İMAR AFFI VEYA İMAR BARIŞI NEDİR?
Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 18.5.2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı. (Kanun’un Numarası: 7143; Kabul Tarihi: 11/5/2018).
 
İnceleyeceğimiz Yasanın 16. Maddesi, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Yasasına 16. Geçici Madde eklemiştir. Kapsamı şöyledir:
 
 2. Yasanın Kapsamına Giren Yapılar
 
 a.    Özel Mülk üzerinde yalpan yapılar.
 
b.    Hazineye ait taşınmazlar üzerinde yapılan yapılar.
 
c.    Hazineye ait sosyal donatı için tahsisli taşınmazlar üzerindeki yapılar.
 
d.   Belediyeye ait taşınmazlar üzerindeki yapılar.
 
3. Yasanın Kapsamına Girmeyen Yapılar
 
a.    Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar.
 
b.    Hazineye ait sosyal donatı için tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar bu madde hükümlerinden yararlandırılmaz.
 
c.    18/11/1983 tarihli ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanununda tanımlanan Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi içinde ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alandaki yapılar bu madde hükümlerinden yararlandırılmaz.
 
d.   İstanbul tarihi yarımada içinde ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanlardaki yapılar bu madde hükümlerinden yararlandırılmaz.
 
e.    19/6/2014 tarihli ve 6546 sayılı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirlenmiş Tarihi Alandaki yapılar bu madde hükümlerinden yararlandırılmaz.
 
3. Amaç
 a. Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması.
 
b. İmar barışının sağlanması. Bu amaç, ruhsatsız, ruhsat ve eklerine aykırı yapıların, yapı kullanma izni almadan, tescilinin sağlanması yoluyla gerçekleşecek.
 
c. Mahkemelerde görülmekte olan Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinin İmar Mevzuatına Aykırılığına ilişkin davalarda, yıkım kararı verilmeyecektir. Mahkeme, talep üzerine, bunda yararı olan tarafa süre vererek, (yapı kayıt belgesi almak) + (oybirliği sağlamak) + (kamu terklerini gerçekleştirmek) biçiminde öngörüen koşulların gerçekleşmesine karar verecektir.
 
d. Sadece, "yapı kayıt belgesi" almak, yapıdaki "ruhsatsızlık" veya (ruhsata aykırılık) biçiminde beliren imar mevzuatına aykırılığı gidermeye yetmemektedir. BU belge sadece, aykırılığa rağmen, yapı yeniden yapılıncaya kadar kullanma hakkı vermektedir. Sadece kullanma hakkı vermesi dolayısıyla, nihai ana kadar yapının yıkılmasına engel olacaktır o kadar.
 
e. Yasa, arsa sahibi ve yüklenicinin arasında girmeyecek, imar mevzuatına aykırılığı ortadan kaldırmayacak, yapıyı yasal duruma getirilmiş saymayacak, sadece bina yıkılıp yeniden yapılıncaya kadar kullanma hakkı tanıyacaktır.
 
f. BU durum, imar mevzuatına aykırı inşaat şeklinde beliren yüklenici ihlali nedeniyle sözleşmenin bozulmasına engel olmayacaktır.
 
g. Yasa, yapının yasallığı için aranan, ruhsata uygunluğu ve yapı kullanma izni alınmasını atlayarak, kat mülkiyeti kurulmasını öngörmekle birlikte, bunu (tüm maliklerin muvafakatı + kamu terklerinin yapılması gibi) sıkı koşullara bağlamış;  yüklenici ihlallerini hoşgörmemiş, yapı fiilen kullanılmakta ise “kat mülkiyetine geçerek veya geçmeyerek kullanmaya devam” edilmesini sağlamıştır.
 
 4.              Hangi Tarihten Önce Yapılan Yapılar Esas Alınacak
 
Yasa, 31.12.2017 tarihinden önce yapılmış yapıları kapsamaktadır.
 
