Avukatlık Ücret Tarifesinin 12/2 maddesinin İptali İstemi

 DANIŞTAY (…) DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA

 
 
Yürütmenin Durdurulması Taleplidir.
 
 
D A V A C I                                                         :        Ankara Barosu Başkanlığı
Adliye Sarayı B Blok 5. Kat 06251 Sıhhiye/ANKARA
 
V E K İ L  İ                                                          :        Av. Mehtap CEVİZCİ
                                                                                                                 Aynı Adreste
 
D A V A L ILAR                                          :        1- Türkiye Barolar Birliği- ANKARA
                                                                                                           2- Adalet Bakanlığı- ANKARA
                                                                                                                
K  O  N  U                                                            :        21.12.2011 gün ve 28149 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin 12. Maddesinin (2) Fıkrasının öncelikle YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI VE İPTALİ istemidir.
 
Y A Y I N  T A R İ H İ                       :        21.12.2011
 
A Ç I K L A M A L A R                      :       
 
1) 21.12.2011 gün ve 28149 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin, “Tarifelerin Üçüncü Kısmına Göre Ücret” başlıklı 12. Maddesinin (2) fıkrasında;
 
                                                                           (2) “Şu kadar ki asıl alacak miktarı 3.333,33 TL’ye kadar olan davalarda avukatlık ücreti, tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde, icra mahkemelerinde takip edilen davalar için öngörülen maktu ücrettir. Ancak bu ücret asıl alacağı geçemez. “ hükmü yer almaktadır.
 
TARİFE İLE HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ VE SAVUNMA HAKKI KISITLANMAKTADIR. AVUKATLARIN MESLEKİ BAĞIMSIZLIKLARI ZEDELENMİŞTİR.
 
2)Bu düzenleme ile avukatların mesleki bağımsızlıklarının  
zedelenmesi, Avukatlık mesleğinin onurunun maddi çıkarlara bağlanması, emeğin bir yana bırakılarak avukatların tacirleştirilmesi sonuçları ortaya çıkmıştır. AVUKATLIK EMEK TEMELLİ BİR MESLEKTİR. Emeğin asgari karşılığını belirlemek gayesindeki bir tarife emek faktörünü bir yana koyarak, dava bedelini avukatın ASGARİ ücretinde etken kılmıştır.
 
AVUKATIN 50 TL’LİK BİR İCRA TAKİBİNDEKİ EMEĞİ İLE 1000 TL’LİK BİR TAKİPTEKİ EMEĞİ ARASINDA FARK YOKTUR.
 
                                                            Avukatlar, aldıkları işin parasal miktarına göre farklı emek sarf etmezler. Avukat, kendisine gelen iş ne olursa olsun, maddi yönünü gözetmeksizin aynı ihtimam ve dikkati göstererek aynı sorumlulukla işlerini icra ederler. Bu düzenleme ile idare, işlemlerinin esası olan sebep ve amaç unsurlarına tamamı ile aykırı bir biçimde takdir yetkisini kullanmaktadır. 
 
AVUKATLAR TACİR DEĞİLDİR.
 
                                      Avukatlık Asgari Ücret tarifesinin hazırlanması konusunda
davalı idareye tanınan yetkinin kullanımında, yargının kurucu unsurlarından bağımsız savunmayı temsil eden avukatın emek ve mesaisi dikkate alınmamış, tarifenin amacına ve genel ruhuna aykırı düzenlemelere yer verilmiştir.
                                     
                                       İptali istenen hüküm, düzenlemenin bütünlüğünü bozmaktadır. Zira düzenlemenin amacı asgari emeğin karşılığını belirlemektir.
 
                                      AVUKATLAR TACİR DEĞİLDİRLER. İptal konusu edilen her iki maddede açıkça emek ve karşılığı konusunda ölçüsüzlük oluşmaktadır.  Bu husus mesleğin onuruna karşı da bir tehdit oluşturmaktadır.
 
