KIYI YAPI VE TESİSLERİNDE PLÂNLAMA VE UYGULAMA
Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:
KIYI YAPI VE TESİSLERİNDE PLÂNLAMA VE UYGULAMA
SÜRECİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
             Amaç
             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; kıyı ve sahil şeritleri ile doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan araziler üzerinde yapılacak yapı ve tesisler ile alâkalı olarak, yatırımcı gerçek kişiler ile kamu ve özel kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak işlemlere ve istenilecek bilgi ve belgelere ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.
             Kapsam
             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; kıyı ve sahil şeridinde 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca yapı ve tesis yapmak için; imar plânı ve uygulama projesi onaylanmasına, kullanma izni veya irtifak hakkı alınmasına, yapı ruhsatına, inşaat ve uygulama safhasına, yapı kullanma izni, yatırım veya işletme belgesi ve işletme-geçici işletme-kısmi işletme izni verilmesine ilişkin iş ve işlemleri ve bu süreçlerdeki bütün kurum ve kuruluşları kapsar.
             Hukukî dayanak
             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve 3/8/1990 tarihli ve 20594 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.
             Tanımlar
             MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ’de geçen;
             a) Bakanlık: Bayındırlık ve İskân Bakanlığını,
             b) DLHİGM: Ulaştırma Bakanlığı Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğünü,
             c) DUGM: Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğünü,
             ç) GİTGM: Denizcilik Müsteşarlığı Gemi İnşa ve Tersaneler Genel Müdürlüğünü,
             d) YİGM: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünü,
             e) KVMGM: Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünü,
             f) MEGM: Maliye Bakanlığı Millî Emlak Genel Müdürlüğünü,
             g) ÇEDPGM: Çevre ve Orman Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Plânlama Genel Müdürlüğünü,
             ğ) DKMPGM: Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğünü,
             h) OGM: Çevre ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünü,
             ı) Yatırımcı: Kıyı ve sahil şeritleri ile doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan araziler üzerinde 3621 sayılı Kıyı Kanunu’na konu yapı ve tesisleri yapan veya yaptıran bütün kamu veya özel kurum ve kuruluşlar ile gerçek kişileri,
             i) Yatırım: Sahil şeridinde, kıyıda veya dolgu alanında yapılabilecek kıyı yapı ve tesislerini,
             j) ÇED raporu: Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporunu,
             k) Ön izin: Yatırımcılar tarafından kıyıda, sahil şeridinde veya dolgu alanında yapılacak olan yapılara ilişkin olarak irtifak hakkı kurulmadan veya kullanma izni verilmeden önce; taşınmazın fiili kullanımı olmaksızın ifraz, tevhit, terk, Hazine adına tescil ve benzeri işlemlerin yapılması veya imar plânının yaptırılması, değiştirilmesi veya uygulama projelerinin hazırlanması ve ilgili kuruluşlara onaylatılması ve gerekli izinlerin alınması gibi işlemlerin yerine getirilebilmesi amacıyla MEGM’nce bedeli karşılığında verilen izni,
             l) Fizibilite raporu: Yatırımcı tarafından kıyıda, sahil şeridinde ve dolgu alanında yapılacak tesisler ile ilgili olarak, yatırımın gerekçesini, maliyetini ve finansmanını, kapasitesini, konumunu ve tesisin ülke ve bölge ekonomisine ve istihdama katkısını, yatırımın tamamlanma sürecini, iş akış plânını ve diğer teknik açıklamaları ihtiva eden raporu,
             m) Modelleme raporu: Yapımı plânlanan kıyı tesisinin bulunduğu deniz alanında geçerli olan meteorolojik, oşinografik ve topoğrafik şartların, su üstü seyrine etki oluşturan objelerin, tesise komşu olan diğer kıyı yapılarının ve deniz trafiğinin modellendiği sanal bir manevra alanında, tesise ve komşu tesislere yanaşıp-ayrılması öngörülen gerçek gemilerin tip ve tonajına uygun matematik gemi modellerine, köprüüstü simülatörü ortamında manevra yaptırılması neticesinde elde edilen analitik verilere dayalı olarak, gemiler ile kıyı yapısı arasındaki etkileşimden kaynaklanan manevra risklerini tanımlayan ve derecelendiren teknik raporu,
             n) Hidrografik ve oşinografik rapor: Denizler, nehirler ve diğer sular ile bunları çevreleyen kıyı şeridindeki seyir emniyeti ve kolaylığı için bilinmesi gereken bütün temel unsurları ölçen ve incelemesine yönelik hazırlanan hidrografik rapor ile denizlerin fiziksel, kimyasal, jeolojik ve biyolojik özellikleriyle bunlarla temasta olan toprak ve havanın jeolojik, fiziksel ve meteorolojik özellik ve birbirlerine olan etki kurallarının incelenmesine ilişkin olarak hazırlanan oşinografik raporu,
             o) Hidrolik model deneyi: Teklif imar plânında yer alan kıyı tesisinin konum ve geometrisinin belirlenmesi, çevre kıyılarına etkisi ile kıyıyı korumak amacıyla alınacak yapısal önlemlerin tespiti için gerçekleştirilen fiziksel (labaratuar ortamında) veya numerik (sayısal) model deneyi çalışmasını,
             ifade eder.
             Yapılacak yatırıma ilişkin başvuru
             MADDE 5 – (1) Yatırımcı tarafından; kıyı ve sahil şeritleri ile doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan araziler üzerinde yapacak yatırıma ilişkin olarak hazırlanan yatırım teklif dosyası (YTD) ile birlikte ilgili Bayındırlık ve İskân İl Müdürlüğü’ne müracaat edilir.
