Kooperatiflerde Kuruluş

KOOPERATİFLERDE KURULUŞ
 
Dilekçe ( imzalı - kaşeli )
-Ticaret Odası Başkanlığı'na
İlgili Bakanlıkça onaylanmış kooperatif anasözleşmesi ( noter tasdikli 3 adet )
Anasözleşme özeti ( ortaklar  tarafından imzalanmış 3 adet )
Bakanlık izin yazısı ( aslı )
Ticaret Sicil Tüzüğünün 29. maddesine göre hazırlanmış taahhütname
Kurucu ortakların noter tasdikli nüfus fotokopisi veya nüfus müdürlüğünden vukuatlı nüfus kayıt örneği ile ikametgah belgeleri (3 adet)
Hazırlanan belgelerde ortakların T.C. Kimlik numarası belirtilmemişse T.C. Kimlik numarasını gösterir belgenin getirilmesi gerekmektedir.
KURULUŞ YÖNETİM KURULU
Kooperatiflerin kuruluş aşamasında anasözleşmesinde yönetim kurulu görev bölümü yapılamadığından dolayı kuruluş tescilinden sonra
Dilekçe ( imzalı - kaşeli )
-Ticaret Sicil Memurluğu'na
Yönetim kurulunun görev bölümü ve sirküler kararı ( noter onaylı - 2 adet )
İmza beyannamesi ( noter onaylı - aslı 2 adet)
KOOPERATİFLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI
Dilekçe ( imzalı - kaşeli )
-Ticaret Sicil Memurluğu'na
-Ticaret Odası Başkanlığı'na
Genel kurul toplantı tutanağı ( noter onaylı )
Hazirun cetveli ( aslı veya noter onaylı sureti )
Hükümet temsilcili atama yazısı ( aslı )
Yönetim kurulu ve denetim kurulu faaliyet raporu
Bilanço ve gelir-gider tablosu ile bunlara ilişkin damga pulu dekontu aslı
Gündem
Toplantıda Yönetim Kurulu Seçimi Yapılmış İse;
Görev bölümü sirküler kararı ( noter onaylı 2 adet )
Kooperatif yetkililerine ait imza beyannamesi ( noter onaylı aslı )
Yeni yönetim kurulu üyelerine ait noter tasdikli nüfus fotokopisi veya nüfus müdürlüğünden vukuatlı nüfus kayıt örneği ile ikametgah belgeleri
KOOPERATİFLERDE YÖNETİM KURULU DEĞİŞİKLİĞİ
Dilekçe ( imzalı - kaşeli )
-Ticaret Odası Başkanlığı'na
Yönetim kurulu seçimine ilişkin görev bölümü ve sirküler kararı
Ayrılan yönetim kurulu üyesine ait istifa kararı ( istifa eden 1 den fazla ise ayrı ayrı istifa kararı alınacak-noter onaylı 2 adet )
Yeni üyeye imza yetkisi veriliyorsa;imza beyannamesi ( noter onaylı asıl )
Yeni yetkiliye  ait noter tasdikli nüfus fotokopisi veya nüfus müdürlüğünden vukuatlı nüfus kayıt örneği ile ikametgah belgesi (1'er  adet)
KOOPERATİFLERDE ANASÖZLEŞME TADİLİ
Dilekçe ( imzalı - kaşeli )
-Ticaret Sicil Memurluğu'na
-Ticaret Odası Başkanlığı'na
Genel kurul evrakları
Bakanlıkça onaylı tadil tasarısı ( 3 adet )
KOOPERATİFLERDE NEVİ DEĞİŞİKLİĞİ
Dilekçe ( imzalı - kaşeli )
-Ticaret Sicil Memurluğu'na
-Ticaret Odası Başkanlığı'na
Genel kurul evrakları
İlgili Bakanlıkça onaylanmış anasözleşme ( dönüşülen koop. türüne ilişkin 2 adet noter tasdikli )
Anasözleşme özeti ( ortaklar tarafından imzalanmış 3 adet )
Bakanlık izin yazısı ( aslı )
KOOPERATİFLERDE ADRES DEĞİŞİKLİĞİ
Dilekçe ( imzalı - kaşeli )
-Ticaret Odası Başkanlığı'na
Adres Değişikliğine ilişkin yönetim kurulu kararı ( noter onaylı 2 adet )
KOOPERATİFLERDE BİRLEŞME
Dilekçe ( imzalı - kaşeli )
-Ticaret Sicil Memurluğu'na
-Ticaret Odası Başkanlığı'na
Genel kurul evrakları
Birleşme Sözleşmesi ( noter onaylı - 2 adet )
Birleşme Bilançosu ( 2 adet )
Bakanlık izin yazısı ( aslı )
***Aynı nevideki Kooperatifler birleşebilir.
KOOPERATİFLERDE MERKEZ NAKLİ
Dilekçe ( imzalı - kaşeli )
-Ticaret Sicil Memurluğu'na
-Ticaret Odası Başkanlığı'na
Kuruluş tarihinden itibaren sicil dosyasındaki tescil işlemlerine ilişkin belgelerin, kayıtlı oldukları Sicil Memurluğunca onaylı birer adet örneği
Ticaret Sicil Tüzüğünün 47. maddesine göre sicil belgesi ( son 1 ay içinde alınmış )
Kooperatif yetkililerine ait imza beyannamesi ( noter onaylı aslı )
İlgili Bakanlıkça onaylı tadil tasarısı ( 3 adet )
Merkez naklinin görüşüldüğü genel kurul evrakları
Bakanlık izin yazısı ( aslı )
Ticaret Sicil Tüzüğünün 29. maddesine göre hazırlanmış taahhütname
KOOPERATİFLERDE TASFİYEYE GİRİŞ
Dilekçe ( imzalı - kaşeli ) tasfiyeyle ilgili
-Ticaret Sicil Memurluğu'na
-Ticaret Odası Başkanlığı'na
Tasfiyenin görüşüldüğü Genel kurul evrakları
Tasfiye memurlarına ilişkin yöentim kurulu imza yetkisi kararı
Tasfiye halinde ibaresi ile kooperatif ünvanı altında düzenlenmiş tasfiye memurlarına ait imza beyannamesi (Noter onaylı aslı)
Tasfiye Memurlarına ait noter tasdikli nüfus fotokopisi veya nüfus müdürlüğünden vukuatlı nüfus kayıt örneği ile ikametgah belgesi
KOOPERATİFLERDE FESİH
Dilekçe ( imzalı - kaşeli ) fesihle ilgili
-Ticaret Sicil Memurluğu'na
-Ticaret Odası Başkanlığı'na
Feshin görüşüldüğü Genel kurul evrakları
KOOPERATİFLERDE ANA SÖZLEŞME ÖZETİNDE HAZIRLANACAK MADDELER:
A - TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFLERİNDE : 2-3-4-5-6-7-26-27-29-31-32-59-70-86
B - SULAMA KOOPERATİFLERİNDE : 2-3-4-5-6-7-23-24-25-27-60-71-87
C - SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİNDE : 2-3-4-5-6-7-14-15-41-52-67
D - PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİNDE : 2-3-4-15-16-17-28-39-55
E - TÜKETİM KOOPERATİFLERİNDE : 2-3-4-5-6-7-8-9-28-46-52-53-80-81-82-83
F - MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFLERİNDE : 2-3-4-5-6-7-8-9-10-43-73-81-82-83
G - ESNAF VE SANATKARLAR KOOPERATİFİ : 2-3-4-5-6-7-8-9-28-46-52-53
H - TEMİN TEVZİ KOOPERATİFİ : 2-3-4-5-5-6-7-8-9-22-28-29-30-42-43-46-52-53
I - KONUT YAPI KOOPERATİFİ : 2-3-4-5-6-7-8-9-22-28-29-30-42-43
J - KÜÇÜK SAN.SİT.YAPI KOOP : 2-3-4-5-6-7-8-9-28-46-52-53
Taahhütname ve beyanname örneklerini dilekçeler bölümünden temin edebilirsiniz
Not:
Sicil tasdiknamesi, yetki belgesi, iflas konkordato belgesi, 47. Madde belgesi, 55. Madde belgesi ve tasdikli suretler harca tabi olup kaşeli ve imzalı dilekçe ile memurluğumuza başvurularak temin edilebilir.