5. Başvurunun Yapılması Gereken Tarih
 
31.10.2018 tarihine kadar başvurunun yapılması gerekir.
 
6. Başvuru Nereye Yapılacak
 
Başvuru, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kurum ve kuruluşlar.
 
7. Başvurunun Sağlayacağı Yarar
 
Yasanın öngördüğü koşulların yerine getirilmesi ve 31.12.2018 tarihine kadar kayıt bedelinin ödenmesi durumunda, yapı kayıt belgesi verilecektir.
 
8. Yapı Kayıt Sistemi
 
Başvuruya konu yapının ve arsanın mülkiyet durumu, yapı sınıf ve grubu ve diğer hususlar Bakanlık tarafından hazırlanan Yapı Kayıt Sistemine kaydedilir.
Kayıtta yapı sahibinin beyanı esas alınır.
 
9. Yasa, “Yapı”yı Esas Almıştır, “Binayı” Değil.
 
Maddenin hiçbir yerinde “bina” kelimesi geçmemektedir. “Yapı” ile “bina”nın farklı kavramlar olduğu tartışmasızdır. Yasa koyucunun örneğin “yapı” sözcüğünü kullanmışsa, anılan farkı bilerek kullandığını bilmek isteriz.
 
10. Alınacak Bedel
 
a.    Meskenlerde: % 3
b.    Ticari Kullanımlarda: % 5
c.    Bedelin uygulanacak değer: ARSANIN Emlak Vergisi Kanunu’na göre belirlenen emlak değeri + YAPININ Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen “yaklaşık maliyet bedelinin” TOPLAMI.
 
11. BU Para Nerede Kullanılacak
 
a.    6306 sayılı Kanun kapsamında kullanılacak.
 
b. Dönüşüm özel hesabına aktarılacak.
 
12. Bakanlar Kuruluna Verilen Yetki
 
Kayıt bedeline ilişkin oranı iki katına kadar arttırmaya, yarısına kadar azaltmaya, yapının niteliğine ve bölgelere göre kademelendirmeye, ayrıca başvuru ve ödeme süresi bir yıla kadar uzatmaya bakanlar kurulu yetkilidir.
 
13. Yapı Kayıt Sisteminin Sağladığı Yarar
 
a.    Yapı Kayıt Belgesi yapının kullanım amacına yöneliktir.
 
b. Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara, talep halinde ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilir.
 
c. Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili bu Kanun uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilir.
 
d. Yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda, Yapı Kayıt Belgesi ile maliklerin tamamının muvafakatinin bulunması ve imar planlarında umumi hizmet alanlarına denk gelen alanların terk edilmesi halinde yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilir. Bu durumda, ikinci fıkrada belirtilen bedelin iki katı ödenir.
 
14. Cins Değişikliği Yapılması ve Kat Mülkiyeti Kurulması
 
a. Yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda,
 
b. Yapı kayıt belgesi ile maliklerin tamamının muvafakatinin bulunması ve imar planlarında umumi hizmet alanlarına denk gelen alanların terk edilmesi durumunda,
 
c.Yapı Kullanma İzin Belgesi aranmaksızın cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilir.
 
d.Bu durumda, ikinci fıkrada belirtilen bedelin iki katı ödenir.
 
e.Maliklerin tamamının muvafakatının aranmasında bazı sorunlar çıkabilir:
 
aa. Söz konusu olan daha önce kat mülkiyetine geçmemiş bir bağımsız bölüm ise, arsa payları yeniden belirlenirken, arsa payı azalan maliklere bir bedel ödenmesi gerekip gerekmediği konusunda yasada açıklık bulunmamaktadır. Bizce azalan arsa payı için bir bedel ödenmesi en azından adaletin gereğidir; aksi halde yasa yoluyla mülkiyet hakkına elatılmış olur.
 
bb.Kat mülkiyeti kurmak için bütün maliklerin muvafakatının sağlanması kolay değildir. İtiraz hakkını kötüye kullanan malikler için, yargıçtan müdahale talep edilebilir. Aksi halde, kötü niyetli ve çıkarcı bir malik, yasanın öngördüğü sistemi işlemez duruma getirebilir.
 
