KİTAP
Açıklamalı İçtihatlı
İNŞAAT HUKUKU 9. BASKI
2018 /  17x25
1491 Sayfa
9. Baskı / Ciltli 
AYIN KONUSU
TÜRKİYE'DE BİR İLK: İNŞAAT HUKUKU SINIFI 03.10.2019

5 yıl önce İNŞAAT HUKUKU GRUBU kuruldu.

 

Gruba katılmanın koşulları: 1) Hiçbir biçimde siyasal parti faaliyeti ve siyaseti yapmamak. 2) Kin ve nefret dili kullanmamak.

 

Anayasanın başlangıç bölümü ile ilk on maddesinde her siyasal görüşten insanın kendisine yer bulabileceğine inanmaktayız.

 

Önceden haber vermek gerekmeksizin herhangi bir avukat veya stajyer avukat ...

Devamını Oku
YARGI DÜNYASI
CİNS DEĞİŞİKLİĞİ, TEVHİT, İFRAZ, ALAN DÜZELTME, TAKSİM, İHDAS, TERK VE TESCİL İŞLEMLERİNİN RESEN YAPILMASI

 7181 Sayılı Yasanın 24. Maddesiyle 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 6 ncı maddesine eklenen 1. fıkrasında[1], Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun kapsamındaki alan ve parsellerde olmak üzere aşağıdaki önemli değişiklikler yapılmıştır:

  a-) Üzerindeki bina yıkılarak arsa haline gelen taşınmazlarda. b-) Daha önce kurulmuş olan kat irtifakı veya kat mülkiyeti, ilgililerin muvafakatleri aranmaksızın, c-) Bakanlığın istemi üzerine ilgili tapu müdürlüğünce resen terkin edilerek, d-) Önceki vasfı ile değerlemede bulunularak veya malik ile yapılan anlaşmanın koşulları tapu kütüğünde belirtilerek, e-)Malikleri adına payları oranında tescil edilir. f-)Taşınmazların niteliği resen mevcut duruma göre tescil edilir. g-) Bu taşınmazların sicilinde bulunan ayni ve şahsi haklar ile temlik hakkını kısıtlayan veya yasaklayan her türlü şerh, hisseler üzerinde devam eder. 

h-) Belirtilen haklar ve şerhler, tapuda; tevhit, ifraz, alan düzeltme, taksim, ihdas, terk, tescil, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesisine ilişkin işlemlerin yapılmasına engel oluşturmaz ve bu işlemlerde maliklerin ve ilgililerin onayı aranmaz. ı-) Yeni yapılar için kat irtifakı ve kat mülkiyeti ...

Devamını Oku
AVUKATIN GÜNCELİ
Kat İrtifakı Kuruluncaya Kadar Haciz ve Tedbir Konulamaması

 7181 Sayılı Yasanın 24. Maddesiyle 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 6 ncı maddesine eklenen 10. fıkrasında[1], Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun kapsamındaki alan ve parsellerde olmak üzere aşağıdaki önemli değişiklikler yapılmıştır:

a-) 6306 sayılı Kanun uyarınca gerçekleştirilecek dönüşüm uygulamalarındaki taşınmazlar, b-) gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi veya arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine dayanarak, c-) yapım işini üstlenen yükleniciye devredilmiş ise, d-) malikler adına kat irtifakı kuruluncaya kadar, e) o yapım işine ait malzeme ve işçilik alacakları hariç olmak üzere, f-) yüklenicinin üçüncü kişilere olan borçlarından dolayı bu taşınmazlar hakkında haciz ve tedbir ...
Devamını Oku
SEÇİLMİŞ YAZI VE YARGI KARARLARI
DİLEKÇELER
FORUM
İNŞAAT HUKUKU KÜTÜPHANESİ
YARGI HABERLERİ
HIZLI ERİŞİM
KÜMELER