İMAR PLANININ İPTALİNE İLİŞKİN DAVA DİLEKÇESİ
İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA-1
 
-Yürütmeyi Durdurma İstekidir-
 
DAVACI                          :
DAVALI                                   :
DAVANIN KONUSU            : İDARİ İŞLEMİN İPTALİ                                          
                                        (1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR LANLARININ İPTALİ)   
İPTALİ İSTENEN İDARİ İŞLEM:
TEBLİĞ TARİHİ                                   
 
İPTAL İSTEMİNİN AÇIKLAMASI VE GEREKÇESİ
1.      Kocaeli İli, Gebze Belediyesi, Tavşanlı Köyü, Kadıyeri Mevkiinde bulunan ve tapunun 24/1 pafta 2214, 2215, 2216, 2218, 2219, 2220, 2221 sayılarında kayıtlı olan parsellerin sahibiyim (EK-1-TAPU KAYITLARI ve ÇAPLAR).
2.     Gebze Belediyesinin GK 53 Bölge G22B20C3A pafta adı altında yapmış olduğu 1/1000 ölçekli imar planını askıdayken rastlantı sonucu öğrendim. 5 Nisan 2011 tarih 6850 kayıt nolu dilekçe ile Gebze Belediyesine askı süresi içinde itiraz ettim (EK-2-BELGE).
3.      1/1000 ölçekli imar planının dayanağının 1/5000 ölçekli plan olduğunu öğrendiğim için, 1/5000 ölçekli planı yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesine de 16Haziran 2011 tarih 11155 kayıt nolu dilekçe ile yine aynı nedenlerle itiraz ettim(EK-3-BELGE)
4.      Gebze Belediyesine ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesine yapılan itirazlara olumlu veya olumsuz bir cevap verilmemiştir. Cevap verilmemiş olması talebin reddi olduğu düşüncesiyle zımnen verilen bu ret kararının iptali için işbu davayı açmak zorunlu olmuştur.
5.     İmar Planı ve Değişiklikleri Eşitlik, Kamu Yararı, Şehircilik ve Plan Gereklerini Gözetmemiştir. Şöyle ki:
A.     Söz konusu planın parsellerimi ilgilendiren kısmından 20 mt.lik yolun planlanan şekliyle geçirilmesi suretiyle parsellerime büyük kayıplar verdirilmektedir(EK-4-PLAN).
B.      Plan yüzünden bana bırakılan alanların sanayi parseli olma niteliği kalmamıştır(EK-5-PLAN ve FOTOĞRAF).
C.      Nitekim mevcut askıdaki planlanan haliyle bana kalan parsellerde arka 10 mt.lik yoldan 7 metre 20 mt.lik yoldan 5 mt. çekildikten sonra imara uygun projelendirilecek bir binanın sanayi bölgesi içinde ekonomik ve işlevsel açıdan uygulanabilirliği yoktur (EK-6-PLAN).
D.     Askıya çıkmış planın uygulanması halinde bana bırakılan alanlardaki bina inşaat alanıyla halen yürürlükte olan imar durumuna göre projelendirilecek inşaat alanının ekonomik ve işlevsel değeri kıyaslanamaz (EK-7-PLAN).
E.      Belediye makamlarının parsellerimden yolun geçtiği alanlardaki kayıpların düzenleme ortaklık payından karşılanacağı vaadi mağduriyetimi gidermemektedir. Nitekim yolun geçtiği yerlerdeki kayıpların D.O.P.dan karşılanacağı vaadi bir bütün olan parsellerimi ikiye bölmekte, yan yana olan parsellerimin bütünlüğünü bozmakta, bana imar ve arsa değeri yönünden değeri düşürülmüş, inşaat yapılabilirliği ve işlevselliği olmayacak alanların kalmasına sebebiyet vermektedir. Bu plan dört köşe olan parsellerimi parsel olma niteliği olmayan bir forma sokmuştur. Durumun bilirkişi raporları ile tespit edilmesini, delil olabilecekken elde olmayan nedenlerle sağlanamayan ancak yargı yeri aracılığıyla elde edilip dosyaya getirtilebilecek belgelerin ilgili yerlerden istenilmesini, haklılığımın araştırılmasını, askıya çıkmış 1/1000 ölçekli imar planının ve 1/1000 ölçekli plandan öğrenme üzerine dayanağı olan 1/5000 ölçekli planın iptal edilmesini yürütmenin durdurulmasını talep etmekteyim.
