KİTAP
İnşaat Hukuku Kitabı

? UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN İPTALİ İSTEMİ ? PLANIN ŞEHİRCİLİK İLKELERİNE VE PLANLAMA TEKNİĞİNE UYGUN OLMAMASI ? YAPILAŞMA KOŞULLARI ? TAŞINMAZLARIN YÜKSEK YOĞUNLUKLU KONUT ALANI OLARAK BELİRLENMESİ TALEBİ ? PARSELASYON İŞLEMİNİN İPTALİ

~ 29.10.2020 ~

Uyuşmazlık konusu alanda yürürlükte olan 1/25000 ölçekli nazım imar planında davacının maliki olduğu 28 Sayılı kadastral parsel kısmen orman alanı, kısmen 20 k/ha yoğunluklu bağcılık-bahçecilik alanında kalmakta olup, söz konusu parselin orman alanı dışında kalan kısmı 13.03.2013 onay tarihli 1/5000 ölçekli nazım imar planı onama sınırı içine alınarak "düşük yoğunluklu gelişme konut alanı" kullanımına ayrılmış ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına ait plan notlarında; düşük yoğunluklu konut alanlarında minimum parsel büyüklüğünün 1.000 m2, E:0.50, hmaks:2 kat olduğu, her parselde 1 adet yapı yapılacağı şeklinde düzenlemeye yer verilmiştir.

Bu doğrultuda Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2013 tarihli, 429 Sayılı kararı ile onaylanan dava konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile davacının kadastral parseli "E:0.50, hmaks:2 kat yapılaşma koşulunda konut alanı" kullanımına ayrılmış ve düşük yoğunluklu konut alanlarında minimum parsel büyüklüğünün 1.000 m2 olduğu, her parselde ikiz blok yapı yapılacağı şeklinde plan notu getirilmiştir.

1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği doğrultusunda davacının kadastral parselini kapsayan alanda parselasyon yapılmasına ilişkin Mamak Belediye Encümeninin 08.05.2014 tarihli, 805 Sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 19.06.2014 tarihli, 1565 Sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Bu parselasyonda; davacının müstakil maliki olduğu toplam 38.000 m2 büyüklüğündeki kadastral parselin orman sınırında kalan 2.680 m2'lik kısmı düzenleme sahası dışında bırakılmış, düzenlemeye giren 35.320 m2 hissesinden %39.9 oranında düzenleme ortaklık payı ( DOP ) ile %8.57 oranında kamu ortaklık payı ( KOP ) kesintisi yapıldıktan sonra kalan hisselerine karşılık, aynı yerde oluşturulan toplam 18.198 m2 büyüklüğünde konut işlevli 51276 ada, 2 parsel sayılı taşınmaz davacıya müstakil şekilde tahsis edilmiş, ayrıca davacının 3.028,96 m2 hissesi KOP parseli olarak "ağaçlandırılacak alan" işlevli 51292 ada, 1 parsel sayılı taşınmazda şuyulandırılmıştır.

Bunun üzerine davacı tarafından; parselasyon sonucunda yapılan %39.9 DOP kesintisi ile %8.57 oranında KOP kesintisinin, planda ayrılan umumi hizmet alanlarına oranla çok yüksek olduğu, DOP kesintilerinin amacı dışında kullanıldığı, düzenlemeye giren taşınmazların tamamından eşit oranda DOP kesintisi yapılmadığı, dava konusu parselasyonda önce KOP kesintisi, kalan kısım üzerinden DOP kesintisi yapılması gerekirken, aksi yönde işlem yapıldığından, olması gerekenden daha fazla DOP kesintisi yapıldığı, davacının düzenlemeye giren taşınmazının 35.320 m2 büyüklüğünde olduğu, taşınmazının 2.680 m2 lik kısmının orman sınırı içinde kalması nedeniyle düzenlemeye dahil edilmediği, bu durumda davacıdan ( 35.320x0.0841812 ) 2.973 m2 mikrarında KOP kesintisi yapılması gerekirken, 3.029 m2 miktarında kesinti yapılmasının hukuka aykırı olduğu, KOP kesintisinin dayanağının 3194 Sayılı İmar Kanununa değil İmar Kanununun 18. Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi ile İlgili Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesine dayandırıldığı, mülkiyet hakkının Kanun dışında bir düzenleyici işlemle sınırlandırılmasının Anayasaya aykırı olduğu, dava konusu uygulama imar planı değişikliği ve parselasyon sonucunda davacının taşınmazının değeri artmayıp, aksine azaldığından DOP kesintisi yapılmasının hatalı olduğu, dava konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinde 3 ayrı emsal değeri belirlenmesinin eşitliğe aykırı olduğu, planlama alanında daha yüksek yapılaşma koşullarına sahip parseller bulunduğu halde, davacının taşınmazına "E:0.50, 2 kat" şeklinde düşük yoğunluk getirilmesinin ve her parselde sadece 1 yapı yapılabileceğine yönelik sınırlama getirilmesinin hukuka aykırı olduğu, taşınmazının yüksek yoğunluklu konut alanı olarak belirlenmesi gerektiği, ileri sürülerek bakılmakta olan dava açılmıştır.

Diğer taraftan davacı tarafından, söz konusu parselasyona askı süresi içinde itiraz edilerek; toplam 18.198 m2 büyüklüğünde bir adet konut parseli oluşturulmak yerine, 1.000'er m2 büyüklüğünde parsellere ifraz edilmesi ve söz konusu parsellerin müstakil şekilde davacıya tahsis edilmesi talep edilmiştir.