             (2) Yatırım teklif dosyasında aşağıda belirtilen belgelerin bulunması gerekir.
             a) Kıyı ve sahil şeritleri ile doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan araziler üzerinde yapılacak yatırıma ilişkin; memleket koordinat sistemine göre yatırımın yapılacağı yerin ve alan sınırlarının koordinatlar ile belirlendiği 1/1.000, 1/5.000 ve 1/25.000 ölçekli halihazır haritalar.
             b) Yatırımın yapılacağı alanın; 1/5.000 ölçekli veya 1/25.000 ölçekli veyahut da her iki ölçekte halihazır paftalar üzerinde, var ise onaylı çevre düzeni plânı, nâzım imar plânı veya uygulama imar plânı ile irtibatlandırılarak, yakın çevresine ilişkin mevcut durumu da gösterecek şekilde hazırlanan analiz paftası.
             c) Teklif plân onama sınırları kapsamında kalan alanın, halihazır harita üzerine işlenmiş kadastral durumunu gösteren harita kadastro mühendisi tarafından onaylı pafta ve son bir ay içerisinde alınmış mülkiyet durumunu gösterir belge.
             d) Onaylı kıyı kenar çizgisi bulunan 1/1.000 ölçekli halihazır harita veya onaylı kıyı kenar çizgisi bulunan mer’i uygulama imar plânı üzerine, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerinde belirtilen hususlar ve yapılacak kıyı yapısının, kara ve deniz koordinatlarını da belirtmek suretiyle, bütün boyutlarını ve özelliklerini de gösterecek şekilde hazırlanmış, batimetrik (su derinlik) bilgilerinin de işlendiği 1/1.000 ölçekli uygulama imar plânı ile 1/5.000 ölçekli nâzım imar plânı teklifi.
             e) Yatırımın niteliği, çevreye etkileri, istihdama katkısı ve kamu yararının tespitine yönelik verilerin de bulunduğu, bilgi, belge ve gerekçesi ile plân kararlarını ihtiva eden imar plânı açıklama raporu.
             f) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından onaylanmış hidrografik ve oşinografik rapor.
             g) 15.3.2009 gün ve 27170 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Kıyı Tesisleri Yapım Taleplerinin Değerlendirilmesine Dair Tebliğ kapsamında hazırlanan fizibilite raporu. Bu rapor, imar plânı onaylı kıyı tesisinde yapılacak ilâve, revizyon ve değişiklik gibi teklif plânlar için talep edilmez. Kamu yatırımı olan projelerde, plân açıklama raporu yeterli kabûl edilir ve DUGM tarafından istenilmesi hâlinde, Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığı’na sunulan veya DUGM tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca hazırlanmış olan fizibilite raporu üzerinden değerlendirme yapılır. 
             h) DUGM tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca hazırlanmış olan modelleme raporu. Bu rapor, teklif imar plânında yeralan kıyı tesisinin; şekil ve konumu, yakın çevresinde imar planı onaylı/onaysız mevcut kıyı tesis/tesisleri ile imar plânı onaylı henüz yapımı gerçekleşmemiş kıyı tesis/tesislerinin bulunması, gerek yapımı planlanan tesise, gerekse diğer tesis/tesislere yanaşıp ayrılacak gemilerin manevrası açısından birbirlerine çapariz verme olasılığının DUGM’nce değerlendirilmesi halinde istenir.
              (3) Başvuru öncesi, fizibilite raporu ve modelleme raporu hazırlanmasına gerek olmadığına dair yatırımcı tarafından DUGM’nden görüş alınması hâlinde, bu raporların yatırım dosyasında bulunmasına gerek yoktur.
             Yatırım teklif dosyasının incelenmesi
             MADDE 6 – (1) Bayındırlık ve İskân İl Müdürlüğü’nce; yatırımcı tarafından hazırlanan yatırım teklif dosyası 15 gün içerisinde incelenir. Yatırım teklif dosyasında eksiklik veya düzeltilmesi gereken hususların bulunması hâlinde, yatırım teklif dosyası eksiklikler tamamlanmak veya düzeltilmek üzere bu süre içerisinde ilgilisine iade edilir.
             (2) Yatırım teklif dosyasındaki eksikliklerin tamamlanması veya düzeltilmesi gereken hususların düzeltilmesinden sonra, Bayındırlık ve İskân İl Müdürlüğü uzmanlarınca yatırım yapılacak alanda inceleme yapılır. Yatırım yapılacak alanın çevresinde mevcut veya imar plânı onaylanmış olmakla birlikte henüz inşaatına başlanılmamış kıyı yapıları veyahut da teklif hâlinde olan kıyı yapıları, 1/5.000 ölçekli veya 1/25.000 ölçekli veyahut da her iki ölçekte halihazır haritalara işlenerek, arazi tespit ve değerlendirme tutanağı düzenlenir.
             (3) Yatırım teklif dosyası; ilgili bütün bilgi ve belgeler ve Bayındırlık ve İskân İl Müdürlüğü’nce hazırlanan arazi tespit ve değerlendirme tutanağı ve ekleri ile birlikte, 3621 sayılı Kıyı Kanun ve yönetmelikleri çerçevesinde incelenmek ve değerlendirilmek üzere, Bakanlığa; yatırım teklif dosyasında bulunan evraklardan 5 inci maddenin (2) numaralı fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen evrakların birer örnekleri ise, ön izin işlemleri için ilgili Defterdarlığa 15 gün içerisinde gönderilir.
             Kurum görüşlerinin alınması
             MADDE 7 – (1) Bakanlık; Bayındırlık ve İskân İl Müdürlüğü tarafından gönderilen yatırım teklif dosyasını 15 gün içerisinde inceler ve uygun görülmesi hâlinde yatırım teklif dosyasını kurum ve kuruluşların görüşlerine sunar.