F.       Askıya çıkarılmış imar planındaki 20 mt.lik yolun bu şekilde planlanması kesinlikle kabul edilemez. Nitekim söz konusu yerde 20 mt.lik yol başlangıcından itibaren belli bir aksta ilerlerken parsellerimin başladığı 2221 nolu parselden itibaren kırılarak aşağıya kaydırılmış 1338 nolu tarla vasfındaki parsele, arazi büyüklüğüne göre şuyulandırması yapılmadığı halde çok az kayıp verdirilerek menfaat sağlanmıştır(EK-8-PLAN).
G.     Ayrıca 20 mt.lik yolun başlangıcında karşılığı olan yol 15 mt.olarak planlanırken burada yol 20 mt.ye çıkarılmıştır(EK-9-PLAN).
H.     Söz konusu yerde yolun 20 mt. olarak planlanmasını gerektirecek kamu yararı bulunmamaktadır. Halihazırda planlanan yerde yoğunluğu olan bir trafik mevcut değildir (EK-10-FOTOĞRAF).
İ.        Bu nedenle henüz işleyen bir trafik ve yol olmayan bir yerde 20 mt.lik yol planlanmasını anlamakta güçlük çekiyorum. Gebze ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ilgili makamlarına bu yolun 15 mt. olarak planlanmasını daha önce öneri olarak sunmama rağmen kendilerinden olumlu bir karşılık alamadım (EK-11-ÖNERİLEN PLAN). Durumun bilirkişi raporları ile tespit edilmesini,delil olabilecek iken elde olmayan nedenlerle sağlanamayan ancak yargı yeri aracılığıyla elde edilip dosyaya getirtilebilecek belgelerin ilgili yerlerden istenilmesini,haklılığımın araştırılmasını, askıya çıkmış 1/1000 ölçekli imar planındaki 20 mt.lik yolun ve 1/1000 ölçekli plandan öğrenme üzerine dayanağı olan 1/5000 ölçekli plandaki 20 mt.lik yolun iptal edilmesini yürütmenin durdurulmasını talep etmekteyim.
J.        Mülkiyeti kendime ait olan parsellerimin 1/1000 ölçekte 27 Eylül 1993 gün ve 519/946 sayılı İl İdare Kurulu kararı ile Küçük Sanayi Amaçlı Mevzii İmar Planı onanmış, 6 mt.lik yolun 2 şer metre daha verilerek 10 mt.ye çıkarıldığı,parselasyonu ve şuyulandırması yapılmış olduğu halde(EK-12-BELGE), bu planda parsellerimden 20 mt.lik yolu bu şekilde geçirmek suretiyle büyük kayıplar verdirilmektedir. Oysaki aynı planda henüz şuyulandırması yapılmamış yolu olmayan komşu 1338 nolu tarla vasfındaki parsele 20 mt.lik yol kazandırıldığı halde ,bu yolun geçişi için benim yolu olan arsalarımdan fedakarlık göstermem beklenmektedir. 1338 nolu parsel arazi büyüklüğüne göre çok az kayıplarla 20 mt.lik yola kavuşmuştur(EK-8-PLAN).
K.      Gebze ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin bu konu ile ilgili yetkili makamlarına 20 mt.lik yolun öneri planındaki gibi planlanabileceğini göstermeme rağmen şu ana kadar henüz bir sonuç alınamamıştır(EK-13-ÖNERİLEN PLAN).
L.       Plana askı süresinde itiraz ettiğim tarihlerde 1338 nolu parselde inşaat faaliyetlerine başlanıldığı tespit edilmiştir. Arazide yapılan tespitler sonucu 1338 nolu parselde tüm arazinin harfiyat edildiği 3 mt. ve üzerinde istinat duvarı ile arazinin çevrildiği 5 Nisan 2011 tarihindeki fotoğraflarla belgelenmiştir(EK-14-FOTOĞRAF).
