TAPU TAHSİSS BELGESİNE DAYANAN TESCİL İSTEMİ
TUZLA ASLİYE 2. HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE
 
 
DOSYA NO: .....
 
 
“BİLİRKİŞİ RAPORU”
 
 
Davacı ..... tarafından davalı Hazine, Tuzla Belediye Başkanlığı ve TOKİ aleyhine açılan TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASINDA rapor vermemiz istendiğinden incelemeye geçildi.
 
Dava dilekçesinde davacı taraf, Tuzla, Aydınlı, 37 pafta, 3219 parselde kayıtlı taşınmazı 1985 tarihinden bu yana yaklaşık 23 yıldan beri malik sıfatıyla davasız ve aralıksız olarak kullandığını, adı geçen taşınmaz üzerinde Hazinenin, Belediyenin ve üçüncü kişilerin haklarının bulunmadığı, vergilerini düzenli olarak ödediğini, koşulların oluştuğunu öne sürerek adına tescilini istemiştir.
 
Davalı Hazine vekili, taşınmazın Hazine adına tescilli olduğunu, davacı adına tescil koşullarının oluşmadığını belirterek davanın reddini savunmuştur.
 
Tapu kayıtlarının tetkikinde, 7.3.1961 tarihinde HAZİNE AİDINA tescil edilen ve Hazine tarafından 29.6.2006 tarihinde TOKİ’ye devredilen; pafta 3219 parsel sayılı 36.399,88 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın tamamı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı adına kayıtlı iken, 14.11.2008 tarih ve 12407 yevmiye ile ifraz edilerek kapatılmış, yerine 4351, 4352, 4353, 4354, 4355 ve 4356 parsellerin oluştuğu; 24.11.2008 tarihinde parseller yeni bir tevhit işlemine tabi tutularak ve kayıtları kapatılarak, sonuçta 3219 parsel sayılı arsa 4359, 4360, 4361, 4362 parseller oluşmuştur. Tevhit sonucu oluşan bu parsellerde TOKİ’den başka Tuzla Belediyesi de malik olarak gözükmektedir.
 
2.10.1985 tarihli TAPU TAHSİS BELGESİ okundu; 37 pafta 3.319 parselde 400 m2 büyüklüğünde bir yer kaplandığı, bir katlı, yığma konut, bahçede samanlık ve ahırı kapsadığı, malikinin Mehmet Bedel olduğu, 26.9.1985 tarihinde tahsis edildiği görüldü.
 
 
DAVA KONUSU TAŞINMAZLARIN HALİHAZIR DURUMU :
Dava konusu taşınmazlar, Tuzla ilçesi, Aydınlı mahallesi, 27 pafta, 3219 sayılı 68800 m2 arsa   üzerinde yer alan 2 adet konut olarak kullanılan yapı ve 3 adet samanlık ile ahır olarak kullanılan müştemilattır.
Dava konusu yapılar ile birlikte davalının kullanımında olan arsa alanı, Tapu Tahsis Belgesinden de anlaşılacağı üzere 400 m2‘dir.
 
Konut olarak kullanılan iki adet yapı , tek katlı ,yığma sistemde inşa edilmiştir. Vasat malzeme ve işçilik ile teşekkül edilmiştir. Yapılar yaklaşık 40 yıllıktır. Yapılardan biri 90.00 m2 , diğeri 110.00 m2 alanlıdır.
 
Samanlık ve Ahır Yapıları :
Davacının kullanımında olan parsel üzerinde , konut olarak kullanılan yapılara bitişik inşa edilmiş iki adet ahır bir adet samanlık yapısı mevcuttur. Samanlık ve ahır tek katlı olup yığma sistemde inşa edilmişledir. Ahırların alanı 150.00 m2 , samanlık alanı ise 100.00 m2 alanlıdır.
 
