ANA ARTER RAPORU
TUZLA ASLİYE 2. HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE
DOSYA NO: ..........
“BİLİRKİŞİ RAPORU”
 
Davacı ....tarafından davalı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı aleyhine açılan KAMULAŞTIRMASIZ ELKOYMA NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASINDA rapor vermemiz istendiğinden incelemeye geçildi.
 
ØDavacının, Tuzla, Kafkala mevkii, 30 pafta, 4203 parsel sayılı taşınmazın maliki olduğu,
 
ØKadastral parsel olduğu,
 
ØTaşınmazın bir kısmına tretuvar ve yol yapıldığı,
 
ØYolun adının (CENGİZ TOPEL CADDESİ) olduğu,
 
ØBüyükşehir Belediyesinin “Ana Arter Listesi”nde bu caddenin adının yer almadığı,
 
ØCengiz Topel Caddesinin kaldırımları arası asfalt kısmının genişliği ortalama 10 metre, kaldırım payları ortalama 2.50’şer metre; oysa Cengiz Topel Caddesini kesen Yayla Sokağı, İhsan Ekmekçi Sokağı ve Menekşe Sokağının kaldırımları arası asfalt kısmın genişliği ortalama 7’şer metre, kaldırım payları ortalama 1.50’şer metre olarak ölçülmüştür. Cengiz Topel Caddesinin ortasında orta refüj bulunmayıp, çift yönlü bir yoldur. Dava konusu parselin Cengiz Topel Caddesine olan cephesi 10 metre olup, bu caddenin başlangıç ve bitiş noktaları arasındaki uzunluk mesafesi yaklaşık 788 metredir.
 
ØAna Arter Listesinde, Tuzla’nın mahallelerinden Yayla Mahallesinde veya onun çevresinde/yakınında bulunup Büyükşehir Belediyesince “ana arter” sayılan caddeler tespit edildi: Araplar caddesi, Barbaros Hayrettin Caddesi, Esentepe Caddesi, Fevzi Çakmak Caddesi, İnönü Caddesi, Hatboyu Caddesi, İstasyon Caddesi, Kazım Karabekir Caddesi, Küçük Alay Sokak, ile Tuzla Asliye Hukuk Mahkemesince ana arter kabul edilen Ali İhsan Paşa Caddesi gezildi, görüldü. Bundan başka Yayla mahallesinin en işlek caddesi olan Fevzi Çakmak Caddesi belediyece ana arter kabul edilmişken, aynı mahallede onun kadar (hatta gereğinden çok) yoğun ve işlek bir cadde olan Şinasi Dural Caddesi ile Vatan Caddesi ana arter sayılmamıştır. Bir cadde büyükşehir belediyesi tarafından işine geldiği zaman ana arter sayılacak, işine gelmediği zaman ana arter sayılmayacak; böyle sübjektif değerlendirme olamaz. Gelişmişlik, genişlik, alt ve üst yapı, trafik, şehirleşme ve nüfus yoğunluğu bakımından bu caddelerin tamama anı düzeyde olmamakla birlikte, ana arter sayılmış veya sayılabilecek durumdadır. Cengiz Topel Caddesi de öyle…
 
ØYakın yerde bulunan Kazım Karabekir Caddesi ve Fevzi Çakmak Caddesine cepheli parsellerle ilgili olarak açılan benzer davalarda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını sorumlu tutan mahkeme kararlarının (2004/363 esas, 2004/307 esas, 2004/361 esas, 2006/902 esas) Yargıtayca onandığı bilinmektedir. Ali İhsan Paşa’nın ana arter olacağı yönündeki raporumuzu kabul eden mahkeme kararı Yargıtay 5. Hukuk Dairesinin 2007/8156-9323 sayılı kararıyla onaylanmıştır. Mukayese edildiğinde, dava konusu Cengiz Topel Caddesinin ana arter vasfı, başta Ali İhsan Paşa Caddesi olmak üzere bir çok caddenin özellik ve koşullarına uymaktadır.
 
ØDava konusu caddede yapılaşma ve nüfus yoğunluğu dikkat çekici boyuttadır.
 