M. Yapılan tüm harfiyat ve inşaat işlerinin ruhsata tabi olması gerekirken Gebze Belediyesinden herhangi bir ruhsat alınmadığı yerinde tespit edilmiştir. Gebze Belediyesine 05 Nisan 2011 tarih ve 6845 sayılı kaçak yapı şikâyeti konulu dilekçe ile 1338 nolu parsel  malikleri ihbar edilmiştir(EK-15-BELGE).
N.     Gebze Belediyesinin M.41.3.GEB.0.13.01.00/1299-4644 sayılı cevabi resmi yazısında şikayete konu istinat duvarının Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından ileride yıkılarak kaldırılacağı tarafımıza bildirilmiştir(EK-16-BELGE).
O.     Gebze Belediyesi hudutları içerisinde yer alan, yetki ve sorumluluğun Gebze Belediyesinde olduğu bölgede imar kanunlarına aykırı gayri nizami bir uygulamaya, belediyenin yetkili makamlarının göz yumarak inşaatın devam etmesini sağlamalarını anlamam mümkün değildir.
P.     Bununla da yetinmeyip SEDAŞ’a ait elektrik direğinin yerini değiştirip, mülkiyeti halen kendime ait olan arsalarım üzerinden havadan elektrik hattı çekerek kendine elektrik temin etmiştir(EK-18-FOTOĞRAF).
Q.     İlginçtir ki arsalarım üzerinden havadan geçen bu elektrik hattının güzergahı askıya çıkmış 1/1000 ölçekli imar planında yol olarak gözükmektedir(EK -19-PLAN).
S.      Netice itibarı ile 1338 nolu parselde (...)  yetkililerinin imar kanunlarına ve fenni mevzuata aykırı gayri nizami inşaat faaliyetlerine, Gebze Belediyesinin yetkili makamlarından sözlü izinler verildiği,göz yumulduğu çok açık ortadadır. (...) yetkililerinin bütün bu olanlardan sonra Gebze Belediyesindeki etkinliklerini kullanarak, 1/1000 ölçekli imar planının yapımı sırasında kendi lehlerine menfaat sağladıklarına şüphem bulunmaktadır.Nitekim 1338 nolu yolu olmayan tarla vasfındaki parsel (10 dönümü aşkın) bu planda 20 mt.lik yola kavuşturulmakta,şahsıma ait parselasyonu,imar planı, şuyulandırması yapılmış yolu olan parsellerime, 20 mt.lik yolun aksı değiştirilip kaydırılmak suretiyle büyük kayıplar verdirilmektedir.Mahkemenizin tayin edeceği bilirkişilerden 1338,1339 ve şahsıma ait parsellerde arazi büyüklüklerine göre verilen kayıplarda eşitlik ilkesine uygun davranılıp davranılmadığının araştırılmasını, delil olabilecek iken elde olmayan nedenlerle sağlanamayan ancak yargı yeri aracılığıyla elde edilip dosyaya getirtilebilecek belgelerin ilgili yerlerden istenilmesini,haklılığımın nedenli doğru olduğunun ortaya konulmasını istemekteyim. Nitekim 1339 nolu parselde de büyük bir alan otopark olarak planlanmıştır. Bu parselin kayıpları da 1338 nolu parsele göre çok fazla olmuştur. Plan yapımı sırasında eşitlik ilkesine göre hareket edilmediği çok açıktır.
