KİTAP
İnşaat Hukuku Kitabı

YENİ ÇIKTI

~ 21.10.2021 ~

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Dava ve Sorunlar Nasıl İncelenmelidir?

– Yargıç ve Avukatlara –

İlker Hasan Duman

MART 2022 / 2. Baskı /

SEÇKİN YAYINEVİ

İÇİNDEKİLER

Birinci Bölüm

APKİS HAKKINDA GENEL BİLGİ

 • ARSA PAYI DEVRİ KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ  

İkinci Bölüm

SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİNİN İNCELENMESİ

 • SÖZLEŞMENİN ŞEKLEN GEÇERLİLİĞİNİN İNCELENMESİ
 • SÖZLEŞMECİLERİN EHLİYETİNİN İNCELENMESİ
 • SÖZLEŞMENİN BUYURUCU HUKUK KURALLARINA UYGUN OLMASI
 • SÖZLEŞME KOŞULLU YAPILMIŞSA KOŞULUN GERÇEKLEŞMİŞ OLUP OLMADIĞI
 • SÖZLEŞMENİN OLANAKSIZLIK YÖNÜNDEN İNCELENMESİ
 • SÖZLEŞMENİN AHLAKA AYKIRILIK YÖNÜNDEN İNCELENMESİ
 • SÖZLEŞMENİN MÜLKİYET HAKKI YÖNÜNDEN İNCELENMESİ  

Üçüncü Bölüm

EDİMLERİN SAPTANMASI

 • EDİMLERİN SAPTANMASI  

Dördüncü Bölüm

DİRENİMİN SAPTANMASI

 • BORÇLU DİRENİME DÜŞMÜŞ MÜDÜR? 

Beşinci Bölüm

SORUNUN SAPTANMASI

 • SORUN NEDİR? 

Altıncı Bölüm

ÇÖZÜMÜN SAPTANMASI

– BİRKAÇ DAVA TÜRÜNDE ÇÖZÜM ÖRNEĞİ –

 • EKSİK İŞ DAVASI
 • İNŞAATIN SÖZLEŞMEDE BELİRTİLENDEN DAHA KÜÇÜK YAPILMASI DAVASI
 • NAMA İFAYA İZİN DAVASI
 • BOZUKLUK (AYIP) DAVASI
 • SÖZLEŞMEYİ İLERİYE ETKİLİ BOZMA DAVASI
 • GECİKME TAZMİNATI DAVASI
 • SÖZLEŞMEDEN DÖNME DAVASI
 • GECİKME CEZASI DAVASI
 • VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME DAVASI
 • OLUMSUZ ZARAR DAVASI
 • SÖZLEŞMENİN İLERİYE VEYA GERİYE ETKİLİ OLARAK BOZULMASININ KAYNAĞI
 • KÂR KAYBI DAVASI
 • VEKÂLET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI
 • YAPI KAYIT BELGESİNİN SAĞLADIĞI YASALLIK
 • İİK. MD. 94/II DAVASI
 • TEMLİKEN TESCİL DAVASI 206