ØFen bilirkişisinin düzenlediği raporda yol ve tretuvar yapımı tespit edilerek “elatma” olgusunun gerçek olduğu,
 
ØArsanın bütün belediye ve kamu hizmetlerinden yararlandığı,
 
Øİlçenin ve belediyenin merkez sınırlarında bulunduğu,
 
ØTuzla Belediyesinin 7.5.2007 tarihli yazısında, 31.3.1986 onama tarihli 1/1000 ölçekli Tuzla İmar Planında kısmen yol, kısmen 5/A-4/3 kaks: 0.75 yapılaşma koşullarında konut alanında kaldığı, imar parseli olmadığı, tüm belediye hizmetlerinden yararlandığının belirtildiği,
 
Øİstanbul Büyükşehir Belediyesinin 15.6.2007 tarihli yazısında; taşınmazın herhangi bir ana artere cephesinin bulunmadığı ve kamulaştırmasız elatma işlemi yapılmadığının belirtildiği,
 
Dosya kapsamı ile sabittir.
 
Problem, Cengiz Topel Caddesinin “ana arter mi olduğu”, dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanlığının mı yoksa Tuzla Belediye Başkanlığının sorumluluk alanında mı kaldığının saptanmasına ilişkindir. Mahkeme de bilirkişiden bunu istemiştir.
 
İNCELEME:
 
ØBüyükşehir Belediye Başkanlığının kuruluşuna ilişkin 3030 ve 5216 sayılı eski ve yeni iki kanunda birbirine benzer biçimde, meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmayı, yaptırmayı, bakım ve onarımını sağlamayı Büyükşehir Belediye Başkanlığının görevleri arasında sayılmıştır.
 
ØBulvar, cadde ve ana yolları yapma/yaptırma/bakımını sağlama görevini Büyükşehir Belediyesine veren Yasa, (ana arter olan yollar) ve (ana arter olmayan yollar) ayrımını yapma ve bunu belirleme hakkını Büyükşehir Belediyesine vermemiştir.
 
ØBir yerin niteliği gereği ana arter olabilmesi için aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekir:
 
A.    Ana arter, bulvar, cadde veya sokak biçiminde olabilir. Nitekim Büyükşehir Belediyesinin ana arter listelerinde birçok sokak bulunmaktadır.
 
B.     Kentin içinde (büyükşehir belediyesinin sorumluluk sınırları) içinde bulunmalıdır.
 
C.     Temel kamu hizmetlerinden (elektrik, su, yol, kanalizasyon vb.) yararlanmalıdır.
 
D.Şimdi ve gelecekte yapılaşma ve nüfus yoğunluğu ile bir çekim ve hareket merkezi olmalıdır.
 
D.    Ana yol niteliğinde olmalıdır. Başka bir anlatımla, geniş, uzun ve işlek olmalıdır. Nitekim keşif mahallinde yapılan ölçümde, her iki tretuvarın toplam genişliği ile birlikte yolun genişliğinin (10,00 + 1,00 + 1.50 =) 12.50 metre olduğu tespit edilmiştir.
 
E.     Güzergahı ve konumu bakımından, ara yollardan farklı, ancak ara yollara açılma olanağı vermelidir.
 
F.     Büyükşehir belediyesinin yol yapmak veya yaptırmak veya bakımını sağlamak biçimindeki hizmet yükümlülüğünün kapsamında bulunması, ama buna karşılık gelirlerinin (örneğin tabela ve ilan vergisi gibi) büyükşehir belediyesinde toplandığı yerlerden olmalıdır. Bir kurum bir yerden gelir elde ediyorsa, onun giderlerini da karşılamalıdır.
 
Özet olarak, Cengiz Topel Caddesinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin “ana arter listesi”nde yer almamakla birlikte, koşulları gereği “ana arter” sayılabilecek tüm özellikleri taşıdığı ve ana arter listesinde yer alan yollarla benzer özelliklere sahip olduğu tespit edilmiştir.
 
 
 
 
 
SONUÇ: Yukarıda açıklanan gerekçe ve düşüncelerle;
 
1.     Dava konusu parselin cepheli bulunduğu Cengiz Topel Caddesinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ana arter listesinde bulunmadığı,
 
2.     Taşınmazın bulunduğu ilçe ve mahallede bulunan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ana arter listesinde yer alan cadde ve sokaklar ile Cengiz Topel Caddesi karşılaştırıldığında özellik ve niteliklerinin benzer ve birbirlerine yakın olduğu,
 
3.     Bulvar, cadde ve ana yolların yapım ve bakımının Büyükşehir Belediyesinin görevi olduğu,
 
4.     Cengiz Topel Caddesinin metin bölümünde sözü edilen özelliklerinden dolayı “ana arter” niteliğinde kabul edilebileceği tespit edilmiştir.
 