ÖZET: (Yapı kayıt belgesi) yapıya (yasallık) değil, sadece (yeniden yapılıncaya kadar) kullanabilirlik hakkı kazandırmıştır.
 
Ruhsatsız, ruhsata aykırı yapılar için, yapı kullanma izni verilemeyeceğini öngören yasa koyucu,  bu belge alınmadan kat mülkiyetinin kurulmasını öngörmekle, ruhsatsız, ruhsata aykırı yapıların ancak kat mülkiyetinin kurulması durumunda yasallık kazanacağını kabul etmiştir. Bunu çok sıkı kayıtlara bağlamıştır: Yapı kayıt belgesi alınacak + diğer tüm maliklerden muvafakat alınacak + kamu terkleri yapılacak. Bu koşulların gerçekleştirilmesi kolay değildir. Sözgelimi maliklerden biri veya birkaçı muvafakat vermemişse veya yapı arsanın tamamı üzerinde yapıldığı için kamu terkinin gerçekleştirilmesi olanağı yoksa, kat mülkiyeti kurulamayacaak, dolayısıyla yasallık kazanamayacaktır.
 
Sadece, yapı kayıt belgesi alınmış ise, bina yıkılıncaya kadar, kullanma hakkı elde edilmiş olacaktır.
 
"Muvafakat vermeme"nin yasal bir hakkın kullanılması mı olduğu yoksa bir hakkın kötüye kullanılması mı olduğu her somut olaya göre ayrıca değerlendirilecektir. Eğer "muvafakat vermemek" korunması gereken gerekçelere sahip ise, bunun için mahkemeden izin alınamayacaktır; aksi halde itiraz hakkını kötüye kullanan malike karşı mahkemeden karar alınabilir. İtiraz hakkının kötüye kullanılıp kullanılmadığını yargıç değerlendirecektir. Örneğin, muvafakat verilmiş olsa bile kamu terki yapılması olanağı bulunmadığı için zaten kat mülkiyetine geçilemeyecekse veya yapının statik hesapları, deprem yönetmeliği hesapları uygun değil ise, itiraz hakkının  kötüye kullanıldığı öne sürülemeyecek ve bunun için yargıca başvurulamayacaktır.
 
Binanın yıkıp yeniden yapılması söz konusu ise, yapı kayıt belgesinin bir malik gibi sözleşmeye katılma hakkı verip  vermediği yasadan anlaşılmamakta ise de, yapı kat mülkiyetine geçilmesi halinde sözleşmeye katılma hakkının kullanılabileceği anlaşılmaktadır. başvurulamayacaktır.
 
15. Yapı Kayıt Belgesinin geçerlilik süresi
 
Yapı Kayıt Belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerlidir.
 
Sürecin sonunda kat mülkiyeti kurulmamış,  elde sadece “yapı kayıt belgesi” var ise, yapı yeniden yapılırken veya kentsel dönüşüm uygulamasına başlanırken, bu tür maliklerin sözleşmeye katılıp katılmayacakları konusunda yasada açıklık bulunmamaktadır. Bunun için, yargının ve idarenin yapı kayıt belgesini tanımlaması ve nitelemesi gerekmektedir: Bu belge sahibine ne tür hak verir? BU soruya verilecek yanıt, sözleşmeye katılma hakkını da başka hakları da belirleyecektir.
 
16. İmar Planı Değişikliğinin Etkisi
 
b.Yapı Kayıt Belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır. Yapının depreme dayanıklılığı hususu malikin sorumluluğundadır.
 
 
17. 6306 Sayılı Kanunu Etkilemesi
 
Beşinci fıkra uyarınca kat mülkiyetine geçilmiş olması, 6306 sayılı Kanun’un 1. Maddesinin uygulanmasına engel oluşturmaz.
 
