YDK'nın Denetlenmesi (26.2.2011)
Bayındırlık ve İskân Bakanlığından:
YAPI DENETİMİ KURULUŞLARININ FAALİYETLERİNİN DENETLENMESİ,
DENET
İM FAALİYETLERİNİN DURDURULMASI VE İZİN BELGELERİNİN
İPTAL EDİLMESİNİN USÛL VE ESASLARINA DAİR TEBLİĞ
Resmi Gazete: 26.2.2011-27858
 
             Amaç
             MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8 inci maddesi uyarınca, yapı denetimi kuruluşları ve bu kuruluşlarda görevli mimar ve mühendisler hakkında tesis edilecek olan denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesi iptali işlemlerinin ve Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca, yapı denetimi kuruluşlarının işlem ve faaliyetlerinin denetlenmesinin usûl ve esaslarını belirlemektir.
             Kapsam
             MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4708 sayılı Kanuna tâbi olan bütün yapı denetimi kuruluşlarını, bu kuruluşların mimar ve mühendislerini ve bunlar hakkında Kanunun 8 inci ve 10 uncu maddeleri uyarınca yürütülen iş ve işlemleri kapsar.
             Hukukî dayanak
             MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 180 sayılı Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'nın Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 30/A maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
             İnceleme raporları
             MADDE 4 (1) Yapı denetimi kuruluşlarının faaliyetleri, ihbar veya şikâyet üzerine veyahut resen incelenir. İnceleme neticesinde, 4708 sayılı Kanunda ve 5/2/2008 tarihli ve 26778 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde öngörülen esaslara göre denetim görevini yerine getirmediği veya herhangi bir şekilde Kanuna aykırı davrandığı anlaşılan yapı denetimi kuruluşları ve bu kuruluşlarda görevli mimar ve mühendisler hakkında, Valilikçe (Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü’nce) tanzim olunacak inceleme raporları, her yapı denetimi kuruluşu için ve denetlenen her bir iş için Yapıya İlişkin Bilgi Formu (YİBF) esas alınarak ayrı ayrı tanzim edilir.
             (2) İnceleme raporlarının bu Tebliğ’e ekli Teknik İnceleme Raporuna uygun olarak hazırlanması, yapıdaki aykırılıkların ve yapı denetimi kuruluşları ile mimar ve mühendislerin Kanuna aykırı fiillerinin ve hâllerinin objektif delillere dayandırılması, delillerin mutlaka rapor ekine sıra numarası verilerek konulması ve aykırılıklara sebebiyetten dolayı sorumluluğu bulunan mimar ve mühendislerin açıkça tespit edilmesi şarttır.
             (3) Denetim görevinin 4708 sayılı Kanunda ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde öngörülen esaslara uygun olarak yerine getirilmemesi ile alâkalı olarak, yapı denetimi kuruluşunu temsile yetkili olanların ve yapıdaki aykırılıklarda sorumluluğu bulunan mimar ve mühendislerin yazılı olarak savunması alınır ve savunma belgeleri de inceleme raporunun ekine konulur.
             (4) İnceleme raporları Bakanlığa geliş tarihine göre sıraya konulur ve bu sıraya göre Yapı Denetim Komisyonunca değerlendirilir. Değerlendirme neticesinde herhangi bir eksikliğin tespit edilmesi hâlinde, inceleme raporu eksiklikler giderilmek üzere iade edilir. İade üzerine, eksiklikler 15 gün içerisinde giderilerek, hazırlanan rapor derhal Bakanlığa tekrar gönderilir.          