Arz ederim. 9.5.2010
 
                 BİLİRKİŞİ
İLKER HASAN DUMAN
                  (HUKUKÇU)
 

KİTAP

Av. İlker Hasan Duman
Açıklamalı-İçtihatlı
İNŞAAT HUKUKU
8. Baskı
Seçkin Yayıncılık, Mayıs 2016

YARGI HABERLERİ

İMAR PLANLARINDA HİYERARŞİK İLİŞKİ, de, nazım imar planı; varsa bölge veya çevre düzeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine, yine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen ve arazi [Devamı...]
İMAR PLANLARININ İPTALİ DAVASINDA DAVA AÇMA SÜRESİ, lanı gereken düzenleyici işlemlerde dava süresinin ilan tarihini izleyen günden itibaren başlayacağı, ancak bu işlemlerin uygulanması üzerine ilgililerin düzenleyici işlem [Devamı...]
UZLAŞMA TUTANAĞININ İPTALİ, dur. Bu işlem ise idarenin kendi iç bünyesinde yaptığı kişinin hukuki durumunda bir değişiklik meydana getirmeyen kesin ve yürütülebilir olmayan işlemdir. Kamulaştırma [Devamı...]
TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARI, rların ise İcra ve İflas Kanununun “ilamların yerine getirilmesi” hakkındaki hükümlere göre yerine getirileceği, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararlarına karşı [Devamı...]
Kooperatif Ortağı, Ödemiş Olduğu Aidatın Ayrıldığı Yıl Bilançosuna Göre Hesaplanacak Masraf Hissesi Düştükten Sonra Bakiyesini Talep Edebilir;, n ayrılan ortak, ödemiş olduğu aidatın tamamını değil, ayrıldığı yıl bilançosuna göre hesaplanacak olan masraf hissesi düşüldükten sonra bakiyesinin iadesini talep [Devamı...]
Likit Sayılması Gereken Kooperatif Aidat Alacağı Hakkında İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesi Gerekir;, ooperatife ait üye kayıt defterinde davacının ödediği meblağlar açıkça yazılmıştır. Davalı kooperatif sadece alacağın muaccel hale gelmediğini savunmuştur. Bu durum [Devamı...]
Kooperatif Eski Yöneticilerinin Kooperatifi Zarara Uğrattığı İddiasına Dayalı Tazminat Davası;, rulun bu yönde karar alması ve davanın denetçiler tarafından açılmasına bağlıdır. Fakat anılan yönteme uyulmaması durumunda davacı tarafa süre verilerek açılan [Devamı...]
Yönetim Kurulu Ve Tasfiye Kurulunun Yetkileri;, ooperatifler Kanunu'nun 55/1. maddesi aidat toplama görevinin yönetim kuruluna ait olduğunu, kooperatif ana sözleşmesinin 44/10. maddesi ise kooperatif adına dava açma ve [Devamı...]
İmar Kısıtlamalarından Doğan Davalar, [Devamı...]
Avukatın Dürüstlük Kuralına Aykırı Davranışı;, kilde fazladan avukatlık ücreti isteyemez (8. HD. 9.3.2015, 5221/5534).  [Devamı...]
Tespite İlişkin Kararlar İcraya Konulamaz;, lir (8. HD. 8.9.2014, 23863/14838).  [Devamı...]
Acele Kamulaştırmada Acelelik Halinin Değerlendirilmesi, ele kamulaştırılacak taşınmazlar açıklıkla gösterilmek suretiyle acele kamulaştırmanın kapsamı ve çerçevesinin belirlenmesi, acelelik halinin dışındaki durumlar için [Devamı...]
Katkı Payı Davasında Zamanaşımı, t olaya yeni Medeni Kanunda yer alan zamanaşımı kuralları uygulanmaksızın mal rejimi ve Borçlar Kanunu’nun genel hükümleri dikkate alınarak çözüm [Devamı...]
Vadeden Sonra Ciro Alacağın Temlikidir, (12. HD. 19.1.2010, 19566/934). [Devamı...]
Bonoda Zamanaşımı, ; yıldır (12. HD. 17.3.2009, 25557/5658). [Devamı...]