DEĞERLENDİRME :
Bedel Yönünden :
Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın büyüklüğü, konumu, bulunduğu mevkii,ana arterlere mesafesi,ulaşım kolaylığı,çevre teşekkülü,alt yapısı, serbest piyasa rayiç bedelleri , aylık ve yıllık getirebileceği gelir, yapıda kullanılan malzeme ve işçilik ,elektrik ve suyunun var olması , Belediye hizmetlerinden yararlanma durumu gibi kriterler dikkate alınarak taşınmazların dava tarihi itibariyle bedelleri ;
 
Arsa Bedeli :
400.00 m2 x 400,00.-TL/m2 .....................=   160.000,00.-TL
 
Yapı Bedelleri :
 
Konut Olarak Kullanılan ( 90.00 m2 + 110.00 m2 = 200.00 m2)
 
200.00 m2 x 250,00.-TL/m2 x 0.60 ..............=    30.000,00.-TL
 
Ahır ve Samanlık Olarak Kullanılan Müştemilatlar ( 250.00 m2)
 
250.00 m2 x 100,00.-TL/m2 x 0.60 ..............=    15.000,00.-TL
 
Toplam Bedel ..................................=   205.000,00.-TL
 
TAPU TAHSİS BELGESİNE DAYANAN TESCİL TALEPLERİNİN TAŞIMASI GEREKEN ÖZELLİKLERİ (DAVAYLA SINIRLI OLARAK) ŞÖYLE SAPTAYABİLİRİZ:
- Davacının elinde; dava konusu sorunda hukuksal geçerliliğini koruyan bir tapu tahsis belgesi bulunmaktadır.
- Tahsise konu yerin kamu hizmetine ayrılmamış ve imar planına göre konut alanında kalmış olması gerekirken; tahsise konu yerde eski numarası 3219 olan arsanın imar uygulaması sonucu birçok parsele ayrıldığı, davacıya ait gecekondunun içinde kaldığı parselin yol ve park alanı olarak ayrıldığı, bedelsiz olarak kamuya terk edildiği, bu alan üzerinde TOKİ’nin mülkiyet hakkının kalmadığı dosya kapsamı ile sabittir. Kamu hizmetine tahsis edilmiş taşınmazların tapu tahsis belgesine dayanılarak tapu tahsis belgesi adına tescili mümkün değildir.
- İddia ve savunmaya göre, Davacıya, tapu tahsis belgesi gereğince bir başka yerden tahsis yapılmamıştır.
- Tahsise konu yer ile tescili istenilen taşınmazın aynı yer olup olduğu fen bilirkişi raporuyla anlaşılmış olup,
- Taşınmazın niteliklerinin belirlenmesi amacıyla mahallinde uzman bilirkişiler aracılığı ile keşif yapılmış olup, az yukarıda bu nitelikler belirtilmiştir.
- Tahsise konu arsa bedelinin ödendiği tapu tahsis belgesinden anlaşılmakta olup, ayrıca bu husus taraflar arasında çekişmeli bulunmamaktadır. Bu nedenle, taşınmazın dava tarihindeki rayiç değerinin uzman bilirkişiler aracılığı ile saptanarak hükümden önce mahkeme veznesine veya belirlenecek tevdi mahalline depo edilmesine gerek olmadığı görüşündeyiz.
- Eski numarası 3219 olan parsel İmar kanunu md. 16 ve 17 kapsamında imar uygulamasına tabi tutulmuş, birçok parsele ayrılmış, davacıya ait gecekondunun bulunduğu alanı oluşturan parselin dışındaki parseller TOKİ adına tescil edilmiş, o alan ise yol ve yeşil alan olarak ayrılmış olmakla; imar parsellerinin oluşturulması sırasında, şuyulandırmaya tabi tutulan parselden 3290 Sayılı Yasa ile değişik 2981 Sayılı Yasanın 10/C-2 ve 18/b-c maddesi uyarınca düzenleme ortaklık payı kesilip kesilmediğinin, kesilmiş ise uygulanan oranın saptanması ve bunun davacının kullanımında bulunan alana da yansıtılması (aynı oranda uygulanması) gerekmemektedir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan gerekçe ve düşüncelerle; dava konusu yerin, konut alanında kalmadığı, yol ve park (yeşil) alanda kaldığı başka bir anlatımla kamu hizmetine ayrılmış yerlerden olduğu, tescil koşullarının bu çerçevede oluşup oluşmadığının mahkemece takdir edileceği yolundaki sonucumuzu arz ederiz.
      7.5.2010
 
        BİLİRKİŞİ KURULU
 
           İLKER HASAN DUMAN                       SAHİCAN AĞACIK
                      (HUKUKÇU)                                      (MÜHENDİS)