18.Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların Hazineye ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması
 
a.              Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların, Hazineye ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, bu taşınmazlar Bakanlığa tahsis edilir.
 
b.              Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine taşınmazlar Bakanlıkça rayiç bedel üzerinden doğrudan satılır.
 
c. Bu durumda elde edilen gelirler bu maddenin ikinci fıkrasına göre genel bütçeye gelir kaydedilir. Ayrıca bu gelirler hakkında 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin beşinci fıkrası hükmü uygulanmaz.
 
19. Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların belediyelere ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması
 
a.                Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların belediyelere ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde,
 
b.                Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine,
 
c.                Bedeli ilgili belediyesine ödenmek kaydıyla,
 
d. Taşınmazlar rayiç bedel üzerinden belediyelerce doğrudan satılır.
 
20. Tebliğ veya Yönetmelik Çıkacak
 
a.    Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık ve Maliye Bakanlığı tarafından müştereken belirlenir.
 
b.    Kanunda birçok kapalı nokta vardır. Bunların Tebliğ veya Yönetmelikle giderileceği anlaşılmaktadır.
 c.    Yargı kararları belirleyici olacaktır. 

KİTAP

Av. İlker Hasan Duman
Açıklamalı-İçtihatlı
İNŞAAT HUKUKU
9. Baskı
Seçkin Yayıncılık, 2019

