KİTAP
Açıklamalı İçtihatlı
İNŞAAT HUKUKU 9. BASKI
2018 /  17x25
1491 Sayfa
9. Baskı / Ciltli 

AVRUPA ARKEOLOJİK MİRASININ KORUNMASI SÖZLEŞMESİ(DEĞİŞTİRİLMİŞ ŞEKLİ)

~ 18.10.2011 ~

 Bu Anlaşmayı imzalayan Avrupa Konseyi üye Devletleri:

Avrupa Konseyi'nin amacının, kendilerinin ortak mirası olan ideal ve prensipleri korumak ve gerçekleştirmek maksadıyla üyeleri arasında daha sıkı bir birlik sağlamayı başarmak olduğu hususunu göz önünde tutarak;

19 Aralık 1954 tarihinde Paris'te imzalanan Avrupa Kültür Sözleşmesini ve özellikle 1. Ve 5. Maddelerini dikkate alarak;

3 Ekim 1985’te Grenada’da imzalanan Avrupa Mimari mirasının Korunması Sözleşmesini dikkate alarak;

23 Haziran 1985’te Delphi’de imzalanan Kültür Mallarına Karşı İşlenen Suçlar Sözleşmesini göz önünde tutarak;

Parlementerler Meclisinin arkeoloji ile ilgili, özellikle 848 (1978), 921 (1981) ve 1072 (1988) sayılı Tavsiye kararlarını dikkate alarak;

Şehir ve kırsal bölge plânlamaları çerçevesinde arkeolojik mirasın vurgulanması ve korunmasına dair R(89)5 sayılı Tavsiyeyi göz önünde tutarak;

Arkeolojik mirasın insanlık tarihi bilgisi için gerekli olduğunu hatırda tutarak;

Eski tarihin delillerini sağlayan Avrupa arkeolojik mirasının, büyük planlama girişimleri, doğal tehlikeler, gizli veya bilimsel olmayan kazılar ve yetersiz kamu bilinci yüzünden ciddi bir tehdit altında olduğunu kabul ederek;

Halen mevcut olamayan yerlerde, uygun idari ve bilimsel denetim yöntemlerinin kurulmasının ve arkeolojik mirasın korunması gereksiniminin şehir ve kırsal bölge planlamasında ve kültürel gelişme politikalarında yankı bulmasının önemini belirterek;

Arkeolojik mirasın korunmasının, yalnız doğrudan ilgili Devletin değil tüm Avrupa ülkelerinin sorumluluğun olduğunu; amacın, bozulma riskinin azaltılması ve korumanın, uzman değişimi ve deneyimlerin kıyaslanması ile teşvik edilmesi olduğunu vurgulayarak;

Avrupa ülkelerinde planlama politikalarının gelişmesi sonucunda 6 Mayıs 1969’da Londra’da imzalanan Arkeolojik Mirasın Korunmasına ilişkin Avrupa Sözleşmesinde ortaya konan ilkelerin tamamlanması gereksinimini kaydederek,

Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:

Arkeolojik mirasın tanımlanması

Madde 1 

1.  Bu Sözleşmenin (değiştirilmiş şekli) amacı Avrupa’nın kolektif hafızasının kaynağı ve tarihi ve bilimsel incelemeler için bir araç olarak arkeolojik mirası korumaktır.

2.  Bu amaçla,:

i korunmaları ve incelenmeleri insanlık ve onun doğal çevre ile ilişkilerini izlemeye yardım eden; 
ii kazılmaları veya bulunmaları ve diğer araştırma metotları ile insanlık ve onunla ilgili çevre hakkında başlıca kaynak oluşturan; ve 
iii Tarafların yetki alanı içerisindeki alanlarda bulunan, geçmiş çağlardaki insanlığın bütün kalıntıları ve objeleri ile diğer izleri arkeolojik mirasımızın öğeleri olarak kabul edileceklerdir.

3. Arkeolojik miras içinde yapılar, inşaatlar, bina grupları, delişmiş siteler, taşınabilir objeler, başka cins abideler ile bunların karada veya denizdeki çevrimleridir.