T.      Gebze Belediyesinde GK53 Bölge 1/1000 ölçekli imar planı yapımı sırasında plana bölgedeki bazı yer sahiplerinin kendi lehlerinde müdahalelerde bulunduğu hakkındaki şüphelerim beni bu konuda araştırma yapmaya sevketmiştir. Yaptığım araştırmalar sonucu plan yapımını, başlangıçta bölgedeki bazı girişimcilerin bir araya gelmek suretiyle, plan yapım masraflarını üstlenerek başlattığı duyumları alınmıştır. Böyle bir durumda plana etkisi olan kişilerin kendi arazilerini korumak amacıyla her türlü girişimde bulanabileceği ortadadır. Bu konuda Gebze’de faaliyet gösteren Şehir Plancısı Bahadır Yusuf Azizoğlu’nun T.M.M.O.B. Şehir Plancıları odasına ve Gebze Belediyesine yazmış olduğu uyarılar(EK-22-BELGE) doğrultusunda Gebze Belediyesinin planlanan bölgedeki yer sahiplerinin çoğunluğunun muvafakatinin olmadığını görerek,daha önceden bölgedeki birkaç girişimcinin hazırlattığı planları kendi yapmış gibi gösterdiği ve onayladığı hakkında duyumlar almaktayım. Gebze Belediyesinin planlanacak daha öncelikli yerler dururken buraya neden özel bir ilgi gösterdiği ve plan yaptığını merak etmekteyim. Bu bahsetmiş olduğumuz konuların bilirkişi marifetiyle araştırılmasını, delil olabilecek iken elde olmayan nedenlerle sağlanamayan ancak yargı yeri aracılığıyla elde edilip dosyaya getirtilebilecek belgelerin ilgili yerlerden istenilmesini, 1/1000 ölçekli imar planında kişilere özel, kayırmacı plan kararları alınıp alınmadığının araştırılmasını talep etmekteyim.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan gerekçe, düşünceler ve resen mahkemece tespit edilecek sair iptal nedenleri ile;
1.      1/1000 ve 1/5000 imar planı uygulamasının yürürlüğünün durdurulmasını,
2.      Eşitlik ve Kamu Yararı İlkelerini İhlal Etmesi, Şehircilik ve Plan Gereklerini Gözetmemesi, Hukuka Açıkça Aykırı Olması, Mülkiyet Hakkımı Adaletsiz Biçimde Ortadan Kaldırması Nedeniyle, Gebze Belediyesi tarafından GK53 Bölge G22B20C3A pafta adı altında yapılmış olan 1/1000 ölçekli imar planının ve değişikliklerinin iptal edilmesini, ayrıca bu plandan öğrenme üzerine dayanağı olan ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 1/5000 ölçekli planın da iptal edilmesini,
3.      İlişikteki delillerimin kabulünü,
4.      Keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasını,
5.      Yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesini,
Arz ederim. 30.7.2011
      DAVACI
DİLEKÇENİN EKLERİ   
Ek-1: Tapu kayıtları (kağıtları) ve çap
Ek-2: 1/1000 ölçekli imar planına askıda iken yapılan itiraz
Ek-3: 1/5000 ölçekli imar planına yaptığım itiraz ve düzeltme talebi
Ek-4: Plan örneği
Ek-5: Plan örneği ve fotoğraf
Ek-6: Plan örneği
Ek-7: Plan örneği
Ek-8: Plan örneği
Ek-9: Plan örneği
Ek-10: Yol fotoğrafı
Ek-11:Önerilen Plan
Ek-12: Belge
Ek-13: Önerilen plan
Ek-14: Fotoğraf
Ek: 15: Belge
Ek-16: Belge
Ek-17: Fotoğraf
Ek-18: Fotoğraf
Ek-19: Plan örneği
Ek-20: Belge
Ek-21: Belge
Ek-22: Belge
 

KİTAP

Av. İlker Hasan Duman
Açıklamalı-İçtihatlı
İNŞAAT HUKUKU
8. Baskı
Seçkin Yayıncılık, Mayıs 2016

YARGI HABERLERİ

İMAR PLANLARINDA HİYERARŞİK İLİŞKİ, de, nazım imar planı; varsa bölge veya çevre düzeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine, yine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen ve arazi [Devamı...]
İMAR PLANLARININ İPTALİ DAVASINDA DAVA AÇMA SÜRESİ, lanı gereken düzenleyici işlemlerde dava süresinin ilan tarihini izleyen günden itibaren başlayacağı, ancak bu işlemlerin uygulanması üzerine ilgililerin düzenleyici işlem [Devamı...]