YARGI HABERLERİ

Nama İfaya İzin, arar verilebilmesi için direnim koşulu bulunmalıdır. Yargıç istem üzerine konusunda uzman bilirkişi yardımı ile keşif yaparak eksik bırakılan veya bozuk yapılmış olan iş kalemleri [Devamı...]
Yapı Kullanma İzni-Teslim-İbra, uml;zenlenen plan ve projesine uygun biçimde tamamlayıp (sözleşmede kararlaştırılmış ise yapı kullanma iznini alarak) teslim etmektir. Dairelerin teslimi yapı kullanma izni alınması [Devamı...]
Yöneticinin Yüklenici Aleyhine Dava Açması, uuml;klenicinin, yapımını üstlendiği inşaattaki ayıplı ve eksik işlerin giderilmesi için yüklenici hakkında dava açılmasını sağlamak amacıyla apartman yöneticisine kat [Devamı...]
Kâr Payı Hesabı, mel alınarak, sözleşmede kararlaştırılmışsa sözleşme fiyatlarıyla, kararlaştırılmamış ise serbest piyasa rayiçleriyle, yapılmayan iş bedelinin, iş hiç yapılmamışsa tamamı [Devamı...]
Geçersiz sözleşmeye dayalı gecikme tazminatı ve ceza koşulu istenemez, l;zleşmesi yapılmak suretiyle geçerli hale getirilmeyen sözleşmeye dayalı olarak sözleşmenin tarafı olan arsa sahibince geçersiz sözleşmeye dayanılarak gecikme tazminatı [Devamı...]
Fazla İmalat Bedelinin İstenebilmesinin Koşulları, , kural olarak sözleşmede kararlaştırılandan fazla ve daha kaliteli malzeme kullanarak yaptığı işler bedelini, yapılan bu fazla işlerin ve kullanılan kaliteli malzemelerin arsa sahiplerinin [Devamı...]
İMAR PLANLARINDA HİYERARŞİK İLİŞKİ, de, nazım imar planı; varsa bölge veya çevre düzeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine, yine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen ve arazi [Devamı...]
İMAR PLANLARININ İPTALİ DAVASINDA DAVA AÇMA SÜRESİ, lanı gereken düzenleyici işlemlerde dava süresinin ilan tarihini izleyen günden itibaren başlayacağı, ancak bu işlemlerin uygulanması üzerine ilgililerin düzenleyici işlem [Devamı...]
UZLAŞMA TUTANAĞININ İPTALİ, dur. Bu işlem ise idarenin kendi iç bünyesinde yaptığı kişinin hukuki durumunda bir değişiklik meydana getirmeyen kesin ve yürütülebilir olmayan işlemdir. Kamulaştırma [Devamı...]
TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARI, rların ise İcra ve İflas Kanununun “ilamların yerine getirilmesi” hakkındaki hükümlere göre yerine getirileceği, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararlarına karşı [Devamı...]
Kooperatif Ortağı, Ödemiş Olduğu Aidatın Ayrıldığı Yıl Bilançosuna Göre Hesaplanacak Masraf Hissesi Düştükten Sonra Bakiyesini Talep Edebilir;, n ayrılan ortak, ödemiş olduğu aidatın tamamını değil, ayrıldığı yıl bilançosuna göre hesaplanacak olan masraf hissesi düşüldükten sonra bakiyesinin iadesini talep [Devamı...]
Likit Sayılması Gereken Kooperatif Aidat Alacağı Hakkında İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesi Gerekir;, ooperatife ait üye kayıt defterinde davacının ödediği meblağlar açıkça yazılmıştır. Davalı kooperatif sadece alacağın muaccel hale gelmediğini savunmuştur. Bu durum [Devamı...]
Kooperatif Eski Yöneticilerinin Kooperatifi Zarara Uğrattığı İddiasına Dayalı Tazminat Davası;, rulun bu yönde karar alması ve davanın denetçiler tarafından açılmasına bağlıdır. Fakat anılan yönteme uyulmaması durumunda davacı tarafa süre verilerek açılan [Devamı...]
Yönetim Kurulu Ve Tasfiye Kurulunun Yetkileri;, ooperatifler Kanunu'nun 55/1. maddesi aidat toplama görevinin yönetim kuruluna ait olduğunu, kooperatif ana sözleşmesinin 44/10. maddesi ise kooperatif adına dava açma ve [Devamı...]
İmar Kısıtlamalarından Doğan Davalar, [Devamı...]