             (2) Yatırım teklif dosyası ile birlikte kurum ve kuruluşlara gönderilecek evraklar ile kurum ve kuruluşlarca yapılacak inceleme ve değerlendirme usulü aşağıdaki gibidir.
             a) Genelkurmay Başkanlığı’na;
             1) İmar plânı teklifi (1 takım),
             2) İmar plânı açıklama raporu (1 takım),
             3) Onaylı hidrografik ve oşinografik rapor,
             gönderilir. Genelkurmay Başkanlığı, teklifin bulunduğu alanın 2565 sayılı Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca, askerî bölge veya askerî güvenlik bölgesi sınırları içerisinde kalıp kalmadığı, kalıyor ise, sözkonusu alan sınırları ve plân ve plân notlarına eklenecek hususlar yönünden değerlendirme yapar.
             b) DUGM veya GİTGM'ne;
             1) İmar plânı teklifi (2 takım),
             2) İmar plânı açıklama raporu (2 takım),
             3) Onaylı hidrografik ve oşinografik rapor (2 takım),
             4) Gerekli görülmesi hâlinde fizibilite raporu (2 takım),
             5) Gerekli görülmesi hâlinde modelleme raporu (2 takım),
             gönderilir. DUGM veya GİTGM, 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuat uyarınca, seyir emniyeti ve deniz güvenliği ile teknik kriterler yönünden değerlendirme yapar.
             c) DLHİGM'ne;
             1) İmar plânı teklifi (2 takım),
             2) İmar plânı açıklama raporu (2 takım),
             3) Onaylı hidrografik ve oşinografik rapor (2 takım),
             4) Gerekli görülmesi hâlinde fizibilite raporu (2 takım),
             5) Gerekli görülmesi hâlinde modelleme raporu (2 takım),
             gönderilir. DLHİGM, 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuat uyarınca, yatırımlar ve projeler kapsamında değerlendirme yapar.
             d) YİGM veya KVMGM'ne;
             1) İmar plânı teklifi (1 takım),
             2) İmar plânı açıklama raporu (1 takım),
             gönderilir. YİGM veya KVMGM, teklifin bulunduğu alanın 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve ilgili diğer mevzuat uyarınca, kültürel ve korunacak değerler yönünden sit alanı içerisinde kalıp kalmadığı, kalıyor ise, sit alanlarının sınırları ve plân ve plân notlarına eklenecek hususlar yönünden değerlendirme yapar.
             e) ÇEDPGM'ne;
             1) İmar plânı teklifi (2 takım),
             2) İmar plânı açıklama raporu (2 takım),
             gönderilir. ÇEDPGM, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili diğer mevzuat uyarınca, çevresel değerler ve bu değerlerin korunması açısından değerlendirme yapar.
             f) Tarım İl Müdürlüğü'ne;
             1) İmar plânı teklifi (1 takım),
             2) İmar plânı açıklama raporu (1 takım),
             3) Kadastro durumunu gösterir onaylı halihazır pafta ve özel mülkiyet olması durumunda tapu senedi,
             gönderilir. Tarım İl Müdürlüğü, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile ilgili diğer mevzuat uyarınca, toprak değerleri ve su ürünleri kapsamında değerlendirme yapar.
             g) İlgili Belediye veya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na;
             1) İmar plânı teklifi (1 takım),
             2) İmar plânı açıklama raporu (1 takım),
             3) Kadastro durumunu gösterir onaylı halihazır pafta ve mülkiyet durumuna ilişkin belge,
             gönderilir. İlgili Belediye veya Büyükşehir Belediyesi, söz konusu alanın yakın çevresine ait onaylı imar plânı veya imar plânı çalışması bulunup bulunmadığı hususları yönünden değerlendirme yapar.
             h) MEGM'ne;
             1) İmar plânı teklifi (2 takım),
             2) İmar plânı açıklama raporu (2 takım),
             3) Kadastro durumunu gösterir onaylı halihazır pafta ve özel mülkiyet olması durumunda tapu senedi (2 takım),
             4) Memleket koordinat sistemine göre yatırımın yapılacağı yerin ve alan sınırlarının koordinatlar ile belirlendiği 1/1.000 veya 1/5.000 ölçekli veyahut da her iki ölçekte halihazır haritalar (2 takım),
             gönderilir. MEGM, 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve diğer ilgili mevzuat uyarınca, ön izin ve tahsise ilişkin hususlar yönünden değerlendirme yapar. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 12 nci maddesi kapsamında bu Kanun’un eki (1) sayılı Cetvel’de yer alan genel bütçe kapsamındaki Kamu İdareleri ile 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde işlem yapan ilgili idarelerce ihale edilen projelere ilişkin plânlar; 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri uyarınca özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşların kullanımındaki taşınmazlara (özelleştirme yapıldıktan sonra, özelleştirme kapsamı dışındaki ilâve alanlar hariç) ilişkin yapılan veya yapılacak plânlar ve Kamu idareleri tarafından hazırlanan imar plânı teklifleri kapsamında kalan alanlar üzerinde gerçekleştirilecek olan projelere ilişkin plânlar ön izin işlemine tabi değildir. Bu plân tekliflerinde, yatırım teklifi Bakanlık tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerine sunulduğundan, MEGM, herhangi bir kurum görüşüne gerek kalmaksızın, yatırım dosyasında yer alan bilgi ve belgeler kapsamında değerlendirme yapar ve ön izin sözleşmesine gerek kalmaksızın plâna ilişkin görüşünü Bakanlığa bildirir. Belirtilen bu plânlar dışındaki diğer plân tekliflerinde, teklif imar plânları, Bakanlık tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerine sunulacağından, ilgili Defterdarlıkça ön izin işlemleri herhangi bir kurum görüşüne gerek kalmaksızın yürütülür. Defterdarlıkça düzenlenen ön izin sözleşmesi MEGM tarafından Bakanlığa gönderilir. Ön izin alınmış olması imar plânlarının mutlaka onaylanacağı anlamına gelmez.