Bunun üzerine, Mamak Belediye Encümeninin 21.08.2014 tarihli, 1319 Sayılı kararı ile, davacının itirazının kısmen kabul edilmesine ve 18.198 m2 büyüklüğünde oluşturulmuş olan parselin 5 kısma ifraz edilmek suretiyle parselasyonun yeniden onaylanmasına karar verilmiş, bu karar Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 04.09.2014 tarihli, 2324 Sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Yeniden onaylanan parselasyon sonucunda davacının düzenlemeye dahil edilen 35.320 m2 müstakil hissesinden%39.9 oranında DOP ile %8.57 oranında KOP kesintisi yapıldıktan sonra kalan hisselerine karşılık, aynı yerde oluşturulan ve her biri 4.000 m2 büyüklüğünde olan 4 adet konut parseli ( 51276 ada, 2, 3, 4 ve 5 Sayılı parseller ) ile 2.198 m2 büyüklüğünde olan 1 adet konut parseli ( 51276 ada, 6 Sayılı parsel ) müstakil şekilde davacıya tahsis edilmiş, ayrıca davacının 3.028,96 m2 hissesi KOP parseli olarak "ağaçlandırılacak alan" işlevli 51292 ada, 1 parsel sayılı taşınmazda şuyulandırılmıştır.

Yeniden onaylanan 04.09.2014 tarihli parselasyon ile dayanağı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine karşı davacı tarafından Ankara 13. İdare Mahkemesi'nin E:2015/761 Sayılı dosyasında ayrı bir dava açıldığı görülmektedir.

3194 Sayılı İmar Kanununun 5. maddesinin dava konusu işlem tarihinde yürürlükte bulunan halinde, "Nazım İmar Planı; varsa bölge veya çevre düzeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine, yine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen ve arazi parçalarının; genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklüklerini ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi hususları göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporuyla beraber bütün olan plandır.

Uygulama İmar Planı; tasdikli halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak nazım imar planı esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren plandır." hükmü yer almış, 6. maddesinde; "Planlar, kapsadıkları alan ve amaçları açısından; "Bölge Planları" ve "İmar Planları", imar planları ise, "Nazım İmar Planları" ve "Uygulama İmar Planları" olarak hazırlanır. Uygulama imar planları, gerektiğinde etaplar halinde de yapılabilir." hükmüne yer verilmiştir.

Anılan Kanun'da yer alan tanıma göre nazım imar planları, bir kentin gelecekteki nüfus ve işgücü tahmin ve dağılımlarına bağlı olarak alacağı formu ve ticaret, sanayi, konut gibi bölgelerle iskan bakımından yoğun veya seyrek bölgeleri ve iskana elverişli, iskana elverişli olmayan veya iskana izin verilmeyen bölgeleri, sosyal donatı alanları, kamusal ve yeşil alanları da içerecek şekilde kentin gelişme yönlerini, ana ulaşım sistemine ait bilgileri ana hatları ile göstermek suretiyle arazi parçalarının kullanma şekillerini belirleyen planlardır. Bu planlarda yerleşmenin gelişme yönü, büyüklüğü ve arazi kullanımlarının fonksiyonel dağılımı ve genel yoğunlukları belirlenmekte ve alt ölçekteki uygulama imar planları da ancak nazım imar planları esaslarına göre çizilebilmektedir.

3194 Sayılı Kanun'un 18. maddesinin dava konusu işlem tarihinde yürürlükte bulunan halinde, imar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvafakatı aranmaksızın birbirleri ile yol fazlaları ile kamu kurumlarına veya belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirmeye, bunları yeniden imar planına uygun ada veya parsellere ayırmaya, müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtmaya ve re'sen tescil işlemlerini yaptırmaya belediyelerin yetkili olduğu, düzenleme ortaklık paylarının düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların düzenlemeden önceki yüzölçümlerinin yüzde kırkını geçemeyeceği, düzenleme ortaklık paylarının düzenlemeye tabi tutulan yerlerin ihtiyacı olan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumları, yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, cami, karakol gibi umumi hizmetlerden ve bu hizmetlerle ilgili tesislerden başka maksatlarda kullanılamayacağı, düzenleme ortaklık payları toplamı umumi hizmetler için yeniden ayrılması gereken yerlerin alanları toplamından az olduğu takdirde eksik kalan miktarın kamulaştırma yolu ile tamamlanacağı, hükmüne yer verilmiştir.

İmar Kanununun 18. maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlenmesi ile İlgili Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesinin dava konusu işlem tarihinde yürürlükte bulunan halinde ise, düzenleme sahasında bulunan hastane, kreş, belediye hizmet veya diğer resmi tesis alanı gibi umumi hizmetlere ayrılan alanların parsellerinin, düzenlemeye giren parsellerin alanları oranında pay verilmek suretiyle hisselendirileceği, kurala bağlanmıştır.

Dava konusu 19.06.2014 onay tarihli parselasyona davacı tarafından askı süresi içinde yapılan itirazın davalı idarelerce kısmen kabul edilmesi sonucunda yeniden onaylanan ( 04.09.2014 onay tarihli ) parselasyon ile dayanağı 13.03.2013 onay tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine karşı Ankara 13. İdare Mahkemesi'nin E:2015/761 Sayılı dosyasında açılan ve Danıştay Altıncı Dairesinin E:2016/12916 Sayılı dosyasında temyiz incelemesi yapılan dosya ile bakılmakta olan dosyanın birlikte değerlendirilmesi sonucunda; davacı tarafından, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları ile asgari parsel büyüklüğünün 1.000 m2 belirlendiği ve her parselde bir adet yapı yapılacağına yönelik kısıtlama getirildiği, bu durumda dava konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve parselasyon sonucunda her biri 1.000 m2 büyüklüğünde imar parselleri oluşturularak davacıya müstakil şekilde tahsis edilmesi gerekirken, bu büyüklüğün çok üzerinde parseller oluşturulmasının ve söz konusu parsellerin de tek bir yapı ile sınırlandırılmasının mülkiyet hakkının ihlali niteliğinde olduğu şeklinde iddialar ileri sürüldüğü, diğer bir ifade ile davacıya tahsis edilen parsellerin rasyonel büyüklükte olmadığı iddiasının uyuşmazlığın temelini oluşturduğu, buna karşılık İdare Mahkemesince, dava konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planının üst 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına uygun olduğu gerekçesiyle, imar planına ilişkin kısım yönünden davanın reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

