İFLAS HALİNDE KOOPERATİF ORTAKLARININ VE ARTAKLIKTAN AYRILANLARIN SORUMLULUĞU
Merdan Çalışkan
(Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Kontrolörü)
Giriş
Bilindiği üzere, Türk Ticaret Kanunu’nun 136’ncı maddesine göre kooperatifler ticaret şirketleri arasında sayılmakta, 18. Maddede ise, bu şirketlerin tacir oldukları belirtilmektedir.
İİK’nun 43. Maddesinde ise TTK’na göre tacir sayılanların ve tacirler hakkındaki hükümlere tabi bulunanların iflasa tabi oldukları ifade edilmiştir.
1163 sayılı Koop. K. Md. 28-37’de iflas durumunda sorumluluklar düzenlenmiştir
İflasa tabi olan kooperatiflerde, iflas halinde, borçlardan dolayı kimlerin, ne oranda ve ne zamana kadar sorumlu tutulacakları Kooperatifler Kanunu’nda açıklanmıştır.
İflas Durumunda Sorumluluk
İİK. Md. 154 uyarınca, kooperatifin iflasına, kooperatif merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret mahkemesince karar verilir. İflas halinde uygulanacak usul, KKop. K. Md. 33’te yer almaktadır. Buna göre, iflas halinde, iflas idaresince bir sıra cetveli düzenlenerek ortaklardan kendi paylarına düşen borçlarını ödemeleri istenir.
Tahsil edilemeyen paralar, gerektiğinde ödeme yapan ortaklardan fazlaca alınması suretiyle kapatılabilir. Bu durumda, ortakların birbirlerine başvurma hakları bulunmaktadır. Eğer borçlar ödendikten sonra arta kalan bir para var ise, bu para sıra cetvelinde yer alan ortaklara geri verilir. İflasın ilan edilmesi ile birlikte, kooperatife ortak alınması veya ortaklıktan ayrılmak mümkün değildir.
Kanunun 36. Maddesinde ise “sınırsız veya sınırlı sorumlu bir ortak ölür veya diğer bir sebeple kooperatiften ayrılışının kesinleştiği tarihten başlayarak bir yıl veya anasözleşme ile tespit olunan daha uzun bir süre içinde kooperatif iflas ettiği takdirde, ayrılmasından önce doğmuş olan borçlar için ortak sorumluluktan kurtulamaz.” Denilmektedir.
Buna göre, bir kooperatif ortağı ortaklıktan ayrılsa dahi, ortaklıktan ayrılışının kesinleştiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde, ana sözleşme ile daha uzun bir süre belirlenmişse bu süre içerisinde borçlardan dolayı sorumluluğu devam edecektir.
Uygulamada büyük çoğunluğun kabul ettiği Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca hazırlanan kooperatif örnek anasözleşmelerinde, kooperatif ortaklarının ayrılışından sonra iki yıl süreyle sorumluluklarının devam edeceği ifade edilmiştir.
Bu bakımdan, mahkemece iflas kararının verildiği tarihle, kişilerin kooperatif ortaklığından ayrıldıkları tarihlerin büyük önemi bulunmaktadır. Dolayısıyla, kooperatifin iflası halinde, mevcut ortakların yanı sıra, mahkemece verilen kararın tarihinden iki yıl geriye dönük sürede çeşitli sebeple kooperatif ortaklığından ayrılanların; ölüm halinde ise mirasçılarının kooperatif alacaklılarına karşı sorumlulukları devam edecektir.
Yükümlülüğün Derecesi
Kooperatiflerde ortakların kooperatif alacaklılarına karşı sorumluluğu anasözleşmede düzenlenir. Kooperatifler, ana sözleşmelerinde aksine bir hüküm olmadıkça, alacaklılarına karşı sadece malvarlıklarıyla sorumludurlar. Alacaklılar öncelikle kooperatifin malvarlığına başvururlar; doğrudan ortaklara müracaat mümkün değildir.