3)         Konu ile ilgili olarakAnayasa Mahkemesi, 2002/126 E.
2004/27K. ve 3.3.2004 tarihli bir kararında; “ AVUKATLARIN HUKUKSAL BİLGİ VE TECRÜBELERİNDEN YARARLANMA, HAK ARAMA VE SAVUNMADA BAŞVURULACAK MEŞRU YOL VE VASITALARIN BAŞINDA GELİR.  VEKALET ÜCRETİ, SAVUNMA HAKKININ EN ÖNEMLİ PARÇASI OLAN HUKUKİ DANIŞMANLIK GÖREVİNİN, KONUNUN UZMANI OLAN HUKUKÇULAR TARAFINDAN YAPILMASININ DOĞAL BİR SONUCUDUR. AVUKATLARIN MESLEKLERİNİ SERBESTÇE VE HERHANGİ BİR KAYGI OLMADAN YAPABİLMELERİ İÇİN YAPTIKLARI HİZMETİN KARŞILIĞI OLAN MAKUL BİR ÜCRET ALMALARI GEREKİR.” şeklinde karar vermiştir.
 
                                                                                     Anayasa Mahkemesi’nin konu ile ilgili değerlendirmesi oldukça yerindedir:
AVUKATLARIN MESLEKLERİNİ SERBESTÇE VE
HERHANGİ BİR KAYGI OLMADAN YAPABİLMELERİ İÇİN YAPTIKLARI HİZMETİN KARŞILIĞI OLAN MAKUL BİR ÜCRET ALMALARI GEREKİR!”
 
4)Tarifede yer alan bu hükümler ekonomik şartlar, avukatlar
tarafından sarf edilen emek ve genel artış ilkeleri gözetilerek düzenlenmeli, takdir yetkisi yerinde kullanılmalıdır.
 
                                                                           Avukatın görevi, uyuşmazlığı hukuk kurallarına uygun, adil biçimde çözümlemek olduğuna göre, asgari vekalet ücretinin asıl alacakla sınırlandırılması adil ve hukuka uygun bir avukatlık hizmeti ile birlikte düşünülemez. Dava konusu düzenleme ile avukatlık ücretini maktu olarak belirleyen dava konusu tarifede avukatın vekalet ücretinin asıl alacak miktarı ile sınırlanarak belirlenmesi açıkça hukuka aykırıdır.
 
Getirilen düzenlemeler ile avukatın emeği ve ücreti, avukatlık
onuruna yakışmayacak bir seviyeye çekilmekte, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin amacıyla bağdaşmayacak şekilde icra mahkemelerinde alınacak vekalet ücreti için asgari sınırı ortadan kaldırmaktadır.    
                                                                          
                                                                          
                                                                           2007 yılında dava konusu işlem ile neredeyse birebir yapılan başka  bir düzenleme ile ilgili olarak Danıştay 8. Dairesi, 23.01.2008 gün, 2007/1040 E. ve  2008/334 K. sayılı kararında; “Avukatların icra ve iflas müdürlükleri ile icra mahkemelerindeki hukuki yardımları karşılığında alacakları avukatlık ücreti için tarifenin ihdas ediliş amacıyla bağdaşmayacak şekilde asgari sınırı ortadan kaldıran dava konusu düzenlemede hukuka uyarlık görülmediğinden düzenlemenin iptaline” karar verilmiştir. (Ek-1)
 
5)Avukatlık Kanununun 76. maddesinde; Baroların meslek
düzenini, ahlakını, saygınlığını, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak, avukatların ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları olduğu düzenlenmiştir.
 
                                                                                     Avukatlık Kanunu’nun 95. Maddesi’nin (4) fıkrasında ise;
“Mesleki ödevler hususunda baro mensuplarına yol göstermek ve onlara bilgi vermek ve mesleki görevlerin yapılıp yapılmadığını denetlemek, mesleğe ve meslek mensuplarına yönelik hak ihlallerine karşı avukatlık mesleğini ve meslektaşları savunmak, bu konularda her türlü yasal ve idari girişimde bulunmak” görevi, Baro Yönetim kurullarına verilmiştir. Baroların, avukatlık mesleğinin en önemli unsurlarından birini oluşturan vekalet ücreti ile ilgili tüm konuları doğrudan takibi en başta gelen görevidir.  
 
