KİTAP
Açıklamalı İçtihatlı
İNŞAAT HUKUKU 9. BASKI
2018 /  17x25
1491 Sayfa
9. Baskı / Ciltli 

APARTMAN ORTAK GİDERLERİNDEN KİRACININ SORUMLULUĞU

~ 03.12.2019 ~

Kat Mülkiyeti Yasası'nın 20. maddesine göre anataşınmazın ortak giderlerinden kat malikleri sorumludur. 22. madde hükmü gereğince de kat malikinin 20. madde uyarınca payına düşecek gider ve avans borcundan ve gecikme tazminatından bağımsız bölümlerin birinde kira akdine, oturma (sükna) hakkına veya başka bir nedene dayanarak devamlı bir şekilde faydalananlar da müştereken ve müteselsilen sorumludur. Ancak, kiracının sorumluluğu ödemekle yükümlü olduğu kira tutarı ile sınırlıdır. Yasa'nın bu 22. maddesi hükmünce kiracının anataşınmazın yönetimine karşı ortak giderlerden sorumluluğu onun kiracılık sıfatının devam ettiği sürece söz konusu olup, bağımsız bölümü boşalttıktan ve kiracılık sıfatı bittikten sonra ortak giderlerden sorumluluğu da sona ereceğinden yönetici bu durumdaki kişi hakkında dava açamaz ve Kat Mülkiyeti Yasası hükümlerine göre ortak gider borcunu ödemesini isteyemez. Somut olayda davalı, hakkında icra takibi yapılmadan ve dava açılmadan önce kiracı olduğu bağımsız bölümden ayrılmış ve kiracılık sıfatı da sona ermiş bulunduğundan yöneticinin davalı kiracı hakkında açmış olduğu davanın husumet yokluğu nedeniyle reddi gerekirken davaya bakılıp işin esası hakkında hüküm kurulmuş olması doğru görülmemiştir (18. HD. 23.6.2008, 6189/448).