KİTAP

Av. İlker Hasan Duman
Açıklamalı-İçtihatlı
İNŞAAT HUKUKU
8. Baskı
Seçkin Yayıncılık, Mayıs 2016

YARGI HABERLERİ

İMAR PLANLARINDA HİYERARŞİK İLİŞKİ, de, nazım imar planı; varsa bölge veya çevre düzeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine, yine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen ve arazi [Devamı...]
İMAR PLANLARININ İPTALİ DAVASINDA DAVA AÇMA SÜRESİ, lanı gereken düzenleyici işlemlerde dava süresinin ilan tarihini izleyen günden itibaren başlayacağı, ancak bu işlemlerin uygulanması üzerine ilgililerin düzenleyici işlem [Devamı...]
UZLAŞMA TUTANAĞININ İPTALİ, dur. Bu işlem ise idarenin kendi iç bünyesinde yaptığı kişinin hukuki durumunda bir değişiklik meydana getirmeyen kesin ve yürütülebilir olmayan işlemdir. Kamulaştırma [Devamı...]
TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARI, rların ise İcra ve İflas Kanununun “ilamların yerine getirilmesi” hakkındaki hükümlere göre yerine getirileceği, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararlarına karşı [Devamı...]
Kooperatif Ortağı, Ödemiş Olduğu Aidatın Ayrıldığı Yıl Bilançosuna Göre Hesaplanacak Masraf Hissesi Düştükten Sonra Bakiyesini Talep Edebilir;, n ayrılan ortak, ödemiş olduğu aidatın tamamını değil, ayrıldığı yıl bilançosuna göre hesaplanacak olan masraf hissesi düşüldükten sonra bakiyesinin iadesini talep [Devamı...]
Likit Sayılması Gereken Kooperatif Aidat Alacağı Hakkında İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesi Gerekir;, ooperatife ait üye kayıt defterinde davacının ödediği meblağlar açıkça yazılmıştır. Davalı kooperatif sadece alacağın muaccel hale gelmediğini savunmuştur. Bu durum [Devamı...]
Kooperatif Eski Yöneticilerinin Kooperatifi Zarara Uğrattığı İddiasına Dayalı Tazminat Davası;, rulun bu yönde karar alması ve davanın denetçiler tarafından açılmasına bağlıdır. Fakat anılan yönteme uyulmaması durumunda davacı tarafa süre verilerek açılan [Devamı...]
Yönetim Kurulu Ve Tasfiye Kurulunun Yetkileri;, ooperatifler Kanunu'nun 55/1. maddesi aidat toplama görevinin yönetim kuruluna ait olduğunu, kooperatif ana sözleşmesinin 44/10. maddesi ise kooperatif adına dava açma ve [Devamı...]
İmar Kısıtlamalarından Doğan Davalar, [Devamı...]
Avukatın Dürüstlük Kuralına Aykırı Davranışı;, kilde fazladan avukatlık ücreti isteyemez (8. HD. 9.3.2015, 5221/5534).  [Devamı...]
Tespite İlişkin Kararlar İcraya Konulamaz;, lir (8. HD. 8.9.2014, 23863/14838).  [Devamı...]
Acele Kamulaştırmada Acelelik Halinin Değerlendirilmesi, ele kamulaştırılacak taşınmazlar açıklıkla gösterilmek suretiyle acele kamulaştırmanın kapsamı ve çerçevesinin belirlenmesi, acelelik halinin dışındaki durumlar için [Devamı...]
Katkı Payı Davasında Zamanaşımı, t olaya yeni Medeni Kanunda yer alan zamanaşımı kuralları uygulanmaksızın mal rejimi ve Borçlar Kanunu’nun genel hükümleri dikkate alınarak çözüm [Devamı...]
Vadeden Sonra Ciro Alacağın Temlikidir, (12. HD. 19.1.2010, 19566/934). [Devamı...]
Bonoda Zamanaşımı, ; yıldır (12. HD. 17.3.2009, 25557/5658). [Devamı...]
Sözleşmeye Aykırılıktan Kiracının Tahliyesi, lığın giderilmesinin istenmesi gerekir. Kiralanan yerin açık şekilde fena kullanılması durumunda ihtar gönderilmesine gerek yoktur (6. HD. 2.11.2010, 7891/11974). [Devamı...]