Yukarıda detaylarına yer verilen yasal düzenlemeler doğrultusunda, nazım imar planları; arazilerin genel kullanılış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelişme yön ve büyüklükleri ile yapı ve nüfus yoğunluğunu belirleyen ilkesel kararlar getirdiğinden, genel nitelikli planlardır. Uygulama imar planları ise; üst ölçekli nazım imar planında getirilen kararlara uygun olmanın yanı sıra, ölçeği gereği bu plandan farklı olarak, yapı adalarını, yoğunluklarını, düzenini ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren uygulamaya yönelik planlardır.

İmar planları, ölçeğinin ve yapılış amacının gerektirdiği ayrıntıda kararlar üretmek zorunda olduğundan, tanımı gereği nazım imar planlarının, yapı adalarının ve parsellerin formu ve büyüklüğüne yönelik kararlar üretmesinin mümkün olmadığı, söz konusu belirlemelerin uygulama imar planının konusunu oluşturduğu açıktır. Somut uyuşmazlık bu kapsamda ele alındığında, rasyonel büyüklükte parsel oluşturulmadığına yönelik ihtilafın, planların kademeli birlikteliği ilkesi çerçevesinde değerlendirilerek çözülmesine imkan bulunmadığı, diğer bir ifade ile dava konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile taşınmazlara getirilen fonksiyon ve yapılaşma koşulu kararlarının üst 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına uygun olması ön koşul olmakla birlikte, somut uyuşmazlığın çözümü için yeterli olmadığı, yanı sıra uygulama imar planı doğrultusunda yapılacak parselasyon sonucunda sağlıklı, düzgün, bölgenin dokusuna uygun şekilde yapılaşmaya imkan verecek parseller oluşturulabilmesi için 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile yapı adası düzenine ilişkin üretilen kararların şehircilik ilkelerine, planlama tekniklerine uygunluğu yönlerinden de değerlendirme yapılması gerekmektedir.

Bu doğrultuda, dosyada düzenlenen bilirkişi raporunda;

- Dava konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ait plan notları gereğince, davacıya tahsis edilen 4.000 m2 büyüklüğündeki her bir parselde, ikiz blok düzende toplam 2.000 m2 inşaat alanlı ve toplam ( 500+500 ) 1.000 m2 taban alanlı olmak üzere bitişik 2 katlı 2 adet konut yapılabileceği, taşınmazın bulunduğu bölgede toplam 1.000 m2 taban alanlı ikiz 2 konut yapılmasının teknik olarak rasyonel olmadığı gibi bölge şartlarına da uygun olmadığı,

- 1.000 m2 asgari parsel büyüklüğü koşulunu sağlayacak şekilde parsel oluşumunun imar planı düzeyinde yapı adalarının konumlandırılması ile sağlanması gerektiği, dava konusu imar planınında, arazi yapısı elverdiği halde, formu düzgün, genişliği ve derinliği orantılı 1.000 m2 büyüklüğünde parsel oluşturulmasını sağlayacak yapı adası düzeni kurulmadığı,

- Üst 1/5000 ölçekli nazım imar planının ulaşım sisteminin dava konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planına aynen aktarıldığı, 10 metreden dar yaya yolları ayrılmadığı, davacıya imar parseli tahsis edilen yapı adasının bir yolla bölünmesi veya konumunun değiştirilmesi ile asgari parsel büyüklüğüne uygun parsel bölünmesinin mümkün olabileceği,

- Davacının taşınmazı ile aynı imar adasında yer alan 1, 7, 8, 9, 10 Sayılı parsellerin ikiz blok yapılacağı dikkate alınarak rasyonel ve uygun büyüklükte oluşturulmasına rağmen, davacıya tahsis edilen 2, 3, 4, 5, 6 Sayılı parsellerde rasyonel büyüklükten çok büyük konut yapma sonucunu doğuran 1/1000 ölçekli uygulama imar planının planlama tekniğine uygun olmadığı,

- Uyuşmazlık konusu taşınmazların yer aldığı yapı adasının doğu-batı yönünde genişliği 120-140 metre arasında değiştiğinden, asgari parsel büyüklüğüne yakın büyüklükte ve genişliği-derinliği orantılı parsel oluşturulamadığı, şeklinde değerlendirmelere yer verildiği görülmektedir.

Bu haliyle davacıya tahsis edilen parsellerin büyüklüğü ile imar plandaki yapılaşma koşulları ve parsellerde ikiz blok düzende tek bir yapı yapılabileceğine yönelik plan notu birlikte değerlendirildiğinde, her bir taşınmazda ortaya çıkacak yapının teknik olarak rasyonel büyüklükte ve bölgenin dokusuna uygun olmayacağı, bu sorunun da; arazi yapısı elvermesine rağmen, dava konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, büyüklüğü ve formu düzgün, dengeli parsel bölümlenmesi yapılmasına imkan verecek yapı adası düzeni kurulmamasından kaynaklandığı anlaşılmaktadır.