Sözleşmeye Aykırılıktan Kiracının Tahliyesi, lığın giderilmesinin istenmesi gerekir. Kiralanan yerin açık şekilde fena kullanılması durumunda ihtar gönderilmesine gerek yoktur (6. HD. 2.11.2010, 7891/11974). [Devamı...]
Kararın Yalnız Boşanma Hükmünün Kesinleşmiş Olması, uml;re, nafaka ve tazminat alacağı kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın takibe konulabilir hale gelmiştir (HGK. 22.10.2002, 656/638). [Devamı...]
Kiralanan Yerin Boşaltıldığının İspatı ve Geriye Kalan Ayların Kirasında Kiracının Sorumluluğu, nundan önce boşaltan kiracı geri kalan sürenin kira parsından sorumlu olur. Ancak kiralayan da zararın artmaması ve taşınmazı aynı koşullarda başkasına kiralamak için gerekli [Devamı...]
Sanayi Suyunun Kaçak Olarak Satılması, delin davalı tarafından ödenmediğini öne sürmüştür. Mahkemece, dava konusu olayla ilgili olarak davacının yetkisinin bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar [Devamı...]
Bağımsız Bölümde Oturanların Komşularını Rahatsız Etmesi Ya da Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi Tahliye Nedeni Değildir, nda o kişinin ya da kişilerin bağımsız bölümden tahliyesini değil, Kat Mülkiyeti Kanunu md. 33/son’daki yaptırımın uygulanması gerekir. Tahliye hususu aynı Yasanın 24. [Devamı...]
Mal Ayrılığı Rejiminin Geçerli Olduğu Dönemde Taşınmaz Alırken Eşe Yapılmış Olan Katkı "Elden Bağış" Niteliğindedir, karşılıksız kazanma yoluyla gelen bu para, onun kişisel malı olmuştur. Davalıya ait pay “bağış” yoluyla gelen bu para ile alındığına ve davalının kişisel malı olduğuna göre, davalı [Devamı...]
Verilen Onayın Geri Alınması TMK md. 2'ye Aykırıdır, a açmaları dürüstlük kuralıyla bağdaşmaz (18. HD. 15.6.2010, 1416/9003). [Devamı...]
Bonoda Bedelsizlik İddiasının İspatı, [Devamı...]
Manevi Tazminat, a açıklandığı üzere, ne bir ceza ne de gerçek anlamda bir tazminattır. Zarar uğrayanın manevi ıstırabını bir nebze dindiren, ruhsal tahribatını onaran bir araçtır. Manevi [Devamı...]
Haksız Fiilde Failin Temerrüdü ve Faizden Sorumluluğu, inden itibaren zararın tamamı için temerrüde düşmüş sayılır. Dolayısıyla, zarar gören, gerek kısmi davaya, gerekse sonradan açtığı ek davaya veya ıslaha konu ettiği [Devamı...]
Boşanma Davasında Ziynetlerin İstenmesi, ahsilini de istediğine göre, hüküm altına alınan ziynetlerin cins, gram ve ayarları gösterilmeden toplamının değerine göre hükmedilmesi doğru değildir (2. HD. [Devamı...]
Boşanma Davasında Çalışmaya İzin Verilmemesinden Kaynaklanan Kazanç Kaybının İstenmesi, asının izin vermediğini öne sürerek, bu yüzden yoksun kaldığı kazanç kaybına karşılık maddi tazminat istemiştir. Bu talep TMK’nun 174/1 kapsamında boşanmanın eki [Devamı...]
KAZANILMIŞ HAK, nmazdaki yapıların kaba inşaatının tamamlandığı, idare mahkemesince dava konusu yapı ruhsatlarıyla tespit edilen kısım haricinde yeni yapılaşma hakkı verilmediği, bu nedenle ruhsatların kazanılmış [Devamı...]
İŞLEMİ KURAN İDARE ONU GERİ ALABİLİR, ">Fazla çalışma ücretlerinden kesilen gelir vergisinin iadesi istemiyle yapılan başvurunun Defterdarlık tarafından kabul edilerek yapılan kesintilerin davacıya ödendiği, sonrasında [Devamı...]
İDARE MAHKEMESİNDE DAVA AÇMA SÜRESİ, ">Anayasanın 125’inci ve 1602 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesinde, dava açma süresinin her çeşit işlemlerde yazılı bildirim tarihini izleyen günden itibaren [Devamı...]