             (3) Bakanlık, yukarıda belirtilen kurum ve kuruluşlar dışında kalan ve teklif imar plânı ile ilgisi olan başka kurum ve kuruluşların da kendi mevzuatları çerçevesinde görüşlerini alabilir.
             (4) “ÇED Olumlu” veya “ÇED Gerekli Değildir” kararı alan yatırımlara ilişkin imar plânı tekliflerinde; sadece Genelkurmay Başkanlığı’nın, MEGM, DLHİGM ve konusuna göre DUGM veya GİTGM’nün görüşleri alınır.
             (5) İlave veya revizyon imar plânlarında;
             a) Mevcut onaylı plânda, esaslı değişiklik gerektirmeyen ve kullanımların niteliğini değiştirmeyen konulara ilişkin revizyon veya ilâve imar plânı tekliflerinde; MEGM, DLHİGM, ÇEDPGM ve konusuna göre DUGM veya GİTGM’nün görüşleri alınır.
             b) Mevcut onaylı plânda, esaslı değişiklik gerektiren, mevcut kullanımların niteliğini değiştiren veya alana yeni kullanımlar getiren konulara ilişkin revizyon veya ilâve imar plânı teklifleri; yeni yapılacak yatırım olarak değerlendirilir ve bu yatırımlarda yeni yapılacak yatırımlarda görüşleri alınacak kurum ve kuruluşların görüşleri alınır.
             (6) Kıyı kenar çizgisinin deniz tarafından geçen fiber optik kablolar, boru hatları ve EPDK tarafından lisansı alınmış enerji yatırımlarına ilişkin imar plânlarında, Genelkurmay Başkanlığı’nın, MEGM ve DUGM’nün ve ilgisine göre Botaş veya EPDK’nın görüşleri alınır.
             (7) Kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında yapılacak ahşap veya çelik ayaklı hafif yapı niteliğindeki ahşap iskelelerin yapımı için; ilgilisi tarafından; vaziyet plânı ve gerekçelerini belirten bir rapor ile birlikte, ilgili Bayındırlık ve İskân İl Müdürlüğü’ne müracaat edilir. Bayındırlık ve İskân İl Müdürlüğü’nce konu yerinde incelenir ve vaziyet plânı uygun görüldükten sonra, vaziyet plânına göre ilgilisi tarafından ahşap iskele yapılır. Uygun görülen vaziyet plânının bir örneği ilgili Defterdarlığa gönderilir.
             (8) Bakanlıkça yatırım teklifine ilişkin görüşüne başvurulan kurum ve kuruluşlar, görüşlerini 45 gün içerisinde bildirirler. Ancak, görüş oluşturabilmesi için, ilâve tetkik veya ön izin verilmesi gibi işlemler sebebiyle ek bir süreye ihtiyaç duyulması hâlinde, görüş verecek kurum veya kuruluşun talebi hâlinde Bakanlık ile mutabakat sağlanarak ek süre verilebilir. Görüş talebine ilişkin yazının tarihi itibari ile ek süre hariç olmak üzere, 45 gün içerisinde görüş bildirmeyen kurum ve kuruluşun uygun görüş verdiği kabûl edilir.
             Teklif imar plânının onaylanması
             MADDE 8 – (1) Bakanlık; yatırım yapılacak alana ilişkin olarak hazırlanan yatırım teklif dosyasını ve teklif plânı, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri çerçevesinde 15 gün içerisinde inceler ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu’nun 7 nci maddesine göre onaylanmak üzere, Bakan onayına sunar. Teklife konu yatırımın, içerik yönünden tamamlayıcısı niteliğinde olan ve kıyı kenar çizgisinin kara tarafında bulunan bölümleri var ise, bu alanlar, plânlamaya dahil edilir ve teklifin bütünlüğünün ve işleyişinin kolaylaştırılması maksadıyla, 3621 sayılı Kıyı Kanunu’nun 7 nci maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9 uncu maddesi uyarınca onama yapılır. Onaylanan plânların ilân ve askı işlemleri, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesi uyarınca Valilik ve Belediyesi tarafından yerine getirilir.
             (2) Onaylı imar plânlarında yapılacak revizyon veya ilâve imar plân tekliflerinin onay işlemlerinde de (1) numaralı fıkrada belirtilen hususlara uyulur.
             (3) Bakanlık tarafından, 3621 sayılı Kıyı Kanunu uyarınca onaylanan uygulama imar plânlarına ait plân paftaları, birer takım hâlinde aşağıdaki kurumlara gönderilir.
             a) İlgili İl Özel İdaresi’ne,
             b) İlgili Belediye’ye,
             c) Genelkurmay Başkanlığı’na,
             ç) Konusuna göre DUGM veya GİTGM’ne (2 takım),
             d) DLHİGM’ne (2 takım),
             e) Konusuna göre YİGM veya KVMGM’ne,
             f) ÇEDPGM’ne,
             g) MEGM’ne,
             ğ) Görüşü alınan diğer ilgili kurum ve kuruluşlara,
             (4) Yapılacak yatırımın bulunduğu alana göre plânlar; Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgesi’nde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca ve Özel Çevre Koruma Alanı’nda Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı'nca onaylanır.
             (5) Özelleştirme kapsamındaki tesisler için 5398 sayılı Kanuna göre onama işlemi, özelleştirme işlemi tamamlanıncaya kadar Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca; ihalesi yapılıp özel sektöre devri yapıldıktan sonra ise, Bakanlıkça yapılır.