Bu itibarla şehircilik ilkelerine ve planlama tekniğine uygun olmayan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin iptaline karar verilmesi gerekmekte iken; bilirkişi raporuna itibar edilmeyerek, sadece planlama hiyerarşisi bağlamında değerlendirme yapılmak suretiyle uygulama imar planı değişikliğine ilişkin kısım yönünden davanın reddi yolunda verilen İdare Mahkemesi kararında isabet bulunmamaktadır.

Öte yandan, dava konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin davacının bir diğer iddiasının da yapılaşma koşullarına yönelik olduğu, planlama alanında daha yüksek yapılaşma koşullarına sahip parseller bulunduğu halde, davacının konut işlevli parsellerine "E:0.50, hmaks:2 kat" şeklinde düşük yoğunluk getirilmesinin eşitlik ilkesine aykırı olduğu ileri sürülerek, maliki olduğu taşınmazların yüksek yoğunluklu konut alanı olarak belirlenmesi talep edilmiş ise de; üst 1/5000 ölçekli nazım ve dava konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının genelinde konut alanlarında "E:1.80, E:1.20 ve E:0.50" şeklinde 3 farklı yoğunluk belirlemesi yapıldığı, davacının taşınmazlarının bulunduğu bölge orman alanı ile çevrili olduğundan, bu alanın düşük yoğunluklu olarak planlanmasında kamu yararı bulunduğu, ayrıca davacının talebi doğrultusunda yoğunluk artışı yapılmasının üst 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına aykırılık oluşturacağı gibi, sosyal ve teknik donatı dengesini de bozucu etki yaratacağı sonucuna varıldığından, söz konusu iddiaya itibar edilmesi mümkün değildir.

Bu durumda, hukuka aykırılığı tespit edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine dayanılarak yapılan dava konusu parselasyonun da hukuka uygunluğundan söz edilmesi mümkün olmadığından, söz konusu planın uygulama işlemi olan parselasyonun da iptaline karar verilmesi gerekirken, davacının isteminin yeniden yapılan parselasyon işlemiyle yerine getirilmemesine rağmen, dava hakkında karar verilmesine yer olmadığı yolunda verilen kararda isabet görülmemiştir (Danıştay 6. Dairesi, 28.2.2020, 13893/2806).

