ARSA PAYI KARŞILIĞINDA KAT YAPIM SÖZLEŞMESİNDEN DÖNE YA DA BU SÖZLEŞMENİN BOZULMASI
ARSA PAYI KARŞILIĞINDA KAT YAPIM SÖZLEŞMESİNDEN DÖNE YA DA BU SÖZLEŞMENİN BOZULMASI
 
Arsa payı karşılığı kat yapımı sözleşmesinden arsa malikinin dönmesi halinde;
-          Sözleşme ilişkisi geçmişe etkili olarak ortadan kalkar.
-          Dönme ile sona eren sözleşme ilişkisi borç doğurmaz.
-          Dönme ile sözleşme ilişkisinden daha önce doğmuş borçlar da son bulur.
-          Sözleşmeciler dönmeden önce birbirlerine verdikleri şeyler varsa, bunların da karşılıklı olarak geri verilmesi gerekir.
 
A.Dönmenin Kişisel Hakkın Geçirimine Etkisi
Arsa payı karşılığında kat yapımı sözleşmesinden doğan kişisel (alacak) hakkının yüklenici tarafından, arsa malikinin, yasal gereklerin oluşmasına bağlı olarak sözleşmeden dönmesi ile borç ilişkisi geçmişe etkili olarak ortadan kalktığı için, temlik edilenin arsa malikine karşı bir istemde bulunması ( pay mülkiyetini talep etmesi) olanaklı değildir.
 
B.Üçüncü Kişinin Kat İrtifaklı Payı Satın Alması
 
Arsa payı karşılığında kat yapımı sözleşmesi uyarınca kat irtifakı kurulmuş olup da yükleniciye özgülenen dairelerle ilgili kat irtifaklı payların tapuda onun üzerine tescil edilmesi üzerine, yüklenici, kat irtifaklı payı ya da payları üçüncü kişilere satması ve arsa malikinin yasal gereklerin oluşmasına bağlı olarak sözleşmeden dönmesi durumunda, arsa malikinin, yükleniciden kat irtifaklı pay satın alan üçüncü kişi ya da üçüncü kişilere karşı aşağıdaki hukuksal olanaklara sahiptir:
 
1.Yüklenicinin kendisine devredilen paya hak kazanabilmesi için edimin yerine getirmesi gerekir. Edimi binayı edim ve teslimdir. Eğer yüklenici edimini yerine getirmemişse, iş sahibi sözleşmeden dönebilir.
İnşaatına henüz başlanan binada yükleniciden bağımsız bölüm satın alan kişilere gelince. Toplumda bu tür satışlara “topraktan satış” ya da “temelden satış” adı verilmektedir. BU satışlarda alıcılar genelde arsanın yükleniciye ait olmadığını, kat karşılığı ona pay devredildiğini bilir ya da bilebilir durumdadırlar. Yüklenicinin edimini yerine getirmemesi halinde arsa sahibinin istemiyle sözleşmenin geriye dönük feshi sonucu arsanın eski malike döneceğini bile bile pay satın alan davalıların iyi niyetinden söz edilemeyeceğinden, TMK. md. 1023’ten yararlanamazlar.
 
2.Her iki yana borç yükleyen (tam karşılıklı) sözleşmelerde borçlunun temerrüde düşmesinde, alacaklının seçimlik haklarını düzenleyen md. 106-108’deki koşulların gerçekleşmesine bağlı olarak alacaklı sözleşmeden dönmeyi yeğlerse, BK. md. 108’e göre, vaad ettiği edimi ifadan kaçınabilir ve ifa ettiği şeyi geri isteyebilir.
Sözleşmeden dönme ile sözleşme ilişkisi geçmişe etkili olarak ortadan kalkar.
Yanlardan birinin sahip olduğu hakka dayanarak geçerli sözleşmeyi tek yanlı bir bildirimle ve geçmişe etkili olarak sona erdirmesine dönme denir.
Dönme hakkı, bozucu yenilik doğuran haklardandır.
Dönme bildirimi borçluya ulaşır ulaşmaz bu etki meydana gelir.
 
Öğretide egemen olan klasik görüşe göre, “Dönme”nin sonuçları:
-Kurulduğu andan başlayarak ortadan kalkan sözleşme ilişkisinden doğan hak ve borçlar da ortadan kalkmış sayılır.
-Sözleşme ilişkisi sona ereceğinden, alacaklı, edimin yerine getirilmesini reddedebilir, kendi edimini yerine getirmez.
-Borçlunun da edimini yerine getirmesi söz konusu olmaz.
-Dönme ile sona eren sözleşme ilişkisi artık borç doğurmayacağı gibi, önceden doğmuş borçlar da son bulacağından, bunların karşılıklı olarak geri verilmesi gerekir.
-Öyle ki, yerine getirilen edimin hukuksal nedeni sonradan ortadan kalktığı için, sözleşme uyarınca yapılan kazandırmalar nedensiz duruma gelmekle, sözleşmeciler, nedensiz zenginleşmenin geri verilmesi isteminde bulunabilirler. Böylece BK. md. 106 vd. hükümlerine göre borçlunun temerrüde düşmesinde alacaklı sözleşmeden dönerse, yanların yerine getirdikleri (ifa ettikleri) edimlerin iadesi istemleri, nedensiz zenginleşmeye dayandırılmış olmaktadır.
 