Kooperatif malvarlığının borçları ödemeye yetmediğinin tespit edilmesi durumunda, ortakların borçlardan dolayı ne dereceye kadar sorumlu oldukları incelenerek tespit edilen tutarlar iflas masasınca incelenir.
Kooperatiflerde ortakların sorumluluğu; sınırlı, sınırsız ve ek ödeme yükümlülüğü olmak üzere üç şekildedir.
Sınırsız Sorumluluk Halinde Ortakların Sorumluluğu
Kooperatiflerde sınırsız sorumluluk, TTK’nda düzenlenen kolektif ve komandit şirket ortaklarının sorumluluğuna benzer bir uygulamadır. Bu durumda ortaklar, kooperatifin borçlarından dolayı önce kooperatifteki hakla ve alacakları, daha sonra tüm malvarlıkları ile sorumlu olurlar.
Ortakların malvarlıklarına başvurulması için, kooperatif malvarlığının borçları ödemeye yetmemesi ve kooperatifin tasfiye haline girmesi veya iflası gerekmektedir.
Sınırsız sorumluluk, anasözleşmeye koyulacak mecburi hükümler arasında yer almaktadır. Kanunun 52. Maddesine göre, sorumlulukların ağırlaştırılması hakkında alınacak kararlar için bütün ortakların ¾’ünün onayı gerekmektedir. Dolayısıyla, sınırlı sorumlu bir kooperatifin, sınırsız sorumlu olması için bu oran dikkate alınır.
Sınırsız sorumlulukta da, iflas veya tasfiye durumunda ödenilen fazla tutarlara ilişkin, sermaye payları mile sınırlı olarak diğer ortaklara rücu hakları vardır.
Ayrılan ortakların sorumluluğu, kooperatiften ayrılışlarının kesinleştiği tarihten önce mevcut olan ve iflas tarihinde kapatılmamış bulunan borçlarla sınırlıdır.
Sınırlı Sorumluluk Halinde Ortakların Sorumluluğu
Sınırlı sorumluluk, kooperatif varlığının borçları ödemeye yetmemesi halinde, ortakların malvarlıklarına kısmen başvurulabilmesidir. Koop. K. Md. 30’da,, bu durumda ortakların sermaye paylarından fazla bir miktarla veya sermaye paylarıyla orantılı olarak daha yüksek bir miktarla sorumlulukları düzenlenmiştir.
Kooperatifler, anonim şirketlerde olduğu gibi, öncelikle kendi sermayesi kadar sorumlu olduklarından ve bu tutar, ortakların sermaye payları toplamından oluştuğundan, sınırlı sorumlulukta bu tutardan fazla bir tutar belirlenmesi gerektiği düşünülmektedir.
Öte yandan Sanayi ve Ticaret Bakanlığının hazırladığı örnek anasözleşmelerde, ortakların sınırlı sorumluluk hali kabul edilmiş ve sermaye payları kadar sorumlu olacakları düzenlenmiştir. Bu durumda, sınırlı sorumluluğun, kooperatifin malvarlığına ek bir varlık getirmeyeceği ortadadır. Eğer ortakların, taahhüt ettikleri sermayelerinin ödenmemiş kısımları varsa, ancak bunların ödenmesi istenebilir.
Ayrılan ortakların sorumluluğu, sınırsız sorumluluktaki gibi, ayrılışlarından önce gerçekleşen borçlara ilişkindir.
Ek Ödeme Halinde Ortakların Sorumluluğu
Ek ödeme, kooperatiflerde hesap dönemleri sonunda bilançoda belirtilen açıkların (zarar veya olumsuz gelir gider farkı) kapatılması amacıyla ortaklardan alınan paradır.
Ek ödeme, sınırsız olarak; iş hacmiyle, sermaye paylarıyla sınırlı veya belirli bir miktara kadar sınırlı olarak belirlenebilir. Ek ödemede de, sorumlulukların arttırılmasında olduğu gibi, ana sözleşmede hüküm bulunması gerekmektedir. Anasözleşmeye hüküm koyulmasına ilişkin genel kural nisabı bütün ortakların ¾’üdür.