Kararın Yalnız Boşanma Hükmünün Kesinleşmiş Olması, uml;re, nafaka ve tazminat alacağı kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın takibe konulabilir hale gelmiştir (HGK. 22.10.2002, 656/638). [Devamı...]
Kiralanan Yerin Boşaltıldığının İspatı ve Geriye Kalan Ayların Kirasında Kiracının Sorumluluğu, nundan önce boşaltan kiracı geri kalan sürenin kira parsından sorumlu olur. Ancak kiralayan da zararın artmaması ve taşınmazı aynı koşullarda başkasına kiralamak için gerekli [Devamı...]
Sanayi Suyunun Kaçak Olarak Satılması, delin davalı tarafından ödenmediğini öne sürmüştür. Mahkemece, dava konusu olayla ilgili olarak davacının yetkisinin bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar [Devamı...]
Bağımsız Bölümde Oturanların Komşularını Rahatsız Etmesi Ya da Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi Tahliye Nedeni Değildir, nda o kişinin ya da kişilerin bağımsız bölümden tahliyesini değil, Kat Mülkiyeti Kanunu md. 33/son’daki yaptırımın uygulanması gerekir. Tahliye hususu aynı Yasanın 24. [Devamı...]
Mal Ayrılığı Rejiminin Geçerli Olduğu Dönemde Taşınmaz Alırken Eşe Yapılmış Olan Katkı "Elden Bağış" Niteliğindedir, karşılıksız kazanma yoluyla gelen bu para, onun kişisel malı olmuştur. Davalıya ait pay “bağış” yoluyla gelen bu para ile alındığına ve davalının kişisel malı olduğuna göre, davalı [Devamı...]
Verilen Onayın Geri Alınması TMK md. 2'ye Aykırıdır, a açmaları dürüstlük kuralıyla bağdaşmaz (18. HD. 15.6.2010, 1416/9003). [Devamı...]
Bonoda Bedelsizlik İddiasının İspatı, [Devamı...]
Manevi Tazminat, a açıklandığı üzere, ne bir ceza ne de gerçek anlamda bir tazminattır. Zarar uğrayanın manevi ıstırabını bir nebze dindiren, ruhsal tahribatını onaran bir araçtır. Manevi [Devamı...]
Haksız Fiilde Failin Temerrüdü ve Faizden Sorumluluğu, inden itibaren zararın tamamı için temerrüde düşmüş sayılır. Dolayısıyla, zarar gören, gerek kısmi davaya, gerekse sonradan açtığı ek davaya veya ıslaha konu ettiği [Devamı...]
Boşanma Davasında Ziynetlerin İstenmesi, ahsilini de istediğine göre, hüküm altına alınan ziynetlerin cins, gram ve ayarları gösterilmeden toplamının değerine göre hükmedilmesi doğru değildir (2. HD. [Devamı...]
Boşanma Davasında Çalışmaya İzin Verilmemesinden Kaynaklanan Kazanç Kaybının İstenmesi, asının izin vermediğini öne sürerek, bu yüzden yoksun kaldığı kazanç kaybına karşılık maddi tazminat istemiştir. Bu talep TMK’nun 174/1 kapsamında boşanmanın eki [Devamı...]
KAZANILMIŞ HAK, nmazdaki yapıların kaba inşaatının tamamlandığı, idare mahkemesince dava konusu yapı ruhsatlarıyla tespit edilen kısım haricinde yeni yapılaşma hakkı verilmediği, bu nedenle ruhsatların kazanılmış [Devamı...]
İŞLEMİ KURAN İDARE ONU GERİ ALABİLİR, ">Fazla çalışma ücretlerinden kesilen gelir vergisinin iadesi istemiyle yapılan başvurunun Defterdarlık tarafından kabul edilerek yapılan kesintilerin davacıya ödendiği, sonrasında [Devamı...]
İDARE MAHKEMESİNDE DAVA AÇMA SÜRESİ, ">Anayasanın 125’inci ve 1602 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesinde, dava açma süresinin her çeşit işlemlerde yazılı bildirim tarihini izleyen günden itibaren [Devamı...]