Klasik görüş yanlıları içinde üç farklı yaklaşım:
 
a)                          (Büyük bölüm) Dönülmüş sözleşme uyarınca gerçekleşmiş kazandırmalar, nedene bağlı tasarruf işlemiyle yapılmış olsa bile, devredilen hak kendiliğinden eski sahibine dönmez. Tasarruf işlemi dönmeden etkilenmez, nedenin sonradan ortadan kalkmasına (sona ermesine) dayanılarak geri vermenin nedensiz zenginleşme istemiyle ileri sürülmesi gerekir. Örneğin dönülen sözleşmeyle taşınmaz mülkiyetinin devredilmesi gerçekleştirilmiş olursa, dönme üzerine sözleşmenin geçmişe etkili biçimde ortadan kalktığı kabul esilse bile, taşınmaz mülkiyeti devredene kendiliğinden geçmez; burada bir yolsuz tescilin çizimi (kaydın düzeltilmesi) davası değil, sadece nedensiz zenginleşmenin geri verilmesi istemine dayanan “tescile zorlama davası” açılabilir. Böylece sözgelimi arsa malikinin, kat karşılığı inşaat sözleşmesinden döndükten sonra daha önce yükleniciye tapuda aktardığı arsa payı ya da paylarının geri verilmesi için açacağı davada, yargıç, MK. md. 642 uyarınca mülkiyetin tanınmasına karar vermesi üzerine ve ancak bu karar anında nesnel (ayni) hak arsa malikine dönmüş olacaktır. (Turgut Öz, Kemal Oğuzman).
 
b)                         Nedene bağlı tasarruf işlemi dönmeyle geçmişe etkili olarak hükümsüzleşir ve bu yolla verilen şeylerin iadesi nesnel hakka dayanır. Örneğin, dönülen arsa payı karşılığında kat yapımı sözleşmesi çerçevesinde yükleniciye tapuda aktarılan (devredilen, onun adına tescil edilen) pay mülkiyetinin devrin hukuksal nedenini oluşturan sözleşme ortadan kalkmış, böylece nedene bağlılık ilkesi gereğince hukuksal nedendeki yokluk tasarruf işlemini de etkilemiş ve pay mülkiyeti yükleniciye geçmemiş, kısacası pay mülkiyeti el değiştirmemiş (arsa malikin malvarlığında kalmış) ve yapılan tescil yolsuz duruma düşmüş olmakla, arsa maliki, zaten hiç yitirmemiş sayılacağı arsa payının kendisine ait bulunduğunu belirlemek için yolsuz tescilin çizimi davasını açacaktır.
 
c)                          Özellikle arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca sözgelimi kat irtifakı kurulmuş olup da sözleşmeye göre yükleniciye özgülenen (ayrılan) daireler (bağımsız bölümler) ile ilgili olarak kat irtifaklı payların yüklenici adına tescil edilmesi durumunda, kendisine kaynak yaratmak isteyen yüklenici kat irtifaklı payın veya payların mülkiyetini geçerli satış sözleşmesi ve tescil ile üçüncü kişilere aktarmasından sonra arsa malikinin sözleşmeden dönmesi üzerine “yüklenici adına yapılan tescil baştan itibaren yolsuz sayılınca, payı bundan devralan üçüncü kişi de tasarruf yetkisi olmayan bir kimsede  aynî hak iktisap etmeye kalkmış duruma düşer.   Çünkü o her ne kadar lehine tescil yapıldığı anda gerçek malikten hak iktisap etmişse de, şimdi dönme üzerine, bu tescil anı için bile artık sadece yolsuz tescilli malik gibi görünen birinden hak kazanmış durumdadır. Şu halde ilk bakışta üçüncü kişi lehine yapılmış olan tescilin de yolsuzlaştığı söylenebilir.  Ne var ki, olayların büyük çoğunluğunda MK. md. 931. kuralına dayanılarak bu tasarruf yetkisi eksikliğinin giderilmesi ve iktisabın geçerli sayılması mümkündür. Gerçekten de, dönülen bir sözleşme gereği adına tescil yapılmış bir taşınmaz üzerinde ayni hak iktisap eden kimse, “yolsuz tescile iyi niyetle güvenerek ayni hak iktisap etmiş” sayılabilir ve bu iktisap geçerlidir. Görüldüğü gibi başta belirlenen sakıncayı bu yolla aşma olanağı vardır. Devralanın görünüşe güvenini koruyan MK. md. 931 hükmünün sözleşmeden dönmede de uygulanması taşınmaz üzerinde ayni hak kazanan üçüncü kişileri korumaya yetecektir. Çünkü olayın özelliği gereği bu kişiler hemen hemen daima iyi niyetli olacaktır. Gerçekten de bunların, kendilerine bu hakkı kazandıranın taraf olduğu bir sözleşmeden ileride dönülmesi sonucu tasarruf yetkisine sahip olmayan birinden hak iktisap etmiş sayılacaklarını, iktisapları anında bilmelerini beklemek pek mümkün görünmemektedir. Ancak iş sahibinin sözleşmeden dönmesinden sonra, bu durumdan haberi olan üçüncü kişinin yolsuzlaşan tescilin düzeltilmesine fırsat kalmadan durumdan yararlanmak amacıyla müteahhitle anlaşıp taşınmaz payını tapuda devralması (adıne tescil yaptırması) gibi durumlarda, artık iyi niyetli sayılamayacağından, MK. md. 931 hükmüne dayanarak iktisabının geçerli olduğunu öne sürmesi mümkün olmayacaktır. Böyle istisnai durumlarda iş sahibi, ayni nitelikte olan yolsuz tescili kendi lehine düzeltmesi talebinin üçüncü kişiye karşı da ileri sürebilecektir. Daha da istisnai bir durum olarak, üçüncü kişi iş sahibinin sözleşmeden dönme hakkının doğduğunu ve bu hakkını kullanacağını göz önüne alarak müteahhitle anlaşıp payı devralmışsa, sözleşmeden dönme isteminin bu devirden sonra yapılmasına rağmen, gene de kötü niyetli kabul edilmesi ve adına yapılmış tescilin yolsuz sayılması mümkün olmalıdır.
 
