin iadesi için yüklenici aleyhine Kadıköy 5. İcra Müdürlüğünün 2012/12760 esas sayısında kayıtlı icra takibi başlatarak, 175.000,00 TL asıl alacak + 34.952,05 TL işlemiş faiz + 13.000,00 TL cezai şart= 222.952,05 TL para istedik. Takip talebi kesinleşti. Haciz girişimleri sonuçsuz kaldı. Hatta M.G’ye de haciz ihbarnamesi gönderilmiş ise de, verilen cevapta “borçluların nezdimizde herhangi bir hak ve alacağına rastlanmadığından haciz talebiniz yerine getirilememiştir.” denilmiştir.
2.     Davacı ile İns. İnşaatı arasında yapılan sözleşme geçerli olduğundan 5 nolu bağımsız bölümün bu davanın açıldığı tarihteki değerinin, mahkemenin bunu uygun bulmaması durumunda denkleştirici adalet ilkelerine göre hesap edilmesini,
3.     Yüklenici İns. İnşaatın talep etmediği tasfiyenin yapılmasını, başka bir anlatımla, inşaatta tamamlanma oranına göre gerçekleşen imalatın dava tarihindeki değerinin hesap edilmesini,
4.     Yüklenicinin hakkı olup ona verilmesi gereken bu tasfiye artığının (hak edilen imalat değerinin) yükleniciye verilmemesini,
5.     Bu tasfiye artığından davacının yükleniciden olan alacağı ayrılarak (indirilerek) davacıya ödenmesine karar verilmesini istiyoruz.
IV-) Bu davada, davalı M.G. ile davacı arasında bir sözleşme bulunmadığının farkındayız. Arsa sahibi M.G.’nin bu davada davalı olarak yer almasının nedeni, yükleniciye ödediğimiz parayı ondan istemek değildir; tam tersine,
A-) Yüklenicinin alacağı belirlenirken arsa sahibinin da bulunması, sav ve savunmasının alınması gerekmektedir.
B-) Yüklenici ile arsa sahibi arasında gizli bir anlaşma yapılarak, davacı bertaraf edilmiş olabilir.
C-) Yüklenici, tapuların iptalinden sonra, bağımsız bölümleri satarken alacağını fazlasıyla almış olduğundan, satış bedelini yani sözleşmenin ve inşaatın tasfiyesini talep etme ihtiyacı bulunmamaktadır.
Bu durumda yükleniciden bağımsız bölüm satın alanlar her yönden risk altında bulunmaktadırlar.
            V-) Davalı M.G., istediğimiz parayı kendi malvarlığından vermeyecektir. O, mahkemece sözleşmenin ve inşaatın tasfiyesi sonunda yüklenicinin hakkı olarak belirlenen paranın içinden verecektir. Kendi malvarlığından vermeyeceğinden, aleyhine dava açılmaya sebebiyet verilmiş kişi sayılmayacak, avukatlık ücreti ve yargılama giderlerinden sorumlu tutulmayacaktır. Onun davalı gösterilmesi tamamen usuli zorunluluktan kaynaklanmıştır.
SONUÇ: 
1.     İşbu davanın, davalı M.G. tarafından açılan ve tapu iptal ve tescile ilişkin bulunan Kartal 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2012/333 esas sayılı görülmekte olan davayla BİRLEŞTİRİLMESİNE,
2.     Kartal 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2012/333 esas sayılı görülmekte olan davanın –talep gibi- tapunun iptaliyle sonuçlanacağı anlaşıldığından, bu durumda;
a.     Öbür davalı/yüklenici İns. İnşaat ile yaptığım daire satış sözleşmesinde dairenin bedeli olarak gösterilen bedelin yükleniciden alınması için yaptığımız icra takibi kesinleşmiş olmakla birlikte, bu rakama tarafların itiraz etmesi veya mahkemenin kabul etmemesi durumunda, davacının ödediği satış bedeli olan 175.000,00 TL’nin dava tarihi itibarıyla alım gücünün hesaplanmasını, hesap yapılırken sözleşme geçerli olduğundan dairenin dava tarihindeki değerinin gözetilmesini,
b.     Kartal 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2012/333 esas sayılı görülmekte olan davada davalı yüklenici, tapuların iptalinden sonra, iptal edilen tapular arsa sahibine döndükten sonra, sözleşmenin ve inşaatın tasfiyesi kapsamında yapılan imalat bedelini talep etmediğinden, bu tasfiyenin yapılmasına, davalı yüklenici İnsaş İnşaat Yatırım ve Ticaret Anonim Şirketi’nin hak ettiği imalat bedelinin tespitine,
c.      Yüklenicinin hak ettiği imalat bedelinden, açtığımız bu davada tespit edilen alacağının ayrılarak davacıya ödenmesine,
3.     Davalı M.G.’nin davada yer almasının sözleşme ve inşaat tasfiye edilirken iddia ve savunmasının alınması ile tespit edilen tasfiye artığının yükleniciye verilmemesi, mahkemece belirlenecek davacı alacağının davacıya verilmesiyle sınırlı olduğundan, yine davalının yapacağı ödemeyi kendi malvarlığından değil yüklenicinin malvarlığından yapacağından, davanın açılmasına yol açmış sayılmaması ve yargılama giderlerinden sorumlu tutulmamasına,
4.     Kadıköy 5. İcra Müdürlüğünün 2012/12760 Esas sayılı dosyasının istenmesine,
5.     Tapu kaydı, kat karşılığı inşaat sözleşmesi, konut satış sözleşmesi, 2012/333 esas sayılı dosya, keşif ve bilirkişi incelemesi ile benzerlerinden oluşan delillerimizin toplanmasına,
6.     Yargılama giderlerinin davalı İns. İnşaatından alınmasına,
Karar verilmesini arz ederim. 26.11.2012
 
DAVACI VEKİLİ
 
Hits: 11544