KİTAP
Açıklamalı İçtihatlı
İNŞAAT HUKUKU 9. BASKI
2018 /  17x25
1491 Sayfa
9. Baskı / Ciltli 

GECİKME TAZMİNATININ HESABI

~ 21.10.2019 ~

Gecikme tazminatı, kural olarak sözleşmede kararlaştırılan teslim tarihinden, eserin eksik ve kusursuz olarak, sözleşmeye uygun biçimde teslim edildiği tarihe kadar ya da iş sahibinin teslimden önce bağımsız bölümleri fiilen kullanmaya başladığı veya üçüncü kişiye kiraya verdiği ya da sattığı tarihe kadar istenebilir.

Eğer yüklenici, iş sahibine ait bağımsız bölümlerin, iş sahibi tarafından, teslim tarihinden önce, teslim alınıp fiilen kullanıldığını veya kiraya verildiğini öne sürüyorsa, ona bu iddiasını ispat etme fırsatı verilmelidir.

Yüklenici, davaya konu bağımsız bölümlerin tapu kaydını getirterek, tanık dinletmek istiyorsa listesini vererek, elektrik, su ve elektrik idareleri ile sözleşme yapılmışsa bu sözleşmeler getirerek söz konusu iddiasını ispat edebilir.

Eğer yüklenicinin dava tarihinden önce iş sahiplerine ait bağımsız bölümleri teslim ettiği ve davacılar tarafından kullanıldığı kanıtlanırsa, söz konusu fiili teslim tarihine göre hesap yapılacaktır.

Dava tarihinden önce iş sahibine ait bağımsız bölümlerin teslim edildiğinin kanıtlanamaması halinde, dava dilekçesindeki talep tarihi esas alınarak gecikme tazminatının hesaplanması gerekir (Kaynak: İnşaat Davalarında İspat, Seçkin Yayınları, 2. Baskı, sf. 110 vd.; İNŞAAT HUKUKU, Seçkin Yayınları, 9. Baskı, sf. 537).