Bu görüş tartışmaya açıktır:
 
1.      İyi niyetle hak kazanmanın koşullarını belirleyen MK. md. 931, üçüncü kişinin, yolsuz bir tescile iyi niyetle dayanarak aynî hak kazanmasının geçerli olduğu hükmünü içermektedir.
Demek ki, iyi niyetli üçüncü kişinin yolsuz bir tescile güvenerek (dayanarak aynî hak kazanması geçerli kabul edilmiştir. Bir tescil başlangıçtan beri yolsuz olabileceği gibi sonradan da yolsuzlaşabilir. Tescilin kurucu öğesinden birinin eksik ya da geçersiz bulunması, tescili yolsuzlaştırır. Üstelik kütük dışında bir olay ya da bir işlem ile nesnel hakkın yitirilmesi ya da kazanılması durumunda da tescil yolsuzlaşmış olur. Yolsuz tescilde gerçek hak, maddi hukuk ile tapu kütüğü arasında bir karşıtlık, bir bağdaşmazlık vardı; tescil sadece biçimsel olarak durucu kalır. İşte tapu kütüğündeki yolsuz tescilliden nesnel hak kazanan kişi, MK. md. 931 çerçevesinde korunmuştur.
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinde dönme ile, daha önce yükleniciye aktarılmış (devredilmiş) paya ilişkin “tescilin yolsuzlaşmış olduğu varsayılarak” sorunun MK. md. 931 bağlamında değerlendirilmesine, bu yasa hükmünün olanak verdiği kolaylıkla ileri sürülemez. Çünkü, yüklenici ile arsa maliki arasında geçerli olarak yapılmış kat karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınc kat irtifakı kurulmuş olup da sözleşmeye göre özgülenen dairelere (bağımsız bölümlere) ilişkin olarak kat irtifaklı payların yüklenici adına tescilinin, böylece yapılan kazandırmanın temelinde geçerli bir borç ilişkisi (hukuksal neden) bulunmaktadır. Üçüncü kişi, yükleniciden kat irtifaklı payı satın alırken tescil yolsuz değildir ki, MK. md. 931 koşullarında yer alan “yolsuz tescile dayanarak aynî hak iktisabı söz konusu olsun. Önemle belirtelim ki, tescil için bildirimin günlüğe (yevmiye defterine) yazıldığı gün, tescilin günü sayılır ve hak o günde kazanılmış olur. Üçüncü kişinin iyi niyetli olup olmadığı da hakkın kazanıldığı ana göre belirlenir. Öyleyse, hakkın kazanıldığı anda, devreden yüklenici tasarruf yetkisine sahip olmakla, yolsuz tescilden söz edilemeyeceği için, TMK. md. 931 uygulama alanı bulmaz.
Üçüncü kişinin, yüklenicinin taraf olduğu sözleşmeden ileride dönülmesi sonucu tasarruf yetkisine sahip olmayan, o nedenle de yolsuz tescilli malik gibi görünen birinden hak kazanmış kişi durumunda sayılması, üçüncü kişi yararına yapılan tescilin de, yolsuzlaşmış olduğunun kabul edilmesi, pay mülkiyetinin kazanıldığı anda yüklenici adına olan tescilin yolsuz bulunmaması nedeniyle MK. md. 931 hükmünün uygulanması için yeterli değildir. Öyleyse, hakkın kazanıldığı anda geçerli bir sözleşme tescile tutunarak yükleniciden pay satın alan üçüncü kişi adına olan tescilin dönme sonucu yolsuzlaştığının kabul edilmesinde, üçüncü kişinin MK. md. 931 hükmüyle korunabileceği savunulamaz. Dönme ile “tasarruf yetkisinin” yokluğundan ötürü üçüncü kişi adına olan tescilin yolsuzlaştığının kabulü, arsa malikinin TMK. md. 933 uyarınca yükleniciden pay satın alan üçüncü kişiye karşı açacağı yolsuz tescilin çizimi davasında TMK. md. 931 uygulanamayacağından, son cümlede, başlangıçta geçerli (yollu) tescile güvenerek pay satın alan üçüncü kişileri korumaktan yoksun bırakır.
Özetle belirtmek gerekirse, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinden dönülmesiyle taşınmaz paydaki mülkiyet hakkı geçmişe etkili olarak arsa malikine döneceği görüşü çerçevesinde arsa malikinin, yolsuzlaşan tescilin çizimi (kaydın düzeltilmesi davasının temeli, maddi hukuk yönünden var olan aynî haktır. Bundan çıkan sonuç ise, davanın “ayni bir hak” olduğudur. Ne var ki, bu görüş çerçevesinde yükleniciden geçerli (yollu) tescile dayanarak pay satın alan üçüncü kişiler hakkında da aynı sonuca varılması, onlara karı da çizim (düzeltim) davasının açılabileceğinin kabul edilmesi, üstelik bu bağlamda üçüncü kişinin TMK. md. 931 ile korunabileceğinin ileri sürülmesi duraksamalar yaratmakta, bu yöndeki çözümün yapaylığı göze batmaktadır.
 