Karayolları Trafik Kanunundan Doğan Hukuk Davalarında Görevli Ve Yetkili Mahkeme, e yayımlanan değişiklikle bu kanunun uygulanmasından doğan hukuk davalarında görevli ve yetkili mahkemeler yeniden belirlendi: "İşleteni veya sahibi Devlet ve diğer kamu kuruluşları [Devamı...]
Alkollü Araç Kullanmak, ol açmaz. Mahkemece nöroloji uzmanı, hukukçu ve trafik konusunda uzman bilirkişilerden oluşan kurul aracılığıyla; olayın salt alkolün etkisiyle gerçekleşip [Devamı...]
Bonoda Zamanaşımı, re üç yıllık zamanaşımı süresine tabi iseler de; söz konusu bonolar taraflar arasındaki temel borç ilişkisi yönünden yazılı delil başlangıcı olarak kabul [Devamı...]
Üye Kooperatifle İlişkisini Kesince Üyelik Sıfatı Sona Erer, üğünü yerine getirmeyen ve ilişkisini kesen davacının kooperatif ortağı olduğunun tespiti için açmış olduğu davanın MK’nın 2. Maddesi uyarınca kabul edilemeyeceği, [Devamı...]
Estetik Ameliyatı Yapılmasına İlişkin Sözleşme, öne sürerek maddi ve manevi tazminat istemiştir. Dosya kapsamından estetik ameliyat konusunda tarafların sözleştikleri anlaşılmaktadır. Tarafların sözleşme yapmaktaki asıl [Devamı...]
Müstehcen Görüntü Bulundurma, ideo görüntüleri olduğu, bir kısmının ise hayvanlarla insanların cinsel ilişkilerinin görüntülerini içerdiği, çocukların kullandığı müstehcen [Devamı...]
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi-Yolsuz Tescil, nde olup, bu yolla oluşan tapu kayıtları gerçek mülkiyet durumunu oluşturmaz. Yüklenici edimini ifa ettiği oranda şahsi hak elde edebilir ve elde ettiği hakkını [Devamı...]
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi-Alacağın Temliki-İtiraz ve Defiler, ly: Calibri; mso-fareast-language: TR; mso-ansi-language: TR; mso-bidi-language: AR-SA">Yüklenici arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesine göre kazandığı şahsi hakkını [Devamı...]
Temyiz Harcının Yatırılamaması-adil Yargılanma Hakkı, kça yüksek miktarda olan karar ve temyiz harcının yatırılmasının istenmesi ve verilen sürede yatırılmaması üzerine kanun yoluna başvuru hakkının ortadan [Devamı...]
Harici Satış Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil, kümleri uyarınca isteyebilirler. Taşınmazın güncel karşılığı talep edilmez ise de, harici satış nedeniyle ödenen bedelin uyarlama kuralları gereğince hesaplanması ve sonucuna göre [Devamı...]
Tespit Davasında Hukuksal Yarar Koşulu, rdan söz edebilmek için; bir hakkın veya hukuki durumun mevcut ve yakın bir tehlike ile tehdit edilmiş olması, bu tehdidin zarar doğurabilecek nitelikte olması, tespit [Devamı...]
Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Tahliye, iş olmasının verilen süreden sonra olup akde aykırı davranışı ortadan kaldırmayacağı gözetilmelidir. Öte yandan kiralanan kiralanma amacı dışında kullanılmaya da devam etmekte olup, [Devamı...]
İştirak Nafakası, ;ocuğa bakıyorsa, çocuğa bakan taraf velayetin nezi davasını açmadan doğrudan iştirak nafakası talebinde bulunabilir (3. HD. 11.10.2010, 14433/16126). [Devamı...]
Boşanmada Manevi Tazminat, zere boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden olmalıdır. Boşanma sebebi olarak gösterilmemiş, ancak boşanmanın kesinleşmesine kadar gerçekleşmiş sadakat [Devamı...]