             Faaliyetin geçici olarak durdurulmasına ve izin belgesinin iptaline dair olurlar
             MADDE 5 (1) 4708 sayılı Kanunda ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde öngörülen esaslara göre denetim görevini yerine getirmediği tespit edilen yapı denetimi kuruluşları ve bu kuruluşlarda görevli mimar ve mühendisler hakkındaki denetim faaliyetinin geçici olarak durdurulması işlemi, Yapı Denetim Komisyonu kararı alınarak, her bir iş (YİBF) için ayrı ayrı olmak üzere, Bakanlık Makamı’ndan alınacak olur ile tesis edilir.
             (2) Herhangi bir yapı denetimi kuruluşu hakkındaki denetim faaliyetinin geçici olarak durdurulmasına dair birden fazla Bakanlık Makamı oluru aynı Resmî Gazetede ilân edilebilir. Aynı Resmî Gazetede ilân edilmiş olsa bile, her bir işlem 4708 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre denetim faaliyetine son verilmesi ve izin belgesinin iptali işlemi bakımından tekerrüre esas alınır.
             (3) Resmî Gazetede yapılacak ilânda, denetim faaliyetinin geçici olarak durdurulmasına esas alınan iş ve 4708 sayılı Kanun ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin hangi maddesinin ihlâl edildiği ayrı ayrı ve açıkça belirtilir. 
             (4) Daha önce en az iki defa faaliyetin geçici olarak durdurulması işlemi yapılmış olup da bunlardan sonra geçici olarak faaliyetin durdurulmasını gerektiren fiil ve hâllerin tespiti ile bu yönde Komisyon kararı alınan hâller üzerine alınacak olan Bakanlık Makamı olurunda;
             a) İşlenen fiilin denetim faaliyetinin geçici olarak durdurulması cezasının verilmesini gerektirdiği,
             b) Bu ceza ile birlikte faaliyetin üçüncü defa durdurulmuş olacağı, bu yüzden, bu cezanın Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca, yapı denetimi kuruluşunun denetim faaliyetine son verilmesi ve izin belgesinin iptal edilmesi şeklinde uygulanacağı,
             belirtilir ve sözkonusu olur hazırlanmadan önce daha önce yapılan geçici olarak faaliyetin durdurulması işlemlerinin yürütülmesinin durdurulması ve iptali talebiyle yargı yoluna müracaat edilip edilmediği ve edilmiş ise yürütmenin durdurulması talebi hakkında bir karar verilip verilmediği ve davanın nihaî karara bağlanıp bağlanmadığı araştırılır. Önceki faaliyet durdurma işlemlerinin yürütülmesinin durdurulması ve iptali yönünde mahkeme kararı olmaması durumunda (b) bendinde belirtilen hüküm doğrultusunda işlem tesis edilir.
             Önceki inceleme raporları
             GEÇİCİ MADDE 1 (1) Bu Tebliğin 5 inci maddesi, bu Tebliğ yürürlüğe girmeden önce hazırlanan inceleme raporları hakkında da uygulanır.
             Daha önce başlatılmış incelemeler
             GEÇİCİ MADDE 2 (1) Bu Tebliğ yürürlüğe girmeden önce Bakanlıkça görevlendirilen müfettişlerce başlatılmış olup henüz bitirilmemiş olan incelemeler bu Tebliğ hükümleri gözetilerek tamamlanır.
             Yürürlük
             MADDE 6 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             Yürütme
             MADDE 7 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bayındırlık ve İskân Bakanı yürütür.
 