2.      Dönme üzerine, yüklenici adına olan tescilin yolsuzlaşacağı görüşü çerçevesinde arsa maliki, yükleniciye karşı çizim davası açabilecektir. Dönmeyle yolsuzlaşan tescile dayanarak üçüncü kişinin pay mülkiyetini kazanmasında MK. md. 931 uygulama alanı bulmuş olacaktır. Eğer üçüncü kişinin, yüklenici adına olan tescilin, arsa malikinin sözleşmeden dönmesi nedeniyle yolsuzlaştığını bildiği ya da bilmesi gerektiği saptanırsa, MK. md. 933 uyarınca yolsuz tescilin çizimine karar verilecektir. Üçüncü kişinin, arsa malikinin sözleşmeden döndüğünü bildiği ya da bilmesi gerektiği kötü niyetli sayılması için yeterli olup ayrıca “durumdan yararlanmak amacıyla müteahhitle anlaşması” gerekli değildir.
 
3.      Üçüncü kişinin, arsa malikinin sözleşmeden dönme hakkının doğduğunu ve hakkını yakında kullanacağını göz önüne alarak yükleniciyle anlaşıp pay devralmış olup da sözleşmeden dönmenin bu devirden sonra yapılmasına karşın, kötü niyetli kabul edilmesi ve adına yapılmış tescilin yolsuz sayılması yönündeki düşüncenin de MK. md. 931 ile desteklenmesi de olası görülmemektedir. Öyle ki, üçüncü kişinin hak kazandığı anda yüklenici adına olan tescil yolsuz değildir. Böyle bir tescilin sonradan yolsuzlaşacağını bilmek, MK. md. 933, 931/de apaçık belirlenen koşullar arasında yer almamıştır. O nedenledir ki, sorunun, bu yasa hükümlerine tutunarak çözüme bağlanmasında yapaylık öne çıkmaktadır. Dönme ile mülkiyet hakkının kendiliğinden devreden arsa malikine döneceği görüşünün yeğlenmesi durumunda, üçüncü kişinin arsa malikinin sözleşmeden dönme hakkının oluştuğunu ve bu hakkın kullanılacağını bile bile, arsa malikini zararlandırmak, eş deyişle yükleniciye aktarılan pay mülkiyetinden onu yoksun bırakmak amacıyla yüklenici ile anlaşarak mülkiyet hakkını kazanmasında BK. md. 41/II hükmünün uygulanması ve “aynen tazmin” (BK. md. 43/I) yoluyla arsa malikinin yükleniciye devrettiği pay mülkiyetine kavuşması, yasal temeli olan çözümdür.
……………………
15. Hukuk Dairesinin 21.4.1993 gün ve 25.11.1993 tarihli kararlarında yükleniciden pay satın alan üçüncü kişilere karşı, sözleşmeden dönen arsa sahibinin açtığı “pay mülkiyetinin iadesi” (kaydın düzeltilmesi) davasının kabulü gerektiği, üçüncü kişi, iyi niyetli sayılamayacağı için MK. md. 931’den yararlanamayacağı kabul edilmekle birlikte, konunun yasal dayanakları ayrıntılarıyla tartışılmamış, dönmenin sonuçları üzerinde durulmamıştır. Ne var ki, dönme üzerine mülkiyet hakkının kendiliğinden arsa malikine döneceği, üçüncü kişi adına olan tescilin yolsuzlaşacağı, o nedenle arsa malikinin yolsuz tescilin çizimi (kaydın düzeltilmesi) için dava açabileceği yolundaki görüşün örtülü olarak benimsendiği söylenebilir.
 