Ek ödeme kararının, anasözleşmede hüküm bulunsa dahi, zarar olduğu sürece her yıl genel kurulca alınması gerekmektedir. Yönetim kurulunca ek ödeme kararı alınması veya yetkinin yönetim kuruluna devredilmesi mümkün değildir.
Ancak, anasözleşmede zaten var olan ek ödeme düzenlemesine uygun olarak alınacak genel kurul kararlarında, ağırlaştırılmış nisabın aksine, genel nisabın aranması gerektiği; yani oylamaya katılanların yarıdan bir fazlasının lehte oy vermesi gerektiği düşünülmektedir.
İflasın kabul edildiği tarihte, düzenlenen son bilançoya göre, cari yıl ve/veya geçmiş yıl zararları bulunmakta ise, öncelikle bu zararlar iflas idaresi yetkililerince anasözleşme hükümlerinde belirtilen sorumluluk sınırları içerisinde, ilgili ortaklardan talep edilir.
Bu durumda, geçmiş yıllar zararlarından sorumlu olacakların tespitinde, son bir yıl veya anasözleşmede belirlenen daha uzun bir süre içerisinde ayrılanlar da dikkate alınır.
Sorumlulukların azaltılması veya ek ödeme yükümlülüğünün kaldırılması ya da azaltılması, söz konusu değişikliklerden önce gerçekleşen borçları etkilemez; sorumluluk devam eder.
Sonuç
Kooperatifler de iflasa tabi olup iflas halinde, mevcut ortaklarla birlikte, iflas tarihinden bir yıl öncesine kadar ortak olup da bir sebeple ortaklık ilişkisi sona eren kişilerin de borçlardan dolayı sorumlulukları vardır. Bu süre anasözleşme ile daha da uzatılabilir.
Kooperatifin borçlardan dolayı sorumluluğu sermayesi ile sınırlıdır. Diğer taraftan, varlıkların borçları ödemeye yetmemesi halinde ortakların ne dereceye kadar sorumlu olacakları, anasözleşmeye bırakılmıştır. Kooperatif ortakları sınırsız ve sınırlı olarak borçlardan dolayı; ek ödemeyle ise zararlardan dolayı sorumludurlar.
Sınısrsız sorumlulukta ortaklar, kooperatif borçlarından dolayı tüm malvarlıklarıyla; sınırlı sorumlulukta ise anasözleşme uyarınca sorumlu oldukları sınıra kadar yine malvarlıklarıyla sorumludur.
Ek ödeme ise, iflas durumunda cari yıl ve geçmil yıl zararlarının kapatılmasında uygulanır. Ayrılan ortakların sorumluluğu, ayrıldıkları tarihten önceki borçlar ve zararlarla sınırlıdır (Terazi Hukuk Dergisi, Haziran 200, sf. 191-195).

KİTAP

Av. İlker Hasan Duman
Açıklamalı-İçtihatlı
İNŞAAT HUKUKU
8. Baskı
Seçkin Yayıncılık, Mayıs 2016

YARGI HABERLERİ

İMAR PLANLARINDA HİYERARŞİK İLİŞKİ, de, nazım imar planı; varsa bölge veya çevre düzeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine, yine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen ve arazi [Devamı...]
İMAR PLANLARININ İPTALİ DAVASINDA DAVA AÇMA SÜRESİ, lanı gereken düzenleyici işlemlerde dava süresinin ilan tarihini izleyen günden itibaren başlayacağı, ancak bu işlemlerin uygulanması üzerine ilgililerin düzenleyici işlem [Devamı...]
UZLAŞMA TUTANAĞININ İPTALİ, dur. Bu işlem ise idarenin kendi iç bünyesinde yaptığı kişinin hukuki durumunda bir değişiklik meydana getirmeyen kesin ve yürütülebilir olmayan işlemdir. Kamulaştırma [Devamı...]
TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARI, rların ise İcra ve İflas Kanununun “ilamların yerine getirilmesi” hakkındaki hükümlere göre yerine getirileceği, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararlarına karşı [Devamı...]
Kooperatif Ortağı, Ödemiş Olduğu Aidatın Ayrıldığı Yıl Bilançosuna Göre Hesaplanacak Masraf Hissesi Düştükten Sonra Bakiyesini Talep Edebilir;, n ayrılan ortak, ödemiş olduğu aidatın tamamını değil, ayrıldığı yıl bilançosuna göre hesaplanacak olan masraf hissesi düşüldükten sonra bakiyesinin iadesini talep [Devamı...]
Likit Sayılması Gereken Kooperatif Aidat Alacağı Hakkında İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesi Gerekir;, ooperatife ait üye kayıt defterinde davacının ödediği meblağlar açıkça yazılmıştır. Davalı kooperatif sadece alacağın muaccel hale gelmediğini savunmuştur. Bu durum [Devamı...]
Kooperatif Eski Yöneticilerinin Kooperatifi Zarara Uğrattığı İddiasına Dayalı Tazminat Davası;, rulun bu yönde karar alması ve davanın denetçiler tarafından açılmasına bağlıdır. Fakat anılan yönteme uyulmaması durumunda davacı tarafa süre verilerek açılan [Devamı...]
Yönetim Kurulu Ve Tasfiye Kurulunun Yetkileri;, ooperatifler Kanunu'nun 55/1. maddesi aidat toplama görevinin yönetim kuruluna ait olduğunu, kooperatif ana sözleşmesinin 44/10. maddesi ise kooperatif adına dava açma ve [Devamı...]
İmar Kısıtlamalarından Doğan Davalar, [Devamı...]
Avukatın Dürüstlük Kuralına Aykırı Davranışı;, kilde fazladan avukatlık ücreti isteyemez (8. HD. 9.3.2015, 5221/5534).  [Devamı...]
Tespite İlişkin Kararlar İcraya Konulamaz;, lir (8. HD. 8.9.2014, 23863/14838).  [Devamı...]
Acele Kamulaştırmada Acelelik Halinin Değerlendirilmesi, ele kamulaştırılacak taşınmazlar açıklıkla gösterilmek suretiyle acele kamulaştırmanın kapsamı ve çerçevesinin belirlenmesi, acelelik halinin dışındaki durumlar için [Devamı...]
Katkı Payı Davasında Zamanaşımı, t olaya yeni Medeni Kanunda yer alan zamanaşımı kuralları uygulanmaksızın mal rejimi ve Borçlar Kanunu’nun genel hükümleri dikkate alınarak çözüm [Devamı...]
Vadeden Sonra Ciro Alacağın Temlikidir, (12. HD. 19.1.2010, 19566/934). [Devamı...]
Bonoda Zamanaşımı, ; yıldır (12. HD. 17.3.2009, 25557/5658). [Devamı...]
Sözleşmeye Aykırılıktan Kiracının Tahliyesi, lığın giderilmesinin istenmesi gerekir. Kiralanan yerin açık şekilde fena kullanılması durumunda ihtar gönderilmesine gerek yoktur (6. HD. 2.11.2010, 7891/11974). [Devamı...]
Kararın Yalnız Boşanma Hükmünün Kesinleşmiş Olması, uml;re, nafaka ve tazminat alacağı kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın takibe konulabilir hale gelmiştir (HGK. 22.10.2002, 656/638). [Devamı...]
Kiralanan Yerin Boşaltıldığının İspatı ve Geriye Kalan Ayların Kirasında Kiracının Sorumluluğu, nundan önce boşaltan kiracı geri kalan sürenin kira parsından sorumlu olur. Ancak kiralayan da zararın artmaması ve taşınmazı aynı koşullarda başkasına kiralamak için gerekli [Devamı...]