             Uygulama projelerinin incelenmesi ve onayı
             MADDE 9 – (1) Yatırımcı tarafından, onaylı uygulama imar plânı ve bu plâna uygun olarak hazırlanan kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında yapılacak alt yapı tesislerine ait;
             a) Onaylı 1/1.000 ölçekli uygulama imar plânı,
             b) Plân, kesit ve detayları ile birlikte uygulama mühendislik projeleri,
             c) Teknik dayanakları ile birlikte statik, betonarme ve stabilite hesabı da dahil olmak üzere, her türlü hesabı,
             ç) Kıyı yapısına ilişkin onaylı jeolojik etüd raporu,
             d) İlgili idaresince istenilmesi hâlinde, “Hidrolik Model Deneyi Raporu” (çalkantı, kumlama, stabilite v.b.),
             e) “ÇED Olumlu” veya “ÇED Gerekli Değildir” kararı,
             f) Yapılacak yatırıma ait ilgili Defterdarlıktan alınmış ön izin belgesi ve var ise MEGM’den alınmış kullanma izin belgesi ve eki kroki,
             g) Yapılacak yatırımın tersane, tekne imal ve çekek yeri olması hâlinde, onaylı imar plânına uygun 10/8/2008 gün ve 26963 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Tersane, Tekne İmâl ve Çekek Yerleri Yönetmeliği”nde belirtilen kriterler dikkate alınarak hazırlanan Denizcilik Müsteşarlığı’nca onaylı tesis alanı organizasyonu ve yerleşim plânı,
             onaylanmak üzere, ilgili bölge müdürlüğü vasıtasıyla DLHİGM’ne en az (5) nüsha olarak gönderir. DLHİGM, 45 gün içinde bu projeleri inceleyerek uygun bulması hâlinde onaylar ve onay işlemini, onaylı imar plânına paralel bir vaziyet plânı eşliğinde ilgili kurumlara yazılı olarak bildirir.
             Kullanma izni veya irtifak hakkı
             MADDE 10 – (1) Adına kullanma izni veya irtifak hakkı ihalesi yapılan, ancak gerekliliği dolayısıyla kendisine ön izin verilen yatırımcı tarafından kullanma izni verilmesi veya irtifak hakkı tesisi talebinde bulunulması hâlinde;
             a) Plân onama yazısı ve eki onaylı imar plânı,
             b) DLHİGM’nce proje onama yazısı ve eki onaylı vaziyet plânı,
             c) Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgesi içinde, bir turistik tesis veya devamı veyahut da tamamlayıcısı niteliğinde olan yatırımlarda “Turizm Yatırım Belgesi” ve “Kesin Tahsis Kararı”,
             ile birlikte MEGM’ne müracaat edilir.
             Yapı ruhsatı
             MADDE 11 – (1) Yatırımcı, kıyı ve sahil şeritleri ile doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan araziler üzerinde yapılacak yapılara yapı ruhsatı almak için;
             a) Onaylı imar plânı,
             b) DLHİGM’nce onaylı uygulama projesi,
             c) İlgili mevzuatları uyarınca istenilen ve yapı ruhsatında dikkate alınacak diğer bilgi ve belgeler,
             ç) Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgesi içinde, bir turistik tesis veya devamı veya tamamlayıcısı niteliğinde olan yatırımlarda “Turizm Yatırım Belgesi” ve “Kesin Tahsis Kararı”,
             d) MEGM'den kıyı tesisi ile ilgili “irtifak hakkı” veya “kullanma izni” verildiğine dair belgeler,
             ile birlikte Belediye veya Bayındırlık ve İskân İl Müdürlüğü’ne başvurur. İlgili idaresince, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri uyarınca, 30 gün içinde başvuru değerlendirilerek yapı ruhsatı düzenlenir.
             İnşaat ve uygulama
             MADDE 12 – (1) Kıyı yapılarındaki altyapı tesislerine ait onaylı projelerin uygulanması safhasında denetim; sorumluluk yatırımcıya ait olmak üzere, DLHİGM’nce yürütülür. DLHİGM’nce inşaatın tamamlanması ve yatırımcının müracaatı üzerine, yatırımın, onaylı uygulama projesine uygun olarak tamamlandığı, onaylı imar plânına paralel bir vaziyet plânında inşaatı tamamlanan kısımlar işaretlenmek suretiyle, ilgili kurumlara bildirilir.
             Yapı kullanma izni
             MADDE 13 – (1) Kıyı ve sahil şeritleri ile doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan araziler üzerinde yapılacak yapıların ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamen bitmesi hâlinde tamamı, kısmen kullanılması mümkün olan bölümlerin tamamlanması halinde ise, bu bölümler için, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliğine göre yapı kullanma izin belgesi verilir.
             Yatırım ve işletme belgesi ile işletme, geçici işletme ve kısmi işletme izni alınması
             MADDE 14 – (1) Yatırım belgesi alacak turizm amaçlı yat limanı ve yat çekek yerleri ile ilgili yatırımlarda, yatırım veya işletme belgesi verilmesi işlemi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca, 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu ve Yat Turizmi ile ilgili Yönetmelik çerçevesinde incelenerek sonuçlandırılır.
             (2) Yatırımcı tarafından, faaliyeti ile ilgili izin alınmak üzere, Denizcilik Müsteşarlığı’na (konusuna göre DUGM veya GİTGM) müracaat edilir. Denizcilik Müsteşarlığı; ilgili mevzuatı uyarınca sunulan belgeler ile birlikte kıyı yapı veya tesisini inceleyerek, 45 gün içerisinde izin ile ilgili başvuruyu sonuçlandırır. Denizcilik Müsteşarlığı’nca verilen “işletme izni” veya “geçici işletme izni” veyahut da “kısmi işletme izni” yazılı olarak ilgili kurum ve kuruluşlara ve yatırımcıya bildirilir.
             Uygulama
             MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ’de belirtilen süreçler, Bakanlık, MEGM, DLHİGM, DUGM ve GİTGM’nün görüşleri çerçevesinde belirlenmiştir. Bu süreci etkileyecek değişiklikler, bu Tebliğ’de imzası bulunan Bakanlık, MEGM, DLHİGM, DUGM ve GİTGM koordinasyonunda yapılır.