 
TEKNİK İNCELEME RAPORU
 
             İL                     :
             İLÇE                :
             İDARE             :
             ADA                :
             PARSEL          :
             YİBF NO         :
             YDK DOSYA NO(1)        :
             YDK ADI(1)                      :
             Varsa;
             YDK DOSYA NO(2)        :
             YDK ADI(2)                      :
             YDK DOSYA NO(...)       :
             YDK ADI(...)                     :
 
             {.......................... YAPININ PROJE VE YAPIM SAFAHATINDAKİ TARİHSEL SÜRECİN ANLATILDIĞI BÖLÜM .....................................................................................}
            
             {.....................YAPI MAHALLİNDE YAPILAN İNCELEME VE TESPİTLER................ ....................................................................................................} {TARİH}
 
             {........................
 
             1.1. USULSÜZLÜK & AYKIRILIĞIN İLK OLARAK KİM TARAFINDAN VE NASIL TESPİT EDİLDİĞİ
             1.2. USULSÜZLÜK & AYKIRILIĞIN MAHİYETİ VE NİTELİĞİ (Tespite ilişkin fotoğraf)
             1.3. USULSÜZLÜK & AYKIRILIĞA İLİŞKİN YAPIM SÜRECİNİN GERÇEKLEŞTİĞİ DÖNEMİN BELİRLENMESİ (Usulsüzlük & Aykırılığı içeren yapı bölümünün tarihinin tespitinde yararlanılan tutanaklar, bildirimler, hakedişler, seviye tespitleri vs.nin onaylı fotokopilerinin eklenmesi)
             1.4. USULSÜZLÜK & AYKIRILIĞIN MEVCUT OLDUĞU DÖNEMDE YAPININ DENETİMİNDEN SORUMLU YAPI DENETİM KURULUŞUNUN VE ŞİRKET MÜDÜRLERİNİN, USULSÜZLÜK & AYKIRILIKLA İLGİLİ SORUMLULUĞU BULUNAN DENETİM PERSONELLERİNİN TESPİT EDİLMESİ (İsim, soyisim, denetçi no (denetçiler için), sicil no (kontrol ve yardımcı kontrol elemanları için), kuruluş dosya no)
             .............................}
             SORUMLULAR VE SORUMLULUKLAR
 
 
             {İLGİLİİDARE :................................................................................................................
.........................................................................................................................................}
 
 
             {YAPI MÜTEAHHİDİ, ŞANTİYE ŞEFİ, YAPI SAHİBİ VE PROJE MÜELLİFİ :.......
......................................................................................................................................................
...........................}
 
 
             {YAPI DENETİM KURULUŞU VE PERSONELLER:.................................................
......................... ............................ ................................. USULSÜZLÜK & AYKIRILIKTAN SORUMLU YAPI DENETİM KURULUŞU VE İLGİLİ PERSONELLERİN (DENETÇİ, KONTROL ELEMANI, YARDIMCI KONTROL ELEMANI) TESPİTİ VE 4708 SAYILI KANUN VE İLGİLİ YÖNETMELİĞİN HANGİ HÜKÜMLERİNE AYKIRI UYGULAMA İÇERİSİNDE OLDUĞUNUN TESPİT VE GÖRÜŞÜ, BU TESPİTLERE İLİŞKİN HER TÜRLÜ TUTANAK RAPOR EKİNE KONULMUŞTUR ………………………...................................
........... .......... .....................................................................................................................................................
..........} {TARİH}
 
 
 
 
 
                               ÜNVAN                                                                      ÜNVAN
                            AD SOYAD                                                               AD SOYAD
                               ÜNVAN                                                                      ÜNVAN
 
 
 
 
 
İMZA
ONAY
Bayındırlık ve İskân İl Müdürlüğü
Müdür Yardımcısı
TARİH
 

KİTAP

Av. İlker Hasan Duman
Açıklamalı-İçtihatlı
İNŞAAT HUKUKU
9. Baskı
Seçkin Yayıncılık, 2019