Oysa, Yargıtay’ın arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinden dönülmesinde yanların verdiklerini karşılıklı olarak iade istemlerinin nedensiz zenginleşme kurallarına göre çözüme bağlanmasına ilişkin kararları da vardır (Örneğin, HGK. Md. 6.10.1982, 356/817).
 
b.Sözleşmenin Bozulmasının İleriye Etkili Sonuç Doğurması
 
Yargıtay’ın 25.1.1984 gün ve 3/1 sayılı inançları birleştirme kararı ile belirlenen görüş çerçevesinde sözleşmenin bozulduğu anda inşaatın tamamlanan bölümünün kapsamı ve durumun özelliği, iyi niyet kurallarına göre sözleşmenin bozulmasının ileriye etkili sonuç yaratması durumunda, mahkemece, yüklenicinin işten el çektiği tarihte yaptığı işin, tüm işe olan fiziksel oranı saptanarak, bulunacak oran yükleniciye verilmesi kararlaştırılan ve bağımsız bölüm ya da arsa payı olarak belirlenen inşaat miktarına uygulanmak, böylece yükleniciye düşecek bağımsız bölüm ve arsa payını saptamak, dava konusu dışında bırakılan bağımsız bölümler de hesaba katılarak bir karar verilmek gerekir (15. HD. 8.7.1988, 3800/2612). Bir başka anlatımla, yüklenicinin işten elçektiği tarihte inşaatın fiziksel durumu saptanarak yapılan işin, tüm işe oranı belirlenmeli ve inşaatın eksiksiz olarak bitirilmesi durumunda yükleniciye verilmesi kararlaştırılan bağımsız bölüm ya da arsa payına bu oran uygulanmalı ve böylece yaptığı “kısmi ifanın aynî olarak karşılığı” olarak verilmesi gereken bağımsız bölüm ya da arsa payı saptanmalıdır (15. HD. 11.7.1988, 3811/2630).
 
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin bozulmasının ileriye etkili sonuç yaratması için, inşaatın ne oranda yapılması olması gerektiği sorunu çözüme bağlanmalıdır. Yargıtay’ın 25.1.1984 gün ve 3/1 sayılı İBK’nda, bu bağlamda kesin bir ölçüt gösterilmemiş, olayın niteliğinin ( yüklenicinin yapının tamamladığı kısmın kapsamı) ve özelliğinin haklı gösterdiği durumlarda TMK. md. 2 hükmü gözetilerek sözleşmenin bozulmasının ileriye etkili sonuç doğuracağı kabul edilmiştir. Ne var ki, Yargıtay kararlarında, bozmanın ileriye etkili sonuç doğurmasında dayanılan oranların farklı olduğu gözlemlenmiştir. İnşaatın % 65 oranında tamamlanması, bozmanın ileriye etkili sonuç doğurması için yeterli gören Yargıtay kararları çoktur.
 
Bozmadan önce, yüklenicinin sözleşmeden doğan kişisel (alacak) hakkını üçüncü kişiye geçirmiş olup da arsa malikinin kat karşılığı inşaat sözleşmesini bozmasının ileriye etkili sonuç doğurmasının söz konusu olması durumunda, üçüncü kişi, yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde yükleniciye düşecek bağımsız bölüm ya da pay üzerinde geçirim ile oluşmuş hakkına tutunarak arsa malikine karşı az önce sözü edilen bağımsız bölüm ya da pay mülkiyetinin tanınmasına yönelik olarak istemde bulunabileceğinde (dava açabileceğinde duraksamaya yer yoktur.
 
 

KİTAP

Av. İlker Hasan Duman
Açıklamalı-İçtihatlı
İNŞAAT HUKUKU
8. Baskı
Seçkin Yayıncılık, Mayıs 2016