Hits: 6647

İMAR HUKUKU YARGI KARARLARI

YIKILACAK BİNA İLE YAPILACAK BİNA KARŞILAŞTIRILMALI, UYGUN DÜŞTÜĞÜ ÖLÇÜDE YAPI MALİKLERİNİN BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİNİN KONUM, KATI, BÜYÜKLÜĞÜ VE DİĞER ÖZELLİKLERİ MUHAFAZA EDİLMELİDİR
Davacılar; kendilerine ait bağımsız bölümlerin de bulunduğu binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkılarak yeniden inşa edildiğini, bu kapsamda 02/04/2014 tarih ve ...
DOP KESİNTİSİNİN YANLIŞ HESAPLANMASI
Bursa ili, Osmangazi ilçesi, Yunuseli Mahallesi, 6582 ada, 19 parsel sayılı taşınmazı kapsayan alanda parselasyon yapılmasına ilişkin 09/10/2012 tarih ve 2668 Sayılı Osmangazi ...
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ÖDENMESİ İSTEMİ - OBJEKTİF ÖLÇÜLERİN BELİRLENMESİ SURETİYLE TAŞINMAZ BEDELİ TESPİT EDİLEREK UYUŞMAZLIĞIN ESASI HAKKINDA YENİDEN KARAR VERİLMESİ
İdare Mahkemesince, ü  öncelikle sorumlu idare/idareler belirlenerek, ü  uyuşmazlığa konu taşınmazdaki tasarruf imkanının mülkiyet hakkının özüne ...
6306 Sayılı Yasa Uygulamasında Ortaklığın Giderilmesi Davası Açılamaz
DANIŞTAY ALTINCI DAİRE Esas No : 2019/17559 Karar No : 2021/11060 DAVACI___________________ : Şehnaz Bor Caddebostan Mah. Plajyolu Sok. No:21 İç Kapı ...
RİSKLİ ALAN İLAN EDİLME
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 05/12/2018 tarih ve 226718 Sayılı yazısı üzerine, alana ilişkin hazırlanan dosya ve teknik rapor doğrultusunda, üzerindeki yapılaşma ...
TAŞINMAZIN İMAR PLANINDA OLIMPIYAT PARKI ALANI OLARAK AYRILMASINA RAĞMEN KULLANIM AMACI DOĞRULTUSUNDA KAMULAŞTIRILMAMASI
Davacıya ait İstanbul ili, Başakşehir ilçesi, İkitelli-2 Mahallesi, Altınşehir Mevkii, 21 pafta, 1633 parsel sayılı 250,00m² yüzölçümlü taşınmazın ...
İDARE TARAFINDAN MÜLKİYET HAKKININ BELİRSİZ SÜRE İLE KISITLANMASI / FAİZ BAŞLANGICININ BELİRLENMESİ / İMAR PLANI
Dava, İstanbul ili, Maltepe ilçesi, Büyükbakkal Mahallesi, 482 484, 473 ve 477 parsel sayılı ve imar planlarında bölge parkı olarak ayrılan taşınmazların ...
PROJEYE AYKIRI HUSUSLARIN GİDERİLMESİ AKSİ HALDE YIKIM MASRAFLARININ ÖDETİLECEĞİNE DAİR İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ
Ankara İli, Çankaya İlçesi, 2651 ada, 21 parsel sayılı taşınmazda bulunan baz istasyonunun 3194 Sayılı İmar Kanununun 32. maddesi uyarınca 16.10.2012 günlü, ...
ÇED KARARININ İPTALİ
Muğla İli, Köyceğiz İlçesi, Çamovası sınırlarında 200809719 ruhsat numaralı saha içerisinde Efes Endüstri Min. San. ve Tic. A.Ş tarafından yapılması ...
İMAR PLANINDA TİCARET ALANI TANIMLI OLAN KISMIN YEŞİL ALAN OLARAK BELİRLENMESİ
 Dava konusu taşınmazın kısmen "ticaret alanı", kısmen 20 metrelik ve 25 metrelik yolların kesiştiği "kavşak alanı"nda kaldığı 13/04/2013 onaylı 1/5000 Ölçekli ...
PARA CEZASININ HESAPLANMASI
İstanbul İli, F. İlçesi, .... Mahallesi, 13 ada, 24 parsel sayılı taşınmazda bulunan binada ruhsat ve eki mimari projesine aykırı imalat yapıldığından bahisle, 3194 Sayılı İmar ...
TAŞINMAZ İMAR PLANINDA YOL VE PARK ALANI OLARAK AYRILMIŞSA KAMULAŞTIRILMALIDIR
Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, 96 pafta, 507 ada, 23 parsel sayılı taşınmaz imar planında park ve yol olarak belirlendiğinden kamulaştırılması için davalı idareye ...
İMAR PLANLARININ İPTALİ
İzmir İli, Torbalı İlçesi, Pancar Mahallesi, G. Pınarı Mevkii, L18 C01D pafta, 527 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planının Torbalı Belediye Meclisinin ...
NAZIM İMAR PLANI VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN İPTALİ
Mülkiyeti hazineye ait Şanlıurfa ili, Karaköprü ilçesi, Karaköprü Mahallesi, 761 parsel sayılı taşınmaz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ...
KIYIDA VE SAHİL ŞERİDİNDEKİ RUHSATSIZ YAPILAR
Davalı idare görevlileri tarafından düzenlenen 30/03/2015 tarihli yapı tatil tutanağı ile kıyı kenar çizgisi içerisinde ruhsatsız olarak 146,4 m² lik işyeri ...
İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİNE DAİR BELEDİYE ENCÜMEN KARARININ İPTALİ İSTEMİ
Davalı idare görevlileri tarafından düzenlenen 02/07/2015 tarih ve 5283 sayılı idari yaptırım karar tutanağında belediyeye ait yol üzerinde bulunan gararın yıkılmayarak ...
TAPU TAHSİS BELGESİNE RAĞMEN TAŞINMAZIN TAPUSUNUN VERİLMEMESİ
Kocaeli İli, … İlçesi, …. Mahallesi, 81 pafta… ada, 68 Sayılı parsel üzerinde bulunan gecekondu için 2981 Sayılı Kanun kapsamında 400 m² alan ...
RUHSATSIZ YAPI NEDENİYLE YIKIM KARARI
Davalı idare görevlileri tarafından düzenlenen 23/06/2015 tarihli yapı tatil tutanağı ile ruhsatsız olarak 15x15 metre ebadında zemin katın çelik direklerinin dikildiği, ...
UYGULAMA İMAR PLANININ İPTALİ İSTEMİ (Danıştay 6. D. 8.6.2020, 587/4875)