             Bütün kurumların merkez ve taşra teşkilatları yukarıda tanımlanan süreçlere uymakla mükelleftir.
             İstisnalar
             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ hükümleri, Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili Bayındırlık ve İskân İl Müdürlüğü’ne veya Bakanlığa gönderilen imar plânı teklifleri ile ihalesi yapılmış olan kamu yatırımlarına ilişkin teklifler hakkında uygulanmaz. Söz konusu imar plânı teklifleri müracaatın yapıldığı tarihteki mevzuata göre sonuçlandırılır. Ancak, daha sonra bu imar plânlarında ilâve, değişiklik ve revizyon yapılması halinde bu Tebliğ hükümlerine uyulur.
             Yürürlük
             MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             Yürütme
             MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bayındırlık ve İskân Bakanı yürütür.
 

KİTAP

Av. İlker Hasan Duman
Açıklamalı-İçtihatlı
İNŞAAT HUKUKU
8. Baskı
Seçkin Yayıncılık, Mayıs 2016

YARGI HABERLERİ

İMAR PLANLARINDA HİYERARŞİK İLİŞKİ, de, nazım imar planı; varsa bölge veya çevre düzeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine, yine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen ve arazi [Devamı...]
İMAR PLANLARININ İPTALİ DAVASINDA DAVA AÇMA SÜRESİ, lanı gereken düzenleyici işlemlerde dava süresinin ilan tarihini izleyen günden itibaren başlayacağı, ancak bu işlemlerin uygulanması üzerine ilgililerin düzenleyici işlem [Devamı...]
UZLAŞMA TUTANAĞININ İPTALİ, dur. Bu işlem ise idarenin kendi iç bünyesinde yaptığı kişinin hukuki durumunda bir değişiklik meydana getirmeyen kesin ve yürütülebilir olmayan işlemdir. Kamulaştırma [Devamı...]
TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARI, rların ise İcra ve İflas Kanununun “ilamların yerine getirilmesi” hakkındaki hükümlere göre yerine getirileceği, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararlarına karşı [Devamı...]
Kooperatif Ortağı, Ödemiş Olduğu Aidatın Ayrıldığı Yıl Bilançosuna Göre Hesaplanacak Masraf Hissesi Düştükten Sonra Bakiyesini Talep Edebilir;, n ayrılan ortak, ödemiş olduğu aidatın tamamını değil, ayrıldığı yıl bilançosuna göre hesaplanacak olan masraf hissesi düşüldükten sonra bakiyesinin iadesini talep [Devamı...]
Likit Sayılması Gereken Kooperatif Aidat Alacağı Hakkında İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesi Gerekir;, ooperatife ait üye kayıt defterinde davacının ödediği meblağlar açıkça yazılmıştır. Davalı kooperatif sadece alacağın muaccel hale gelmediğini savunmuştur. Bu durum [Devamı...]
Kooperatif Eski Yöneticilerinin Kooperatifi Zarara Uğrattığı İddiasına Dayalı Tazminat Davası;, rulun bu yönde karar alması ve davanın denetçiler tarafından açılmasına bağlıdır. Fakat anılan yönteme uyulmaması durumunda davacı tarafa süre verilerek açılan [Devamı...]
Yönetim Kurulu Ve Tasfiye Kurulunun Yetkileri;, ooperatifler Kanunu'nun 55/1. maddesi aidat toplama görevinin yönetim kuruluna ait olduğunu, kooperatif ana sözleşmesinin 44/10. maddesi ise kooperatif adına dava açma ve [Devamı...]
İmar Kısıtlamalarından Doğan Davalar, [Devamı...]
Avukatın Dürüstlük Kuralına Aykırı Davranışı;, kilde fazladan avukatlık ücreti isteyemez (8. HD. 9.3.2015, 5221/5534).  [Devamı...]
Tespite İlişkin Kararlar İcraya Konulamaz;, lir (8. HD. 8.9.2014, 23863/14838).  [Devamı...]
Acele Kamulaştırmada Acelelik Halinin Değerlendirilmesi, ele kamulaştırılacak taşınmazlar açıklıkla gösterilmek suretiyle acele kamulaştırmanın kapsamı ve çerçevesinin belirlenmesi, acelelik halinin dışındaki durumlar için [Devamı...]
Katkı Payı Davasında Zamanaşımı, t olaya yeni Medeni Kanunda yer alan zamanaşımı kuralları uygulanmaksızın mal rejimi ve Borçlar Kanunu’nun genel hükümleri dikkate alınarak çözüm [Devamı...]
Vadeden Sonra Ciro Alacağın Temlikidir, (12. HD. 19.1.2010, 19566/934). [Devamı...]
Bonoda Zamanaşımı, ; yıldır (12. HD. 17.3.2009, 25557/5658). [Devamı...]
Sözleşmeye Aykırılıktan Kiracının Tahliyesi, lığın giderilmesinin istenmesi gerekir. Kiralanan yerin açık şekilde fena kullanılması durumunda ihtar gönderilmesine gerek yoktur (6. HD. 2.11.2010, 7891/11974). [Devamı...]
Kararın Yalnız Boşanma Hükmünün Kesinleşmiş Olması, uml;re, nafaka ve tazminat alacağı kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın takibe konulabilir hale gelmiştir (HGK. 22.10.2002, 656/638). [Devamı...]
Kiralanan Yerin Boşaltıldığının İspatı ve Geriye Kalan Ayların Kirasında Kiracının Sorumluluğu, nundan önce boşaltan kiracı geri kalan sürenin kira parsından sorumlu olur. Ancak kiralayan da zararın artmaması ve taşınmazı aynı koşullarda başkasına kiralamak için gerekli [Devamı...]
Sanayi Suyunun Kaçak Olarak Satılması, delin davalı tarafından ödenmediğini öne sürmüştür. Mahkemece, dava konusu olayla ilgili olarak davacının yetkisinin bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar [Devamı...]