YARGI HABERLERİ

İMAR PLANLARINDA HİYERARŞİK İLİŞKİ, de, nazım imar planı; varsa bölge veya çevre düzeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine, yine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen ve arazi [Devamı...]
İMAR PLANLARININ İPTALİ DAVASINDA DAVA AÇMA SÜRESİ, lanı gereken düzenleyici işlemlerde dava süresinin ilan tarihini izleyen günden itibaren başlayacağı, ancak bu işlemlerin uygulanması üzerine ilgililerin düzenleyici işlem [Devamı...]
UZLAŞMA TUTANAĞININ İPTALİ, dur. Bu işlem ise idarenin kendi iç bünyesinde yaptığı kişinin hukuki durumunda bir değişiklik meydana getirmeyen kesin ve yürütülebilir olmayan işlemdir. Kamulaştırma [Devamı...]
TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARI, rların ise İcra ve İflas Kanununun “ilamların yerine getirilmesi” hakkındaki hükümlere göre yerine getirileceği, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararlarına karşı [Devamı...]
Kooperatif Ortağı, Ödemiş Olduğu Aidatın Ayrıldığı Yıl Bilançosuna Göre Hesaplanacak Masraf Hissesi Düştükten Sonra Bakiyesini Talep Edebilir;, n ayrılan ortak, ödemiş olduğu aidatın tamamını değil, ayrıldığı yıl bilançosuna göre hesaplanacak olan masraf hissesi düşüldükten sonra bakiyesinin iadesini talep [Devamı...]
Likit Sayılması Gereken Kooperatif Aidat Alacağı Hakkında İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesi Gerekir;, ooperatife ait üye kayıt defterinde davacının ödediği meblağlar açıkça yazılmıştır. Davalı kooperatif sadece alacağın muaccel hale gelmediğini savunmuştur. Bu durum [Devamı...]
Kooperatif Eski Yöneticilerinin Kooperatifi Zarara Uğrattığı İddiasına Dayalı Tazminat Davası;, rulun bu yönde karar alması ve davanın denetçiler tarafından açılmasına bağlıdır. Fakat anılan yönteme uyulmaması durumunda davacı tarafa süre verilerek açılan [Devamı...]
Yönetim Kurulu Ve Tasfiye Kurulunun Yetkileri;, ooperatifler Kanunu'nun 55/1. maddesi aidat toplama görevinin yönetim kuruluna ait olduğunu, kooperatif ana sözleşmesinin 44/10. maddesi ise kooperatif adına dava açma ve [Devamı...]
İmar Kısıtlamalarından Doğan Davalar, [Devamı...]
Avukatın Dürüstlük Kuralına Aykırı Davranışı;, kilde fazladan avukatlık ücreti isteyemez (8. HD. 9.3.2015, 5221/5534).  [Devamı...]
Tespite İlişkin Kararlar İcraya Konulamaz;, lir (8. HD. 8.9.2014, 23863/14838).  [Devamı...]
Acele Kamulaştırmada Acelelik Halinin Değerlendirilmesi, ele kamulaştırılacak taşınmazlar açıklıkla gösterilmek suretiyle acele kamulaştırmanın kapsamı ve çerçevesinin belirlenmesi, acelelik halinin dışındaki durumlar için [Devamı...]
Katkı Payı Davasında Zamanaşımı, t olaya yeni Medeni Kanunda yer alan zamanaşımı kuralları uygulanmaksızın mal rejimi ve Borçlar Kanunu’nun genel hükümleri dikkate alınarak çözüm [Devamı...]
Vadeden Sonra Ciro Alacağın Temlikidir, (12. HD. 19.1.2010, 19566/934). [Devamı...]
Bonoda Zamanaşımı, ; yıldır (12. HD. 17.3.2009, 25557/5658). [Devamı...]
Sözleşmeye Aykırılıktan Kiracının Tahliyesi, lığın giderilmesinin istenmesi gerekir. Kiralanan yerin açık şekilde fena kullanılması durumunda ihtar gönderilmesine gerek yoktur (6. HD. 2.11.2010, 7891/11974). [Devamı...]
Kararın Yalnız Boşanma Hükmünün Kesinleşmiş Olması, uml;re, nafaka ve tazminat alacağı kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın takibe konulabilir hale gelmiştir (HGK. 22.10.2002, 656/638). [Devamı...]
Kiralanan Yerin Boşaltıldığının İspatı ve Geriye Kalan Ayların Kirasında Kiracının Sorumluluğu, nundan önce boşaltan kiracı geri kalan sürenin kira parsından sorumlu olur. Ancak kiralayan da zararın artmaması ve taşınmazı aynı koşullarda başkasına kiralamak için gerekli [Devamı...]
Sanayi Suyunun Kaçak Olarak Satılması, delin davalı tarafından ödenmediğini öne sürmüştür. Mahkemece, dava konusu olayla ilgili olarak davacının yetkisinin bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar [Devamı...]
Bağımsız Bölümde Oturanların Komşularını Rahatsız Etmesi Ya da Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi Tahliye Nedeni Değildir, nda o kişinin ya da kişilerin bağımsız bölümden tahliyesini değil, Kat Mülkiyeti Kanunu md. 33/son’daki yaptırımın uygulanması gerekir. Tahliye hususu aynı Yasanın 24. [Devamı...]
