EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ
EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ[1]
 
PLAN
 
I.      GENEL OLARAK
 
II.   KATILMA REJİMİNDE EGEMEN OLAN İLKELER
 
A.   Emek Karşılığı Edinilen Mallarda Hak Sahipliği İlkesi
1. Genel olarak
2.     İstisnası
         B. Sözleşme Özgürlüğü İlkesi
III.     KATILMA REJİMİNE İLİŞKİN SÜRELER
A.   Başlaması
B. Sona Ermesi
                  1. Ölümle
                  2. Başka mal rejimine geçiş
a. Sözleşmeyle
b. Mahkeme kararıyla
 
aa. Haklı sebeple mal ayrılığına geçiş
bb. Ayrılık kararı
3. Boşanma ve iptal davasıyla
IV.     KATILMA REJİMİNDE MAL TÜRLERİ
A.   Edinilmiş Mallar (TMK. md. 219)
1. Çalışma karşılığı edinilen mallar
2. İstisnaları
B. Kişisel Mallar (TMK md. 220)
1. Kanundan dolayı kişisel mallar
2. Sözleşmeden dolayı kişisel mallar
V. KATILMA REJİMİNİN TASFİYESİ
A. Malların Hangi Tarihteki Değerlerinin Esas Alınacağı
1. Malların değerlendirme anı
2. İstisnası
B. Hangi Değerlerin Ölçü Alınacağı
1. Sürüm değeri 
2. Gelir değeri
3. Hakkaniyet değeri
 
C. Artık Değerin (Net Değerin) Hesabı
 
1. Aktiflerin hesabı
         2. Pasiflerin hesabı
 
a. Değer artış payı
                   b. Edinilmiş mala giden kişisel malların karşılıklar
                   c. Borçlar
 
D. Katılma Alacağının Hesabı
 
E. Alacaklarının (Katılma ve Değer Artış Alacaklarının) Ödenmesi
 
     1. Alacağın Niteliği
     2. Ödemenin Nakit veya Ayın Olarak Yapılabilmesi(TMK. md 218)
     3. Ölüm Durumunda Konut ve Konut Eşyasında Nakit Yerine Ayni Hak İstemi(TMK. md. 240)
     4. Katılma Alacağının Azaltılması ya da Reddi (TMK. md. 236)
     5. Karşılık Alacakların Takas Edilmesi (TMK. md. 236/II)
     7. Borçluya Ödeme İçin Tarih (Vade) Tanınması ve Alacağa Faiz ve Güvence Verilmesi (TMK. md. 239)
     8. Borçlular
     9. Alacaklılar
 
F. Paylı Mülkiyetin Tasfiyesi
 
G. Zamanaşımı
 
H. Katılma Alacağı ve Miras Hakkı
 
 
 
l.             GENEL OLARAK
 
         Edinilmiş mallar katılma rejimi TMK.’nda 2002 yılında yapılan değişiklerle yasal mal rejimi olarak kabul edilmiştir. Yasal mal rejimi olarak kabul edilmesinin anlamı ise şudur; çiftlerin herhangi bir işlem yapmasına veya istekte bulunmasına gerek kalmaksızın malların yönetiminde ve paylaşımında bu rejime bağlı kılınmaları.
 
         Yanlar bu mal rejimini benimsemek istemiyorlarsa diğer mal rejimlerini seçtiklerini gösterir mal rejimi sözleşmesini imzalamaları gerekir. Diğer mal rejimleri seçime bağlı olduklarından seçimlik mal rejimleri olarak anılırlar.
 
         Diğer mal rejimlerinin seçimi evlenmeden önce veya evlendikten sonra yapılabilir. Evlenmeden önce noterde diğer mal rejimlerinin seçimi yapılabileceği gibi, bu seçim evlilik sırasında evlendirme memuruna beyanda bulunularak da yapılabilir. Evlilikten sonra ise bu seçim ancak noter huzurunda yapılabilir. Eski MK. bu seçimin geçerliliğini mahkeme onayına bağlamıştı.
 
II.         KATILMA REJİMİNDE EGEMEN OLAN İLKELER
 
A.   Emek Karşılığı Edinilen Mallarda Hak İyeliği İlkesi
 
TMK. md. 219 edinilmiş malların tanımı yapılmıştır:
 
         “Edinilmiş mal, her eşin bu mal rejiminin devamı süresince karşılığını vererek elde ettiği malvarlığı değerleridir.
 
    Bir eşin edinilmiş malları özellikle şunlardır:
 
    1. Çalışmasının karşılığı olan edinimler,
 
    2. Sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının veya               personele yardım amacı ile kurulan sandık ve benzerlerinin yaptığı                 ödemeler,
 
    3. Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar,
 
    4. Kişisel mallarının gelirleri,

    5. Edinilmiş malların yerine geçen değerler.”
 
         Bu sayılan maddeler, eşlerin karşılıklı dayanışma ve yardımla birlikte evlilik süresince  edindiği malları, edinilmiş mal olarak saymıştır.
 
         Yasa kişisel malları sayarak edinilmiş malların belirlenmesinde kapsam dışı bırakılacak kazanç ve malları belirlemiştir. Yasanın 219. maddesi yasaca kişisel mal olarak kabul edilmiş malları sayarken 220. maddesi ise sözleşme ile edinilmiş mal kapsamı dışında bırakılabilecek kişisel mallara yer vermiştir.
1.     Kanuna göre
 “Aşağıda sayılanlar, kanun gereğince kişisel maldır:
1. Eşlerden birinin yalnız kişisel kullanımına yarayan eşya
         2. Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan veya bir eşin sonradan miras yoluyla ya da herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiği malvarlığı değerleri
3. Manevî tazminat alacakları
4. Kişisel mallar yerine geçen değerler.”
         2. Sözleşmeye göre
         “Eşler, mal rejimi sözleşmesiyle, bir mesleğin icrası veya işletmenin faaliyeti sebebiyle doğan edinilmiş mallara dahil olması gereken malvarlığı değerlerinin kişisel mal sayılacağını kabul edebilirler.
         Eşler, mal rejimi sözleşmesiyle kişisel malların gelirlerinin edinilmiş mallara dahil olmayacağını da kararlaştırabilirler.”
         B. Hak Sahipliğinin Evlilik Süresince Edinilen Mallarla Sınırlı Olması İlkesi
         Yasa 219. maddesinde edinilmiş malın, yasal mal rejimi devam ettiği sürece edinilmiş mallar olduğunu ve 220. maddesinde de evlilik öncesinde edinilen malların kişisel mal olduğunu belirtmiştir.
         Bu iki madde göz önüne alındığında ancak evliliğin devamı ve bu mal rejimine bağlı kalındığı sürece edinilen malların edinilmiş mal olarak kabul edileceği, evlilik öncesinde edinilen malların ve sayılan diğer kişisel malların edinilmiş mal olarak değerlendirilemeyeceği açıkça ortaya çıkmaktadır.
 