Karayolları Trafik Kanunundan Doğan Hukuk Davalarında Görevli Ve Yetkili Mahkeme, e yayımlanan değişiklikle bu kanunun uygulanmasından doğan hukuk davalarında görevli ve yetkili mahkemeler yeniden belirlendi: "İşleteni veya sahibi Devlet ve diğer kamu kuruluşları [Devamı...]
Alkollü Araç Kullanmak, ol açmaz. Mahkemece nöroloji uzmanı, hukukçu ve trafik konusunda uzman bilirkişilerden oluşan kurul aracılığıyla; olayın salt alkolün etkisiyle gerçekleşip [Devamı...]
Bonoda Zamanaşımı, re üç yıllık zamanaşımı süresine tabi iseler de; söz konusu bonolar taraflar arasındaki temel borç ilişkisi yönünden yazılı delil başlangıcı olarak kabul [Devamı...]
Üye Kooperatifle İlişkisini Kesince Üyelik Sıfatı Sona Erer, üğünü yerine getirmeyen ve ilişkisini kesen davacının kooperatif ortağı olduğunun tespiti için açmış olduğu davanın MK’nın 2. Maddesi uyarınca kabul edilemeyeceği, [Devamı...]
Estetik Ameliyatı Yapılmasına İlişkin Sözleşme, öne sürerek maddi ve manevi tazminat istemiştir. Dosya kapsamından estetik ameliyat konusunda tarafların sözleştikleri anlaşılmaktadır. Tarafların sözleşme yapmaktaki asıl [Devamı...]
Müstehcen Görüntü Bulundurma, ideo görüntüleri olduğu, bir kısmının ise hayvanlarla insanların cinsel ilişkilerinin görüntülerini içerdiği, çocukların kullandığı müstehcen [Devamı...]
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi-Yolsuz Tescil, nde olup, bu yolla oluşan tapu kayıtları gerçek mülkiyet durumunu oluşturmaz. Yüklenici edimini ifa ettiği oranda şahsi hak elde edebilir ve elde ettiği hakkını [Devamı...]
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi-Alacağın Temliki-İtiraz ve Defiler, ly: Calibri; mso-fareast-language: TR; mso-ansi-language: TR; mso-bidi-language: AR-SA">Yüklenici arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesine göre kazandığı şahsi hakkını [Devamı...]
Temyiz Harcının Yatırılamaması-adil Yargılanma Hakkı, kça yüksek miktarda olan karar ve temyiz harcının yatırılmasının istenmesi ve verilen sürede yatırılmaması üzerine kanun yoluna başvuru hakkının ortadan [Devamı...]
Harici Satış Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil, kümleri uyarınca isteyebilirler. Taşınmazın güncel karşılığı talep edilmez ise de, harici satış nedeniyle ödenen bedelin uyarlama kuralları gereğince hesaplanması ve sonucuna göre [Devamı...]
Tespit Davasında Hukuksal Yarar Koşulu, rdan söz edebilmek için; bir hakkın veya hukuki durumun mevcut ve yakın bir tehlike ile tehdit edilmiş olması, bu tehdidin zarar doğurabilecek nitelikte olması, tespit [Devamı...]
Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Tahliye, iş olmasının verilen süreden sonra olup akde aykırı davranışı ortadan kaldırmayacağı gözetilmelidir. Öte yandan kiralanan kiralanma amacı dışında kullanılmaya da devam etmekte olup, [Devamı...]
İştirak Nafakası, ;ocuğa bakıyorsa, çocuğa bakan taraf velayetin nezi davasını açmadan doğrudan iştirak nafakası talebinde bulunabilir (3. HD. 11.10.2010, 14433/16126). [Devamı...]
Boşanmada Manevi Tazminat, zere boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden olmalıdır. Boşanma sebebi olarak gösterilmemiş, ancak boşanmanın kesinleşmesine kadar gerçekleşmiş sadakat [Devamı...]