Mal Ayrılığı Rejiminin Geçerli Olduğu Dönemde Taşınmaz Alırken Eşe Yapılmış Olan Katkı "Elden Bağış" Niteliğindedir, karşılıksız kazanma yoluyla gelen bu para, onun kişisel malı olmuştur. Davalıya ait pay “bağış” yoluyla gelen bu para ile alındığına ve davalının kişisel malı olduğuna göre, davalı [Devamı...]
Verilen Onayın Geri Alınması TMK md. 2'ye Aykırıdır, a açmaları dürüstlük kuralıyla bağdaşmaz (18. HD. 15.6.2010, 1416/9003). [Devamı...]
Bonoda Bedelsizlik İddiasının İspatı, [Devamı...]
Manevi Tazminat, a açıklandığı üzere, ne bir ceza ne de gerçek anlamda bir tazminattır. Zarar uğrayanın manevi ıstırabını bir nebze dindiren, ruhsal tahribatını onaran bir araçtır. Manevi [Devamı...]
Haksız Fiilde Failin Temerrüdü ve Faizden Sorumluluğu, inden itibaren zararın tamamı için temerrüde düşmüş sayılır. Dolayısıyla, zarar gören, gerek kısmi davaya, gerekse sonradan açtığı ek davaya veya ıslaha konu ettiği [Devamı...]
Boşanma Davasında Ziynetlerin İstenmesi, ahsilini de istediğine göre, hüküm altına alınan ziynetlerin cins, gram ve ayarları gösterilmeden toplamının değerine göre hükmedilmesi doğru değildir (2. HD. [Devamı...]
Boşanma Davasında Çalışmaya İzin Verilmemesinden Kaynaklanan Kazanç Kaybının İstenmesi, asının izin vermediğini öne sürerek, bu yüzden yoksun kaldığı kazanç kaybına karşılık maddi tazminat istemiştir. Bu talep TMK’nun 174/1 kapsamında boşanmanın eki [Devamı...]
KAZANILMIŞ HAK, nmazdaki yapıların kaba inşaatının tamamlandığı, idare mahkemesince dava konusu yapı ruhsatlarıyla tespit edilen kısım haricinde yeni yapılaşma hakkı verilmediği, bu nedenle ruhsatların kazanılmış [Devamı...]
İŞLEMİ KURAN İDARE ONU GERİ ALABİLİR, ">Fazla çalışma ücretlerinden kesilen gelir vergisinin iadesi istemiyle yapılan başvurunun Defterdarlık tarafından kabul edilerek yapılan kesintilerin davacıya ödendiği, sonrasında [Devamı...]
İDARE MAHKEMESİNDE DAVA AÇMA SÜRESİ, ">Anayasanın 125’inci ve 1602 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesinde, dava açma süresinin her çeşit işlemlerde yazılı bildirim tarihini izleyen günden itibaren [Devamı...]
Karayolları Trafik Kanunundan Doğan Hukuk Davalarında Görevli Ve Yetkili Mahkeme, e yayımlanan değişiklikle bu kanunun uygulanmasından doğan hukuk davalarında görevli ve yetkili mahkemeler yeniden belirlendi: "İşleteni veya sahibi Devlet ve diğer kamu kuruluşları [Devamı...]
Alkollü Araç Kullanmak, ol açmaz. Mahkemece nöroloji uzmanı, hukukçu ve trafik konusunda uzman bilirkişilerden oluşan kurul aracılığıyla; olayın salt alkolün etkisiyle gerçekleşip [Devamı...]
Bonoda Zamanaşımı, re üç yıllık zamanaşımı süresine tabi iseler de; söz konusu bonolar taraflar arasındaki temel borç ilişkisi yönünden yazılı delil başlangıcı olarak kabul [Devamı...]
Üye Kooperatifle İlişkisini Kesince Üyelik Sıfatı Sona Erer, üğünü yerine getirmeyen ve ilişkisini kesen davacının kooperatif ortağı olduğunun tespiti için açmış olduğu davanın MK’nın 2. Maddesi uyarınca kabul edilemeyeceği, [Devamı...]
Estetik Ameliyatı Yapılmasına İlişkin Sözleşme, öne sürerek maddi ve manevi tazminat istemiştir. Dosya kapsamından estetik ameliyat konusunda tarafların sözleştikleri anlaşılmaktadır. Tarafların sözleşme yapmaktaki asıl [Devamı...]
Müstehcen Görüntü Bulundurma, ideo görüntüleri olduğu, bir kısmının ise hayvanlarla insanların cinsel ilişkilerinin görüntülerini içerdiği, çocukların kullandığı müstehcen [Devamı...]
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi-Yolsuz Tescil, nde olup, bu yolla oluşan tapu kayıtları gerçek mülkiyet durumunu oluşturmaz. Yüklenici edimini ifa ettiği oranda şahsi hak elde edebilir ve elde ettiği hakkını [Devamı...]
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi-Alacağın Temliki-İtiraz ve Defiler, ly: Calibri; mso-fareast-language: TR; mso-ansi-language: TR; mso-bidi-language: AR-SA">Yüklenici arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesine göre kazandığı şahsi hakkını [Devamı...]
Temyiz Harcının Yatırılamaması-adil Yargılanma Hakkı, kça yüksek miktarda olan karar ve temyiz harcının yatırılmasının istenmesi ve verilen sürede yatırılmaması üzerine kanun yoluna başvuru hakkının ortadan [Devamı...]