CEMAAT VAKIFLARININ GAYRİMENKUL EDİNME HAKKI:, ip gerçek ve tüzel kişiler sahip olabilirler. Fransız ... Rahipleri adlı topluluk adına tapuya kayıtlıyken, açılan dava sonucu tüzel kişiliği bulunmayan ve ne Türkiye [Devamı...]
AİHM'NCE HÜKMEDİLEN TAZMİNATIN HAZİNECE ÖDENMESİ:, ersonele rücu mekanizması işletilmediği için dava yoluna başvurulduğunu, sorumlulara rücu etme konusunda idarenin takdir yetkisi bulunmadığını; maddi mağduriyetleri ödenen [Devamı...]
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NİN KESİNLEŞMİŞ HAK İHLALİ KARARLARI:, üler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmuşlardır. Anılan mahkeme, hükümlülerin yargılandığı Devlet Güvenlik Mahkemeleri'nin bağımsız ve tarafsız olmaması, savunma [Devamı...]
AVRUPA SOSYAL ŞARTI:, uml;venlik sisteminden yararlanarak böyle bir imkan sağlayamayan herkese yeterli yardımı sağlamayı ve hastalık halinde bu kişinin şartlarının gerektirdiği bakımı sağlamayı akit taraflar [Devamı...]
AHİM ÖNÜNDE YAPILAN SULH ANLAŞMASI İİK'NIN BELİRTTİĞİ ANLAMDA İLAM SAYILMAZ:, ilişkin kararına dayanarak Dışişleri Bakanlığı aleyhine ilamlı icra takibine geçmiş, takibe mercii nezdinde borçlu vekilince şikayet edilmiştir. İlamlı icra yoluna başvuru için [Devamı...]
AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNE AYKIRILIK:, lgili davalarda, davanın taraflarının herbirinin; diğer taraf karşısında kendisini önemli ölçüde dezavantajlı konumda bırakmayacak şartlarda iddia ve savunmalarını mahkemeye [Devamı...]
TERCÜMANLIK ÜCRETİ SANIĞA YÜKLETİLEMEZ:, nığa sağlanan tercüman için ödenecek ücretin mahkumiyet halinde dahi sanığa yükletilemez (7. CD. 24.6.2003, 2478/5303). [Devamı...]
ADİL YARGILANMA HAKKINA AYKIRILIK, azlığın, taraflar arasında fark gözetmeksizin iddia ve savunmaların eşit ve karşılıklı yapıldığı dürüst bir yargılamadır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi uluslararası insan [Devamı...]
DİL BİLMEYEN SANIĞIN ÜCRETSİZ OLARAK ÇEVİRMENDEN YARARLANMA HAKKI, yardımından ücretsiz olarak yararlanmak hakkına sahiptir" hükmüne aykırı olarak mahkemece mahkum olan dil bilmeyen sanıktan çevirmenlik ücretinin alınmasına karar [Devamı...]
AHİM'in KESİNLEŞEN KARARI, in kararına ilişkin AHİM 2. Dairesinin kesinleşen kararı nedeniyle 2577 sayılı Yasa'nın 53/1-ı maddesi uyarınca yargılamanın yenilenmesi isteminin kabulü ile dava konusu işlemin iptali gerekir [Devamı...]

HIZLI ERİŞİM

Seçilmiş Mevzuat Seçilmiş Yazı ve Yargı Kararları Dilekçeler Sözleşmeler İhtarnameler İnşaat-İmar Sözlüğü İnsan Hakları Belgeleri İnsan Hakları Kararları Bilirkişi Raporları Yasal Faiz Hesabı Hukukumuzda Parasal Sınırlar Avukatlık Asgari Ücret Tablosu Önemli Yasal Süreler

KÜMELER

AYIN KONUSU YÖNETSEL YARGI YARGI DÜNYASI ANAYASA VE ANAYASA MAHKEMESİ MAKALELER AVUKATIN GÜNCELİ TBB DİSİPLİN KARARLARI FORUM PRATİK BİLGİLER RESİM VE KARİKATÜR ÖZLÜ SÖZLER ATATÜRK VE CUMHURİYET BAĞLANTILAR

HAVA TAHMİNİ

5 Günlük Hava Tahmini (İstanbul) 5 günlük hava tahmini
5 Günlük Hava Tahmini (Ankara) 5 günlük hava tahmini
5 Günlük Hava Tahmini (İzmir) 5 günlük hava tahmini Kaynak http://www.dmi.gov.tr