Mirasın tespiti ve koruma önlemleri

Madde 2

Her bir Taraf , arkeolojik mirasın korunması için, söz konusu Devlet kendine  uygun yasal bir sistem oluşturarak aşağıdaki hususları sağlayacaktır:

i) Arkeolojik mirasın bir envanterinin çıkarılması ve koruma altına alınacak abideler ve alanların tespiti; 
ii) yerüstünde veya denizde görülebilir kalıntılar olmasa dahi maddi delillerin daha sonra nesiller tarafından incelenmesine imkan vermek üzere arkeolojik kapalı alanların yaratılması; 
iii )arkeolojik miras varlıklarının tesadüfen bulunması hallerinde bunların resmi makamlarına zorunlu olarak bildirilmesi ve inceleme sunulması

Madde 3

Arkeolojik mirası korumak ve arkeolojik araştırma çalışmalarının bilimsel önemini teminat almak için Taraflar aşağıda hususları taahhüt ederler:

i) kazı ve diğer arkeolojik faaliyetler için yetki verme ve denetim yöntemlerini aşağıdaki hususları sağlayacak şekilde uygulamak;

a) kaçak kazı yapılmasını ve arkeolojik miras unsurlarının çıkarılmasını; 
b) arkeolojik kazılar ve arazi araştırmalarının bilimsel bir tarzda ve  
-  mümkün olan her yerde yıkıcı olmayan yöntemler kullanarak yapılmasının;
 
-  iyi bir şekilde korunması ve yönetimi  olmadan arkeolojik mirasın çıkarılmaması  ve açıkta bırakılmamasının sağlanması;

ii) Kazıların ve tahripkar olması muhtemel tekniklerin sadece kalifiye ve özel olarak yetkili kılınmış kimseler tarafından kullanılmasının sağlanması; 
iii) Devletin iç hukukunun öngördüğü hallerde, metal dedektörlerin ve diğer herhangi bir arama cihazının veya arkeolojik araştırma yöntemlerinin kullanılmasının ön izne bağlanması.

Madde 4

Her bir Taraf, arkeolojik mirasın fiziksel korunması için önlemler uygulamayı ve bu arada koşulların gerektiği hallerde:

i) arkeolojik bölgeler oluşturulması öngörülen alanların satın alınması veya yetkililer tarafından başka şekillerde korunmasını;  
ii) arkeolojik mirasında tercihen yerinde korunması ve bakımını; 
iii) ilk yerlerinden taşınmış olan arkeolojik kalıntılar için uygun depolama yerlerinin temini öngören hükümler getirmeyi taahhüt eder.

Arkeolojik mirasın tümcel korunması

Madde 5

Her bir Taraf,

i-   a) arkeoloji ile ilgili yerlerin korunması ve güçlendirilmesi için politikalar hazırlanmasına; 
   
 b) kalkınma projelerinin muhtelif safhalarına, arkeologların katılmasını sağlayarak arkeolojinin gereksinimleri ile kalkınma planlarının uyuşturulmasını ve bütünleştirilmesine çalışmayı;

ii  a)  arkeoloji mirasına olumsuz etki yapmaları muhtemel kalkınma planlarının tadili, 
   
 b) arkeolojik alanın uygun bir bilimsel incelemeye konu olması için yeteri kadar zaman ve kaynak tahsisi için arkeologlarla, şehir ve bölgesel planlamacıların sistemli bir şekilde danışmada bulunmalarını sağlamayı;

iii) çevrenin üzerindeki etkilerin değerlendirilmesi ve bunun sonucunda alınacak kararlarda, arkeoloji alanlarının ve durumlarının tam bir şekilde  dikkate alınmasını sağlamayı;

ıv) kalkınma çalışmaları sırasında arkeolojik mirasa ait elemanların bulunması halinde uygun olan hallerde bunların bulundukları yerlerde korunmaları için hüküm getirmeyi;

v) arkeolojik alanların halka açılışında, özellikle çok sayıda  ziyaretçinin kabulü için kurulan yapısal düzenlemelerin, bu tür alanların ve çevresinin arkeolojik ve bilimsel niteliklerini olumsuz etkilememesini sağlamayı, taahhüt eder.

Arkeolojik araştırmaların ve korumanın finansmanı

Madde 6

Her bir Taraf,

i) arkeolojik araştırmalar için, ulusal, bölgesel ve yerel yönetimlerden, her birinin yetkilerine göre mali destek sağlamayı,

ii) arkeolojik kurtarma çalışmaları için maddi kaynakları artırmak üzere,

a) uygun tedbirler alınması suretiyle büyük kamu veya özel kalkınma projelerinde, hangisi uygunsa, kamu veya özel sektör kaynaklarından, gerekli arkeolojik çalışmaların tüm giderlerinin karşılanması için gerekli tahsisatın sağlanması; 
b) hazırlık arkeoloji çalışmaları, arazi incelemeleri, bilimsel kayıtların özetlenmesi ve bulguların tam olarak yayınlanması ve kayda geçirilmesi için, bu gelişme projeleri bütçesinde çevre ve bölgesel planlama için gerekli etki etütlerinde olduğu gibi kaynak tahsisini sağlamayı taahhüt eder. 