                                                                  AVUKATLIK KANUNUN 164. MADDESİ ‘ AVUKATLIK ÜCRETİ, AVUKATIN HUKUKİ YARDIMININ KARŞILIĞI OLAN MEBLAĞI VEYA DEĞERİ İFADE EDER’  HÜKMÜNÜ GETİRMİŞTİR. ASGARİ ÜCRET TARİFESİ HUKUKİ YARDIM İÇİN SARF EDİLEN EMEĞİN ASGARİ KARŞILIĞINI TAYİN EDER.  HUKUKİ YARDIMIN VERİLEN EMEK VE BİLGİ OLDUĞU AVUKATLIK KANUNUNUN 164. MADDESİNDE DE AÇIKÇA BELİRTİLMİŞKEN, TİCARİ NİTELİKTEKİ OLAN VE DAVA KONUSU BEDELİ ESAS ALAN BU HÜKÜMLER, AVUKATIN HUKUKİ YARDIMI VE BİLGİSİNİN KARŞILIĞI OLMASI GEREKEN ÜCRETİN NİTELİĞİNE BÜTÜNÜ İLE AYKIRIDIR. BU BAĞLAMDA İLGİLİ DÜZENLEMELER AVUKATLIK KANUNUN 164 MADDESİNE DE AYKIRI NİTELİKTEDİR.
                                                                 
                                                                           Dava konusu işlem, meslek mensubu avukatları yakından
ilgilendirdiğinden, yukarıda anılan yasal düzenlemeler uyarınca hukukun üstünlüğü ile avukatlık mesleğini ve meslektaşları savunma yükümlülüğü taşıyan meslek kuruluşu olan müvekkil Kurum Ankara Barosu Başkanlığı’nca iş bu davanın açılması zorunlu olmuştur. 
                                                                  
6)Düzenlenen ücret tarifesi ‘Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’
olarak isimlendirilmektedir. Avukatların baktıkları işler yönünden, emekleri için alabilecekleri en düşük ücretler söz konusu edilmiştir. Şu açıktır ki bu tarifenin iki temel amacı vardır:
 
                                     1-   Hukuki işlemlerde, avukatlar arası haksız rekabeti engellemek,
                                     2- Avukatların emekleri karşılığında almaları gereken minimum ücreti belirlemek.
 
                                                                           Bu açıdan bakıldığında zaten avukatların emeğinin en düşük karşılığını belirlemeye çalışan bir tarifede avukatların emeğini göz ardı ederek 50 TL lik bir iş gören avukatın, 1000 TL lik bir işi gören avukata kıyasen daha az emek sarf ettiğini kabul etmek gibi bir yanılgıya düşüldüğü görülmektedir.
                                                                                     Avukatların emeği, davanın esas değeri ile değil verdiği emek ile ölçülür. Bu bağlamda Asgari Ücret Tarifesi olarak yapılan bir düzenlemede de avukatların emeklerinin asgari karşılığının belirlenmesi amaçtır. Düzenleme ile getirilmeye çalışılan hüküm işlemin amaç ve sebebine aykırılık oluşturarak avukatları sanki tacirlermiş gibi değerlendirerek mesleğin onurunu zedeler bir düzenlemeye gidilmiştir. 
 
                                                                           AVUKATLIK GİBİ YARGININ TEMEL UNSURLARINDAN BİRİNİ OLUŞTURAN BİR MESLEĞİN MENSUPLARININ EMEKLERİNİN EN DÜŞÜK KARŞILIĞINI DÜZENLEYEN BİR İŞLEMDE,  ULVİ AVUKATLIK MESLEĞİNİ  TİCARİ BİR VASFA SOKMAK SURETİ İLE EMEĞİN KARŞILIĞINI GÖZ ARDI EDEREK DAVA BEDELİNE GÖRE ÜCRET TAKDİR EDİLMESİNİN ÖNGÖRÜLMESİ, BU İDARİ İŞLEMİN; AMAÇ, SEBEP VE TAKDİR YETKİSİ BAKIMINDAN EKSİK DÜZENLEMELER GETİRMİŞTİR. BU BAĞLAMDA İLGİLİ HÜKMÜN İPTALİ GEREKMEKTEDİR.
 
D  E  L  İ  L  L  E  R                           :        T.C. Anayasası, 21.11.2011 tarih ve 28149 sayılı Resmi Gazete’de Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, Avukatlık Kanunu ve her türlü yasal delil.
 
HUKUKİ SEBEPLER                :        T.C. Anayasası, İ.Y.U.K., Avukatlık Kanunu, Yargı İçtihatları ve ilgili mevzuat.
 