 
C.               Hak Sahibi Eşe Ayni Değil, Şahsi (Alacak) Hakkı Tanınması İlkesi
1. Genel olarak
         Yasa 239/I. maddesinde bu mal rejimi bağlamında kazanılan hakkın bir ayni hak olmadığı alacak hakkı olduğunu, borçlu eşin bunu nakden veya ayın olarak ödeyebileceğini belirtmiştir.
         Söz gelimi evlilik süresinde alınmış bir taşınmaz olduğunu varsayalım. Malların paylaşımına gidildiği zaman eşler arasında mülkiyet paylaşımı yapılmaz, malın rayiç bedeli hesaplanır ve alacaklı olan eşe bu bedel ödenir.
         Verilen hak bir ayni hak olmadığından eşlerin edinilmiş ve kişisel malları üzerinde tasarruf yetkileri sınırlanmış değildir. Ancak yasa bu yetkinin kullanım sınırlarını belirlemiştir.
         TMK. md. 194 aile konutunun (ister edinilmiş mal ister kişisel mal olsun) diğer eşin onayı bulunmadıkça başkalarına devredilemeyeceğini veya bu konut üzerinde hakların sınırlanamayacağını, rehin edilemeyeceğini, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesinin feshedilemeyeceğini,
         TMK. md. 223/II aksine bir anlaşma olmadığı sürece paylı mülkiyete söz konusu mal üzerinde diğer eşin rızası olmadan tasarrufta[2] (yararlanma ve yönetim etkisi hariç) bulunulamayacağını (bu maddenin amacı yasal önalım hakkı bulunan eşin dilerse bunu gider yapmadan kullanmasını sağlamaktır.) belirtmiştir.
a.     İstisnası
         TM. md. 240 mal rejimi dolayısıyla kazanılacak hakkın ayni hak olarak ileri sürülebileceği durumları düzenlemiştir.
         “Madde 240: Sağ kalan eş, eski yaşantısını devam ettirebilmesi için, ölen eşine ait olup birlikte yaşadıkları konut üzerinde kendisine katılma alacağına mahsup edilmek, yetmez ise bedel eklenmek suretiyle intifa veya oturma hakkı tanınmasını isteyebilir; mal rejimi sözleşmesiyle kabul edilen başka düzenlemeler saklıdır.
         Sağ kalan eş, aynı koşullar altında ev eşyası üzerinde kendisine mülkiyet hakkı tanınmasını isteyebilir.
 
         Haklı sebeplerin varlığı hâlinde, sağ kalan eşin veya ölen eşin yasal mirasçılarının istemiyle intifa veya oturma hakkı yerine, konut üzerinde mülkiyet hakkı tanınabilir.
         Sağ kalan eş, miras bırakanın bir meslek veya sanat icra ettiği ve altsoyundan birinin aynı meslek veya sanatı icra etmesi için gerekli olan bölümlerde bu hakları kullanamaz. Tarımsal taşınmazlara ilişkin miras hukuku hükümleri saklıdır.”
         Bu madde daha çok eşlerin evlilikleri süresince oturdukları aile konutu (kiralanmış veya mülkiyetlerinde olan) ve kullanılan ev araç gereçleriyle, ev eşyalarıyla ilgilidir. Bu hüküm ancak ölüm nedeniyle evlilik birliğinin son bulması durumunda uygulama alanı bulur. Sağ kalan eş intifa, oturma, mülkiyet isteğinde bulunabilir.
         D. Sözleşme Özgürlüğü İlkesi
         Yasa bu mal rejimini zorunlu kılmadığı gibi bu mal rejimi içerisinde de değişiklikler yapabilme olanağı sunmuştur. Buna göre;
            a. Mesleğin icrası veya işletmenin faaliyeti sebebiyle doğan edinilmiş mallara dahil olması gereken malvarlığı değerleri kişisel mal sayılabilir (TMK. md. 221/I).
         b. Eşler, mal rejimi sözleşmesiyle kişisel malların gelirlerinin edinilmiş mallara dahil olmayacağını da kararlaştırabilirler (TMK. md. 221/II).
         c. Eşler, yazılı bir anlaşmayla değer artışından[3] pay almaktan vazgeçebilecekleri gibi, pay oranını da değiştirebilirler (TMK. md. 227/III).
         d. Artık değere katılmada mal rejimi sözleşmesiyle başka bir esas kabul edilebilir (TMK. md. 237/I).
         e. Aksine anlaşma olmadıkça, eşlerden biri diğerinin rızası olmadan paylı mülkiyet konusu maldaki payı üzerinde tasarrufta bulunamaz (TMK. md. 223/II).
          E. Kanıt Kolaylığı ve İyiniyet İlkesi
         Kanıtla ilgili olarak TMK. md. 222 hükmü getirilmiştir. Bu hükme göre;
1.     Malın birisine ait olduğu savında bulunuluyorsa bu savda bulunan eş tarafından kanıtlanmalıdır (f. I).
2.     Malın, kime ait olduğu belirlenemiyorsa paylı mülkiyette olduğu varsayılır (f. 2)
3.     Aksi kanıtlanıncaya kadar malların edinilmiş mal olduğu kabul edilir (f. 3).
4.     Eşlerden her biri mallarının dökümünün (envanterinin) tutulmasını noterden isteyebilir ( md. 216), (Burada bir sınır var. O da şu ki resmi envanterdeki mallar ancak getirilmesinden başlayarak bir yıl içinde kayıt altına alınmış olması. Bu durumun aksini ne süren eş bunu kanıtlamakla yükümlüdür).
İyiniyetle ilgili olarak da şu hükümler yasada yer bulmuştur.
Karşılıksız ve muvazaalı temlik yasağı (TMK. md. 229)
            Madde 229: “ Aşağıda sayılanlar, edinilmiş mallara değer olarak eklenir:
            1. Eşlerden birinin mal rejiminin sona ermesinden önceki bir yıl içinde diğer eşin rızası olmadan, olağan hediyeler dışında yaptığı karşılıksız kazandırmalar,
            2. Bir eşin mal rejiminin devamı süresince diğer eşin katılma alacağını azaltmak kastıyla yaptığı devirler.
            Bu tür kazandırma veya devirlere ilişkin uyuşmazlıklarda mahkeme kararı, davanın kendisine ihbar edilmiş olması koşuluyla, kazandırma veya devirden yararlanan üçüncü kişilere karşı da ileri sürülebilir.”
            Bu kanun hükmü, kötü niyetle mal kaçıran eşin, bu eyleminden diğer eşin uğrayacağı zararları engellemek, gidermek için getirilmiştir. Ancak bu yasa hükmü malların elden çıkarılmasına karşı bir önlem getirmediği gerekçesiyle eleştirilmişse de yasa bu konuda iki güvence getirmiştir.
a.     Borçlu eş temlikten önce TMK. md. 199 hükmüne dayanarak diğer eşin mallar üzerindeki tasarruf yetkisinin sınırlandırılmasını yargıçtan isteyebilir.
b.     Borçlu eşin temlik işleminden sonra; üçüncü kişilerin sorumluluğuna gidilebilir. Bu durumda alacaklı eş üçüncü kişiye karşılıksız olarak yapılan kazandırmalarda bu kişiye başvurarak borçlu eşten alamadığı eksik kalan alacağını tamamlamasını isteyebilir (TMK. md. 241); muvazaalı temliklerde: alacaklı eş genel hükümlere göre iptal davasını her zaman açabileceği gibi TMK. md. 229/2 hükmüne dayanarak BK. 18 gereğince temliklerin iptalini ve ardından malların borçlu eşe dönmesini sağlayabilir. Ayrıca İİK. Md. 227 vd. hükümlerinin koşulları varsa iptal için bu hükümden de yararlanabilir.
V.               KATILMA REJİMİNE İLİŞKİN SÜRELER
A. Başlaması
         1. Evlenmeyle: Eşler evlenmeden önce ya da evlenme başvurusu sırasında seçimlik mal rejimlerinden birini seçmemişlerse evlenme ile bu mal rejimine bağlı kılınırlar.
         2. Eşlerin seçimlik rejimden vazgeçmeleriyle: Eğer eşler başka seçimlik mal rejimlerinden birini seçmişlerse ve daha sonra bu mal rejiminden vazgeçerken başka bir mal rejimi seçmemişlerse bu durumda vazgeçme anından başlayarak edinilmiş mallara katılma rejimi ile bağlı olurlar.
B. Sona Ermesi
         Katılma rejiminin sona ermesi anı şu açıdan önemlidir: Boşanma davası açılmışsa ve bu kabulle sonuçlanmışsa bu durumda sorun yoktur. Zira boşanma davasının açıldığı tarihten başlayarak sonuçlanması anına kadar geçen sürede edinilen mallar eşlerin kişisel malı sayılırlar. Dava ret ile sonuçlanırsa bu durumda bu süredeki mallarda edinilmiş mal olarak kabul edilirler. Diğer bir konu ise ayrımda (tasfiyede) malların hangi tarihteki değerinin dikkate alınacağıdır. TMK. md. 228 ve 235 buna açıklık getirmiştir; rejimin sona erdiği andaki değer esas alınır[4].
         1. Ölümle
         Ölüm ve MK. gereğince ölüme benzer sonuç doğuran durumlar da (gaiplik ve ölüm karinesi gibi) katılma rejimini sona erdirir.
         Ölüm durumunda tasfiye bu an itibariyle gerçekleştirilir.
         Gaiplik durumunda; gaiplik kararının çıkması tek başına evliliğin sona ermesi için yeterli değildir. Bu nedenle sağ kalan eşin ayrıca mahkemeden evliliğin feshi isteminde bulunması gerekir.
         Bu durumda evliliğin sona erme anı olarak gaipten son alınan haber tarihi kabul edilir. Ölüm tehlikesi içinde kaybolma durumunda ise ölüme neden olabilecek olayın gerçekleşmesi tarihi tasfiye tarihi olarak ele alınır.
 