YARGI HABERLERİ

Nama İfaya İzin, arar verilebilmesi için direnim koşulu bulunmalıdır. Yargıç istem üzerine konusunda uzman bilirkişi yardımı ile keşif yaparak eksik bırakılan veya bozuk yapılmış olan iş kalemleri [Devamı...]
Yapı Kullanma İzni-Teslim-İbra, uml;zenlenen plan ve projesine uygun biçimde tamamlayıp (sözleşmede kararlaştırılmış ise yapı kullanma iznini alarak) teslim etmektir. Dairelerin teslimi yapı kullanma izni alınması [Devamı...]
Yöneticinin Yüklenici Aleyhine Dava Açması, uuml;klenicinin, yapımını üstlendiği inşaattaki ayıplı ve eksik işlerin giderilmesi için yüklenici hakkında dava açılmasını sağlamak amacıyla apartman yöneticisine kat [Devamı...]
Kâr Payı Hesabı, mel alınarak, sözleşmede kararlaştırılmışsa sözleşme fiyatlarıyla, kararlaştırılmamış ise serbest piyasa rayiçleriyle, yapılmayan iş bedelinin, iş hiç yapılmamışsa tamamı [Devamı...]
Geçersiz sözleşmeye dayalı gecikme tazminatı ve ceza koşulu istenemez, l;zleşmesi yapılmak suretiyle geçerli hale getirilmeyen sözleşmeye dayalı olarak sözleşmenin tarafı olan arsa sahibince geçersiz sözleşmeye dayanılarak gecikme tazminatı [Devamı...]
Fazla İmalat Bedelinin İstenebilmesinin Koşulları, , kural olarak sözleşmede kararlaştırılandan fazla ve daha kaliteli malzeme kullanarak yaptığı işler bedelini, yapılan bu fazla işlerin ve kullanılan kaliteli malzemelerin arsa sahiplerinin [Devamı...]
İMAR PLANLARINDA HİYERARŞİK İLİŞKİ, de, nazım imar planı; varsa bölge veya çevre düzeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine, yine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen ve arazi [Devamı...]
İMAR PLANLARININ İPTALİ DAVASINDA DAVA AÇMA SÜRESİ, lanı gereken düzenleyici işlemlerde dava süresinin ilan tarihini izleyen günden itibaren başlayacağı, ancak bu işlemlerin uygulanması üzerine ilgililerin düzenleyici işlem [Devamı...]
UZLAŞMA TUTANAĞININ İPTALİ, dur. Bu işlem ise idarenin kendi iç bünyesinde yaptığı kişinin hukuki durumunda bir değişiklik meydana getirmeyen kesin ve yürütülebilir olmayan işlemdir. Kamulaştırma [Devamı...]
TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARI, rların ise İcra ve İflas Kanununun “ilamların yerine getirilmesi” hakkındaki hükümlere göre yerine getirileceği, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararlarına karşı [Devamı...]
Kooperatif Ortağı, Ödemiş Olduğu Aidatın Ayrıldığı Yıl Bilançosuna Göre Hesaplanacak Masraf Hissesi Düştükten Sonra Bakiyesini Talep Edebilir;, n ayrılan ortak, ödemiş olduğu aidatın tamamını değil, ayrıldığı yıl bilançosuna göre hesaplanacak olan masraf hissesi düşüldükten sonra bakiyesinin iadesini talep [Devamı...]
Likit Sayılması Gereken Kooperatif Aidat Alacağı Hakkında İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesi Gerekir;, ooperatife ait üye kayıt defterinde davacının ödediği meblağlar açıkça yazılmıştır. Davalı kooperatif sadece alacağın muaccel hale gelmediğini savunmuştur. Bu durum [Devamı...]
Kooperatif Eski Yöneticilerinin Kooperatifi Zarara Uğrattığı İddiasına Dayalı Tazminat Davası;, rulun bu yönde karar alması ve davanın denetçiler tarafından açılmasına bağlıdır. Fakat anılan yönteme uyulmaması durumunda davacı tarafa süre verilerek açılan [Devamı...]
Yönetim Kurulu Ve Tasfiye Kurulunun Yetkileri;, ooperatifler Kanunu'nun 55/1. maddesi aidat toplama görevinin yönetim kuruluna ait olduğunu, kooperatif ana sözleşmesinin 44/10. maddesi ise kooperatif adına dava açma ve [Devamı...]
İmar Kısıtlamalarından Doğan Davalar, [Devamı...]