 
 
 
S  O  N  U  Ç                                              :        Yukarıda arz edilen ve re’sen dikkate alınacak nedenlerle; 21.12.2011 tarih ve 28149 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren  Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 12. Maddesinin 2. Fıkrasında yer alan
 
“ Şu kadarki asıl alacak miktarı 3.333,33-TL’ye kadar olan davalarda avukatlık ücreti, tarifenin ikinci kısmının, ikinci bölümünde, icra mahkemelerinde takip edilen davalar için öngörülen maktu ücrettir. Ancak bu ücret asıl alacağı geçemez.” şeklindeki düzenleme de yer alan “ANCAK BU ÜCRET ASIL ALACAĞI GEÇEMEZ” cümlesinin YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA ve sonuçta İPTALİNE,  yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygıyla vekaleten arz ve talep ederiz.  
 
 
 
 
Eki:   -Danıştay 8. Dairesi’nin                                                                               Davacı Ankara Barosu Başkanlığı
    2007/1040 E. sayılı kararı                                                                                                                            Vekili
     - Vekaletname sureti
                                                                                                                                                                                                       Av. Mehtap CEVİZCİ

KİTAP

Av. İlker Hasan Duman
Açıklamalı-İçtihatlı
İNŞAAT HUKUKU
8. Baskı
Seçkin Yayıncılık, Mayıs 2016