Hits: 591

Yargı Dünyası

YÜKLENİCİNİN ÜCRETE (TAPUYA) HAK KAZANABİLMESİ
Ani edimli olan eser sözleşmelerinin feshi, kural olarak, geriye etkilidir. Yüklenicinin, ücrete ( bağımsız bölümlere ) hak kazanabilmesi, edimini ifa etmesine, yani ...
GECİKME TAZMİNATININ HESABI
Gecikme tazminatı, kural olarak sözleşmede kararlaştırılan teslim tarihinden, eserin eksik ve kusursuz olarak, sözleşmeye uygun biçimde teslim edildiği tarihe kadar ya da iş ...
CİNS DEĞİŞİKLİĞİ, TEVHİT, İFRAZ, ALAN DÜZELTME, TAKSİM, İHDAS, TERK VE TESCİL İŞLEMLERİNİN RESEN YAPILMASI
 7181 Sayılı Yasanın 24. Maddesiyle 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 6 ncı maddesine eklenen 1. fıkrasında[1], Afet ...
ARSA SAHİBİ, YÜKLENİCİNİN BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİNİN TAPUSUNU ZAMANINDA VERMEK ZORUNDA OLUP, GECİKME HALİNDE MEYDANA GELEN ZARARI ÖDEYECEKTİR
 Kat karşılığı yapılan sözleşmede, inşaatın ulaşan belli aşamalarında yüklenici payına düşen bağımsız bölümlerden belirlenen miktarının tapuda arsa ...
İNŞAATIN TESLİMİ NE DEMEKTİR? TESLİM NASIL İSPAT EDİLİR?
Taraflar arasındaki uyuşmazlık teslimin yapılıp yapılmadığı noktasında toplanmaktadır. Taraflar arasında 2014 yılı içerisinde sözlü eser sözleşmesi ilişkisi ...
EKSİK VE KUSURLU İŞLERDEN KAYNAKLANAN ALACAK
 Arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmelerinde yüklenicinin ya da yükleniciden bağımsız bölüm satın alanların arsa payı karşı inşaat yapım ...
ESERİN GEÇ TESLİMİ NEDENİYLE MAHRUM KALINAN KİRA BEDELİNİN TAZMİNİ İSTEMİ
  “Arsa Payı Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmeleri” ise, arsa sahibi veya sahipleri ile yüklenici arasında yapılan ve eser sözleşmelerinin bir ...
İŞ SAHİBİNİN BEDEL ÖDEME BORCU
 TBK. 479. maddede yer alan "iş sahibinin bedel ödeme borcu, eserin teslimi anında muaccel olur” tümcesinden amaç, sözleşmeciler tarafından aksi ...
TÜKETİCİ HUKUKUNDA EKSİK VE BOZUK İŞ
Davacı,...., 14110 parselde inşa edilen “İdealistkent” adlı projeden bir bağımsız bölümü davalılardan satın aldığını, dairede, bloklarda ve sitenin ortak ...
AYIP NEDENİ İLE BEDELDEN İNDİRİM MİKTARININ (NİSBİ METOTLA) HESABI
 Bilirkişiler öncelikle satım tarihi itibariyle davaya konu aracın, tarafların kararlaştırdıkları satım bedeli gözetilmeksizin gerçek ayıpsız sürüm değeri ...
TAŞINMAZIN UZUN MÜDDET KAMULAŞTIRILMADIĞINDAN BAHİSLE TAZMİNAT İSTEMİ
Dava, Aydın İli, Söke İlçesi, Doğanbey Köyü, 84 ve 127 parsel sayılı taşınmazların maliki olan davacının, taşınmazın sit alanı olarak belirlenmesi nedeniyle ...
Kentsel Dönüşümde Ortaklığın Giderilmesi
 6306 sayılı yasa hükmü gereği riskli yapı olarak yıkılan bir binanın arsası üzerindeki ortaklığın gidderilmesi istemi ile açılacak bir dava, bu yasanın ...
PLANLARIN ALENİYETİ VE DAĞITIMI
Her ölçekteki planlar, plan notları, açıklama raporları ve ekleriyle birlikte alenidir. Bu aleniyeti sağlamak planı onaylayan idarenin ...
İÇME SUYU BARAJI KISA MESAFELİ KORUMA ALANINDA MÜLKİYET HAKKININ SINIRLANDIRILMASI
 Dava, İstanbul, Çatalca, Sazlıbosna Köyü Ağıltepe Mevkii, 15 pafta, 4587 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılması istemiyle 22.3.2012 gününde yapılan ...
İMAR PLANLARI . ÜST ÖLÇEKLİ İMAR PLANI . ALT ÖLÇEKLİ İMAR PLANI . UYGULAMA İŞLEMİ NİTELİĞİ
 Dava, Tekirdağ, Çorlu, ... Mah. ... pafta, ... parsel sayılı taşınmaza ilişkin Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 28.1.2002 tarihinde onaylanan 1/25.000 ...
TEDAVİ HİZMETİNİ ÜSTLENEN DOKTOR VE ÖZEL HASTANENİN SORUMLULUKLARI
 Davacı, kaza sonucu sağ kolunun yaralanması nedeniyle davalı hastanede çalışan diğer davalı doktor tarafından ameliyat edildiğini, ancak ameliyat sonucu iyileşme ...
