KİTAP
Açıklamalı İçtihatlı
İNŞAAT HUKUKU 9. BASKI
2018 /  17x25
1491 Sayfa
9. Baskı / Ciltli 

Açıklamalı İçtihatlı
İNŞAAT HUKUKU 9. BASKI

~ 23.08.2019 ~

2018 /  17x25
1491 Sayfa
9. Baskı / Ciltli 


*Taşkın İnşaat, *Kâr Yoksunluğu, *İnşaat Hafriyatı Yapılırken Komşu Taşınmazlara Zarar Verilmesi, *İnşaatçı İpoteği, *Sorumluluğun Ve Tazminat Borcunun Kapsamı (Tazminatın Belirlenmesinde Haksız Fiil Kurallarının Uygulanması), *İnşaat Hukukunda Dürüstlük Kuralı,Kazanılmış Hak, *Kentsel Dönüşüm;  *İnşaat Ön Sözleşmesi, * * Sözleşme İmzalandıktan Sonra Arsa Sahibinin Arsayı Satması, * Kamu Yapım İşlerinde Teminatın İrat Kaydedilmesi, * Şerhlerin Kaldırılması, *Sözleşmenin Devredilmesi, * Yükleniciden Alacağı Bulunan Üçüncü Kişilerin Arsa Sahibi Aleyhine Tapu İptal ve Tescil Davası Açması, * Yükleniciden Cebri İcra Yoluyla Bağımsız Bölüm Edinen Kişilerin İyi Niyetinin Korunması, * Yüklenicinin İşten Elçektirilmesi, * İnşaat Hukuku Sorunlarında Ecrimisil Davaları, * Yüklenicinin Özen, Sadakat Ve İşi Bizzat Yapma Borcu, * Alt Yüklenici,  * Görevli Ve Yetkili Mahkeme, * Kim Neyi Nasıl Neyle İspat Edecek?, *Arsanın Kusursuz Teslimi, * İş Sahibinin Kabul Temerrüdü, * Yüklenicinin Genel İhbar Borcu, * Yapı İzni Veya Yapı Kullanma İzninin Önemi, Kimin Alacağı, Giderlerini Kimin Ödeyeceği, Bu İzinler Alınmadan Yapı Yapılmasına Hukukun Yaklaşımı, * İyi Malzeme Seçme Ve Kullanma Borcu, * Yüklenicinin İşe Zamanında Başlamaması, Programın Gerisinde Kalması, * Eseri Teslim Borcu, Bu Borcunu Yerine Getirmemesinin Sonuçları, * Eksik Ve Fazla İş, * Önemli Ayıp Ve Aykırılıklarda İş Sahibinin Sözleşmeden Dönme Hakkı, * Eserin Ayıplı Olmasında İş Sahibinin Sorumluluğu, * Ayıplı Eserin Kabulü, *  Zamanaşımı, * İş Sahibinin Ücret Borcu, * Götürü Ücret, * Bozulan Edimler Arası Dengenin Yeniden Kurulması, * Fiyat Farkı Kararnamesinin Uygulanması, * Yüklenicinin Pay Devri İstemi, * Yaklaşık Ücret Ve Bunun Tespiti, * Yaklaşık Olarak Belirlenen Ücretin Aşılması Durumunda İş Sahibinin Sözleşmeyi Bozma Hakkı, * Hasarın Geçişi, * Zararın Tümünü Ödeyerek Sözleşmeyi (Keyfi Olarak) Bozma Hakkı, * İş Sahibi Yüzünden  İfanın Olanaksızlaşması, * Yüklenicinin Ölümü Veya Ehliyetsizliği Nedeniyle İnşaat Sözleşmesinin Sona Ermesi, * Alacağın Temliki,  * Olanaksızlık, * Ceza Koşulu, * Munzam Zarar, ?* İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kurallarının İhlali vb…

 

Hits: 3162

KİTAP

İNŞAAT HUKUKUNDA SÖZLEŞME ADALETİ
YAZAR: İLKER HASAN DUMAN YAYINEVİ: SEÇKİN YAYINCILIK (TLF. 216 303 11 23; [email protected]) Kitabı İnceleyin YAYIN TARİHİ: KASIM 2019 İÇİNDEKİLER: Gerçek ve ...
Açıklamalı İçtihatlı İNŞAAT HUKUKU 9. BASKI
2018 /  17x251491 Sayfa9. Baskı / Ciltli  *Taşkın İnşaat, *Kâr Yoksunluğu, *İnşaat Hafriyatı Yapılırken Komşu Taşınmazlara Zarar Verilmesi, *İnşaatçı ...
İNŞAAT HUKUKU (AÇIKLAMALI - İÇTİHATLI)
Yazar  : Av. İLKER HASAN DUMAN  Yayınevi : Seçkin   Yayıncılık Yayın Yılı : 2008 
İNŞAAT HUKUKU (AÇIKLAMALI - İÇTİHATLI)
Yazar  : Av. İLKER HASAN DUMAN  Yayınevi : Legal Yayıncılık Yayın yılı: 2006
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi
Yazar :  İlker Hasan Duman   Yayınevi : Legal Yayıncılık   Yayın Yılı: 2005
1982 Anayasasında İnsan Haklarına Saygılı Devlet
Yazar  : Av. İLKER HASAN DUMAN  YAYINEVİ : İnkılâp Kitabevi Yayın Yılı : 1997
Anayasa Sözlüğü
Yazar  : Av. İLKER HASAN DUMAN  Yayınevi: Şeker Matbaacılık Yayın Yılı: 1996
Bilirkişilik
Yazar  : Av. İLKER HASAN DUMAN  Yayın yılı: 1985
Cumhuriyet ve Nitelikleri
Yazar  : Av. İLKER HASAN DUMAN  Yayın yılı: 1996
Hukuk Devleti
Yazar  : Av. İLKER HASAN DUMAN  Yayınevi: Şeker Matbaacılık Yayınyılı: 2003
Sosyal Devlet
Yazar  : Av. İLKER HASAN DUMAN  Yayınevi: İnkılap Kitapevi Yayınyılı: 1997
Türk Anayasa Hukuku
Yazar  : Av. İLKER HASAN DUMAN  Yayınevi: Gaye Yayıncılık Yayın yılı: 1985
Veraset İlamı
Yazar  : Av. İLKER HASAN DUMAN Yayınevi: Aşkan Yayınları Yayın yılı: 1991
Yargıçlık
Yazar  : Av. İLKER HASAN DUMAN Yayın yılı: 1985
1982 Anayasasında Cumhurbaşkanı
Yazar  : Av. İLKER HASAN DUMAN  Yayınevi: İnkılap Kitapevi Yayın yılı: 1998
Yeni Adalet Dergisi
Süreli Yayın 1990 - 1997