YARGI HABERLERİ

İMAR PLANLARINDA HİYERARŞİK İLİŞKİ, de, nazım imar planı; varsa bölge veya çevre düzeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine, yine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen ve arazi [Devamı...]
İMAR PLANLARININ İPTALİ DAVASINDA DAVA AÇMA SÜRESİ, lanı gereken düzenleyici işlemlerde dava süresinin ilan tarihini izleyen günden itibaren başlayacağı, ancak bu işlemlerin uygulanması üzerine ilgililerin düzenleyici işlem [Devamı...]
UZLAŞMA TUTANAĞININ İPTALİ, dur. Bu işlem ise idarenin kendi iç bünyesinde yaptığı kişinin hukuki durumunda bir değişiklik meydana getirmeyen kesin ve yürütülebilir olmayan işlemdir. Kamulaştırma [Devamı...]
TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARI, rların ise İcra ve İflas Kanununun “ilamların yerine getirilmesi” hakkındaki hükümlere göre yerine getirileceği, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararlarına karşı [Devamı...]
Kooperatif Ortağı, Ödemiş Olduğu Aidatın Ayrıldığı Yıl Bilançosuna Göre Hesaplanacak Masraf Hissesi Düştükten Sonra Bakiyesini Talep Edebilir;, n ayrılan ortak, ödemiş olduğu aidatın tamamını değil, ayrıldığı yıl bilançosuna göre hesaplanacak olan masraf hissesi düşüldükten sonra bakiyesinin iadesini talep [Devamı...]
Likit Sayılması Gereken Kooperatif Aidat Alacağı Hakkında İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesi Gerekir;, ooperatife ait üye kayıt defterinde davacının ödediği meblağlar açıkça yazılmıştır. Davalı kooperatif sadece alacağın muaccel hale gelmediğini savunmuştur. Bu durum [Devamı...]
Kooperatif Eski Yöneticilerinin Kooperatifi Zarara Uğrattığı İddiasına Dayalı Tazminat Davası;, rulun bu yönde karar alması ve davanın denetçiler tarafından açılmasına bağlıdır. Fakat anılan yönteme uyulmaması durumunda davacı tarafa süre verilerek açılan [Devamı...]
Yönetim Kurulu Ve Tasfiye Kurulunun Yetkileri;, ooperatifler Kanunu'nun 55/1. maddesi aidat toplama görevinin yönetim kuruluna ait olduğunu, kooperatif ana sözleşmesinin 44/10. maddesi ise kooperatif adına dava açma ve [Devamı...]
İmar Kısıtlamalarından Doğan Davalar, [Devamı...]
Avukatın Dürüstlük Kuralına Aykırı Davranışı;, kilde fazladan avukatlık ücreti isteyemez (8. HD. 9.3.2015, 5221/5534).  [Devamı...]
Tespite İlişkin Kararlar İcraya Konulamaz;, lir (8. HD. 8.9.2014, 23863/14838).  [Devamı...]
Acele Kamulaştırmada Acelelik Halinin Değerlendirilmesi, ele kamulaştırılacak taşınmazlar açıklıkla gösterilmek suretiyle acele kamulaştırmanın kapsamı ve çerçevesinin belirlenmesi, acelelik halinin dışındaki durumlar için [Devamı...]
Katkı Payı Davasında Zamanaşımı, t olaya yeni Medeni Kanunda yer alan zamanaşımı kuralları uygulanmaksızın mal rejimi ve Borçlar Kanunu’nun genel hükümleri dikkate alınarak çözüm [Devamı...]
Vadeden Sonra Ciro Alacağın Temlikidir, (12. HD. 19.1.2010, 19566/934). [Devamı...]
Bonoda Zamanaşımı, ; yıldır (12. HD. 17.3.2009, 25557/5658). [Devamı...]
Sözleşmeye Aykırılıktan Kiracının Tahliyesi, lığın giderilmesinin istenmesi gerekir. Kiralanan yerin açık şekilde fena kullanılması durumunda ihtar gönderilmesine gerek yoktur (6. HD. 2.11.2010, 7891/11974). [Devamı...]
Kararın Yalnız Boşanma Hükmünün Kesinleşmiş Olması, uml;re, nafaka ve tazminat alacağı kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın takibe konulabilir hale gelmiştir (HGK. 22.10.2002, 656/638). [Devamı...]
Kiralanan Yerin Boşaltıldığının İspatı ve Geriye Kalan Ayların Kirasında Kiracının Sorumluluğu, nundan önce boşaltan kiracı geri kalan sürenin kira parsından sorumlu olur. Ancak kiralayan da zararın artmaması ve taşınmazı aynı koşullarda başkasına kiralamak için gerekli [Devamı...]
Sanayi Suyunun Kaçak Olarak Satılması, delin davalı tarafından ödenmediğini öne sürmüştür. Mahkemece, dava konusu olayla ilgili olarak davacının yetkisinin bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar [Devamı...]
Bağımsız Bölümde Oturanların Komşularını Rahatsız Etmesi Ya da Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi Tahliye Nedeni Değildir, nda o kişinin ya da kişilerin bağımsız bölümden tahliyesini değil, Kat Mülkiyeti Kanunu md. 33/son’daki yaptırımın uygulanması gerekir. Tahliye hususu aynı Yasanın 24. [Devamı...]