         2. Başka mal rejimine geçiş
         a. Sözleşmeyle başka mal rejimine geçilmişse bu sözleşmenin imzalandığı tarihten başlayarak (TMK. md. 208) yasal mal rejimi sona erer. 
         b. Mahkeme kararıyla başka mal rejimine geçilmesi durumunda ise;
         aa. Haklı sebeple mal ayrılığına geçiş (TMK. md. 206)
         Koşulları:
         aaa. Haklı neden olmalı; haklı neden somut olayın özelliğine göre belirebileceği gibi yasa örnek olması açısından şu durumları saymıştır:
-         Eşin borca batık olması,
-         Eşin malvarlığı hakkında isteğine karşın bilgi vermemesi,
-         Diğer eşin sürekli ayırt etme gücünden yoksun duruma gelmesi,
-         Diğer eşin, yararları tehlikeye düşürmesi.
bbb. Diğer eşin istekte bulunmuş olması
         Bu durum sonucunda dava tarihinden başlayarak bu mal rejiminin sona erdiği kabul edilir.
bb. Ayrılık kararı
Eşler ayrılık kararıyla birlikte bu mal rejiminin terkini de isteyebilirler. Aslında bu kararın yargıçça kendiliğinde verilmesi gerekir. Eski MK.’da yer alan bu hükme yeni yasada verilmemesi uygunsuz olmuştur. Bu hükme yer verilmemesi katılma rejiminin amacına ve anlayışına aykırıdır.
3. Boşanma ve iptal davasıyla
TMK. md. 225/II “Mahkemece evliliğin iptal veya boşanma sebebiyle sona erdirilmesine veya mal ayrılığına geçilmesine karar verilmesi hâllerinde, mal rejimi dava tarihinden geçerli olmak üzere sona erer.”
VI.           KATILMA REJİMİNDE MAL TÜRLERİ
A. Edinilmiş Mallar (TMK. md. 219)
         1. Çalışma karşılığı edinilen mallar: Her eşin evlilik süresince karşılığını vererek elde ettiği mal varlığıdır.
         2. İstisnaları: Bazı kazançlar evlilik süresi içinde ele geçmiş de olsa bunlar düzenli ve olağan kazançlar değillerdir. Bu nedenle mal rejiminin dışında kabul edilirler. Bunlar:
         a. Sosyal güvenlik ve yardım kurumlarının ödemeleri.
         b. Çalışma gücünün kaybı nedeniyle tazminatlar (özel hayat sigortaları kişisel mal kabul edilir).
c. Kişisel malların gelirleri doğal ve medeni ürünleri edinilmiş mal sayılacaktır (bu malların elde edilmesindeki net gelir hesaplanmalı yani gelirin elde edilmesi için yapılan harcamalar, vergiler, değer kaybı gelirden düşülmelidir).
B. Kişisel Mallar (TMK md. 220)
1. Kanundan dolayı kişisel mallar
         a. Kişisel kullanım eşyası: Bunu TMK md. 220/b “Eşlerden birinin yalnız kişisel kullanımına yarayan eşya” olarak tanımlamıştır.
         b. Katılma rejiminden önceki mallar.
         c. Katılma rejimi süresince miras yoluyla kazanılan mallar.
         d. Karşılıksız kazanma yoluyla edinilen mallar; bağış, piyango vs. gibi.
         e. Manevi tazminat alacakları.
         f. Sosyal güvenlik ve yardım kurumları ya da çalışma gücü kaybı nedeniyle ödenen toptan tazminatların hak sahibinin kalan yaşam süresini karşılayacak olan miktarı (TMK md. 228/II).
         Örneğin: A ve B evlidirler. A 32 yaşında bir iş kazası geçiriyor ve dava açıyor. Dava sonucunda 20.500,00 YTL tazminat alıyor. Dava gideri olarak da 500,00 YTL harcıyor. B 2002 yılında boşanma davası açıyor ve 2004 yılında boşanma kararı kesinleşiyor, A kusurlu bulunuyor. Bu durumda A’nın bu işten olan kazancı dava giderlerinin düşürülmesiyle 20.000,00 YTL’dir. Burada hesap yapacak olursak A kaza sırasında 32 yaşındadır. PMF tablosuna göre 36 yıl daha yaşam süresi vardır. Buna göre 36 X 12 = 432 ay ömrü vardır. A’ya kazanç bağlansaydı 20.000 / 432 = 46,297 YTL aylık gelir alacaktı. Tasfiye tarihi olan 2002 tarihinde 42 yaşındadır. PMF tablosuna göre yaklaşık 28 yıl ömrü vardır. 28 X 12 = 336 ömrü kalmış. 336 X 46,297 = 15.555,792 YTL kalan ömrü süresince gerekli olan gelir oranıdır. 20.000,00 – 15.555,792 = 4.444,208 YTL edinilmiş mal sayılacaktır. Bu oran da eşit olarak bölündüğünde 2.222,104 YTL B’ye ödenecektir.
         2. Sözleşmeden dolayı kişisel mallar
         a. Bir mesleğin yürütülmesi ya da işletme faaliyeti için gerekli olan ve edinilmiş mallar içinde kabul edilmesi gereken malvarlığı değerleri: Bir muhasebecinin büro malzemeleri, bir doktorun tıbbi araç gereçleri, taksi şoförünün kullandığı taksi.
         b. Kişisel malların gelirleri
V. KATILMA REJİMİNİN TASFİYESİ
A. Malların Hangi Tarihteki Değerlerinin Esas Alınacağı
1. Malların değerlendirme anı: TMK. md. 235 malların değerlendirme anı olarak tasfiye anının dikkate alınması gerektiğini hükme bağlamıştır. Eşler malların değerlendirme anını sözleşme ile belirleyebilirler.
2. İstisnası: TMK. md. 235/II gereğince eklenecek değerler temlik edildiği tarihteki değere göre hesaplanır. Bu bağlamda md. 229’da sayılan (eşlerden birinin mal rejiminin sona ermesinden önceki bir yıl içinde diğer eşin rızası olmadan, olağan hediyeler dışında yaptığı karşılıksız kazandırmalar, bir eşin mal rejiminin devamı süresince diğer eşin katılma alacağını azaltmak kastıyla yaptığıdevirler) temliki tasarruflar, tasarrufların yapıldığı andaki değerleri ile dikkate alınacaktırlar.
         B. Hangi Değerlerin Ölçü Alınacağı
         1. Sürüm değeri: Kural olarak TMK. md. 232/1 gereğince “Mal rejiminin tasfiyesinde malların sürüm değerleri esas alınır.”
         2. Gelir değeri-TMK. md. 233: Bir eşin malik olarak bizzat işletmeye devam ettiği veya sağ kalan eş ya da altsoyundan birinin kendisine bir bütün olarak özgülenmesini istemeye haklı olduğu bir tarımsal işletme için değer artışından alacağı pay ve katılma alacağı, bunların gelir değeri göz önünde tutularak hesaplanır.
         Tarımsal işletmenin maliki veya mirasçıları, diğer eşe karşı ileri sürebilecekleri değer artışı payının veya katılma alacağının, işletmenin sadece  sürüm değeri üzerinden hesaplanmasını isteyebilir.
         Değerlendirmeye ve işletmenin kazancından mirasçılara pay ödenmesine ilişkin miras hukuku hükümleri kıyas yoluyla  uygulanır.”
          3. Hakkaniyet değeri- TMK. md. 234: Bu yasa hükmü gerekli görülen durumlarda yargıca hakkaniyet artırımı yapabilme olanağı tanımıştır.
 