Avukatın Dürüstlük Kuralına Aykırı Davranışı;, kilde fazladan avukatlık ücreti isteyemez (8. HD. 9.3.2015, 5221/5534).  [Devamı...]
Tespite İlişkin Kararlar İcraya Konulamaz;, lir (8. HD. 8.9.2014, 23863/14838).  [Devamı...]
Acele Kamulaştırmada Acelelik Halinin Değerlendirilmesi, ele kamulaştırılacak taşınmazlar açıklıkla gösterilmek suretiyle acele kamulaştırmanın kapsamı ve çerçevesinin belirlenmesi, acelelik halinin dışındaki durumlar için [Devamı...]
Katkı Payı Davasında Zamanaşımı, t olaya yeni Medeni Kanunda yer alan zamanaşımı kuralları uygulanmaksızın mal rejimi ve Borçlar Kanunu’nun genel hükümleri dikkate alınarak çözüm [Devamı...]
Vadeden Sonra Ciro Alacağın Temlikidir, (12. HD. 19.1.2010, 19566/934). [Devamı...]
Bonoda Zamanaşımı, ; yıldır (12. HD. 17.3.2009, 25557/5658). [Devamı...]
Sözleşmeye Aykırılıktan Kiracının Tahliyesi, lığın giderilmesinin istenmesi gerekir. Kiralanan yerin açık şekilde fena kullanılması durumunda ihtar gönderilmesine gerek yoktur (6. HD. 2.11.2010, 7891/11974). [Devamı...]
Kararın Yalnız Boşanma Hükmünün Kesinleşmiş Olması, uml;re, nafaka ve tazminat alacağı kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın takibe konulabilir hale gelmiştir (HGK. 22.10.2002, 656/638). [Devamı...]
Kiralanan Yerin Boşaltıldığının İspatı ve Geriye Kalan Ayların Kirasında Kiracının Sorumluluğu, nundan önce boşaltan kiracı geri kalan sürenin kira parsından sorumlu olur. Ancak kiralayan da zararın artmaması ve taşınmazı aynı koşullarda başkasına kiralamak için gerekli [Devamı...]
Sanayi Suyunun Kaçak Olarak Satılması, delin davalı tarafından ödenmediğini öne sürmüştür. Mahkemece, dava konusu olayla ilgili olarak davacının yetkisinin bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar [Devamı...]
Bağımsız Bölümde Oturanların Komşularını Rahatsız Etmesi Ya da Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi Tahliye Nedeni Değildir, nda o kişinin ya da kişilerin bağımsız bölümden tahliyesini değil, Kat Mülkiyeti Kanunu md. 33/son’daki yaptırımın uygulanması gerekir. Tahliye hususu aynı Yasanın 24. [Devamı...]
Mal Ayrılığı Rejiminin Geçerli Olduğu Dönemde Taşınmaz Alırken Eşe Yapılmış Olan Katkı "Elden Bağış" Niteliğindedir, karşılıksız kazanma yoluyla gelen bu para, onun kişisel malı olmuştur. Davalıya ait pay “bağış” yoluyla gelen bu para ile alındığına ve davalının kişisel malı olduğuna göre, davalı [Devamı...]
Verilen Onayın Geri Alınması TMK md. 2'ye Aykırıdır, a açmaları dürüstlük kuralıyla bağdaşmaz (18. HD. 15.6.2010, 1416/9003). [Devamı...]
Bonoda Bedelsizlik İddiasının İspatı, [Devamı...]
Manevi Tazminat, a açıklandığı üzere, ne bir ceza ne de gerçek anlamda bir tazminattır. Zarar uğrayanın manevi ıstırabını bir nebze dindiren, ruhsal tahribatını onaran bir araçtır. Manevi [Devamı...]
Haksız Fiilde Failin Temerrüdü ve Faizden Sorumluluğu, inden itibaren zararın tamamı için temerrüde düşmüş sayılır. Dolayısıyla, zarar gören, gerek kısmi davaya, gerekse sonradan açtığı ek davaya veya ıslaha konu ettiği [Devamı...]
Boşanma Davasında Ziynetlerin İstenmesi, ahsilini de istediğine göre, hüküm altına alınan ziynetlerin cins, gram ve ayarları gösterilmeden toplamının değerine göre hükmedilmesi doğru değildir (2. HD. [Devamı...]
Boşanma Davasında Çalışmaya İzin Verilmemesinden Kaynaklanan Kazanç Kaybının İstenmesi, asının izin vermediğini öne sürerek, bu yüzden yoksun kaldığı kazanç kaybına karşılık maddi tazminat istemiştir. Bu talep TMK’nun 174/1 kapsamında boşanmanın eki [Devamı...]