Hits: 504

KAT MÜLKİYETİ HUKUKU YARGI KARARLARI

ÖDEME GÜNÜ ADRESINDE BULUNMAYAN ALACAKLININ BORÇLUNUN SÜRESİNDE ÖDEMEDE BULUNMADIĞINDAN SÖZ EDEREK CEZA KOŞULU İSTEMESİ
30.10.1979 tarihli sözleşme hükümlerine göre, davalı işveren V. B. tarafından 60.000 liranın 5.1.1980 tarihinde müteahhid N. D.'a ödenmesi gerekmektedir. Alacaklı ...
MAHKEME KARARIYLA KAT MÜLKİYETİ KURULMASI
Paydaşlığın (ortaklığın ) giderilmesi davaları, paylı mülkiyet veya elbirliği mülkiyetine konu taşınır veya taşınmaz mallarda paydaşlar (ortaklar) arasında mevcut birlikte ...
APARTMAN ORTAK GİDERLERİNDEN KİRACININ SORUMLULUĞU
Kat Mülkiyeti Yasası'nın 20. maddesine göre anataşınmazın ortak giderlerinden kat malikleri sorumludur. 22. madde hükmü gereğince de kat malikinin 20. madde uyarınca ...
KAT MÜLKİYETİ KURULMASI
 Kat Mülkiyeti Yasasının 10. maddesinin son fıkrası hükmüne göre kat mülkiyetine konu olmaya elverişli bir taşınmaz üzerindeki ortaklığın giderilmesi ...
KAT MALİKLERİ KURULUNCA KENDİSİNE TEMSİL YETKİSİ VERİLMEYEN VE KAT MALİKİ OLMAYAN YÖNETİCİNİN AÇTIĞI DAVA
Dosya içeriğindeki belgelerden davanın A Sitesi Yönetim Kurulu adına Yaşar tarafından açıldığı anlaşılmaktadır. Çekişme konusu 1107 parsel paylı mülkiyet ...
KAT MALİKLERİ KURULU KARARLARI İPTAL EDİLMEDİKÇE GEÇERLİDİR
Dava, aidat ve yakıt giderinin ödenmemesi nedeniyle yürütülen takibe yapılan itirazın iptali ile takibin devamı istemine ilişkindir. Takip ve dava yönetici tarafından ...
YÖNETİM PLANININ İŞLEVİ
Kat Mülkiyeti Yasası'nın 28. maddesinde, "yönetim planının, yönetim tarzını, kullanma maksat ve şeklini düzenleyen ve bütün kat maliklerini bağlayan ...
MÜŞTEREK MÜLKİYETİN KAT MÜLKİYETİ KURULARAK GİDERİLMESİ
 Davacı vekili dava dilekçesinde, Balkaroğlu Tatil Sitesi adıyla inşa edilmiş bulunan altı bloklu ana taşınmaz üzerindeki ortaklığın 634 Sayılı Kat Mülkiyeti ...
İNKAR EDİLEN SÖZLEŞMENİN YEMİNLE İSPATI
Davacı, davalı Kurumun bünyesinde bulunan Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğü'nde inşaat işleri yaptığını, işi noksansız bitirip teslim ettiğini, ancak davalının ...
GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ISINMA SİSTEMİNE İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI
Kat Mülkiyeti Yasasının 19 uncu maddesi hükmüne göre kat maliklerinden herbiri ana taşınmazın mimari durumunu titizlikle korumaya mecburdur ve tüm kat maliklerinin ...
YÖNETİM PLANI VE DEĞİŞTİRİLMESİ
Dava dilekçesinde, kat mülkiyetli anataşınmazın tapu kütüğünde tescilli olan yönetim planının 31, 32 ve 33. maddelerinin iptali istenilmiş, mahkemece davanın ...
YÖNETİM PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
Dava dilekçesinde, kat mülkiyetli anataşınmazın tapu kütüğünde tescilli olan yönetim planının 31, 32 ve 33. maddelerinin iptali istenilmiş, mahkemece davanın ...
md. 33 içtihatları
• KAT MALİKİNİN BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEMESİ (18. HD. 23.6.2009, 5663/13748). Takip konusu alacağın Muğla'nın Bodrum ilçesinde ...
md. 32 içtihatları
• ORTAK YERE ELATMANIN ÖNLENMESİ (18. HD. 2.6.2005, 3696/5814). Davacı vekili dava dilekçesinde, davalının dava konusu anataşınmazın pasaİ girişinde mevcut olan ve zemin ...
md. 31 içtihatları
• APARTMAN GENEL GİDERİNİN TAHSİLİ AMACIYLA İCRA TAKİBİ (12. HD. 6.6.2006, 9548/12110) Kat mülkiyeti Yasası'na dayanılarak genel giderden dolayı tapu maliki Yasemin ...
md. 30 içtihatları
• YÖNETİCİ ATANMASI İSTEMİ (18. HD. 25.9.2006, 4995/6764) Davada kat malikleri kurulunun 17.10.2003 günlü olağanüstü toplantısının ve bu toplantıda alınan ...
md. 29 içtihatları
• KAT MALİKLERİ KURULUNUN OLAĞANÜSTÜ TOPLANMASI (18. HD. 3.12.2007, 10272/10513) Davacı kat malikleri kurulu tarafından yapılan olağanüstü toplantı ile bu ...
md. 28 içtihatları
18. HUKUK DAİRESİ E. 2009/1903 K. 2009/2118 T. 3.3.2009 • YÖNETİM PLANI ( Bazı Maddelerinin İptali Davası - Kat Maliklerinin Hukukunu Yakından İlgilendirdiği/Ana Taşınmazdaki ...
md. 27 içtihatları
18. HUKUK DAİRESİ E. 2004/9125 K. 2005/690 T. 14.2.2005 • KAT MALİKLERİ KURULU KARARLARININ İPTALİ ( Husumetin İptali İstenen Kararlara Olumlu Oy ile Katılan Kat Maliklerinin ...
md. 26 içtihatları
18. HUKUK DAİRESİ E. 2004/3942 K. 2004/5767 T. 6.7.2004 • KAT İRTİFAK SAHİBİNİN BORÇLARI ( Dava Açıldıktan Sonra Üzerine Düşen Borcu Yerine Getirmesi - ...
md. 25 içtihatları
• TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI Yargıtay'ın yerleşmiş uygulamalarında dava konusu taşınmaza ( 18.no'lu bağımsız bölüme ) somut emsal alınan taşınmazın satış ...
md. 24 içtihatları
18. HUKUK DAİRESİ E. 2009/4897 K. 2009/5402 T. 25.5.2009 • ESKİ HALE GETİRME ( Tapuda Mesken Olarak Kayıtlı Bağımsız Bölümlerde Hayvanların Tedavi ve Bakımlarının ...
md. 23 içtihatları
18. HUKUK DAİRESİ E. 2007/4207 K. 2007/4398 T. 17.5.2007 • BAĞIMSIZ BÖLÜMDE TAMİRAT Davacı kat maliki dava dilekçesinde, kat mülkiyetli anayapının ...
MD. 22 İÇTİHATLARI
18. HUKUK DAİRESİ E. 2009/4477 K. 2009/4803 T. 5.5.2009 • ORTAK GİDER ALACAĞI Davada; ortak kalorifer kazanının yenilenmesi giderinden N. T. Sitesi C-10 Blok 6 nolu bağımsız ...
MD. 20 İÇTİHATLARI
  18. HUKUK DAİRESİ E. 2009/4477 K. 2009/4803 T. 5.5.2009 • ORTAK GİDER ALACAĞI Davada; ortak kalorifer kazanının yenilenmesi giderinden N. T. Sitesi C-10 Blok 6 nolu ...
md. 19 içtihatları
18. HUKUK DAİRESİ E. 2009/5553 K. 2009/6120 T. 8.6.2009 • ANATAŞINMAZDA ONARIM VE İNŞAAT Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasal gerektirici nedenlere ve ...
MADDE 18 İÇTİHATLARI
1-) ANATAŞINMAZDA ONARIM VE İNŞAAT (18. HD. 8.6.2009, 5553/6120). Davacı dava dilekçesinde, davalı A. K.'nün pergolesinin etrafına taktırdığı stor tipi perdeyi devamlı ...