C. Artık Değerin (Net Değerin) Hesabı (TMK. md. 231)
 
1. Aktiflerin hesabı
 
a.     Tasfiye sırasında var olan edinilmiş mallar (EM)
b.    Eklenecek değerler (TMK. md. 229) (ED)
c.      Kişisel mallara giden edinilmiş malların karşılıkları (Denkleştirme) (D1) (TMK. md. 230)
 
2. Pasiflerin hesabı
 
a. Değer artış payı (TMK. md. 227): Burada değer artış payı ve denkleştirme arasındaki farkı vurgulamak gerekecektir. Denkleştirme mal sahibi eşin kişisel malından edinilmiş mallarına ya da edinilmiş mallarından kişisel mallarına yaptığı katkının karşılığıyken, değer artış payı bir eşin diğer eşe ait kişisel ya da edinilmiş mala yaptığı katkıdan doğan alacaktır.
 
b. Edinilmiş mala giden kişisel malların karşılıkları (Denkleştirme) (D2)
 
c. Borçlar
 
D. Katılma Alacağının Hesabı (Artık Değerlerin Paylaştırılması)
 
1. Yasaya göre (TMK. md. 236): Yasa sözleşme ile aksi öngörülmedikçe eşlerin bu değerde ortak hakka sahip olacağını kabul etmiştir.
 
2. Sözleşmeye göre (TMK. md. 237): Eşler farklı bir oran belirlemiş olabilirler. Bu durumda hesap bu orana göre yapılır.
 
Bu bilgiler doğrultusunda hesabı şu biçimde bir formüle bağlayabiliriz:
 
 
Katılma Alacağı = Artık Değer
                                       2 (veya sözleşmede belirtilen oran)
 
Katılma Alacağı = (EM + ED + D1) – (DAP + D2 + B)
                                                        2 (veya sözleşmede belirtilen oran)
 
 
 
 
 
 
E. Alacaklarının (Katılma ve Değer Artış Alacaklarının) Ödenmesi
 
1. Alacağın Niteliği
 
Bu borç bir alacaktır ve para borcudur. Bu nedenle BK.’nun para borçlarına ilişkin hükümleri uygulanır (BK. md 83,101 vd.).
 
2. Ödemenin Nakit veya Ayın Olarak Yapılabilmesi (TMK. md 218)
 
Ödeme nakit yerine ayın olarak da yapılabilir. Ancak şunu belirtmek gerekir ki bu, borçlu eşin seçimine bırakılmış bir durumdur. Yoksa alacaklı eş ayni hak isteminde bulunamaz (ayrıksı durumlar dışında).
 
3. Ölüm Durumunda Konut ve Konut Eşyasında Nakit Yerine Ayni Hak İstemi (TMK. md. 240)
 
Bu mal rejimine bağlı alacaklardan doğan hakların alacak hakkı olmasının ayrıksı durumunu oluşturmaktadır. Bu durumda sağ kalan eş katılma alacağını ayni olarak isteyebilir.
 
Yasa bu hakkın istenemeyeceği durumu da düzenlemiştir. TMK. md. 240/IV ölen eşin bir sanatın ya da mesleğin yerine getirilmesine ilişkin bir mal varlığı var ise ve alt soyunda bu mesleği sürdürecek bir kimsenin bulunması durumunda sağ kalan eşin ayni hak isteminde bulunamayacağını belirtmiştir.
 