UZLAŞMA TUTANAĞININ İPTALİ, dur. Bu işlem ise idarenin kendi iç bünyesinde yaptığı kişinin hukuki durumunda bir değişiklik meydana getirmeyen kesin ve yürütülebilir olmayan işlemdir. Kamulaştırma [Devamı...]
TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARI, rların ise İcra ve İflas Kanununun “ilamların yerine getirilmesi” hakkındaki hükümlere göre yerine getirileceği, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararlarına karşı [Devamı...]
Kooperatif Ortağı, Ödemiş Olduğu Aidatın Ayrıldığı Yıl Bilançosuna Göre Hesaplanacak Masraf Hissesi Düştükten Sonra Bakiyesini Talep Edebilir;, n ayrılan ortak, ödemiş olduğu aidatın tamamını değil, ayrıldığı yıl bilançosuna göre hesaplanacak olan masraf hissesi düşüldükten sonra bakiyesinin iadesini talep [Devamı...]
Likit Sayılması Gereken Kooperatif Aidat Alacağı Hakkında İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesi Gerekir;, ooperatife ait üye kayıt defterinde davacının ödediği meblağlar açıkça yazılmıştır. Davalı kooperatif sadece alacağın muaccel hale gelmediğini savunmuştur. Bu durum [Devamı...]
Kooperatif Eski Yöneticilerinin Kooperatifi Zarara Uğrattığı İddiasına Dayalı Tazminat Davası;, rulun bu yönde karar alması ve davanın denetçiler tarafından açılmasına bağlıdır. Fakat anılan yönteme uyulmaması durumunda davacı tarafa süre verilerek açılan [Devamı...]
Yönetim Kurulu Ve Tasfiye Kurulunun Yetkileri;, ooperatifler Kanunu'nun 55/1. maddesi aidat toplama görevinin yönetim kuruluna ait olduğunu, kooperatif ana sözleşmesinin 44/10. maddesi ise kooperatif adına dava açma ve [Devamı...]
İmar Kısıtlamalarından Doğan Davalar, [Devamı...]
Avukatın Dürüstlük Kuralına Aykırı Davranışı;, kilde fazladan avukatlık ücreti isteyemez (8. HD. 9.3.2015, 5221/5534).  [Devamı...]
Tespite İlişkin Kararlar İcraya Konulamaz;, lir (8. HD. 8.9.2014, 23863/14838).  [Devamı...]
Acele Kamulaştırmada Acelelik Halinin Değerlendirilmesi, ele kamulaştırılacak taşınmazlar açıklıkla gösterilmek suretiyle acele kamulaştırmanın kapsamı ve çerçevesinin belirlenmesi, acelelik halinin dışındaki durumlar için [Devamı...]
Katkı Payı Davasında Zamanaşımı, t olaya yeni Medeni Kanunda yer alan zamanaşımı kuralları uygulanmaksızın mal rejimi ve Borçlar Kanunu’nun genel hükümleri dikkate alınarak çözüm [Devamı...]
Vadeden Sonra Ciro Alacağın Temlikidir, (12. HD. 19.1.2010, 19566/934). [Devamı...]
Bonoda Zamanaşımı, ; yıldır (12. HD. 17.3.2009, 25557/5658). [Devamı...]
Sözleşmeye Aykırılıktan Kiracının Tahliyesi, lığın giderilmesinin istenmesi gerekir. Kiralanan yerin açık şekilde fena kullanılması durumunda ihtar gönderilmesine gerek yoktur (6. HD. 2.11.2010, 7891/11974). [Devamı...]
Kararın Yalnız Boşanma Hükmünün Kesinleşmiş Olması, uml;re, nafaka ve tazminat alacağı kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın takibe konulabilir hale gelmiştir (HGK. 22.10.2002, 656/638). [Devamı...]