3194 Sayılı İmar Kanununun 5. maddesinde, nazım imar planı; varsa bölge planlarının mekâna ilişkin genel ilkelerine ve varsa çevre düzeni planlarına uygun olarak ...
TAŞINMAZIN İMAR PLANINDA YOL VE PARK ALANI OLARAK AYRILMASINA RAĞMEN KAULAŞTIRILMAMASI NEDENİYLE TAZMİNAT İSTEMİ
3194 Sayılı İmar Kanununun 04.07.2019 tarihli değişiklikle getirilen "İmar planlarında umumi hizmetlere ve kamu hizmetlerine ayrılan yerler" başlıklı 13. maddesinde; "Özel hukuk ...
DAVA VE GEREKÇE HAKKI
Anayasa'nın 36. maddesinin birinci fıkrasında, herkesin yargı organlarına davacı veya davalı olarak başvurabilme ve bunun doğal sonucu olarak da iddia, savunma ve adil yargılanma hakkı ...
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMASINA İLİŞKİN BELEDİYE MECLİSİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ
Afyonkarahisar ili, Merkez, A. Çetinkaya Mahallesi, 5 ada, 119 parsel sayılı, Hazinenin mülkiyetinde olan, üzerinde dokuz katlı betonarme hastane binası bulunan, arsa vasıflı ...
TAŞINMAZIN SAĞLIK TESİSİ ALANI OLARAK BELİRLENMESİNE İLİŞKİN BELEDİYE MECLİSİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ ? YOĞUNLUK ARTTIRICI TALEP ? ŞEHİRCİLİK İLKELERİ VE PLANLAMA ESASLARINA AYKIRI HÜKÜM
Kestel ilçesinde 2006 yılından itibaren yapılan çok sayıda imar planında tamamen sağlık tesis alanı kullanımında kalan Bursa ili, Kestel ilçesi, ...
NAZIM İMAR PLANI İL UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN İPTALİ İSTEMİ
Uyuşmazlık konusu taşınmaza ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2012 tarihli, 332 Sayılı kararı ile onaylanan dava konusu 1/5000 ölçekli nazım imar ...
? UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN İPTALİ İSTEMİ ? PLANIN ŞEHİRCİLİK İLKELERİNE VE PLANLAMA TEKNİĞİNE UYGUN OLMAMASI ? YAPILAŞMA KOŞULLARI ? TAŞINMAZLARIN YÜKSEK YOĞUNLUKLU KONUT ALANI OLARAK BELİRLENMESİ TALEBİ ? PARSELASYON İŞLEMİNİN İPTALİ
Uyuşmazlık konusu alanda yürürlükte olan 1/25000 ölçekli nazım imar planında davacının maliki olduğu 28 Sayılı kadastral parsel kısmen orman alanı, kısmen 20 ...
? UYGULAMA İMAR PLANININ İPTALİ İSTEMİ ? UYGULAMA İŞLEMİ İLE BİRLİKTE DAYANAK İMAR PLANININ İPTALİNİN TALEP EDİLMESİ
Yalova ili, Çiftlikköy ilçesi, Taşköprü Beldesi, 159 ada, 2 parsel sayılı taşınmaza ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin ...
1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANININ İPTALİ İSTEMİ ? UYGULAMA İŞLEMİ ÜZERİNE PLANA KARŞI DAVA AÇILMASI
Antalya ili, Muratpaşa İlçesi Şirinyalı Mahallesi 12718 ada 1 parsel sayılı taşınmazın günübirlik tesis alanı olarak düzenlenmesine ilişkin 1/1.000 ...
REVİZYON VE İLAVE İMAR PLANININ İPTALİ İSTEMİ
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının "Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü" başlıklı 11. maddesinde, Anayasa hükümlerinin, yasama, yürütme ve ...
TAŞINMAZIN UZUN SÜREN KISITLILIĞI
Dava, Mersin İli, Tarsus İlçesi, Caminur Mahallesi, 2607 ada, 17 parsel sayılı taşınmazın ilköğretim alanı olarak belirlendiği uzun süredir kısıtlı olduğu ve ...
RUHSATA AYKIRI YAPIDAN DOLAYI İDARİ PARA CEZASI VE YIKIM İŞLEMİNE İLİŞKİN BELEDİYE ENCÜMENİ İŞLEMİNİN İPTALİ
Davalı idare görevlileri tarafından düzenlenen 05/02/2015 tarihli yapı tatil tutanağı ile ruhsat ve eki mimari projeye aykırı olarak, bina sağ yan cephe parsel sınırına 22,00 m ...
YAPININ YIKIMINA DAİR BELEDİYE ENCÜMEN KARARININ İPTALİ İSTEMİ
Antalya İli, İbradı İlçesi, Ormana Mahallesi, 393 ada, 32 parsel sayılı taşınmazda ruhsatsız yapı yapıldığından bahisle, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 32. maddesi uyarınca ...
RUHSATSIZ YAPI NEDENİ İLE İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİ
Antalya İli, Aksu İlçesi, Kemerağzı Mahallesi, 13379 ada, 4 parsel sayılı taşınmaz üzerinde ruhsatsız olarak 837,57 m2 aquapark, 752,91 m² havuz, 231,02 m2 dükkan, ...
TAPU TAHSİS BELGESİ ,TAŞINMAZIN TAPUSUNUN VERİLMEMESİ İŞLEMİNİN İPTALİ
Kocaeli İli, … İlçesi, …. Mahallesi, 81 pafta… ada, 68 Sayılı parsel üzerinde bulunan gecekondu için 2981 Sayılı Kanun kapsamında 400 m² alan ...
İMARA İLİŞKİN DANIŞTAY KARARLARI
• PARSELASYON İŞLEMİNİN İLAN EDİLMESİ • ARAZİ VE ARSALARIN İMAR PLANINA UYGUN OLARAK DÜZENLENMESİ • İŞLEMİN İDARECE GERİ ALINMASI ÖZET : Dava konusu ...
YAPI RUHSATI İPTALİ-KAZANILMIŞ HAK
Dava, Dikmen Vadisi, 3.Etap Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi alanında bulunan 7050 ada, 43 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki binalar için verilen 11.3.2008 ...
FENNİ MESULİYET
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun’un 1. maddesinde, kanunun amacının can ve mal güvenliğini teminen, imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun ...