Harici Satış Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil, kümleri uyarınca isteyebilirler. Taşınmazın güncel karşılığı talep edilmez ise de, harici satış nedeniyle ödenen bedelin uyarlama kuralları gereğince hesaplanması ve sonucuna göre [Devamı...]
Tespit Davasında Hukuksal Yarar Koşulu, rdan söz edebilmek için; bir hakkın veya hukuki durumun mevcut ve yakın bir tehlike ile tehdit edilmiş olması, bu tehdidin zarar doğurabilecek nitelikte olması, tespit [Devamı...]
Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Tahliye, iş olmasının verilen süreden sonra olup akde aykırı davranışı ortadan kaldırmayacağı gözetilmelidir. Öte yandan kiralanan kiralanma amacı dışında kullanılmaya da devam etmekte olup, [Devamı...]
İştirak Nafakası, ;ocuğa bakıyorsa, çocuğa bakan taraf velayetin nezi davasını açmadan doğrudan iştirak nafakası talebinde bulunabilir (3. HD. 11.10.2010, 14433/16126). [Devamı...]
Boşanmada Manevi Tazminat, zere boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden olmalıdır. Boşanma sebebi olarak gösterilmemiş, ancak boşanmanın kesinleşmesine kadar gerçekleşmiş sadakat [Devamı...]
CEMAAT VAKIFLARININ GAYRİMENKUL EDİNME HAKKI:, ip gerçek ve tüzel kişiler sahip olabilirler. Fransız ... Rahipleri adlı topluluk adına tapuya kayıtlıyken, açılan dava sonucu tüzel kişiliği bulunmayan ve ne Türkiye [Devamı...]
AİHM'NCE HÜKMEDİLEN TAZMİNATIN HAZİNECE ÖDENMESİ:, ersonele rücu mekanizması işletilmediği için dava yoluna başvurulduğunu, sorumlulara rücu etme konusunda idarenin takdir yetkisi bulunmadığını; maddi mağduriyetleri ödenen [Devamı...]
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NİN KESİNLEŞMİŞ HAK İHLALİ KARARLARI:, üler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmuşlardır. Anılan mahkeme, hükümlülerin yargılandığı Devlet Güvenlik Mahkemeleri'nin bağımsız ve tarafsız olmaması, savunma [Devamı...]
AVRUPA SOSYAL ŞARTI:, uml;venlik sisteminden yararlanarak böyle bir imkan sağlayamayan herkese yeterli yardımı sağlamayı ve hastalık halinde bu kişinin şartlarının gerektirdiği bakımı sağlamayı akit taraflar [Devamı...]
AHİM ÖNÜNDE YAPILAN SULH ANLAŞMASI İİK'NIN BELİRTTİĞİ ANLAMDA İLAM SAYILMAZ:, ilişkin kararına dayanarak Dışişleri Bakanlığı aleyhine ilamlı icra takibine geçmiş, takibe mercii nezdinde borçlu vekilince şikayet edilmiştir. İlamlı icra yoluna başvuru için [Devamı...]
AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNE AYKIRILIK:, lgili davalarda, davanın taraflarının herbirinin; diğer taraf karşısında kendisini önemli ölçüde dezavantajlı konumda bırakmayacak şartlarda iddia ve savunmalarını mahkemeye [Devamı...]
TERCÜMANLIK ÜCRETİ SANIĞA YÜKLETİLEMEZ:, nığa sağlanan tercüman için ödenecek ücretin mahkumiyet halinde dahi sanığa yükletilemez (7. CD. 24.6.2003, 2478/5303). [Devamı...]
ADİL YARGILANMA HAKKINA AYKIRILIK, azlığın, taraflar arasında fark gözetmeksizin iddia ve savunmaların eşit ve karşılıklı yapıldığı dürüst bir yargılamadır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi uluslararası insan [Devamı...]
DİL BİLMEYEN SANIĞIN ÜCRETSİZ OLARAK ÇEVİRMENDEN YARARLANMA HAKKI, yardımından ücretsiz olarak yararlanmak hakkına sahiptir" hükmüne aykırı olarak mahkemece mahkum olan dil bilmeyen sanıktan çevirmenlik ücretinin alınmasına karar [Devamı...]
AHİM'in KESİNLEŞEN KARARI, in kararına ilişkin AHİM 2. Dairesinin kesinleşen kararı nedeniyle 2577 sayılı Yasa'nın 53/1-ı maddesi uyarınca yargılamanın yenilenmesi isteminin kabulü ile dava konusu işlemin iptali gerekir [Devamı...]

HIZLI ERİŞİM

Seçilmiş Mevzuat Seçilmiş Yazı ve Yargı Kararları Dilekçeler Sözleşmeler İhtarnameler İnşaat-İmar Sözlüğü İnsan Hakları Belgeleri İnsan Hakları Kararları Bilirkişi Raporları Yasal Faiz Hesabı Hukukumuzda Parasal Sınırlar Avukatlık Asgari Ücret Tablosu Önemli Yasal Süreler

KÜMELER

AYIN KONUSU YÖNETSEL YARGI YARGI DÜNYASI ANAYASA VE ANAYASA MAHKEMESİ MAKALELER AVUKATIN GÜNCELİ TBB DİSİPLİN KARARLARI FORUM PRATİK BİLGİLER RESİM VE KARİKATÜR ÖZLÜ SÖZLER ATATÜRK VE CUMHURİYET BAĞLANTILAR

HAVA TAHMİNİ

5 Günlük Hava Tahmini (İstanbul) 5 günlük hava tahmini
5 Günlük Hava Tahmini (Ankara) 5 günlük hava tahmini
5 Günlük Hava Tahmini (İzmir) 5 günlük hava tahmini Kaynak http://www.dmi.gov.tr