Yedinci Bölüm

USUL İŞLEMLERİ

 • ESAS USULLE BELİRLENİR 
 • BELİRSİZ ALAACAK DAVASI MI? KISMİ DAVA MI? 
 • SÖZLEŞMEYİ BOZMADA MAHKEME KARARI
 • DELİL TESPİT RAPORU
 • AÇILACAK DAVAYI BELİRLEME
 • DAAVACININ VE VEKİLİNİN İL VE EN ÖNEMLİ GÖREVİ: DAVAYI DOĞRU MAHKEMEDE AÇMAK
 • DOĞRU DELİLİN DOĞRU ZAMANDA VE DOĞRU BİÇİMDE SUNULMASI
 • DAVA DİLEKÇESİ
 • DAVA EHLİYETİ/DAVA SIFATI
 • DAVA ARKADAŞLIĞI
 • APARTMAN YÖNETİCİSİNİN DAVA EHLİYETİ
 • YARGITAY’IN DERDİ: AÇIK, ANLAŞILIR, ÇELİŞKİSİZ, UYGULANABİLİR, GEREKÇELİ KARAR§ YARGICIN TAKDİR YETKİSİ
 • USULE İLİŞKİN KARAR/ESASA İLİŞKİN KARAR
 • YARGI SİSTEMİNİN TEMEL SORUNU: USULSÜZ TEBLİGAT
 • DÖNÜLEN SÖZLEŞMENİN TASFİYESİ
 • İŞ SAHİBİ SÖZLEŞMEDEN DÖNDÜĞÜNDE YÜKLENİCİYE İMALAT BEDELİ YERİNE ARSA PAYI VERMESİNİN SAKINCALARI
 • BEKLETİCİ SORUN
 • APKİS’NİNDE SÖZLEŞMECİLERİN DAİRE SATMASI
 • İMAR VE İŞLEM DOSYASININ ÖNEMİ
 • KEŞİF VE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ
 • BİNANIN İMAR MEVZUATINA AYKIRILIĞI DENETLEYEN ORGAN: YARGI/YARGITAY
 • SONUÇ
Hits: 740