İMAR UYGULAMASI SONUCU BEDELE DÖNÜŞTÜRÜLEN PAYA TAKDİR EDİLEN KARŞILIĞIN ARTIRILMASI DEVASI, TEBLİGAT YAPILMAMIŞ VEYA FERAĞ VERİLMEMİŞ İSE TAKDİR EDİLEN KARŞILIĞIN ARTIRILMASININ HER ZAMAN İSTENEBİLİR
Dava, imar uygulaması sırasında bedele dönüştürülen davacı payına takdir edilen karşılığın artırılması istemine ilişkindir. Davacı vekili 19.06.2006 tarihli dava ...
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI KARARLARI
• DÜZENLEME ALANI NAZIM İMAR PLANININ İPTALİ İmar planları, yörenin bugünkü durumunun, olanaklarının ve ilerideki gelişmesinin gerçeğe en yakın şekilde ...
KORUMA KURULU KARARLARININ İPTALİ (DANIŞTAY KARARLARI)
UYGULAMA İMAR PLANININ ÜST ÖLÇEKLİ PLANA AYKIRI OLAMAYACAĞI - PLANIN ÜST ÖLÇEĞE UYGUN OLDUĞU/ÜST ÖLÇEK DE DAVA KONUSU YAPILMADIĞINDAN İMAR ...
TAŞINMAZIN PARK ALANINDAN ÇIKARILMASI - BELEDİYE MECLİSİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ - İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ İSTEMİ - ŞEHİRCİLİK İLKELERİ VE PLANLAMA ESASLARI
TAŞINMAZIN PARK ALANINDAN ÇIKARILMASI - BELEDİYE MECLİSİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ - İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ İSTEMİ -   ŞEHİRCİLİK İLKELERİ VE PLANLAMA ESASLARI ...
İmar Planlarının Yargı Kararıyla Yürütülmesinin Durdurulması
İmar Planlarının Yargı Kararıyla Yürütülmesinin Durdurulması (Danıştay 6. Daire, 23.1.2009, 10824/608)   Dava, Ankara, ... İlçesi, ... Mahallesi, ... ada, ... ...
Doğalgaz Kullanılmasının Zorunlu Tutulması
Doğalgaz Kullanılmasının Zorunlu Tutulması (Danıştay 6. Daire, 23.1.2009, 8751/617). Dava Konya Valiliği Mahalli Çevre Kurulu'nun 06.11.2007 günlü, 2007/11 sayılı ...
Yapı Kullanma İzni Verilebilme Koşulları
Yapı Kullanma İzni Verilebilme Koşulları (Danıştay 6. Daire, 6.2.2009, 2267/954) Dava, Bolu, ... Mahallesi, ... pafta, ... ada, ... parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan yapının ...
İmar Planı Hazırlama ve Onaylama Yetki ve Görevi
İmar Planı Hazırlama ve Onaylama Yetki ve Görevi (Danıştay 6. Daire, 6.2.2009, 2496/949) Dava, Muğla, Bitez Beldesi, ... Mevkiinde bulunan ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ...
Yapı Ruhsatına Karşı Dava Açma Süresi
Yapı Ruhsatına Karşı Dava Açma Süresi (Danıştay 6. Daire, 23.2.2009, 4066/1729) Dava, İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi, Taşoluk Beldesi, 4120 ada, 2 parsel sayılı ...
Moloz Döküm Alanı İlan Edilen Yer
Moloz Döküm Alanı İlan Edilen Yer (Danıştay 6. Daire, 2.3.2009, 11449/1896) Dava, İstanbul, Arnavutköy, İmrahor Mahallesi’nde bulunan Yeşil Göl’ün moloz ...
Dolgu Alanı İmar Planı
Dolgu Alanı İmar Planı (Danıştay 10. Daire, 10.3.2009, E. 2008/7842) Dava, Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Köyü, Kumluk Mevkiinde 5.6.2008 tarihinde 3621 sayılı ...
İlave İskele ve Dolgu Yapılması
İlave İskele ve Dolgu Yapılması (Danıştay 6. Daire, 23.3.2009, E. 2008/7837) Dava, İzmir İli, Aliağa İlçesi, Çakmakçı-Kendirci Mevkiinde faaliyet gösteren ...
İmar Planı Değişikliği
İmar Planı Değişikliği (Danıştay 6. Daire, 3.4.2009, 4056/3367) Dava, İstanbul, Beşiktaş İlçesi, Ortaköy, 30 ada, 157 sayılı parsele ilişkin olarak 27.12.2006 tarihinde ...
Kazanılmış Haklar
Kazanılmış Haklar (Danıştay 6. Daire, 8.4.2009, 767/3601) Dava, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 42. maddesi uyarınca para cezası verilmesine ilişkin 29.8.2001 günlü, 2001/344 ...
Bodrum Katların İskan Edilmesi ve Yükseklik Sınırlandırmasının Kaldırılması
Bodrum Katların İskan Edilmesi ve Yükseklik Sınırlandırmasının Kaldırılması (Danıştay 6. Daire 29.4.2009, 11773/4698) Dava, mülkiyeti davalı idareye ait olan ve İ.E.T.T. ...
Nazım İmar Planı Değişikliğinin İptali İstemi
Nazım İmar Planı Değişikliğinin İptali İstemi (Danıştay 6. Daire 8.12.2009, 10541/11645)    Dava, İstanbul, Şişli, Seyrantepe, 4 pafta, 3 ada, 29 parsel sayılı ...
ANAYASA MAHKEMESİ - Esas: 2005/5 , Karar: 2008/93
Esas Sayısı: 2005/5 Karar Sayısı: 2008/93 Karar Günü: 17.4.2008 Resmi Gazete Tarihi: 5 Kasım 2008 Resmi Gazete Sayısı: 27045 3194 SAYILI "İMAR KANUNU"NUN 42. ...
ANAYASA MAHKEMESİ - Esas: 1996/72 , Karar: 1997/51
Esas Sayısı : 1996/72 Karar Sayısı : 1997/51 Karar Günü : 15.5.1997 Resmi Gazete Tarihi : 1 Şubat 2001 Resmi Gazete Sayısı : 24305 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Ankara 7. İdare ...
ANAYASA MAHKEMESİ - Esas: 1990/9 , Karar: 1990/13
Esas Sayısı: 1990/9 Karar Sayısı: 1990/13 Karar Günü: 21.6.1990 Resmi Gazete Tarihi: 3 Şubat 1991 Resmi Gazete Sayısı: 20775 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Zonguldak İdare ...
ANAYASA MAHKEMESİ - Esas: 1990/8 , Karar: 1990/12
Esas Sayısı: 1990/8 Karar Sayısı: 1990/12 Karar Günü: 21.6.1990 Resmi Gazete Tarihi: 3 Şubat 1991 Resmi Gazete Sayısı: 20775 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Zonguldak İdare ...