Sanayi Suyunun Kaçak Olarak Satılması, delin davalı tarafından ödenmediğini öne sürmüştür. Mahkemece, dava konusu olayla ilgili olarak davacının yetkisinin bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar [Devamı...]
Bağımsız Bölümde Oturanların Komşularını Rahatsız Etmesi Ya da Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi Tahliye Nedeni Değildir, nda o kişinin ya da kişilerin bağımsız bölümden tahliyesini değil, Kat Mülkiyeti Kanunu md. 33/son’daki yaptırımın uygulanması gerekir. Tahliye hususu aynı Yasanın 24. [Devamı...]
Mal Ayrılığı Rejiminin Geçerli Olduğu Dönemde Taşınmaz Alırken Eşe Yapılmış Olan Katkı "Elden Bağış" Niteliğindedir, karşılıksız kazanma yoluyla gelen bu para, onun kişisel malı olmuştur. Davalıya ait pay “bağış” yoluyla gelen bu para ile alındığına ve davalının kişisel malı olduğuna göre, davalı [Devamı...]
Verilen Onayın Geri Alınması TMK md. 2'ye Aykırıdır, a açmaları dürüstlük kuralıyla bağdaşmaz (18. HD. 15.6.2010, 1416/9003). [Devamı...]
Bonoda Bedelsizlik İddiasının İspatı, [Devamı...]
Manevi Tazminat, a açıklandığı üzere, ne bir ceza ne de gerçek anlamda bir tazminattır. Zarar uğrayanın manevi ıstırabını bir nebze dindiren, ruhsal tahribatını onaran bir araçtır. Manevi [Devamı...]
Haksız Fiilde Failin Temerrüdü ve Faizden Sorumluluğu, inden itibaren zararın tamamı için temerrüde düşmüş sayılır. Dolayısıyla, zarar gören, gerek kısmi davaya, gerekse sonradan açtığı ek davaya veya ıslaha konu ettiği [Devamı...]
Boşanma Davasında Ziynetlerin İstenmesi, ahsilini de istediğine göre, hüküm altına alınan ziynetlerin cins, gram ve ayarları gösterilmeden toplamının değerine göre hükmedilmesi doğru değildir (2. HD. [Devamı...]
Boşanma Davasında Çalışmaya İzin Verilmemesinden Kaynaklanan Kazanç Kaybının İstenmesi, asının izin vermediğini öne sürerek, bu yüzden yoksun kaldığı kazanç kaybına karşılık maddi tazminat istemiştir. Bu talep TMK’nun 174/1 kapsamında boşanmanın eki [Devamı...]
KAZANILMIŞ HAK, nmazdaki yapıların kaba inşaatının tamamlandığı, idare mahkemesince dava konusu yapı ruhsatlarıyla tespit edilen kısım haricinde yeni yapılaşma hakkı verilmediği, bu nedenle ruhsatların kazanılmış [Devamı...]
İŞLEMİ KURAN İDARE ONU GERİ ALABİLİR, ">Fazla çalışma ücretlerinden kesilen gelir vergisinin iadesi istemiyle yapılan başvurunun Defterdarlık tarafından kabul edilerek yapılan kesintilerin davacıya ödendiği, sonrasında [Devamı...]
İDARE MAHKEMESİNDE DAVA AÇMA SÜRESİ, ">Anayasanın 125’inci ve 1602 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesinde, dava açma süresinin her çeşit işlemlerde yazılı bildirim tarihini izleyen günden itibaren [Devamı...]
Karayolları Trafik Kanunundan Doğan Hukuk Davalarında Görevli Ve Yetkili Mahkeme, e yayımlanan değişiklikle bu kanunun uygulanmasından doğan hukuk davalarında görevli ve yetkili mahkemeler yeniden belirlendi: "İşleteni veya sahibi Devlet ve diğer kamu kuruluşları [Devamı...]