CEMAAT VAKIFLARININ GAYRİMENKUL EDİNME HAKKI:, ip gerçek ve tüzel kişiler sahip olabilirler. Fransız ... Rahipleri adlı topluluk adına tapuya kayıtlıyken, açılan dava sonucu tüzel kişiliği bulunmayan ve ne Türkiye [Devamı...]
AİHM'NCE HÜKMEDİLEN TAZMİNATIN HAZİNECE ÖDENMESİ:, ersonele rücu mekanizması işletilmediği için dava yoluna başvurulduğunu, sorumlulara rücu etme konusunda idarenin takdir yetkisi bulunmadığını; maddi mağduriyetleri ödenen [Devamı...]
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NİN KESİNLEŞMİŞ HAK İHLALİ KARARLARI:, üler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmuşlardır. Anılan mahkeme, hükümlülerin yargılandığı Devlet Güvenlik Mahkemeleri'nin bağımsız ve tarafsız olmaması, savunma [Devamı...]
AVRUPA SOSYAL ŞARTI:, uml;venlik sisteminden yararlanarak böyle bir imkan sağlayamayan herkese yeterli yardımı sağlamayı ve hastalık halinde bu kişinin şartlarının gerektirdiği bakımı sağlamayı akit taraflar [Devamı...]
AHİM ÖNÜNDE YAPILAN SULH ANLAŞMASI İİK'NIN BELİRTTİĞİ ANLAMDA İLAM SAYILMAZ:, ilişkin kararına dayanarak Dışişleri Bakanlığı aleyhine ilamlı icra takibine geçmiş, takibe mercii nezdinde borçlu vekilince şikayet edilmiştir. İlamlı icra yoluna başvuru için [Devamı...]
AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNE AYKIRILIK:, lgili davalarda, davanın taraflarının herbirinin; diğer taraf karşısında kendisini önemli ölçüde dezavantajlı konumda bırakmayacak şartlarda iddia ve savunmalarını mahkemeye [Devamı...]
TERCÜMANLIK ÜCRETİ SANIĞA YÜKLETİLEMEZ:, nığa sağlanan tercüman için ödenecek ücretin mahkumiyet halinde dahi sanığa yükletilemez (7. CD. 24.6.2003, 2478/5303). [Devamı...]
ADİL YARGILANMA HAKKINA AYKIRILIK, azlığın, taraflar arasında fark gözetmeksizin iddia ve savunmaların eşit ve karşılıklı yapıldığı dürüst bir yargılamadır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi uluslararası insan [Devamı...]
DİL BİLMEYEN SANIĞIN ÜCRETSİZ OLARAK ÇEVİRMENDEN YARARLANMA HAKKI, yardımından ücretsiz olarak yararlanmak hakkına sahiptir" hükmüne aykırı olarak mahkemece mahkum olan dil bilmeyen sanıktan çevirmenlik ücretinin alınmasına karar [Devamı...]
AHİM'in KESİNLEŞEN KARARI, in kararına ilişkin AHİM 2. Dairesinin kesinleşen kararı nedeniyle 2577 sayılı Yasa'nın 53/1-ı maddesi uyarınca yargılamanın yenilenmesi isteminin kabulü ile dava konusu işlemin iptali gerekir [Devamı...]

HIZLI ERİŞİM

Seçilmiş Mevzuat Seçilmiş Yazı ve Yargı Kararları Dilekçeler Sözleşmeler İhtarnameler İnşaat-İmar Sözlüğü İnsan Hakları Belgeleri İnsan Hakları Kararları Bilirkişi Raporları Yasal Faiz Hesabı Hukukumuzda Parasal Sınırlar Avukatlık Asgari Ücret Tablosu Önemli Yasal Süreler

KÜMELER

AYIN KONUSU YÖNETSEL YARGI YARGI DÜNYASI ANAYASA VE ANAYASA MAHKEMESİ MAKALELER AVUKATIN GÜNCELİ TBB DİSİPLİN KARARLARI FORUM PRATİK BİLGİLER RESİM VE KARİKATÜR ÖZLÜ SÖZLER ATATÜRK VE CUMHURİYET BAĞLANTILAR

HAVA TAHMİNİ

5 Günlük Hava Tahmini (İstanbul) 5 günlük hava tahmini
5 Günlük Hava Tahmini (Ankara) 5 günlük hava tahmini
5 Günlük Hava Tahmini (İzmir) 5 günlük hava tahmini Kaynak http://www.dmi.gov.tr