ANAYASA MAHKEMESİ - Esas: 1990/7 , Karar: 1990/11
Esas Sayısı: 1990/7 Karar Sayısı: 1990/11 Karar Günü: 21.6.1990 Resmi Gazete Tarihi: 4 Şubat 1991 Resmi Gazete Sayısı: 20776 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Zonguldak İdare ...
ANAYASA MAHKEMESİ - Esas: 1990/10 , Karar: 1990/14
Esas Sayısı: 1990/10 Karar Sayısı: 1990/14 Karar Günü: 21.6.1990 Resmi Gazete Tarihi: 4 Şubat 1991 Resmi Gazete Sayısı: 20776 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Zonguldak İdare ...
ANAYASA MAHKEMESİ - Esas: 1999/33 , Karar: 1999/51
Esas Sayısı : 1999/33 Karar Sayısı: 1999/51 Karar Günü: 29.12.1999 Resmi Gazete Tarihi : 29 Haziran 2000 Resmi Gazete Sayısı : 24094 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : İstanbul 6. ...
ANAYASA MAHKEMESİ - Esas: 1988/34 , Karar: 1989/26
Esas Sayısı: 1988/34 Karar Sayısı: 1989/26 Karar Günü: 21.6.1989 Resmi Gazete Tarihi: 5 Aralık 1989 Resmi Gazete Sayısı: 20363 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Konya İdare ...
ANAYASA MAHKEMESİ - Esas : 2005/98 , Karar : 2006/3
Esas Sayısı: 2005/98 Karar Sayısı: 2006/3 Karar Günü: 5.1.2006 Resmi Gazete Tarihi: 4 Ocak 2008 Resmi Gazete Sayısı: 26746 İPTAL DAVASINI AÇAN: Türkiye ...
ANAYASA MAHKEMESİ - Esas: 1990/38 , Karar: 1991/32
Esas Sayısı: 1990/38 Karar Sayısı: 1991/32 Karar Günü: 26.9.1991 Resmi Gazete Tarihi: 28 Kasım 1991 Resmi Gazete Sayısı: 21065 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Danıştay 6. ...
ANAYASA MAHKEMESİ - Esas:1985/11, Karar: 1986/29
Esas Sayısı: 1985/11 Karar Sayısı: 1986/29 Karar Günü: 11.12.1986 Resmi Gazete Tarihi: 18 Nisan 1987 Resmi Gazete Sayısı: 19435 İPTAL DAVASINI AÇAN : Türkiye ...
Danıştay İDDGK. 8.6.2006, 2467/503
 - 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 7. maddesinin 4. fıkrasında; "İlanı gereken düzenleyici işlemlerde dava süresi, ilan tarihini izleyen günden ...
Danıştay 6. Daire, 2003/1984-5538
İmar Kanununun 32. maddesinde: "Bu Kanun hükümlerine göre ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılar hariç; ruhsat alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat ve eklerine ...
Danıştay 6. Daire, 2.6.2003, 5832/3421
-Yıkımına karar verilen 3. kat inşaatın davacı tarafından ruhsat alınarak yapılmış, daha sonra da iskan ruhsatı alınmış olması nedeniyle davacının, yıkımına karar verilen ...
Danıştay 6. Daire, 23.5.2000, 5620/3259
Dosyanın incelenmesinden, davacının hissedarı bulunduğu 12 sayılı parseldeki yapıya ait 10.1.1978 onay tarihli projenin 28.2.1968 tarihli imar planına göre verilen imar durumuna ...
Danıştay 6. Daire, 22.5.2000, 1663/3194
Dava, .... Beldesi .... mevkiinde bulunan ... parsel sayılı taşınmazın tarım alanından çıkarılarak sanayi alanına alınması yönündeki 1/1000 ölçekli mevzi ...
Danıştay 6. Daire, 23.12.1999, 5655/6830
Dava. .... ... Mahallesi. ... pafta. ... parsel sayılı taşınmaza yönelik imar planı değişikliğinin kabulüne ilişkin 28.2.1997 günlü. 26 sayılı ...
Danıştay 6. Daire, 13.1.1999, 2925/199
İmar Kanunu'nun ruhsat alma şartları başlıklı 22. maddesinde; yapı ruhsatiyesi almaları için belediye, valilik bürolarına yapı sahipleri veya kanuni vekillerince ...
Danıştay 6. Daire, 26.3.1999, 2161/1788
-İmar Kanununun 5. maddesinde: nazım imar planları; varsa bölge ve çevre düzeni planlarına uygun olarak hali hazır haritalar üzerine yine varsa kadastral durumu işlenmiş ...
Danıştay, 6. Daire, 28.1.1999, 426/479
-İmar Yasasının 18. maddesinin 1. fıkrasında, imar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvafakati aranmaksızın ...
Danıştay 6. Daire, 14.12.1998, 5436/6285
İmar Kanununun Tanımlar başlıklı 5. maddesinde uygulama imar planı tasdikli halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak nazım imar ...
Danıştay 6. Daire 17.6.1997, 5362/3020
-Dosyanın incelenmesinden, onaylı nazım imar planından önce herhangi bir plan kararı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı olmayan, üzerinde tuğla ve ...
Danıştay 6. Daire, 18.2.2005, 4166/977
Davacının maliki olduğu bağımsız bölümde ruhsat eki projesinde açık olan balkonu kapalı hale getirdiğinin belirlenmesi üzerine, İzmir Büyükşehir Belediyesi ...
Danıştay İDDGK.8.11.1996, 313/538
-3194 sayılı İmar Kanununun 28.maddesinin düzenleniş şekliyle fenni mesulün görevinin, yapıyı ruhsat ve eklerine uygun olarak yaptırmak, yapı ruhsat ve eklerine aykırı ise, ...
Danıştay 6. Daire, 22.12.2004, 3434/6885
-3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesinde; "Bu Kanun hükümlerine göre ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılar hariç; ruhsat alınmadan yapıya başlandığı veya ...