KAZANILMIŞ HAK, nmazdaki yapıların kaba inşaatının tamamlandığı, idare mahkemesince dava konusu yapı ruhsatlarıyla tespit edilen kısım haricinde yeni yapılaşma hakkı verilmediği, bu nedenle ruhsatların kazanılmış [Devamı...]
İŞLEMİ KURAN İDARE ONU GERİ ALABİLİR, ">Fazla çalışma ücretlerinden kesilen gelir vergisinin iadesi istemiyle yapılan başvurunun Defterdarlık tarafından kabul edilerek yapılan kesintilerin davacıya ödendiği, sonrasında [Devamı...]
İDARE MAHKEMESİNDE DAVA AÇMA SÜRESİ, ">Anayasanın 125’inci ve 1602 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesinde, dava açma süresinin her çeşit işlemlerde yazılı bildirim tarihini izleyen günden itibaren [Devamı...]
Karayolları Trafik Kanunundan Doğan Hukuk Davalarında Görevli Ve Yetkili Mahkeme, e yayımlanan değişiklikle bu kanunun uygulanmasından doğan hukuk davalarında görevli ve yetkili mahkemeler yeniden belirlendi: "İşleteni veya sahibi Devlet ve diğer kamu kuruluşları [Devamı...]
Alkollü Araç Kullanmak, ol açmaz. Mahkemece nöroloji uzmanı, hukukçu ve trafik konusunda uzman bilirkişilerden oluşan kurul aracılığıyla; olayın salt alkolün etkisiyle gerçekleşip [Devamı...]
Bonoda Zamanaşımı, re üç yıllık zamanaşımı süresine tabi iseler de; söz konusu bonolar taraflar arasındaki temel borç ilişkisi yönünden yazılı delil başlangıcı olarak kabul [Devamı...]
Üye Kooperatifle İlişkisini Kesince Üyelik Sıfatı Sona Erer, üğünü yerine getirmeyen ve ilişkisini kesen davacının kooperatif ortağı olduğunun tespiti için açmış olduğu davanın MK’nın 2. Maddesi uyarınca kabul edilemeyeceği, [Devamı...]
Estetik Ameliyatı Yapılmasına İlişkin Sözleşme, öne sürerek maddi ve manevi tazminat istemiştir. Dosya kapsamından estetik ameliyat konusunda tarafların sözleştikleri anlaşılmaktadır. Tarafların sözleşme yapmaktaki asıl [Devamı...]
Müstehcen Görüntü Bulundurma, ideo görüntüleri olduğu, bir kısmının ise hayvanlarla insanların cinsel ilişkilerinin görüntülerini içerdiği, çocukların kullandığı müstehcen [Devamı...]
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi-Yolsuz Tescil, nde olup, bu yolla oluşan tapu kayıtları gerçek mülkiyet durumunu oluşturmaz. Yüklenici edimini ifa ettiği oranda şahsi hak elde edebilir ve elde ettiği hakkını [Devamı...]
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi-Alacağın Temliki-İtiraz ve Defiler, ly: Calibri; mso-fareast-language: TR; mso-ansi-language: TR; mso-bidi-language: AR-SA">Yüklenici arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesine göre kazandığı şahsi hakkını [Devamı...]
Temyiz Harcının Yatırılamaması-adil Yargılanma Hakkı, kça yüksek miktarda olan karar ve temyiz harcının yatırılmasının istenmesi ve verilen sürede yatırılmaması üzerine kanun yoluna başvuru hakkının ortadan [Devamı...]
Harici Satış Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil, kümleri uyarınca isteyebilirler. Taşınmazın güncel karşılığı talep edilmez ise de, harici satış nedeniyle ödenen bedelin uyarlama kuralları gereğince hesaplanması ve sonucuna göre [Devamı...]
Tespit Davasında Hukuksal Yarar Koşulu, rdan söz edebilmek için; bir hakkın veya hukuki durumun mevcut ve yakın bir tehlike ile tehdit edilmiş olması, bu tehdidin zarar doğurabilecek nitelikte olması, tespit [Devamı...]
Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Tahliye, iş olmasının verilen süreden sonra olup akde aykırı davranışı ortadan kaldırmayacağı gözetilmelidir. Öte yandan kiralanan kiralanma amacı dışında kullanılmaya da devam etmekte olup, [Devamı...]