Bir de sağ kalan eşin ayni hak isteminde bulunabileceği mal varlığını ölüme bağlı tasarrufla bir başka kimseye bıraktığını varsayalım. Bu durum sağ kalan eş açısından nasıl bir sonuç doğuracaktır? Bu durumda sağ kalan eş TMK. md. 240 gereğince ölüme bağlı tasarrufun yasaya aykırılığını öne sürerek bunun iptalini isteyebilecektir.
 
4. Katılma Alacağının Azaltılması ya da Reddi (TMK. md. 236)
 
Eşin zina veya cana kast etmesi durumunda katılma alacağının reddine ya da azaltılmasına karar verilebilir. 
 
5.     Karşılık Alacakların Takas Edilmesi (TMK. md. 236/II)
 
Takas genel olarak yanların istemine bağlı olarak uygumla alanı bulur. Ancak yasa bu hükmünde bunu isteme bağlamıştır. Yargıç karşılıklı alacak ve borçların takas edilmesini kendiliğinden gözetir.
 
 
7. Borçluya Ödeme İçin Tarih (Vade) Tanınması ve Alacağa Faiz ve Güvence Verilmesi (TMK. md. 239)
 
Borçlu olan eşen nakit ödemede zora düşecekse borcun belirli bir tarihte ödenmesini isteyebilir.
 
Malların tasfiyesi mahkeme kararıyla gerçekleşmişse bu durumda mahkeme kararında katılma alacağının hangi tarihte ivedili duruma geleceğini ve hangi tarihten başlayarak faize bağlanacağının belirtilmesi gerekir. Bu borcun faize bağlanması alacaklının istemine bağlıdır.
 
Eğer tasfiye eşlerin anlaşmasıyla yapılmışsa bu durumda anlaşmanın tamamlandığı anda borç ivedili duruma gelir. Faiz için yanlar bir başlangıç tarihi belirlemişlerse bu tarih başlangıç kabul edilir, eğer sözleşmede bu belirlenmemişse borca takip tarihinden başlayarak faiz yürütülür.
 
8. Borçlular
 
Eş, mirasçılar ya da eksik kalan katılma alacağından dolayı üçüncü kişilerin sorumlulukları doğabilir.
 
Üçüncü kişilerin sorumluluğunun doğabilmesi için yasa şu koşulları aramıştır:
 
1. Katılma alacağının eşin mal varlığından, ölmüşse terekesinden karşılanamaması.
 
2. Üçüncü kişiye borçlu yanca (eş) karşılıksız kazandırma yapılmış olması.
 
3. Katılma alacağının, borçlu eş ya da mirasçılarınca ödenmemiş olması.
 
Üçüncü kişilerden olan alacaklar zamanaşımına bağlanmıştır. Bu zamanaşımı süreleri üçüncü kişiye yapılan karşılıksız kazandırmalar nedeniyle hakkın zedelendiğinin öğrenilmesi tarihinden başlayarak bir yıl, her durumda mal tasfiyesinden başlayarak beş yıldır.
 
9. Alacaklılar
 
Katılma hakkı alacağının iyesi eşlerdir. Ancak eşlerin ölümü durumunda bu hak mirasçılarca da ileri sürülebilir. Ancak mirasçıların bu hakkı isteyebilmesi için mal tasfiyesinin ölüm nedeniyle ortaya çıkmış olması gerekir.
 
Bu hükümlerden yola çıkılarak da katılma alacağının üçüncü kişilere temlik edilmesinde bir engel yoktur.
 
F. Paylı Mülkiyetin Tasfiyesi
 
TMK. md. 226/II’da tasfiye sırasından diğer eşin yasada öngörülen tüm haklardan yararlanabilmesinden söz edildiği gibi üstün yararını kanıtlaması durumunda borçlu eş istemese bile payını satın alabileceğinden (üstün yararını kanıtlaması sonucunda mahkeme kararıyla) söz edilmiştir (TMK. md. 226/I).
 
Bu hakkın kullanılabilmesi için eşler arasında paylı mülkiyete konu bir malvarlığının bulunması, eşler arasında katılma rejiminin sona ermesi, alım hakkını kullanmak isteyen eşin bunda üstün bir yararının bulunması, diğer eşe pay bedelinin ödenmesi gerekir.
 
G. Zamanaşımı
 
İlk olarak şunu belirtmek gerekir ki mal rejiminin tasfiyesi davası boşanma ile birlikte açılabileceği gibi karşı dava olarak da açılabilir. Ancak bu haktan doğan istemler boşanma davasının ikincil nitelikte sonuçlarından değildir. Ayrı bir davadır ve ayrı harca bağlı kılınmıştır.
 
Üçüncü kişilerden alınacak katılma alacağından dolayı yasa zaman aşımını açıkça düzenlemiştir. Karşılıksız kazandırma sonucu hakların zedelendiğinin öğrenilmesinden başlayarak bir yıl ve her durumda mal tasfiyesinin yapılmasından başlayarak beş yıl geçmekle bu haklar zaman aşımına uğrar (TMK. md. 241)
 
Ancak genel olarak zamanaşımı açısından yasada açık bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu nedenle genel hükümlerden yola çıkılarak bu zamanaşımı süreleri şu biçimde kabul edilebilir: Eğer istenecek hak bir sözleşmeye dayanıyorsa yani eşler arasında mal rejimine ilişkin bir sözleşme varsa bu durumda BK. md. 125 gereğince zamanaşımı süresi on yıldır. Eşler arasında yasal mal rejimi uygulanıyorsa bu durumda istenecek hak yasal bir haktır ve zamanaşımı mal rejiminin sona ermesi ve katılma alacağının öğrenilmesi tarihinden bir yıl ve her durumda mal rejiminin sona erdiği tarihten başlayarak on yıldır.
 
Burada zamanaşımının başlama anı büyük önem taşımaktadır. Bunu da kısaca belirtmek gerekirse kısa zamanaşımı: TMK. md. 225 gereğince mal rejimi, boşanma veya evliliğin iptalinde davanın açıldığı, eşlerin anlaşarak sözleşmeyle başka mal rejimine geçmeleri durumunda sözleşmenin yapıldığı, mahkeme kararıyla başka mal rejimine geçiş durumunda bu davanın açıldığı, ölüm durumunda ise ölümün gerçekleşmesiyle son bulur ve zamanaşımı işlemeye başlar. Ancak mal rejiminin son bulduğunun öğrenilmesine karşın katılma alacağının varlığı öğrenilmemiş olabilir. Burada diğer eşin kötü niyetli olması ya da hilesi söz konusu olabileceğinden mal rejiminin sona erdiğinin öğrenilmesinin yanı sıra katılma alacağının varlığının öğrenilmesi de zamanaşımının başlaması için aranmıştır. Mirasçılar açısından alacaklı eşin ölümüyle yeni bir zamanaşımı süresi başlamaz. Uzun zamanaşımı ise; katılma rejiminin sona ermesiyle başlar.
 