Kiralanan Yerin Boşaltıldığının İspatı ve Geriye Kalan Ayların Kirasında Kiracının Sorumluluğu, nundan önce boşaltan kiracı geri kalan sürenin kira parsından sorumlu olur. Ancak kiralayan da zararın artmaması ve taşınmazı aynı koşullarda başkasına kiralamak için gerekli [Devamı...]
Sanayi Suyunun Kaçak Olarak Satılması, delin davalı tarafından ödenmediğini öne sürmüştür. Mahkemece, dava konusu olayla ilgili olarak davacının yetkisinin bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar [Devamı...]
Bağımsız Bölümde Oturanların Komşularını Rahatsız Etmesi Ya da Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi Tahliye Nedeni Değildir, nda o kişinin ya da kişilerin bağımsız bölümden tahliyesini değil, Kat Mülkiyeti Kanunu md. 33/son’daki yaptırımın uygulanması gerekir. Tahliye hususu aynı Yasanın 24. [Devamı...]
Mal Ayrılığı Rejiminin Geçerli Olduğu Dönemde Taşınmaz Alırken Eşe Yapılmış Olan Katkı "Elden Bağış" Niteliğindedir, karşılıksız kazanma yoluyla gelen bu para, onun kişisel malı olmuştur. Davalıya ait pay “bağış” yoluyla gelen bu para ile alındığına ve davalının kişisel malı olduğuna göre, davalı [Devamı...]
Verilen Onayın Geri Alınması TMK md. 2'ye Aykırıdır, a açmaları dürüstlük kuralıyla bağdaşmaz (18. HD. 15.6.2010, 1416/9003). [Devamı...]
Bonoda Bedelsizlik İddiasının İspatı, [Devamı...]
Manevi Tazminat, a açıklandığı üzere, ne bir ceza ne de gerçek anlamda bir tazminattır. Zarar uğrayanın manevi ıstırabını bir nebze dindiren, ruhsal tahribatını onaran bir araçtır. Manevi [Devamı...]
Haksız Fiilde Failin Temerrüdü ve Faizden Sorumluluğu, inden itibaren zararın tamamı için temerrüde düşmüş sayılır. Dolayısıyla, zarar gören, gerek kısmi davaya, gerekse sonradan açtığı ek davaya veya ıslaha konu ettiği [Devamı...]
Boşanma Davasında Ziynetlerin İstenmesi, ahsilini de istediğine göre, hüküm altına alınan ziynetlerin cins, gram ve ayarları gösterilmeden toplamının değerine göre hükmedilmesi doğru değildir (2. HD. [Devamı...]
Boşanma Davasında Çalışmaya İzin Verilmemesinden Kaynaklanan Kazanç Kaybının İstenmesi, asının izin vermediğini öne sürerek, bu yüzden yoksun kaldığı kazanç kaybına karşılık maddi tazminat istemiştir. Bu talep TMK’nun 174/1 kapsamında boşanmanın eki [Devamı...]
KAZANILMIŞ HAK, nmazdaki yapıların kaba inşaatının tamamlandığı, idare mahkemesince dava konusu yapı ruhsatlarıyla tespit edilen kısım haricinde yeni yapılaşma hakkı verilmediği, bu nedenle ruhsatların kazanılmış [Devamı...]
İŞLEMİ KURAN İDARE ONU GERİ ALABİLİR, ">Fazla çalışma ücretlerinden kesilen gelir vergisinin iadesi istemiyle yapılan başvurunun Defterdarlık tarafından kabul edilerek yapılan kesintilerin davacıya ödendiği, sonrasında [Devamı...]
İDARE MAHKEMESİNDE DAVA AÇMA SÜRESİ, ">Anayasanın 125’inci ve 1602 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesinde, dava açma süresinin her çeşit işlemlerde yazılı bildirim tarihini izleyen günden itibaren [Devamı...]
Karayolları Trafik Kanunundan Doğan Hukuk Davalarında Görevli Ve Yetkili Mahkeme, e yayımlanan değişiklikle bu kanunun uygulanmasından doğan hukuk davalarında görevli ve yetkili mahkemeler yeniden belirlendi: "İşleteni veya sahibi Devlet ve diğer kamu kuruluşları [Devamı...]