İştirak Nafakası, ;ocuğa bakıyorsa, çocuğa bakan taraf velayetin nezi davasını açmadan doğrudan iştirak nafakası talebinde bulunabilir (3. HD. 11.10.2010, 14433/16126). [Devamı...]
Boşanmada Manevi Tazminat, zere boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden olmalıdır. Boşanma sebebi olarak gösterilmemiş, ancak boşanmanın kesinleşmesine kadar gerçekleşmiş sadakat [Devamı...]
CEMAAT VAKIFLARININ GAYRİMENKUL EDİNME HAKKI:, ip gerçek ve tüzel kişiler sahip olabilirler. Fransız ... Rahipleri adlı topluluk adına tapuya kayıtlıyken, açılan dava sonucu tüzel kişiliği bulunmayan ve ne Türkiye [Devamı...]
AİHM'NCE HÜKMEDİLEN TAZMİNATIN HAZİNECE ÖDENMESİ:, ersonele rücu mekanizması işletilmediği için dava yoluna başvurulduğunu, sorumlulara rücu etme konusunda idarenin takdir yetkisi bulunmadığını; maddi mağduriyetleri ödenen [Devamı...]
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NİN KESİNLEŞMİŞ HAK İHLALİ KARARLARI:, üler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmuşlardır. Anılan mahkeme, hükümlülerin yargılandığı Devlet Güvenlik Mahkemeleri'nin bağımsız ve tarafsız olmaması, savunma [Devamı...]
AVRUPA SOSYAL ŞARTI:, uml;venlik sisteminden yararlanarak böyle bir imkan sağlayamayan herkese yeterli yardımı sağlamayı ve hastalık halinde bu kişinin şartlarının gerektirdiği bakımı sağlamayı akit taraflar [Devamı...]
AHİM ÖNÜNDE YAPILAN SULH ANLAŞMASI İİK'NIN BELİRTTİĞİ ANLAMDA İLAM SAYILMAZ:, ilişkin kararına dayanarak Dışişleri Bakanlığı aleyhine ilamlı icra takibine geçmiş, takibe mercii nezdinde borçlu vekilince şikayet edilmiştir. İlamlı icra yoluna başvuru için [Devamı...]
AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNE AYKIRILIK:, lgili davalarda, davanın taraflarının herbirinin; diğer taraf karşısında kendisini önemli ölçüde dezavantajlı konumda bırakmayacak şartlarda iddia ve savunmalarını mahkemeye [Devamı...]
TERCÜMANLIK ÜCRETİ SANIĞA YÜKLETİLEMEZ:, nığa sağlanan tercüman için ödenecek ücretin mahkumiyet halinde dahi sanığa yükletilemez (7. CD. 24.6.2003, 2478/5303). [Devamı...]
ADİL YARGILANMA HAKKINA AYKIRILIK, azlığın, taraflar arasında fark gözetmeksizin iddia ve savunmaların eşit ve karşılıklı yapıldığı dürüst bir yargılamadır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi uluslararası insan [Devamı...]
DİL BİLMEYEN SANIĞIN ÜCRETSİZ OLARAK ÇEVİRMENDEN YARARLANMA HAKKI, yardımından ücretsiz olarak yararlanmak hakkına sahiptir" hükmüne aykırı olarak mahkemece mahkum olan dil bilmeyen sanıktan çevirmenlik ücretinin alınmasına karar [Devamı...]
AHİM'in KESİNLEŞEN KARARI, in kararına ilişkin AHİM 2. Dairesinin kesinleşen kararı nedeniyle 2577 sayılı Yasa'nın 53/1-ı maddesi uyarınca yargılamanın yenilenmesi isteminin kabulü ile dava konusu işlemin iptali gerekir [Devamı...]

HIZLI ERİŞİM

Seçilmiş Mevzuat Seçilmiş Yazı ve Yargı Kararları Dilekçeler Sözleşmeler İhtarnameler İnşaat-İmar Sözlüğü İnsan Hakları Belgeleri İnsan Hakları Kararları Bilirkişi Raporları Yasal Faiz Hesabı Hukukumuzda Parasal Sınırlar Avukatlık Asgari Ücret Tablosu Önemli Yasal Süreler

KÜMELER

AYIN KONUSU YÖNETSEL YARGI YARGI DÜNYASI ANAYASA VE ANAYASA MAHKEMESİ MAKALELER AVUKATIN GÜNCELİ TBB DİSİPLİN KARARLARI FORUM PRATİK BİLGİLER RESİM VE KARİKATÜR ÖZLÜ SÖZLER ATATÜRK VE CUMHURİYET BAĞLANTILAR

HAVA TAHMİNİ

5 Günlük Hava Tahmini (İstanbul) 5 günlük hava tahmini
5 Günlük Hava Tahmini (Ankara) 5 günlük hava tahmini
5 Günlük Hava Tahmini (İzmir) 5 günlük hava tahmini Kaynak http://www.dmi.gov.tr