Alkollü Araç Kullanmak, ol açmaz. Mahkemece nöroloji uzmanı, hukukçu ve trafik konusunda uzman bilirkişilerden oluşan kurul aracılığıyla; olayın salt alkolün etkisiyle gerçekleşip [Devamı...]
Bonoda Zamanaşımı, re üç yıllık zamanaşımı süresine tabi iseler de; söz konusu bonolar taraflar arasındaki temel borç ilişkisi yönünden yazılı delil başlangıcı olarak kabul [Devamı...]
Üye Kooperatifle İlişkisini Kesince Üyelik Sıfatı Sona Erer, üğünü yerine getirmeyen ve ilişkisini kesen davacının kooperatif ortağı olduğunun tespiti için açmış olduğu davanın MK’nın 2. Maddesi uyarınca kabul edilemeyeceği, [Devamı...]
Estetik Ameliyatı Yapılmasına İlişkin Sözleşme, öne sürerek maddi ve manevi tazminat istemiştir. Dosya kapsamından estetik ameliyat konusunda tarafların sözleştikleri anlaşılmaktadır. Tarafların sözleşme yapmaktaki asıl [Devamı...]
Müstehcen Görüntü Bulundurma, ideo görüntüleri olduğu, bir kısmının ise hayvanlarla insanların cinsel ilişkilerinin görüntülerini içerdiği, çocukların kullandığı müstehcen [Devamı...]
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi-Yolsuz Tescil, nde olup, bu yolla oluşan tapu kayıtları gerçek mülkiyet durumunu oluşturmaz. Yüklenici edimini ifa ettiği oranda şahsi hak elde edebilir ve elde ettiği hakkını [Devamı...]
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi-Alacağın Temliki-İtiraz ve Defiler, ly: Calibri; mso-fareast-language: TR; mso-ansi-language: TR; mso-bidi-language: AR-SA">Yüklenici arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesine göre kazandığı şahsi hakkını [Devamı...]
Temyiz Harcının Yatırılamaması-adil Yargılanma Hakkı, kça yüksek miktarda olan karar ve temyiz harcının yatırılmasının istenmesi ve verilen sürede yatırılmaması üzerine kanun yoluna başvuru hakkının ortadan [Devamı...]
Harici Satış Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil, kümleri uyarınca isteyebilirler. Taşınmazın güncel karşılığı talep edilmez ise de, harici satış nedeniyle ödenen bedelin uyarlama kuralları gereğince hesaplanması ve sonucuna göre [Devamı...]
Tespit Davasında Hukuksal Yarar Koşulu, rdan söz edebilmek için; bir hakkın veya hukuki durumun mevcut ve yakın bir tehlike ile tehdit edilmiş olması, bu tehdidin zarar doğurabilecek nitelikte olması, tespit [Devamı...]
Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Tahliye, iş olmasının verilen süreden sonra olup akde aykırı davranışı ortadan kaldırmayacağı gözetilmelidir. Öte yandan kiralanan kiralanma amacı dışında kullanılmaya da devam etmekte olup, [Devamı...]
İştirak Nafakası, ;ocuğa bakıyorsa, çocuğa bakan taraf velayetin nezi davasını açmadan doğrudan iştirak nafakası talebinde bulunabilir (3. HD. 11.10.2010, 14433/16126). [Devamı...]
Boşanmada Manevi Tazminat, zere boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden olmalıdır. Boşanma sebebi olarak gösterilmemiş, ancak boşanmanın kesinleşmesine kadar gerçekleşmiş sadakat [Devamı...]
CEMAAT VAKIFLARININ GAYRİMENKUL EDİNME HAKKI:, ip gerçek ve tüzel kişiler sahip olabilirler. Fransız ... Rahipleri adlı topluluk adına tapuya kayıtlıyken, açılan dava sonucu tüzel kişiliği bulunmayan ve ne Türkiye [Devamı...]
AİHM'NCE HÜKMEDİLEN TAZMİNATIN HAZİNECE ÖDENMESİ:, ersonele rücu mekanizması işletilmediği için dava yoluna başvurulduğunu, sorumlulara rücu etme konusunda idarenin takdir yetkisi bulunmadığını; maddi mağduriyetleri ödenen [Devamı...]