Evlilik sürdükçe zamanaşımı durur. Burada mal rejimine mahkeme kararıyla ya da eşlerin kendi aralarında sözleşmeyle son vermesinin ayrık etkileri bulunmamaktadır.
 
H. Katılma Alacağı ve Miras Hakkı
 
Katılma alacağı evlilik sırasında edinilmiş mallarla ilgilidir. Miras hakkı ise ölen eşin her türlü mal varlığını kapsar.
 
(Kişisel Mallar + Ölen Eşin Katılma Alacağı + Edinilmiş Mallar) – Sağ Kalan Eşin Katılma Alacağı = Katılma Alacağından Arındırılmış Tereke
 
Katılma alacağı kişisel bir hak olmasına karşın (ayrıksı durumlar kapsam dışı kalmak koşuluyla TMK. md. 240, 241) miras alacağı ayni bir haktır.
 
Burada miras ve katılma payının hesaplanmasında bir karışıklık olmaması açısından şunu da belirtmek gerekir. Eşin ölmesiyle ölen eşin yasal ya da atanmış mirasçılarının payları belirlenir ve bu paylara hak kazanılır. Eğer sağ kalan eşin katılma alacağı istemi varsa ve yapılan hesapla bir katılma alacağının varlığı saptanırsa bu durumda sağ kalan eş bu hakkının yerine getirilmesi için diğer mirasçılara dava açacaktır. Yoksa eşin ölmesiyle mal varlığının yarısının sağ kalan eşe kalması ardında da kalan diğer yarıda miras paylaşımı yapılması söz konusu değildir. 10.3.2008
 
Stj. Av. Neslihan Kayol


[1] KILIÇOĞLU, Ahmet M., Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi, Turhan Kitapevi, Ankara, 2002, 2. Baskı.
[2] Eşlerden birinin paylı mülkiyetteki hissesini üçüncü bir kişiye devretmesi durumunda, devir alan bu üçüncü kişi iyi niyet savında bulunamaz.
 
[3]DEĞER ARTIŞ PAYI/ARTIK DEĞER, her eşin sahip olduğu Edinilmiş Mallarından, (edinilmiş mallara eklenecek değerler ile edinilmiş mal denkleştirme alacağı da içinde olmak üzere) edinilmiş mallara ilişkin borçların çıkartılmasıyla elde edilir.
 
[4] Bu kuralın ayrıksı durumu olarak TMK. md. 235/II bir düzenleme getirmiştir. Buna göre eklenecek değerler için temlik tarihindeki değerler esas alınır.

KİTAP

Av. İlker Hasan Duman
Açıklamalı-İçtihatlı
İNŞAAT HUKUKU
9. Baskı
Seçkin Yayıncılık, 2019