Avukatın Dürüstlük Kuralına Aykırı Davranışı;, kilde fazladan avukatlık ücreti isteyemez (8. HD. 9.3.2015, 5221/5534).  [Devamı...]
Tespite İlişkin Kararlar İcraya Konulamaz;, lir (8. HD. 8.9.2014, 23863/14838).  [Devamı...]
Acele Kamulaştırmada Acelelik Halinin Değerlendirilmesi, ele kamulaştırılacak taşınmazlar açıklıkla gösterilmek suretiyle acele kamulaştırmanın kapsamı ve çerçevesinin belirlenmesi, acelelik halinin dışındaki durumlar için [Devamı...]
Katkı Payı Davasında Zamanaşımı, t olaya yeni Medeni Kanunda yer alan zamanaşımı kuralları uygulanmaksızın mal rejimi ve Borçlar Kanunu’nun genel hükümleri dikkate alınarak çözüm [Devamı...]
Vadeden Sonra Ciro Alacağın Temlikidir, (12. HD. 19.1.2010, 19566/934). [Devamı...]
Bonoda Zamanaşımı, ; yıldır (12. HD. 17.3.2009, 25557/5658). [Devamı...]
Sözleşmeye Aykırılıktan Kiracının Tahliyesi, lığın giderilmesinin istenmesi gerekir. Kiralanan yerin açık şekilde fena kullanılması durumunda ihtar gönderilmesine gerek yoktur (6. HD. 2.11.2010, 7891/11974). [Devamı...]
Kararın Yalnız Boşanma Hükmünün Kesinleşmiş Olması, uml;re, nafaka ve tazminat alacağı kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın takibe konulabilir hale gelmiştir (HGK. 22.10.2002, 656/638). [Devamı...]
Kiralanan Yerin Boşaltıldığının İspatı ve Geriye Kalan Ayların Kirasında Kiracının Sorumluluğu, nundan önce boşaltan kiracı geri kalan sürenin kira parsından sorumlu olur. Ancak kiralayan da zararın artmaması ve taşınmazı aynı koşullarda başkasına kiralamak için gerekli [Devamı...]
Sanayi Suyunun Kaçak Olarak Satılması, delin davalı tarafından ödenmediğini öne sürmüştür. Mahkemece, dava konusu olayla ilgili olarak davacının yetkisinin bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar [Devamı...]
Bağımsız Bölümde Oturanların Komşularını Rahatsız Etmesi Ya da Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi Tahliye Nedeni Değildir, nda o kişinin ya da kişilerin bağımsız bölümden tahliyesini değil, Kat Mülkiyeti Kanunu md. 33/son’daki yaptırımın uygulanması gerekir. Tahliye hususu aynı Yasanın 24. [Devamı...]
Mal Ayrılığı Rejiminin Geçerli Olduğu Dönemde Taşınmaz Alırken Eşe Yapılmış Olan Katkı "Elden Bağış" Niteliğindedir, karşılıksız kazanma yoluyla gelen bu para, onun kişisel malı olmuştur. Davalıya ait pay “bağış” yoluyla gelen bu para ile alındığına ve davalının kişisel malı olduğuna göre, davalı [Devamı...]
Verilen Onayın Geri Alınması TMK md. 2'ye Aykırıdır, a açmaları dürüstlük kuralıyla bağdaşmaz (18. HD. 15.6.2010, 1416/9003). [Devamı...]
Bonoda Bedelsizlik İddiasının İspatı, [Devamı...]
Manevi Tazminat, a açıklandığı üzere, ne bir ceza ne de gerçek anlamda bir tazminattır. Zarar uğrayanın manevi ıstırabını bir nebze dindiren, ruhsal tahribatını onaran bir araçtır. Manevi [Devamı...]
Haksız Fiilde Failin Temerrüdü ve Faizden Sorumluluğu, inden itibaren zararın tamamı için temerrüde düşmüş sayılır. Dolayısıyla, zarar gören, gerek kısmi davaya, gerekse sonradan açtığı ek davaya veya ıslaha konu ettiği [Devamı...]
Boşanma Davasında Ziynetlerin İstenmesi, ahsilini de istediğine göre, hüküm altına alınan ziynetlerin cins, gram ve ayarları gösterilmeden toplamının değerine göre hükmedilmesi doğru değildir (2. HD. [Devamı...]
Boşanma Davasında Çalışmaya İzin Verilmemesinden Kaynaklanan Kazanç Kaybının İstenmesi, asının izin vermediğini öne sürerek, bu yüzden yoksun kaldığı kazanç kaybına karşılık maddi tazminat istemiştir. Bu talep TMK’nun 174/1 kapsamında boşanmanın eki [Devamı...]