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NİN KESİNLEŞMİŞ HAK İHLALİ KARARLARI:, üler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmuşlardır. Anılan mahkeme, hükümlülerin yargılandığı Devlet Güvenlik Mahkemeleri'nin bağımsız ve tarafsız olmaması, savunma [Devamı...]
AVRUPA SOSYAL ŞARTI:, uml;venlik sisteminden yararlanarak böyle bir imkan sağlayamayan herkese yeterli yardımı sağlamayı ve hastalık halinde bu kişinin şartlarının gerektirdiği bakımı sağlamayı akit taraflar [Devamı...]
AHİM ÖNÜNDE YAPILAN SULH ANLAŞMASI İİK'NIN BELİRTTİĞİ ANLAMDA İLAM SAYILMAZ:, ilişkin kararına dayanarak Dışişleri Bakanlığı aleyhine ilamlı icra takibine geçmiş, takibe mercii nezdinde borçlu vekilince şikayet edilmiştir. İlamlı icra yoluna başvuru için [Devamı...]
AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNE AYKIRILIK:, lgili davalarda, davanın taraflarının herbirinin; diğer taraf karşısında kendisini önemli ölçüde dezavantajlı konumda bırakmayacak şartlarda iddia ve savunmalarını mahkemeye [Devamı...]
TERCÜMANLIK ÜCRETİ SANIĞA YÜKLETİLEMEZ:, nığa sağlanan tercüman için ödenecek ücretin mahkumiyet halinde dahi sanığa yükletilemez (7. CD. 24.6.2003, 2478/5303). [Devamı...]
ADİL YARGILANMA HAKKINA AYKIRILIK, azlığın, taraflar arasında fark gözetmeksizin iddia ve savunmaların eşit ve karşılıklı yapıldığı dürüst bir yargılamadır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi uluslararası insan [Devamı...]
DİL BİLMEYEN SANIĞIN ÜCRETSİZ OLARAK ÇEVİRMENDEN YARARLANMA HAKKI, yardımından ücretsiz olarak yararlanmak hakkına sahiptir" hükmüne aykırı olarak mahkemece mahkum olan dil bilmeyen sanıktan çevirmenlik ücretinin alınmasına karar [Devamı...]
AHİM'in KESİNLEŞEN KARARI, in kararına ilişkin AHİM 2. Dairesinin kesinleşen kararı nedeniyle 2577 sayılı Yasa'nın 53/1-ı maddesi uyarınca yargılamanın yenilenmesi isteminin kabulü ile dava konusu işlemin iptali gerekir [Devamı...]

HIZLI ERİŞİM

Seçilmiş Mevzuat Seçilmiş Yazı ve Yargı Kararları Dilekçeler Sözleşmeler İhtarnameler İnşaat-İmar Sözlüğü İnsan Hakları Belgeleri İnsan Hakları Kararları Bilirkişi Raporları Yasal Faiz Hesabı Hukukumuzda Parasal Sınırlar Avukatlık Asgari Ücret Tablosu Önemli Yasal Süreler

KÜMELER

AYIN KONUSU YÖNETSEL YARGI YARGI DÜNYASI ANAYASA VE ANAYASA MAHKEMESİ MAKALELER AVUKATIN GÜNCELİ TBB DİSİPLİN KARARLARI FORUM PRATİK BİLGİLER RESİM VE KARİKATÜR ÖZLÜ SÖZLER ATATÜRK VE CUMHURİYET BAĞLANTILAR

HAVA TAHMİNİ

5 Günlük Hava Tahmini (İstanbul) 5 günlük hava tahmini
5 Günlük Hava Tahmini (Ankara) 5 günlük hava tahmini
5 Günlük Hava Tahmini (İzmir) 5 günlük hava tahmini Kaynak http://www.dmi.gov.tr