YARGI HABERLERİ

ŞERHİN TERKİNİ, karşı ileri sürülebilir (TMK. Md. 1009). Şerhin sağladığı etki, kişisel hakkın kaynaklandığı borç ilişkisinden doğan yükümlülüğün, taşınmaz mülkiyetine [Devamı...]
YÜKLENİCİNİN AMACI: KÂR, ın elde edilemediği, bazen yıllarca devam eden iş sonunda başa baş bir sonuca ulaşıldığı, hata işletmenin büyük zararlara uğradığı, daima görülen ve duyulan hallerdendir. Başlanan [Devamı...]
Nama İfaya İzin, arar verilebilmesi için direnim koşulu bulunmalıdır. Yargıç istem üzerine konusunda uzman bilirkişi yardımı ile keşif yaparak eksik bırakılan veya bozuk yapılmış olan iş kalemleri [Devamı...]
Yapı Kullanma İzni-Teslim-İbra, uml;zenlenen plan ve projesine uygun biçimde tamamlayıp (sözleşmede kararlaştırılmış ise yapı kullanma iznini alarak) teslim etmektir. Dairelerin teslimi yapı kullanma izni alınması [Devamı...]
Yöneticinin Yüklenici Aleyhine Dava Açması, uuml;klenicinin, yapımını üstlendiği inşaattaki ayıplı ve eksik işlerin giderilmesi için yüklenici hakkında dava açılmasını sağlamak amacıyla apartman yöneticisine kat [Devamı...]
Kâr Payı Hesabı, mel alınarak, sözleşmede kararlaştırılmışsa sözleşme fiyatlarıyla, kararlaştırılmamış ise serbest piyasa rayiçleriyle, yapılmayan iş bedelinin, iş hiç yapılmamışsa tamamı [Devamı...]
Geçersiz sözleşmeye dayalı gecikme tazminatı ve ceza koşulu istenemez, l;zleşmesi yapılmak suretiyle geçerli hale getirilmeyen sözleşmeye dayalı olarak sözleşmenin tarafı olan arsa sahibince geçersiz sözleşmeye dayanılarak gecikme tazminatı [Devamı...]
Fazla İmalat Bedelinin İstenebilmesinin Koşulları, , kural olarak sözleşmede kararlaştırılandan fazla ve daha kaliteli malzeme kullanarak yaptığı işler bedelini, yapılan bu fazla işlerin ve kullanılan kaliteli malzemelerin arsa sahiplerinin [Devamı...]
İMAR PLANLARINDA HİYERARŞİK İLİŞKİ, de, nazım imar planı; varsa bölge veya çevre düzeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine, yine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen ve arazi [Devamı...]
İMAR PLANLARININ İPTALİ DAVASINDA DAVA AÇMA SÜRESİ, lanı gereken düzenleyici işlemlerde dava süresinin ilan tarihini izleyen günden itibaren başlayacağı, ancak bu işlemlerin uygulanması üzerine ilgililerin düzenleyici işlem [Devamı...]
UZLAŞMA TUTANAĞININ İPTALİ, dur. Bu işlem ise idarenin kendi iç bünyesinde yaptığı kişinin hukuki durumunda bir değişiklik meydana getirmeyen kesin ve yürütülebilir olmayan işlemdir. Kamulaştırma [Devamı...]
TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARI, rların ise İcra ve İflas Kanununun “ilamların yerine getirilmesi” hakkındaki hükümlere göre yerine getirileceği, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararlarına karşı [Devamı...]
Kooperatif Ortağı, Ödemiş Olduğu Aidatın Ayrıldığı Yıl Bilançosuna Göre Hesaplanacak Masraf Hissesi Düştükten Sonra Bakiyesini Talep Edebilir;, n ayrılan ortak, ödemiş olduğu aidatın tamamını değil, ayrıldığı yıl bilançosuna göre hesaplanacak olan masraf hissesi düşüldükten sonra bakiyesinin iadesini talep [Devamı...]
Likit Sayılması Gereken Kooperatif Aidat Alacağı Hakkında İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesi Gerekir;, ooperatife ait üye kayıt defterinde davacının ödediği meblağlar açıkça yazılmıştır. Davalı kooperatif sadece alacağın muaccel hale gelmediğini savunmuştur. Bu durum [Devamı...]
Kooperatif Eski Yöneticilerinin Kooperatifi Zarara Uğrattığı İddiasına Dayalı Tazminat Davası;, rulun bu yönde karar alması ve davanın denetçiler tarafından açılmasına bağlıdır. Fakat anılan yönteme uyulmaması durumunda davacı tarafa süre verilerek açılan [Devamı...]
Yönetim Kurulu Ve Tasfiye Kurulunun Yetkileri;, ooperatifler Kanunu'nun 55/1. maddesi aidat toplama görevinin yönetim kuruluna ait olduğunu, kooperatif ana sözleşmesinin 44/10. maddesi ise kooperatif adına dava açma ve [Devamı...]
İmar Kısıtlamalarından Doğan Davalar, [Devamı...]
Avukatın Dürüstlük Kuralına Aykırı Davranışı;, kilde fazladan avukatlık ücreti isteyemez (8. HD. 9.3.2015, 5221/5534).  [Devamı...]
Tespite İlişkin Kararlar İcraya Konulamaz;, lir (8. HD. 8.9.2014, 23863/14838).  [Devamı...]
Acele Kamulaştırmada Acelelik Halinin Değerlendirilmesi, ele kamulaştırılacak taşınmazlar açıklıkla gösterilmek suretiyle acele kamulaştırmanın kapsamı ve çerçevesinin belirlenmesi, acelelik halinin dışındaki durumlar için [Devamı...]
Katkı Payı Davasında Zamanaşımı, t olaya yeni Medeni Kanunda yer alan zamanaşımı kuralları uygulanmaksızın mal rejimi ve Borçlar Kanunu’nun genel hükümleri dikkate alınarak çözüm [Devamı...]
Vadeden Sonra Ciro Alacağın Temlikidir, (12. HD. 19.1.2010, 19566/934). [Devamı...]
Bonoda Zamanaşımı, ; yıldır (12. HD. 17.3.2009, 25557/5658). [Devamı...]
Sözleşmeye Aykırılıktan Kiracının Tahliyesi, lığın giderilmesinin istenmesi gerekir. Kiralanan yerin açık şekilde fena kullanılması durumunda ihtar gönderilmesine gerek yoktur (6. HD. 2.11.2010, 7891/11974). [Devamı...]
Kararın Yalnız Boşanma Hükmünün Kesinleşmiş Olması, uml;re, nafaka ve tazminat alacağı kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın takibe konulabilir hale gelmiştir (HGK. 22.10.2002, 656/638). [Devamı...]
Kiralanan Yerin Boşaltıldığının İspatı ve Geriye Kalan Ayların Kirasında Kiracının Sorumluluğu, nundan önce boşaltan kiracı geri kalan sürenin kira parsından sorumlu olur. Ancak kiralayan da zararın artmaması ve taşınmazı aynı koşullarda başkasına kiralamak için gerekli [Devamı...]
Sanayi Suyunun Kaçak Olarak Satılması, delin davalı tarafından ödenmediğini öne sürmüştür. Mahkemece, dava konusu olayla ilgili olarak davacının yetkisinin bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar [Devamı...]
Bağımsız Bölümde Oturanların Komşularını Rahatsız Etmesi Ya da Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi Tahliye Nedeni Değildir, nda o kişinin ya da kişilerin bağımsız bölümden tahliyesini değil, Kat Mülkiyeti Kanunu md. 33/son’daki yaptırımın uygulanması gerekir. Tahliye hususu aynı Yasanın 24. [Devamı...]
Mal Ayrılığı Rejiminin Geçerli Olduğu Dönemde Taşınmaz Alırken Eşe Yapılmış Olan Katkı "Elden Bağış" Niteliğindedir, karşılıksız kazanma yoluyla gelen bu para, onun kişisel malı olmuştur. Davalıya ait pay “bağış” yoluyla gelen bu para ile alındığına ve davalının kişisel malı olduğuna göre, davalı [Devamı...]
Verilen Onayın Geri Alınması TMK md. 2'ye Aykırıdır, a açmaları dürüstlük kuralıyla bağdaşmaz (18. HD. 15.6.2010, 1416/9003). [Devamı...]
Bonoda Bedelsizlik İddiasının İspatı, [Devamı...]
Manevi Tazminat, a açıklandığı üzere, ne bir ceza ne de gerçek anlamda bir tazminattır. Zarar uğrayanın manevi ıstırabını bir nebze dindiren, ruhsal tahribatını onaran bir araçtır. Manevi [Devamı...]
Haksız Fiilde Failin Temerrüdü ve Faizden Sorumluluğu, inden itibaren zararın tamamı için temerrüde düşmüş sayılır. Dolayısıyla, zarar gören, gerek kısmi davaya, gerekse sonradan açtığı ek davaya veya ıslaha konu ettiği [Devamı...]