Bilimsel bilginin toplanması ve dağıtımı

Madde 7

Arkeolojik bulgular hakkında incelemeler yapılması ve bilginin dağıtımı amacıyla her bir Taraf,

i) kendi yetki hudutları içerisinde bulunan arkeolojik alanlar için  araştırmalar, envanterler ve haritaları güncelleştirmeyi veya yeniden yapmayı;

ii) arkeolojik operasyonlardan sonra, özel etütlerin kapsamlı bir şekilde yayınından önce, yayınlanabilecek nitelikteki bilimsel kayıtların kaleme alınması için bütün uygulanabilir önlemleri almayı taahhüt eder. 

Madde 8

Her bir Taraf:

i) arkeolojik miras elemanlarının bilimsel mesleki amaçlarla ulusal ve uluslararası mübadelesini, kolaylaştırmayı ancak ayni zamanda bu dolaşımın elemanların kültürel veya bilimsel değerlerine zarar vermemesini sağlamayı;

ii) arkeolojik araştırmalar ve yürütülmekte olan kazılar hakkındaki bilgileri paylaşmayı ve uluslararası araştırma programlarının düzenlemesini teşvik etmeye taahhüt eder.

Kamu bilincinin artırılması

Madde 9

Her bir Taraf:

i) Geçmişi  ve arkeolojik mirasa yönelik tehlikelerin dahi iyi anlaşılması için, kamu oyunda bu mirasın değeri hakkında bir bilincin uyandırılması ve geliştirilmesi amacıyla eğitimsel faaliyetler yürütmeyi; 
ii) Halkın arkeolojik mirasın önemli elemanlarına özellikle, arkeolojik alanlara girebilmelerini  ve arkeolojik objelerden uygun seçmelerin halka sergilenmesini teşvik etmeyi taahhüt ederler.

Arkeolojik miras elemanlarının kaçak dolaşımının önlenmesi 

Madde 10

Her bir Taraf, 
i) ilgili kamu makamlarının ve bilim kurumlarının tespit edilen herhangi bir kaçak kazı ile ilgili bilgileri birleştirerek paylaşmaları için düzenlemeler yapmayı;

ii) kaçak bir kazıdan veya resmi kazılardan yasal olmayan yollardan geldiklerinden şüphe edilen teklifler hakkında bu Sözleşmeye Taraf olan menşe Devletin ilgili makamlarına bilgi vermeyi ve gerekli detayları sağlamayı;

iii) Devlet kontrolü altında bulunan müzelerin ve benzer kuruluşların, kontrol dışı kazılardan veya kaçak kazılardan veya resmi kazılardan yasa dışı yollarla elde edilmiş bulunan arkeolojik miras elemanlarını almamalarını sağlamak için gerekli tedbirleri almayı;

iv) Taraflardan birinin ülkesinde bulunan ancak tedarik politikaları Devlet kontrolünde olmayan müzeler ve benzeri kuruluşlarla ilgili olarak:

a) bu (değiştirilmiş) Sözleşmenin metnini kendilerine ulaştırmayı; 
b) yukarıdaki 3. Fıkrada belirtilen prensiplere bu müze ve kuruluşların riayetlerinin sağlanması için hiç bir çabayı esirgememeyi; 

v)  kontrol altında olmayan kazılardan, kaçak kazılardan veya yasa dışı yollardan resmi kazılardan elde edilen arkeolojik miras elemanlarının el değiştirmesini, eğitim, bilgi sağlama, dikkat ve işbirliği göstererek mümkün olduğu kadar kısıtlamayı taahhüt ederler.

Madde 11

Bu Sözleşmedeki hiç bir husus, arkeolojik miras elemanlarının kaçak dolaşımı ve yasal sahibine iadesi ile ilgili Taraflar arasındaki ikili veya çok taraflı antlaşmalara etki yapmayacaktır.

Karşılıklı teknik ve bilimsel yardım

Madde 12

Taraflar, 
i) Arkeolojik miras ile ilgili konularda deneyimleri bir araya getirmek ve uzman değişimleri yoluyla karşılıklı teknik ve bilimsel yardımlaşmayı sağlamayı;

ii) ulusal yasalar veya onları bağlayan uluslararası anlaşmalar gereğince, arkeolojik mirasın korunmasında, ileri eğitimden sorumlu olanlar dahil, uzman değişimini teşvik etmeyi taahhüt ederler.