Yargı Dünyası

YENİ ÇIKTI
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Dava ve Sorunlar Nasıl İncelenmelidir? – Yargıç ve Avukatlara – İlker Hasan Duman MART 2022 / 2. Baskı ...
ÖNLENEMEZ/ÖNGÖRÜLEMEZ NEDEN
Önlenemez/öngörülemez neden, sorumlu veya borçlunun faaliyet ve işletmesi dışında meydana gelen, genel bir davranış normunun veya borcun ihlâline mutlak ve ...
FATURANIN İSPAT GÜCÜ NEDİR?
1. Ticari işletmesi icabı bir mal satmış veya imal etmiş veyahut bir iş görmüş yahut bir menfaat temin etmiş olan tacirden, diğer taraf, kendisine bir fatura verilmesini ve bedeli ...
YÜKLENİCİNİN ÜCRETE (TAPUYA) HAK KAZANABİLMESİ
Ani edimli olan eser sözleşmelerinin feshi, kural olarak, geriye etkilidir. Yüklenicinin, ücrete ( bağımsız bölümlere ) hak kazanabilmesi, edimini ifa etmesine, yani ...
GECİKME TAZMİNATININ HESABI
Gecikme tazminatı, kural olarak sözleşmede kararlaştırılan teslim tarihinden, eserin eksik ve kusursuz olarak, sözleşmeye uygun biçimde teslim edildiği tarihe kadar ya da iş ...
CİNS DEĞİŞİKLİĞİ, TEVHİT, İFRAZ, ALAN DÜZELTME, TAKSİM, İHDAS, TERK VE TESCİL İŞLEMLERİNİN RESEN YAPILMASI
 7181 Sayılı Yasanın 24. Maddesiyle 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 6 ncı maddesine eklenen 1. fıkrasında[1], Afet ...
ARSA SAHİBİ, YÜKLENİCİNİN BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİNİN TAPUSUNU ZAMANINDA VERMEK ZORUNDA OLUP, GECİKME HALİNDE MEYDANA GELEN ZARARI ÖDEYECEKTİR
 Kat karşılığı yapılan sözleşmede, inşaatın ulaşan belli aşamalarında yüklenici payına düşen bağımsız bölümlerden belirlenen miktarının tapuda arsa ...
İNŞAATIN TESLİMİ NE DEMEKTİR? TESLİM NASIL İSPAT EDİLİR?
Taraflar arasındaki uyuşmazlık teslimin yapılıp yapılmadığı noktasında toplanmaktadır. Taraflar arasında 2014 yılı içerisinde sözlü eser sözleşmesi ilişkisi ...
EKSİK VE KUSURLU İŞLERDEN KAYNAKLANAN ALACAK
 Arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmelerinde yüklenicinin ya da yükleniciden bağımsız bölüm satın alanların arsa payı karşı inşaat yapım ...
ESERİN GEÇ TESLİMİ NEDENİYLE MAHRUM KALINAN KİRA BEDELİNİN TAZMİNİ İSTEMİ
  “Arsa Payı Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmeleri” ise, arsa sahibi veya sahipleri ile yüklenici arasında yapılan ve eser sözleşmelerinin bir ...
İŞ SAHİBİNİN BEDEL ÖDEME BORCU
 TBK. 479. maddede yer alan "iş sahibinin bedel ödeme borcu, eserin teslimi anında muaccel olur” tümcesinden amaç, sözleşmeciler tarafından aksi ...
TÜKETİCİ HUKUKUNDA EKSİK VE BOZUK İŞ
Davacı,...., 14110 parselde inşa edilen “İdealistkent” adlı projeden bir bağımsız bölümü davalılardan satın aldığını, dairede, bloklarda ve sitenin ortak ...
AYIP NEDENİ İLE BEDELDEN İNDİRİM MİKTARININ (NİSBİ METOTLA) HESABI
 Bilirkişiler öncelikle satım tarihi itibariyle davaya konu aracın, tarafların kararlaştırdıkları satım bedeli gözetilmeksizin gerçek ayıpsız sürüm değeri ...
TAŞINMAZIN UZUN MÜDDET KAMULAŞTIRILMADIĞINDAN BAHİSLE TAZMİNAT İSTEMİ
Dava, Aydın İli, Söke İlçesi, Doğanbey Köyü, 84 ve 127 parsel sayılı taşınmazların maliki olan davacının, taşınmazın sit alanı olarak belirlenmesi nedeniyle ...
Kentsel Dönüşümde Ortaklığın Giderilmesi
 6306 sayılı yasa hükmü gereği riskli yapı olarak yıkılan bir binanın arsası üzerindeki ortaklığın gidderilmesi istemi ile açılacak bir dava, bu yasanın ...
PLANLARIN ALENİYETİ VE DAĞITIMI
Her ölçekteki planlar, plan notları, açıklama raporları ve ekleriyle birlikte alenidir. Bu aleniyeti sağlamak planı onaylayan idarenin ...
İÇME SUYU BARAJI KISA MESAFELİ KORUMA ALANINDA MÜLKİYET HAKKININ SINIRLANDIRILMASI
 Dava, İstanbul, Çatalca, Sazlıbosna Köyü Ağıltepe Mevkii, 15 pafta, 4587 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılması istemiyle 22.3.2012 gününde yapılan ...
İMAR PLANLARI . ÜST ÖLÇEKLİ İMAR PLANI . ALT ÖLÇEKLİ İMAR PLANI . UYGULAMA İŞLEMİ NİTELİĞİ
 Dava, Tekirdağ, Çorlu, ... Mah. ... pafta, ... parsel sayılı taşınmaza ilişkin Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 28.1.2002 tarihinde onaylanan 1/25.000 ...