YÜKLENİCİDEN BAĞIMSIZ BÖLÜM ALAN DAVACININ TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ
 Dava, arsa sahibiyle yüklenici arasındaki arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi gereğince yükleniciden bağımsız bölüm temlik alan davacının tapu iptali ...
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TESCİL TALEBİ
 Uyuşmazlık; dava konusu Abaza mevkiinde 1141 parselin güneyinde bulunan B2 ile gösterilen taşınmaz yönünden, 743 sayılı Türk Kanunu Medeni madde 639/1, 4721 ...
Prof. Dr. Fazıl SAĞLAM: Anayasa Mahkemesi'nin Tutuklama Üst Sınırı ile İlgili Kararı Üzerine Düşünceler
 Anayasa Mahkemesi, 04.07.2013 tarihinde verdiği bir kararda 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 6352 sayılı kanunla değişik 10/5. maddesini iptal etmiş ...
YARGITAY KARARI: ARAÇLARIN DANIŞIKLI SATIŞI
 Yapısı itibariyle bir taşınır mal olmasına karşın , trafikte kayıtlı bir aracın mülkiyetinin geçişi  bir taşınır, hatta taşınmazdan daha farklı bir hukuki ...
AMK: İLETİŞİMİN DENETLENMESİ
  4.12.2004 günlü, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 135. maddesinin, 25.5.2005 günlü, 5353 sayılı Yasa’nın 17. maddesiyle değiştirilen (1) ...
İDARENİN YAPMIŞ OLDUĞU YANLIŞ İŞLEMİN SÜRELER GEÇTİKTEN SONRA GERİ ALINMASI (Kanunsuz Terfi İşleminin Geri Alınması Sonucunda Terfiye Dayanarak Yapılmış Fazla Ödemelerin Geri İstenmesi)
Kamu hukukunun bir bölümü olan idare hukuku, (Devletin özel kişiler gibi hareket ettiği durumlar hariç) devlet ile kişilerin ilişkilerine ait kurallar topluluğunun ...
AMK: SOYADIN YABANCI KÖKENLİ BİR SÖZCÜKLE DEĞİŞTİRİLMESİ
Kişinin mevcut olan soyadını Türkçe kökenli bir sözcük ile değiştirmek isteyip mahkemeye başvurduğunda yasal anlamda herhangi bir sorunla karşılaşmazken, ...
TOPLU YAPILARDA YÖNETİM PLANI
634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası'nın 66. maddesine göre, toplu yapı; bir veya birden çok imar parseli üzerinde, belli bir onaylı yerleşim planına uygun yapılmış veya ...
YENİ BORÇLAR KANUNUNDA ESER SÖZLEŞMESİ MADDELERİ
A. Tanımı MADDE 470- Eser sözleşmesi, yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi, işsahibinin de bunun karşılığında bir bedel ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. B. ...
DÜZENLEDİĞİ (BİR YARGISAL FAALİYET OLAN) İDDİANAMEDEN DOLAYI CUMHURİYET SAVCISI ALEHİNE AAÇILACAK TAZZMİNAT DAVASI HUMK'NUN 573 VD. MADDELERİNE TABİ DEĞİLDİR. SAVCININ YARGISAL FAALİYETİNDEN DOLAYI ADALET BAKANLIĞI ALEYHİNE DAVA AÇILAMAZ.
Dava, manevi tazminat istemine ilişkin olup; cumhuriyet savcıları aleyhine, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 4. Hukuk Dairesine açılmıştır. Davacı; davanın sanıklarından ...
YABANCI OKULLARIN BAKANLAR KURULU İZNİ İLE YENİ ARAZİ EDİNEBİLMESİ
İPTAL DAVASININ KONUSU : 8.2.2007 günlü, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun 5. maddesinin (b) bendinin (1) ve (5) numaralı alt bentlerinin, Anayasanın ...
DANIŞTAY KARARI: PLAN DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN VERİLEN YAPI RUHSATININ İPTALİ
T.C. Anayasanın 2. maddesi Türkiye Cumhuriyeti Hukuk Devleti olduğu belirtilmektedir. Hukuk Devletinde idarenin eylem ve işlemlerinin hukuka uygunluğu ve sonuçta idarenin hukuka ...
YARGITAY KARARI: CEZA YARGILAMASINDA TUTUKSUZ YARGILAMA ASILDIR
ÖZET :Ceza yargılamasının tutuksuz yapılması asıldır. Koruma tedbiri anlamında tutuklama ise, istisnai bir nitelik taşımaktadır. İstisnanın, kural haline ...
Gizli Tanıklar ve Adil Yargılanma Hakkı
GİZLİ TANIKLAR VE ADİL YARGILANMA HAKKI   Rıza Türmen (Milliyet, 19.3.2010)     Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner’in de arasında bulunduğu 14 sanıklı ...