Mal Ayrılığı Rejiminin Geçerli Olduğu Dönemde Taşınmaz Alırken Eşe Yapılmış Olan Katkı "Elden Bağış" Niteliğindedir, karşılıksız kazanma yoluyla gelen bu para, onun kişisel malı olmuştur. Davalıya ait pay “bağış” yoluyla gelen bu para ile alındığına ve davalının kişisel malı olduğuna göre, davalı [Devamı...]
Verilen Onayın Geri Alınması TMK md. 2'ye Aykırıdır, a açmaları dürüstlük kuralıyla bağdaşmaz (18. HD. 15.6.2010, 1416/9003). [Devamı...]
Bonoda Bedelsizlik İddiasının İspatı, [Devamı...]
Manevi Tazminat, a açıklandığı üzere, ne bir ceza ne de gerçek anlamda bir tazminattır. Zarar uğrayanın manevi ıstırabını bir nebze dindiren, ruhsal tahribatını onaran bir araçtır. Manevi [Devamı...]
Haksız Fiilde Failin Temerrüdü ve Faizden Sorumluluğu, inden itibaren zararın tamamı için temerrüde düşmüş sayılır. Dolayısıyla, zarar gören, gerek kısmi davaya, gerekse sonradan açtığı ek davaya veya ıslaha konu ettiği [Devamı...]
Boşanma Davasında Ziynetlerin İstenmesi, ahsilini de istediğine göre, hüküm altına alınan ziynetlerin cins, gram ve ayarları gösterilmeden toplamının değerine göre hükmedilmesi doğru değildir (2. HD. [Devamı...]
Boşanma Davasında Çalışmaya İzin Verilmemesinden Kaynaklanan Kazanç Kaybının İstenmesi, asının izin vermediğini öne sürerek, bu yüzden yoksun kaldığı kazanç kaybına karşılık maddi tazminat istemiştir. Bu talep TMK’nun 174/1 kapsamında boşanmanın eki [Devamı...]
KAZANILMIŞ HAK, nmazdaki yapıların kaba inşaatının tamamlandığı, idare mahkemesince dava konusu yapı ruhsatlarıyla tespit edilen kısım haricinde yeni yapılaşma hakkı verilmediği, bu nedenle ruhsatların kazanılmış [Devamı...]
İŞLEMİ KURAN İDARE ONU GERİ ALABİLİR, ">Fazla çalışma ücretlerinden kesilen gelir vergisinin iadesi istemiyle yapılan başvurunun Defterdarlık tarafından kabul edilerek yapılan kesintilerin davacıya ödendiği, sonrasında [Devamı...]
İDARE MAHKEMESİNDE DAVA AÇMA SÜRESİ, ">Anayasanın 125’inci ve 1602 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesinde, dava açma süresinin her çeşit işlemlerde yazılı bildirim tarihini izleyen günden itibaren [Devamı...]
Karayolları Trafik Kanunundan Doğan Hukuk Davalarında Görevli Ve Yetkili Mahkeme, e yayımlanan değişiklikle bu kanunun uygulanmasından doğan hukuk davalarında görevli ve yetkili mahkemeler yeniden belirlendi: "İşleteni veya sahibi Devlet ve diğer kamu kuruluşları [Devamı...]
Alkollü Araç Kullanmak, ol açmaz. Mahkemece nöroloji uzmanı, hukukçu ve trafik konusunda uzman bilirkişilerden oluşan kurul aracılığıyla; olayın salt alkolün etkisiyle gerçekleşip [Devamı...]
Bonoda Zamanaşımı, re üç yıllık zamanaşımı süresine tabi iseler de; söz konusu bonolar taraflar arasındaki temel borç ilişkisi yönünden yazılı delil başlangıcı olarak kabul [Devamı...]
Üye Kooperatifle İlişkisini Kesince Üyelik Sıfatı Sona Erer, üğünü yerine getirmeyen ve ilişkisini kesen davacının kooperatif ortağı olduğunun tespiti için açmış olduğu davanın MK’nın 2. Maddesi uyarınca kabul edilemeyeceği, [Devamı...]
Estetik Ameliyatı Yapılmasına İlişkin Sözleşme, öne sürerek maddi ve manevi tazminat istemiştir. Dosya kapsamından estetik ameliyat konusunda tarafların sözleştikleri anlaşılmaktadır. Tarafların sözleşme yapmaktaki asıl [Devamı...]
Müstehcen Görüntü Bulundurma, ideo görüntüleri olduğu, bir kısmının ise hayvanlarla insanların cinsel ilişkilerinin görüntülerini içerdiği, çocukların kullandığı müstehcen [Devamı...]
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi-Yolsuz Tescil, nde olup, bu yolla oluşan tapu kayıtları gerçek mülkiyet durumunu oluşturmaz. Yüklenici edimini ifa ettiği oranda şahsi hak elde edebilir ve elde ettiği hakkını [Devamı...]
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi-Alacağın Temliki-İtiraz ve Defiler, ly: Calibri; mso-fareast-language: TR; mso-ansi-language: TR; mso-bidi-language: AR-SA">Yüklenici arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesine göre kazandığı şahsi hakkını [Devamı...]
Temyiz Harcının Yatırılamaması-adil Yargılanma Hakkı, kça yüksek miktarda olan karar ve temyiz harcının yatırılmasının istenmesi ve verilen sürede yatırılmaması üzerine kanun yoluna başvuru hakkının ortadan [Devamı...]