TEDAVİ HİZMETİNİ ÜSTLENEN DOKTOR VE ÖZEL HASTANENİN SORUMLULUKLARI
 Davacı, kaza sonucu sağ kolunun yaralanması nedeniyle davalı hastanede çalışan diğer davalı doktor tarafından ameliyat edildiğini, ancak ameliyat sonucu iyileşme ...
YÜKLENİCİDEN BAĞIMSIZ BÖLÜM ALAN DAVACININ TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ
 Dava, arsa sahibiyle yüklenici arasındaki arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi gereğince yükleniciden bağımsız bölüm temlik alan davacının tapu iptali ...
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TESCİL TALEBİ
 Uyuşmazlık; dava konusu Abaza mevkiinde 1141 parselin güneyinde bulunan B2 ile gösterilen taşınmaz yönünden, 743 sayılı Türk Kanunu Medeni madde 639/1, 4721 ...
Prof. Dr. Fazıl SAĞLAM: Anayasa Mahkemesi'nin Tutuklama Üst Sınırı ile İlgili Kararı Üzerine Düşünceler
 Anayasa Mahkemesi, 04.07.2013 tarihinde verdiği bir kararda 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 6352 sayılı kanunla değişik 10/5. maddesini iptal etmiş ...
YARGITAY KARARI: ARAÇLARIN DANIŞIKLI SATIŞI
 Yapısı itibariyle bir taşınır mal olmasına karşın , trafikte kayıtlı bir aracın mülkiyetinin geçişi  bir taşınır, hatta taşınmazdan daha farklı bir hukuki ...
AMK: İLETİŞİMİN DENETLENMESİ
  4.12.2004 günlü, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 135. maddesinin, 25.5.2005 günlü, 5353 sayılı Yasa’nın 17. maddesiyle değiştirilen (1) ...
İDARENİN YAPMIŞ OLDUĞU YANLIŞ İŞLEMİN SÜRELER GEÇTİKTEN SONRA GERİ ALINMASI (Kanunsuz Terfi İşleminin Geri Alınması Sonucunda Terfiye Dayanarak Yapılmış Fazla Ödemelerin Geri İstenmesi)
Kamu hukukunun bir bölümü olan idare hukuku, (Devletin özel kişiler gibi hareket ettiği durumlar hariç) devlet ile kişilerin ilişkilerine ait kurallar topluluğunun ...
AMK: SOYADIN YABANCI KÖKENLİ BİR SÖZCÜKLE DEĞİŞTİRİLMESİ
Kişinin mevcut olan soyadını Türkçe kökenli bir sözcük ile değiştirmek isteyip mahkemeye başvurduğunda yasal anlamda herhangi bir sorunla karşılaşmazken, ...
TOPLU YAPILARDA YÖNETİM PLANI
634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası'nın 66. maddesine göre, toplu yapı; bir veya birden çok imar parseli üzerinde, belli bir onaylı yerleşim planına uygun yapılmış veya ...
YENİ BORÇLAR KANUNUNDA ESER SÖZLEŞMESİ MADDELERİ
A. Tanımı MADDE 470- Eser sözleşmesi, yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi, işsahibinin de bunun karşılığında bir bedel ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. B. ...
DÜZENLEDİĞİ (BİR YARGISAL FAALİYET OLAN) İDDİANAMEDEN DOLAYI CUMHURİYET SAVCISI ALEHİNE AAÇILACAK TAZZMİNAT DAVASI HUMK'NUN 573 VD. MADDELERİNE TABİ DEĞİLDİR. SAVCININ YARGISAL FAALİYETİNDEN DOLAYI ADALET BAKANLIĞI ALEYHİNE DAVA AÇILAMAZ.
Dava, manevi tazminat istemine ilişkin olup; cumhuriyet savcıları aleyhine, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 4. Hukuk Dairesine açılmıştır. Davacı; davanın sanıklarından ...
YABANCI OKULLARIN BAKANLAR KURULU İZNİ İLE YENİ ARAZİ EDİNEBİLMESİ
İPTAL DAVASININ KONUSU : 8.2.2007 günlü, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun 5. maddesinin (b) bendinin (1) ve (5) numaralı alt bentlerinin, Anayasanın ...
DANIŞTAY KARARI: PLAN DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN VERİLEN YAPI RUHSATININ İPTALİ
T.C. Anayasanın 2. maddesi Türkiye Cumhuriyeti Hukuk Devleti olduğu belirtilmektedir. Hukuk Devletinde idarenin eylem ve işlemlerinin hukuka uygunluğu ve sonuçta idarenin hukuka ...
YARGITAY KARARI: CEZA YARGILAMASINDA TUTUKSUZ YARGILAMA ASILDIR
ÖZET :Ceza yargılamasının tutuksuz yapılması asıldır. Koruma tedbiri anlamında tutuklama ise, istisnai bir nitelik taşımaktadır. İstisnanın, kural haline ...
Gizli Tanıklar ve Adil Yargılanma Hakkı
GİZLİ TANIKLAR VE ADİL YARGILANMA HAKKI   Rıza Türmen (Milliyet, 19.3.2010)     Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner’in de arasında bulunduğu 14 sanıklı ...