Alkollü Araç Kullanmak, ol açmaz. Mahkemece nöroloji uzmanı, hukukçu ve trafik konusunda uzman bilirkişilerden oluşan kurul aracılığıyla; olayın salt alkolün etkisiyle gerçekleşip [Devamı...]
Bonoda Zamanaşımı, re üç yıllık zamanaşımı süresine tabi iseler de; söz konusu bonolar taraflar arasındaki temel borç ilişkisi yönünden yazılı delil başlangıcı olarak kabul [Devamı...]
Üye Kooperatifle İlişkisini Kesince Üyelik Sıfatı Sona Erer, üğünü yerine getirmeyen ve ilişkisini kesen davacının kooperatif ortağı olduğunun tespiti için açmış olduğu davanın MK’nın 2. Maddesi uyarınca kabul edilemeyeceği, [Devamı...]
Estetik Ameliyatı Yapılmasına İlişkin Sözleşme, öne sürerek maddi ve manevi tazminat istemiştir. Dosya kapsamından estetik ameliyat konusunda tarafların sözleştikleri anlaşılmaktadır. Tarafların sözleşme yapmaktaki asıl [Devamı...]
Müstehcen Görüntü Bulundurma, ideo görüntüleri olduğu, bir kısmının ise hayvanlarla insanların cinsel ilişkilerinin görüntülerini içerdiği, çocukların kullandığı müstehcen [Devamı...]
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi-Yolsuz Tescil, nde olup, bu yolla oluşan tapu kayıtları gerçek mülkiyet durumunu oluşturmaz. Yüklenici edimini ifa ettiği oranda şahsi hak elde edebilir ve elde ettiği hakkını [Devamı...]
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi-Alacağın Temliki-İtiraz ve Defiler, ly: Calibri; mso-fareast-language: TR; mso-ansi-language: TR; mso-bidi-language: AR-SA">Yüklenici arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesine göre kazandığı şahsi hakkını [Devamı...]
Temyiz Harcının Yatırılamaması-adil Yargılanma Hakkı, kça yüksek miktarda olan karar ve temyiz harcının yatırılmasının istenmesi ve verilen sürede yatırılmaması üzerine kanun yoluna başvuru hakkının ortadan [Devamı...]
Harici Satış Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil, kümleri uyarınca isteyebilirler. Taşınmazın güncel karşılığı talep edilmez ise de, harici satış nedeniyle ödenen bedelin uyarlama kuralları gereğince hesaplanması ve sonucuna göre [Devamı...]
Tespit Davasında Hukuksal Yarar Koşulu, rdan söz edebilmek için; bir hakkın veya hukuki durumun mevcut ve yakın bir tehlike ile tehdit edilmiş olması, bu tehdidin zarar doğurabilecek nitelikte olması, tespit [Devamı...]
Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Tahliye, iş olmasının verilen süreden sonra olup akde aykırı davranışı ortadan kaldırmayacağı gözetilmelidir. Öte yandan kiralanan kiralanma amacı dışında kullanılmaya da devam etmekte olup, [Devamı...]
İştirak Nafakası, ;ocuğa bakıyorsa, çocuğa bakan taraf velayetin nezi davasını açmadan doğrudan iştirak nafakası talebinde bulunabilir (3. HD. 11.10.2010, 14433/16126). [Devamı...]
Boşanmada Manevi Tazminat, zere boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden olmalıdır. Boşanma sebebi olarak gösterilmemiş, ancak boşanmanın kesinleşmesine kadar gerçekleşmiş sadakat [Devamı...]
CEMAAT VAKIFLARININ GAYRİMENKUL EDİNME HAKKI:, ip gerçek ve tüzel kişiler sahip olabilirler. Fransız ... Rahipleri adlı topluluk adına tapuya kayıtlıyken, açılan dava sonucu tüzel kişiliği bulunmayan ve ne Türkiye [Devamı...]