Boşanma Davasında Ziynetlerin İstenmesi, ahsilini de istediğine göre, hüküm altına alınan ziynetlerin cins, gram ve ayarları gösterilmeden toplamının değerine göre hükmedilmesi doğru değildir (2. HD. [Devamı...]
Boşanma Davasında Çalışmaya İzin Verilmemesinden Kaynaklanan Kazanç Kaybının İstenmesi, asının izin vermediğini öne sürerek, bu yüzden yoksun kaldığı kazanç kaybına karşılık maddi tazminat istemiştir. Bu talep TMK’nun 174/1 kapsamında boşanmanın eki [Devamı...]
KAZANILMIŞ HAK, nmazdaki yapıların kaba inşaatının tamamlandığı, idare mahkemesince dava konusu yapı ruhsatlarıyla tespit edilen kısım haricinde yeni yapılaşma hakkı verilmediği, bu nedenle ruhsatların kazanılmış [Devamı...]
İŞLEMİ KURAN İDARE ONU GERİ ALABİLİR, ">Fazla çalışma ücretlerinden kesilen gelir vergisinin iadesi istemiyle yapılan başvurunun Defterdarlık tarafından kabul edilerek yapılan kesintilerin davacıya ödendiği, sonrasında [Devamı...]
İDARE MAHKEMESİNDE DAVA AÇMA SÜRESİ, ">Anayasanın 125’inci ve 1602 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesinde, dava açma süresinin her çeşit işlemlerde yazılı bildirim tarihini izleyen günden itibaren [Devamı...]
Karayolları Trafik Kanunundan Doğan Hukuk Davalarında Görevli Ve Yetkili Mahkeme, e yayımlanan değişiklikle bu kanunun uygulanmasından doğan hukuk davalarında görevli ve yetkili mahkemeler yeniden belirlendi: "İşleteni veya sahibi Devlet ve diğer kamu kuruluşları [Devamı...]
Alkollü Araç Kullanmak, ol açmaz. Mahkemece nöroloji uzmanı, hukukçu ve trafik konusunda uzman bilirkişilerden oluşan kurul aracılığıyla; olayın salt alkolün etkisiyle gerçekleşip [Devamı...]
Bonoda Zamanaşımı, re üç yıllık zamanaşımı süresine tabi iseler de; söz konusu bonolar taraflar arasındaki temel borç ilişkisi yönünden yazılı delil başlangıcı olarak kabul [Devamı...]
Üye Kooperatifle İlişkisini Kesince Üyelik Sıfatı Sona Erer, üğünü yerine getirmeyen ve ilişkisini kesen davacının kooperatif ortağı olduğunun tespiti için açmış olduğu davanın MK’nın 2. Maddesi uyarınca kabul edilemeyeceği, [Devamı...]
Estetik Ameliyatı Yapılmasına İlişkin Sözleşme, öne sürerek maddi ve manevi tazminat istemiştir. Dosya kapsamından estetik ameliyat konusunda tarafların sözleştikleri anlaşılmaktadır. Tarafların sözleşme yapmaktaki asıl [Devamı...]
Müstehcen Görüntü Bulundurma, ideo görüntüleri olduğu, bir kısmının ise hayvanlarla insanların cinsel ilişkilerinin görüntülerini içerdiği, çocukların kullandığı müstehcen [Devamı...]
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi-Yolsuz Tescil, nde olup, bu yolla oluşan tapu kayıtları gerçek mülkiyet durumunu oluşturmaz. Yüklenici edimini ifa ettiği oranda şahsi hak elde edebilir ve elde ettiği hakkını [Devamı...]
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi-Alacağın Temliki-İtiraz ve Defiler, ly: Calibri; mso-fareast-language: TR; mso-ansi-language: TR; mso-bidi-language: AR-SA">Yüklenici arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesine göre kazandığı şahsi hakkını [Devamı...]
Temyiz Harcının Yatırılamaması-adil Yargılanma Hakkı, kça yüksek miktarda olan karar ve temyiz harcının yatırılmasının istenmesi ve verilen sürede yatırılmaması üzerine kanun yoluna başvuru hakkının ortadan [Devamı...]
Harici Satış Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil, kümleri uyarınca isteyebilirler. Taşınmazın güncel karşılığı talep edilmez ise de, harici satış nedeniyle ödenen bedelin uyarlama kuralları gereğince hesaplanması ve sonucuna göre [Devamı...]
Tespit Davasında Hukuksal Yarar Koşulu, rdan söz edebilmek için; bir hakkın veya hukuki durumun mevcut ve yakın bir tehlike ile tehdit edilmiş olması, bu tehdidin zarar doğurabilecek nitelikte olması, tespit [Devamı...]
Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Tahliye, iş olmasının verilen süreden sonra olup akde aykırı davranışı ortadan kaldırmayacağı gözetilmelidir. Öte yandan kiralanan kiralanma amacı dışında kullanılmaya da devam etmekte olup, [Devamı...]
İştirak Nafakası, ;ocuğa bakıyorsa, çocuğa bakan taraf velayetin nezi davasını açmadan doğrudan iştirak nafakası talebinde bulunabilir (3. HD. 11.10.2010, 14433/16126). [Devamı...]
Boşanmada Manevi Tazminat, zere boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden olmalıdır. Boşanma sebebi olarak gösterilmemiş, ancak boşanmanın kesinleşmesine kadar gerçekleşmiş sadakat [Devamı...]
CEMAAT VAKIFLARININ GAYRİMENKUL EDİNME HAKKI:, ip gerçek ve tüzel kişiler sahip olabilirler. Fransız ... Rahipleri adlı topluluk adına tapuya kayıtlıyken, açılan dava sonucu tüzel kişiliği bulunmayan ve ne Türkiye [Devamı...]
AİHM'NCE HÜKMEDİLEN TAZMİNATIN HAZİNECE ÖDENMESİ:, ersonele rücu mekanizması işletilmediği için dava yoluna başvurulduğunu, sorumlulara rücu etme konusunda idarenin takdir yetkisi bulunmadığını; maddi mağduriyetleri ödenen [Devamı...]
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NİN KESİNLEŞMİŞ HAK İHLALİ KARARLARI:, üler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmuşlardır. Anılan mahkeme, hükümlülerin yargılandığı Devlet Güvenlik Mahkemeleri'nin bağımsız ve tarafsız olmaması, savunma [Devamı...]
AVRUPA SOSYAL ŞARTI:, uml;venlik sisteminden yararlanarak böyle bir imkan sağlayamayan herkese yeterli yardımı sağlamayı ve hastalık halinde bu kişinin şartlarının gerektirdiği bakımı sağlamayı akit taraflar [Devamı...]
AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNE AYKIRILIK:, lgili davalarda, davanın taraflarının herbirinin; diğer taraf karşısında kendisini önemli ölçüde dezavantajlı konumda bırakmayacak şartlarda iddia ve savunmalarını mahkemeye [Devamı...]
TERCÜMANLIK ÜCRETİ SANIĞA YÜKLETİLEMEZ:, nığa sağlanan tercüman için ödenecek ücretin mahkumiyet halinde dahi sanığa yükletilemez (7. CD. 24.6.2003, 2478/5303). [Devamı...]
ADİL YARGILANMA HAKKINA AYKIRILIK, azlığın, taraflar arasında fark gözetmeksizin iddia ve savunmaların eşit ve karşılıklı yapıldığı dürüst bir yargılamadır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi uluslararası insan [Devamı...]
DİL BİLMEYEN SANIĞIN ÜCRETSİZ OLARAK ÇEVİRMENDEN YARARLANMA HAKKI, yardımından ücretsiz olarak yararlanmak hakkına sahiptir" hükmüne aykırı olarak mahkemece mahkum olan dil bilmeyen sanıktan çevirmenlik ücretinin alınmasına karar [Devamı...]

HIZLI ERİŞİM

Seçilmiş Mevzuat Seçilmiş Yazı ve Yargı Kararları Dilekçeler Sözleşmeler İhtarnameler İnşaat-İmar Sözlüğü İnsan Hakları Belgeleri İnsan Hakları Kararları Bilirkişi Raporları Yasal Faiz Hesabı Hukukumuzda Parasal Sınırlar Avukatlık Asgari Ücret Tablosu Önemli Yasal Süreler

KÜMELER

AYIN KONUSU YÖNETSEL YARGI YARGI DÜNYASI ANAYASA VE ANAYASA MAHKEMESİ MAKALELER AVUKATIN GÜNCELİ TBB DİSİPLİN KARARLARI FORUM PRATİK BİLGİLER RESİM VE KARİKATÜR ÖZLÜ SÖZLER ATATÜRK VE CUMHURİYET BAĞLANTILAR

HAVA TAHMİNİ

5 Günlük Hava Tahmini (İstanbul) 5 günlük hava tahmini
5 Günlük Hava Tahmini (Ankara) 5 günlük hava tahmini
5 Günlük Hava Tahmini (İzmir) 5 günlük hava tahmini Kaynak http://www.dmi.gov.tr