KAZANILMIŞ HAK, nmazdaki yapıların kaba inşaatının tamamlandığı, idare mahkemesince dava konusu yapı ruhsatlarıyla tespit edilen kısım haricinde yeni yapılaşma hakkı verilmediği, bu nedenle ruhsatların kazanılmış [Devamı...]
İŞLEMİ KURAN İDARE ONU GERİ ALABİLİR, ">Fazla çalışma ücretlerinden kesilen gelir vergisinin iadesi istemiyle yapılan başvurunun Defterdarlık tarafından kabul edilerek yapılan kesintilerin davacıya ödendiği, sonrasında [Devamı...]
İDARE MAHKEMESİNDE DAVA AÇMA SÜRESİ, ">Anayasanın 125’inci ve 1602 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesinde, dava açma süresinin her çeşit işlemlerde yazılı bildirim tarihini izleyen günden itibaren [Devamı...]
Karayolları Trafik Kanunundan Doğan Hukuk Davalarında Görevli Ve Yetkili Mahkeme, e yayımlanan değişiklikle bu kanunun uygulanmasından doğan hukuk davalarında görevli ve yetkili mahkemeler yeniden belirlendi: "İşleteni veya sahibi Devlet ve diğer kamu kuruluşları [Devamı...]
Alkollü Araç Kullanmak, ol açmaz. Mahkemece nöroloji uzmanı, hukukçu ve trafik konusunda uzman bilirkişilerden oluşan kurul aracılığıyla; olayın salt alkolün etkisiyle gerçekleşip [Devamı...]
Bonoda Zamanaşımı, re üç yıllık zamanaşımı süresine tabi iseler de; söz konusu bonolar taraflar arasındaki temel borç ilişkisi yönünden yazılı delil başlangıcı olarak kabul [Devamı...]
Üye Kooperatifle İlişkisini Kesince Üyelik Sıfatı Sona Erer, üğünü yerine getirmeyen ve ilişkisini kesen davacının kooperatif ortağı olduğunun tespiti için açmış olduğu davanın MK’nın 2. Maddesi uyarınca kabul edilemeyeceği, [Devamı...]
Estetik Ameliyatı Yapılmasına İlişkin Sözleşme, öne sürerek maddi ve manevi tazminat istemiştir. Dosya kapsamından estetik ameliyat konusunda tarafların sözleştikleri anlaşılmaktadır. Tarafların sözleşme yapmaktaki asıl [Devamı...]
Müstehcen Görüntü Bulundurma, ideo görüntüleri olduğu, bir kısmının ise hayvanlarla insanların cinsel ilişkilerinin görüntülerini içerdiği, çocukların kullandığı müstehcen [Devamı...]
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi-Yolsuz Tescil, nde olup, bu yolla oluşan tapu kayıtları gerçek mülkiyet durumunu oluşturmaz. Yüklenici edimini ifa ettiği oranda şahsi hak elde edebilir ve elde ettiği hakkını [Devamı...]
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi-Alacağın Temliki-İtiraz ve Defiler, ly: Calibri; mso-fareast-language: TR; mso-ansi-language: TR; mso-bidi-language: AR-SA">Yüklenici arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesine göre kazandığı şahsi hakkını [Devamı...]
Temyiz Harcının Yatırılamaması-adil Yargılanma Hakkı, kça yüksek miktarda olan karar ve temyiz harcının yatırılmasının istenmesi ve verilen sürede yatırılmaması üzerine kanun yoluna başvuru hakkının ortadan [Devamı...]
Harici Satış Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil, kümleri uyarınca isteyebilirler. Taşınmazın güncel karşılığı talep edilmez ise de, harici satış nedeniyle ödenen bedelin uyarlama kuralları gereğince hesaplanması ve sonucuna göre [Devamı...]
Tespit Davasında Hukuksal Yarar Koşulu, rdan söz edebilmek için; bir hakkın veya hukuki durumun mevcut ve yakın bir tehlike ile tehdit edilmiş olması, bu tehdidin zarar doğurabilecek nitelikte olması, tespit [Devamı...]
Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Tahliye, iş olmasının verilen süreden sonra olup akde aykırı davranışı ortadan kaldırmayacağı gözetilmelidir. Öte yandan kiralanan kiralanma amacı dışında kullanılmaya da devam etmekte olup, [Devamı...]