Harici Satış Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil, kümleri uyarınca isteyebilirler. Taşınmazın güncel karşılığı talep edilmez ise de, harici satış nedeniyle ödenen bedelin uyarlama kuralları gereğince hesaplanması ve sonucuna göre [Devamı...]
Tespit Davasında Hukuksal Yarar Koşulu, rdan söz edebilmek için; bir hakkın veya hukuki durumun mevcut ve yakın bir tehlike ile tehdit edilmiş olması, bu tehdidin zarar doğurabilecek nitelikte olması, tespit [Devamı...]
Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Tahliye, iş olmasının verilen süreden sonra olup akde aykırı davranışı ortadan kaldırmayacağı gözetilmelidir. Öte yandan kiralanan kiralanma amacı dışında kullanılmaya da devam etmekte olup, [Devamı...]
İştirak Nafakası, ;ocuğa bakıyorsa, çocuğa bakan taraf velayetin nezi davasını açmadan doğrudan iştirak nafakası talebinde bulunabilir (3. HD. 11.10.2010, 14433/16126). [Devamı...]
Boşanmada Manevi Tazminat, zere boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden olmalıdır. Boşanma sebebi olarak gösterilmemiş, ancak boşanmanın kesinleşmesine kadar gerçekleşmiş sadakat [Devamı...]
CEMAAT VAKIFLARININ GAYRİMENKUL EDİNME HAKKI:, ip gerçek ve tüzel kişiler sahip olabilirler. Fransız ... Rahipleri adlı topluluk adına tapuya kayıtlıyken, açılan dava sonucu tüzel kişiliği bulunmayan ve ne Türkiye [Devamı...]
AİHM'NCE HÜKMEDİLEN TAZMİNATIN HAZİNECE ÖDENMESİ:, ersonele rücu mekanizması işletilmediği için dava yoluna başvurulduğunu, sorumlulara rücu etme konusunda idarenin takdir yetkisi bulunmadığını; maddi mağduriyetleri ödenen [Devamı...]
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NİN KESİNLEŞMİŞ HAK İHLALİ KARARLARI:, üler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmuşlardır. Anılan mahkeme, hükümlülerin yargılandığı Devlet Güvenlik Mahkemeleri'nin bağımsız ve tarafsız olmaması, savunma [Devamı...]
AVRUPA SOSYAL ŞARTI:, uml;venlik sisteminden yararlanarak böyle bir imkan sağlayamayan herkese yeterli yardımı sağlamayı ve hastalık halinde bu kişinin şartlarının gerektirdiği bakımı sağlamayı akit taraflar [Devamı...]
AHİM ÖNÜNDE YAPILAN SULH ANLAŞMASI İİK'NIN BELİRTTİĞİ ANLAMDA İLAM SAYILMAZ:, ilişkin kararına dayanarak Dışişleri Bakanlığı aleyhine ilamlı icra takibine geçmiş, takibe mercii nezdinde borçlu vekilince şikayet edilmiştir. İlamlı icra yoluna başvuru için [Devamı...]
AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNE AYKIRILIK:, lgili davalarda, davanın taraflarının herbirinin; diğer taraf karşısında kendisini önemli ölçüde dezavantajlı konumda bırakmayacak şartlarda iddia ve savunmalarını mahkemeye [Devamı...]
TERCÜMANLIK ÜCRETİ SANIĞA YÜKLETİLEMEZ:, nığa sağlanan tercüman için ödenecek ücretin mahkumiyet halinde dahi sanığa yükletilemez (7. CD. 24.6.2003, 2478/5303). [Devamı...]
ADİL YARGILANMA HAKKINA AYKIRILIK, azlığın, taraflar arasında fark gözetmeksizin iddia ve savunmaların eşit ve karşılıklı yapıldığı dürüst bir yargılamadır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi uluslararası insan [Devamı...]
DİL BİLMEYEN SANIĞIN ÜCRETSİZ OLARAK ÇEVİRMENDEN YARARLANMA HAKKI, yardımından ücretsiz olarak yararlanmak hakkına sahiptir" hükmüne aykırı olarak mahkemece mahkum olan dil bilmeyen sanıktan çevirmenlik ücretinin alınmasına karar [Devamı...]
AHİM'in KESİNLEŞEN KARARI, in kararına ilişkin AHİM 2. Dairesinin kesinleşen kararı nedeniyle 2577 sayılı Yasa'nın 53/1-ı maddesi uyarınca yargılamanın yenilenmesi isteminin kabulü ile dava konusu işlemin iptali gerekir [Devamı...]

HIZLI ERİŞİM

Seçilmiş Mevzuat Seçilmiş Yazı ve Yargı Kararları Dilekçeler Sözleşmeler İhtarnameler İnşaat-İmar Sözlüğü İnsan Hakları Belgeleri İnsan Hakları Kararları Bilirkişi Raporları Yasal Faiz Hesabı Hukukumuzda Parasal Sınırlar Avukatlık Asgari Ücret Tablosu Önemli Yasal Süreler

KÜMELER

AYIN KONUSU YÖNETSEL YARGI YARGI DÜNYASI ANAYASA VE ANAYASA MAHKEMESİ MAKALELER AVUKATIN GÜNCELİ TBB DİSİPLİN KARARLARI FORUM PRATİK BİLGİLER RESİM VE KARİKATÜR ÖZLÜ SÖZLER ATATÜRK VE CUMHURİYET BAĞLANTILAR

HAVA TAHMİNİ

5 Günlük Hava Tahmini (İstanbul) 5 günlük hava tahmini
5 Günlük Hava Tahmini (Ankara) 5 günlük hava tahmini
5 Günlük Hava Tahmini (İzmir) 5 günlük hava tahmini Kaynak http://www.dmi.gov.tr