AİHM'NCE HÜKMEDİLEN TAZMİNATIN HAZİNECE ÖDENMESİ:, ersonele rücu mekanizması işletilmediği için dava yoluna başvurulduğunu, sorumlulara rücu etme konusunda idarenin takdir yetkisi bulunmadığını; maddi mağduriyetleri ödenen [Devamı...]
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NİN KESİNLEŞMİŞ HAK İHLALİ KARARLARI:, üler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmuşlardır. Anılan mahkeme, hükümlülerin yargılandığı Devlet Güvenlik Mahkemeleri'nin bağımsız ve tarafsız olmaması, savunma [Devamı...]
AVRUPA SOSYAL ŞARTI:, uml;venlik sisteminden yararlanarak böyle bir imkan sağlayamayan herkese yeterli yardımı sağlamayı ve hastalık halinde bu kişinin şartlarının gerektirdiği bakımı sağlamayı akit taraflar [Devamı...]
AHİM ÖNÜNDE YAPILAN SULH ANLAŞMASI İİK'NIN BELİRTTİĞİ ANLAMDA İLAM SAYILMAZ:, ilişkin kararına dayanarak Dışişleri Bakanlığı aleyhine ilamlı icra takibine geçmiş, takibe mercii nezdinde borçlu vekilince şikayet edilmiştir. İlamlı icra yoluna başvuru için [Devamı...]
AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNE AYKIRILIK:, lgili davalarda, davanın taraflarının herbirinin; diğer taraf karşısında kendisini önemli ölçüde dezavantajlı konumda bırakmayacak şartlarda iddia ve savunmalarını mahkemeye [Devamı...]
TERCÜMANLIK ÜCRETİ SANIĞA YÜKLETİLEMEZ:, nığa sağlanan tercüman için ödenecek ücretin mahkumiyet halinde dahi sanığa yükletilemez (7. CD. 24.6.2003, 2478/5303). [Devamı...]
ADİL YARGILANMA HAKKINA AYKIRILIK, azlığın, taraflar arasında fark gözetmeksizin iddia ve savunmaların eşit ve karşılıklı yapıldığı dürüst bir yargılamadır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi uluslararası insan [Devamı...]
DİL BİLMEYEN SANIĞIN ÜCRETSİZ OLARAK ÇEVİRMENDEN YARARLANMA HAKKI, yardımından ücretsiz olarak yararlanmak hakkına sahiptir" hükmüne aykırı olarak mahkemece mahkum olan dil bilmeyen sanıktan çevirmenlik ücretinin alınmasına karar [Devamı...]
AHİM'in KESİNLEŞEN KARARI, in kararına ilişkin AHİM 2. Dairesinin kesinleşen kararı nedeniyle 2577 sayılı Yasa'nın 53/1-ı maddesi uyarınca yargılamanın yenilenmesi isteminin kabulü ile dava konusu işlemin iptali gerekir [Devamı...]

HIZLI ERİŞİM

Seçilmiş Mevzuat Seçilmiş Yazı ve Yargı Kararları Dilekçeler Sözleşmeler İhtarnameler İnşaat-İmar Sözlüğü İnsan Hakları Belgeleri İnsan Hakları Kararları Bilirkişi Raporları Yasal Faiz Hesabı Hukukumuzda Parasal Sınırlar Avukatlık Asgari Ücret Tablosu Önemli Yasal Süreler

KÜMELER

AYIN KONUSU YÖNETSEL YARGI YARGI DÜNYASI ANAYASA VE ANAYASA MAHKEMESİ MAKALELER AVUKATIN GÜNCELİ TBB DİSİPLİN KARARLARI FORUM PRATİK BİLGİLER RESİM VE KARİKATÜR ÖZLÜ SÖZLER ATATÜRK VE CUMHURİYET BAĞLANTILAR

HAVA TAHMİNİ

5 Günlük Hava Tahmini (İstanbul) 5 günlük hava tahmini
5 Günlük Hava Tahmini (Ankara) 5 günlük hava tahmini
5 Günlük Hava Tahmini (İzmir) 5 günlük hava tahmini Kaynak http://www.dmi.gov.tr