İştirak Nafakası, ;ocuğa bakıyorsa, çocuğa bakan taraf velayetin nezi davasını açmadan doğrudan iştirak nafakası talebinde bulunabilir (3. HD. 11.10.2010, 14433/16126). [Devamı...]
Boşanmada Manevi Tazminat, zere boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden olmalıdır. Boşanma sebebi olarak gösterilmemiş, ancak boşanmanın kesinleşmesine kadar gerçekleşmiş sadakat [Devamı...]
CEMAAT VAKIFLARININ GAYRİMENKUL EDİNME HAKKI:, ip gerçek ve tüzel kişiler sahip olabilirler. Fransız ... Rahipleri adlı topluluk adına tapuya kayıtlıyken, açılan dava sonucu tüzel kişiliği bulunmayan ve ne Türkiye [Devamı...]
AİHM'NCE HÜKMEDİLEN TAZMİNATIN HAZİNECE ÖDENMESİ:, ersonele rücu mekanizması işletilmediği için dava yoluna başvurulduğunu, sorumlulara rücu etme konusunda idarenin takdir yetkisi bulunmadığını; maddi mağduriyetleri ödenen [Devamı...]
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NİN KESİNLEŞMİŞ HAK İHLALİ KARARLARI:, üler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmuşlardır. Anılan mahkeme, hükümlülerin yargılandığı Devlet Güvenlik Mahkemeleri'nin bağımsız ve tarafsız olmaması, savunma [Devamı...]
AVRUPA SOSYAL ŞARTI:, uml;venlik sisteminden yararlanarak böyle bir imkan sağlayamayan herkese yeterli yardımı sağlamayı ve hastalık halinde bu kişinin şartlarının gerektirdiği bakımı sağlamayı akit taraflar [Devamı...]
AHİM ÖNÜNDE YAPILAN SULH ANLAŞMASI İİK'NIN BELİRTTİĞİ ANLAMDA İLAM SAYILMAZ:, ilişkin kararına dayanarak Dışişleri Bakanlığı aleyhine ilamlı icra takibine geçmiş, takibe mercii nezdinde borçlu vekilince şikayet edilmiştir. İlamlı icra yoluna başvuru için [Devamı...]
AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNE AYKIRILIK:, lgili davalarda, davanın taraflarının herbirinin; diğer taraf karşısında kendisini önemli ölçüde dezavantajlı konumda bırakmayacak şartlarda iddia ve savunmalarını mahkemeye [Devamı...]
TERCÜMANLIK ÜCRETİ SANIĞA YÜKLETİLEMEZ:, nığa sağlanan tercüman için ödenecek ücretin mahkumiyet halinde dahi sanığa yükletilemez (7. CD. 24.6.2003, 2478/5303). [Devamı...]
ADİL YARGILANMA HAKKINA AYKIRILIK, azlığın, taraflar arasında fark gözetmeksizin iddia ve savunmaların eşit ve karşılıklı yapıldığı dürüst bir yargılamadır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi uluslararası insan [Devamı...]
DİL BİLMEYEN SANIĞIN ÜCRETSİZ OLARAK ÇEVİRMENDEN YARARLANMA HAKKI, yardımından ücretsiz olarak yararlanmak hakkına sahiptir" hükmüne aykırı olarak mahkemece mahkum olan dil bilmeyen sanıktan çevirmenlik ücretinin alınmasına karar [Devamı...]
AHİM'in KESİNLEŞEN KARARI, in kararına ilişkin AHİM 2. Dairesinin kesinleşen kararı nedeniyle 2577 sayılı Yasa'nın 53/1-ı maddesi uyarınca yargılamanın yenilenmesi isteminin kabulü ile dava konusu işlemin iptali gerekir [Devamı...]

HIZLI ERİŞİM

Seçilmiş Mevzuat Seçilmiş Yazı ve Yargı Kararları Dilekçeler Sözleşmeler İhtarnameler İnşaat-İmar Sözlüğü İnsan Hakları Belgeleri İnsan Hakları Kararları Bilirkişi Raporları Yasal Faiz Hesabı Hukukumuzda Parasal Sınırlar Avukatlık Asgari Ücret Tablosu Önemli Yasal Süreler

KÜMELER

AYIN KONUSU YÖNETSEL YARGI YARGI DÜNYASI ANAYASA VE ANAYASA MAHKEMESİ MAKALELER AVUKATIN GÜNCELİ TBB DİSİPLİN KARARLARI FORUM PRATİK BİLGİLER RESİM VE KARİKATÜR ÖZLÜ SÖZLER ATATÜRK VE CUMHURİYET BAĞLANTILAR

HAVA TAHMİNİ

5 Günlük Hava Tahmini (İstanbul) 5 günlük hava tahmini
5 Günlük Hava Tahmini (Ankara) 5 günlük hava tahmini
5 Günlük Hava Tahmini (İzmir) 5 günlük hava tahmini Kaynak http://www.dmi.gov.tr