Bağımsız Bölümde Oturanların Komşularını Rahatsız Etmesi Ya da Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi Tahliye Nedeni Değildir, nda o kişinin ya da kişilerin bağımsız bölümden tahliyesini değil, Kat Mülkiyeti Kanunu md. 33/son’daki yaptırımın uygulanması gerekir. Tahliye hususu aynı Yasanın 24. [Devamı...]
Mal Ayrılığı Rejiminin Geçerli Olduğu Dönemde Taşınmaz Alırken Eşe Yapılmış Olan Katkı "Elden Bağış" Niteliğindedir, karşılıksız kazanma yoluyla gelen bu para, onun kişisel malı olmuştur. Davalıya ait pay “bağış” yoluyla gelen bu para ile alındığına ve davalının kişisel malı olduğuna göre, davalı [Devamı...]
Verilen Onayın Geri Alınması TMK md. 2'ye Aykırıdır, a açmaları dürüstlük kuralıyla bağdaşmaz (18. HD. 15.6.2010, 1416/9003). [Devamı...]
Bonoda Bedelsizlik İddiasının İspatı, [Devamı...]
Manevi Tazminat, a açıklandığı üzere, ne bir ceza ne de gerçek anlamda bir tazminattır. Zarar uğrayanın manevi ıstırabını bir nebze dindiren, ruhsal tahribatını onaran bir araçtır. Manevi [Devamı...]
Haksız Fiilde Failin Temerrüdü ve Faizden Sorumluluğu, inden itibaren zararın tamamı için temerrüde düşmüş sayılır. Dolayısıyla, zarar gören, gerek kısmi davaya, gerekse sonradan açtığı ek davaya veya ıslaha konu ettiği [Devamı...]
Boşanma Davasında Ziynetlerin İstenmesi, ahsilini de istediğine göre, hüküm altına alınan ziynetlerin cins, gram ve ayarları gösterilmeden toplamının değerine göre hükmedilmesi doğru değildir (2. HD. [Devamı...]
Boşanma Davasında Çalışmaya İzin Verilmemesinden Kaynaklanan Kazanç Kaybının İstenmesi, asının izin vermediğini öne sürerek, bu yüzden yoksun kaldığı kazanç kaybına karşılık maddi tazminat istemiştir. Bu talep TMK’nun 174/1 kapsamında boşanmanın eki [Devamı...]
KAZANILMIŞ HAK, nmazdaki yapıların kaba inşaatının tamamlandığı, idare mahkemesince dava konusu yapı ruhsatlarıyla tespit edilen kısım haricinde yeni yapılaşma hakkı verilmediği, bu nedenle ruhsatların kazanılmış [Devamı...]
İŞLEMİ KURAN İDARE ONU GERİ ALABİLİR, ">Fazla çalışma ücretlerinden kesilen gelir vergisinin iadesi istemiyle yapılan başvurunun Defterdarlık tarafından kabul edilerek yapılan kesintilerin davacıya ödendiği, sonrasında [Devamı...]
İDARE MAHKEMESİNDE DAVA AÇMA SÜRESİ, ">Anayasanın 125’inci ve 1602 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesinde, dava açma süresinin her çeşit işlemlerde yazılı bildirim tarihini izleyen günden itibaren [Devamı...]
Karayolları Trafik Kanunundan Doğan Hukuk Davalarında Görevli Ve Yetkili Mahkeme, e yayımlanan değişiklikle bu kanunun uygulanmasından doğan hukuk davalarında görevli ve yetkili mahkemeler yeniden belirlendi: "İşleteni veya sahibi Devlet ve diğer kamu kuruluşları [Devamı...]
Alkollü Araç Kullanmak, ol açmaz. Mahkemece nöroloji uzmanı, hukukçu ve trafik konusunda uzman bilirkişilerden oluşan kurul aracılığıyla; olayın salt alkolün etkisiyle gerçekleşip [Devamı...]
Bonoda Zamanaşımı, re üç yıllık zamanaşımı süresine tabi iseler de; söz konusu bonolar taraflar arasındaki temel borç ilişkisi yönünden yazılı delil başlangıcı olarak kabul [Devamı...]
Üye Kooperatifle İlişkisini Kesince Üyelik Sıfatı Sona Erer, üğünü yerine getirmeyen ve ilişkisini kesen davacının kooperatif ortağı olduğunun tespiti için açmış olduğu davanın MK’nın 2. Maddesi uyarınca kabul edilemeyeceği, [Devamı...]
Estetik Ameliyatı Yapılmasına İlişkin Sözleşme, öne sürerek maddi ve manevi tazminat istemiştir. Dosya kapsamından estetik ameliyat konusunda tarafların sözleştikleri anlaşılmaktadır. Tarafların sözleşme yapmaktaki asıl [Devamı...]
Müstehcen Görüntü Bulundurma, ideo görüntüleri olduğu, bir kısmının ise hayvanlarla insanların cinsel ilişkilerinin görüntülerini içerdiği, çocukların kullandığı müstehcen [Devamı...]
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi-Yolsuz Tescil, nde olup, bu yolla oluşan tapu kayıtları gerçek mülkiyet durumunu oluşturmaz. Yüklenici edimini ifa ettiği oranda şahsi hak elde edebilir ve elde ettiği hakkını [Devamı...]
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi-Alacağın Temliki-İtiraz ve Defiler, ly: Calibri; mso-fareast-language: TR; mso-ansi-language: TR; mso-bidi-language: AR-SA">Yüklenici arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesine göre kazandığı şahsi hakkını [Devamı...]
Temyiz Harcının Yatırılamaması-adil Yargılanma Hakkı, kça yüksek miktarda olan karar ve temyiz harcının yatırılmasının istenmesi ve verilen sürede yatırılmaması üzerine kanun yoluna başvuru hakkının ortadan [Devamı...]