(Değiştirilmiş) Sözleşmenin Uygulanmasının Kontrolü 

Madde 13

Bu (değiştirilmiş) Sözleşmenin  amaçlarına yönelik olarak Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından kurulacak bir uzmanlar komitesi (değiştirilmiş) Sözleşmenin uygulanmasını izleyecek ve özellikle:

i) Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesine, (değiştirilmiş) Sözleşmeye Taraf Devletlerin, arkeolojik mirası koruma politikalarındaki durum ve (değiştirilmiş) Sözleşmenin içerdiği ilkeler konusunda dönemsel raporlar verecek;

ii)  Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesine, çok taraflı faaliyetler ve bu Sözleşmenin gözden geçirilmesi veya değiştirilmesi ve halkın, Sözleşmenin hedefleri hakkında bilgi edinmesi. gibi konular dahil olmak üzere, Sözleşmenin hükümlerinin uygulanmasına yönelik her türlü tedbiri önermek;

iii) Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesine, Avrupa Konseyine üye olmayan Devletleri (değiştirilmiş) Sözleşmeye girmeye davet hususunda önerilerde bulunmak.

(…………..)

Hits: 997

İMAR MEVZUAT

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK (RESMİ GAZETE: 23.3.2012)
 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, milli parklar, tabiat parkları, tabiat ...
İMAR PLANI YAPILMASI VE DEĞİŞİKLİKLERİNE AİT ESASLARA DAİR YÖNETMELİK
 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; insan, toplum, çevre münasebetlerinde kişi ve aile mutluluğu ile ...
AVRUPA PEYZAJ SÖZLEŞMESİ
 Florence, 20.X.2000 Önsöz İşbu metnin imzacısı olan Avrupa Konseyi üyesi Devletler, Avrupa Konseyi’nin amacının üyeleri arasında ortak mirasları olan idealleri ...
AVRUPA ARKEOLOJİK MİRASININ KORUNMASI SÖZLEŞMESİ(DEĞİŞTİRİLMİŞ ŞEKLİ)
 Bu Anlaşmayı imzalayan Avrupa Konseyi üye Devletleri: Avrupa Konseyi'nin amacının, kendilerinin ortak mirası olan ideal ve prensipleri korumak ve gerçekleştirmek maksadıyla ...
AVRUPA MİMARİ MİRASININ KORUNMASI SÖZLEŞMESİ
 Strazburg, 3.X.1985 Bu Anlaşmayı imzalayan Avrupa Konseyi üye Devletleri: Avrupa Konseyi'nin amacının, kendilerinin ortak mirası olan ideal ve prensipleri korumak ve ...
Kesin İnşaat Yasağı Getirilen Korunması gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Bulunduğu Sit Alanlardaki Taşınmaz Mallarının Hazineye Ait Taşınmaz Mallar İle Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik
KESİN İNŞAAT YASAĞI GETİRİLEN KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ BULUNDUĞU ALANLARDAKİ TAŞINMAZ MALLARIN HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLAR İLE ...
Korunması gerekli Taşınmazz Tabiat ve Kültür Varlıklarının Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik
KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ TESPİT VE TESCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK         Kültür ve Turizm ...
Kıyı Kanunu Uygulama Yönetmeliği
KIYI KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK         Bayındırlık ve İskan Bakanlığından     Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: ...
Köy Yerleşm Alanları Uygulama Yönetmeliği
KÖY YERLEŞME ALANI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ         Tarım Orman ve Köyişleri ile İçişleri Bakanlığından:     BİRİNCİ ...
Gecekondu Kanunu Uygulama Yönetmeliği
GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ     Gecekondu Uygulama Yönetmeliği     Bayındırlık ve İskan Toplu Konut İdaresi ...
Sığınak Yönetmeliği
SIĞINAK YÖNETMELİĞİ 02 Temmuz 2008 Çarşamba 15:53 3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK ...
Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği
Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: PLANSIZ ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ (*) Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: : 2 Kasım 1985 - Sayı: 18916 (1. Mükerrer) (*) ...
İmar Kanunu md. 18 Yönetmeliği
İmar Kanununun 18.Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi İle İlgili Esaslar Hk.Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - ...
Otopark Yönetmeliği
OTOPARK YÖNETMELİĞİ     Otopark Yönetmeliği     Bayındırlık ve İskan Bakanlığından     Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: ...
Asansör Yönetmeliği
               Sanayi ve Ticaret ...
Tip İmar Yönetmeliği
 TİP İMAR YÖNETMELİĞİ  R. G. Tarihi : 02.11.1985 R. G. No : 18916 Revizyon 2 Eylul 1999 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1- 3194 ...
Yapılarda Isı Yalıtım Yönetmeliği
  ...
İMAR KANUNU
    Kanun Numarası: 3194     Kabul Tarihi: 03/05/1985     Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 09/05/1985     Yayımlandığı Resmi ...
3290 SAYILI KANUN İLE BAZI MADDELERİ DEĞİŞTİRİLEN VE BAZI MADDELER EKLENEN 2981 SAYILI KANUN GEREĞİNCE KURULAN FONUN HARCAMA ESASLARINI DÜZENLEYEN YÖNETMELİK
    Resmi Gazete Tarihi: 24/08/1986     Resmi Gazete Sayısı: 19201     Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:     BİRİNCİ ...