Harici Satış Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil, kümleri uyarınca isteyebilirler. Taşınmazın güncel karşılığı talep edilmez ise de, harici satış nedeniyle ödenen bedelin uyarlama kuralları gereğince hesaplanması ve sonucuna göre [Devamı...]
Tespit Davasında Hukuksal Yarar Koşulu, rdan söz edebilmek için; bir hakkın veya hukuki durumun mevcut ve yakın bir tehlike ile tehdit edilmiş olması, bu tehdidin zarar doğurabilecek nitelikte olması, tespit [Devamı...]
Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Tahliye, iş olmasının verilen süreden sonra olup akde aykırı davranışı ortadan kaldırmayacağı gözetilmelidir. Öte yandan kiralanan kiralanma amacı dışında kullanılmaya da devam etmekte olup, [Devamı...]
İştirak Nafakası, ;ocuğa bakıyorsa, çocuğa bakan taraf velayetin nezi davasını açmadan doğrudan iştirak nafakası talebinde bulunabilir (3. HD. 11.10.2010, 14433/16126). [Devamı...]
Boşanmada Manevi Tazminat, zere boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden olmalıdır. Boşanma sebebi olarak gösterilmemiş, ancak boşanmanın kesinleşmesine kadar gerçekleşmiş sadakat [Devamı...]
CEMAAT VAKIFLARININ GAYRİMENKUL EDİNME HAKKI:, ip gerçek ve tüzel kişiler sahip olabilirler. Fransız ... Rahipleri adlı topluluk adına tapuya kayıtlıyken, açılan dava sonucu tüzel kişiliği bulunmayan ve ne Türkiye [Devamı...]
AİHM'NCE HÜKMEDİLEN TAZMİNATIN HAZİNECE ÖDENMESİ:, ersonele rücu mekanizması işletilmediği için dava yoluna başvurulduğunu, sorumlulara rücu etme konusunda idarenin takdir yetkisi bulunmadığını; maddi mağduriyetleri ödenen [Devamı...]
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NİN KESİNLEŞMİŞ HAK İHLALİ KARARLARI:, üler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmuşlardır. Anılan mahkeme, hükümlülerin yargılandığı Devlet Güvenlik Mahkemeleri'nin bağımsız ve tarafsız olmaması, savunma [Devamı...]
AVRUPA SOSYAL ŞARTI:, uml;venlik sisteminden yararlanarak böyle bir imkan sağlayamayan herkese yeterli yardımı sağlamayı ve hastalık halinde bu kişinin şartlarının gerektirdiği bakımı sağlamayı akit taraflar [Devamı...]
AHİM ÖNÜNDE YAPILAN SULH ANLAŞMASI İİK'NIN BELİRTTİĞİ ANLAMDA İLAM SAYILMAZ:, ilişkin kararına dayanarak Dışişleri Bakanlığı aleyhine ilamlı icra takibine geçmiş, takibe mercii nezdinde borçlu vekilince şikayet edilmiştir. İlamlı icra yoluna başvuru için [Devamı...]
AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNE AYKIRILIK:, lgili davalarda, davanın taraflarının herbirinin; diğer taraf karşısında kendisini önemli ölçüde dezavantajlı konumda bırakmayacak şartlarda iddia ve savunmalarını mahkemeye [Devamı...]
TERCÜMANLIK ÜCRETİ SANIĞA YÜKLETİLEMEZ:, nığa sağlanan tercüman için ödenecek ücretin mahkumiyet halinde dahi sanığa yükletilemez (7. CD. 24.6.2003, 2478/5303). [Devamı...]
ADİL YARGILANMA HAKKINA AYKIRILIK, azlığın, taraflar arasında fark gözetmeksizin iddia ve savunmaların eşit ve karşılıklı yapıldığı dürüst bir yargılamadır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi uluslararası insan [Devamı...]
DİL BİLMEYEN SANIĞIN ÜCRETSİZ OLARAK ÇEVİRMENDEN YARARLANMA HAKKI, yardımından ücretsiz olarak yararlanmak hakkına sahiptir" hükmüne aykırı olarak mahkemece mahkum olan dil bilmeyen sanıktan çevirmenlik ücretinin alınmasına karar [Devamı...]
AHİM'in KESİNLEŞEN KARARI, in kararına ilişkin AHİM 2. Dairesinin kesinleşen kararı nedeniyle 2577 sayılı Yasa'nın 53/1-ı maddesi uyarınca yargılamanın yenilenmesi isteminin kabulü ile dava konusu işlemin iptali gerekir [Devamı...]

HIZLI ERİŞİM

Seçilmiş Mevzuat Seçilmiş Yazı ve Yargı Kararları Dilekçeler Sözleşmeler İhtarnameler İnşaat-İmar Sözlüğü İnsan Hakları Belgeleri İnsan Hakları Kararları Bilirkişi Raporları Yasal Faiz Hesabı Hukukumuzda Parasal Sınırlar Avukatlık Asgari Ücret Tablosu Önemli Yasal Süreler

KÜMELER

AYIN KONUSU YÖNETSEL YARGI YARGI DÜNYASI ANAYASA VE ANAYASA MAHKEMESİ MAKALELER AVUKATIN GÜNCELİ TBB DİSİPLİN KARARLARI FORUM PRATİK BİLGİLER RESİM VE KARİKATÜR ÖZLÜ SÖZLER ATATÜRK VE CUMHURİYET BAĞLANTILAR

HAVA TAHMİNİ

5 Günlük Hava Tahmini (İstanbul) 5 günlük hava tahmini
5 Günlük Hava Tahmini (Ankara) 5 günlük hava tahmini
5 Günlük Hava Tahmini (İzmir) 5 günlük hava tahmini Kaynak http://www.dmi.gov.tr