 

KİTAP

Av. İlker Hasan Duman
Açıklamalı-İçtihatlı
İNŞAAT HUKUKU
8. Baskı
Seçkin Yayıncılık, Mayıs 2016

YARGI HABERLERİ

İMAR PLANLARINDA HİYERARŞİK İLİŞKİ, de, nazım imar planı; varsa bölge veya çevre düzeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine, yine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen ve arazi [Devamı...]
İMAR PLANLARININ İPTALİ DAVASINDA DAVA AÇMA SÜRESİ, lanı gereken düzenleyici işlemlerde dava süresinin ilan tarihini izleyen günden itibaren başlayacağı, ancak bu işlemlerin uygulanması üzerine ilgililerin düzenleyici işlem [Devamı...]
UZLAŞMA TUTANAĞININ İPTALİ, dur. Bu işlem ise idarenin kendi iç bünyesinde yaptığı kişinin hukuki durumunda bir değişiklik meydana getirmeyen kesin ve yürütülebilir olmayan işlemdir. Kamulaştırma [Devamı...]
TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARI, rların ise İcra ve İflas Kanununun “ilamların yerine getirilmesi” hakkındaki hükümlere göre yerine getirileceği, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararlarına karşı [Devamı...]
Kooperatif Ortağı, Ödemiş Olduğu Aidatın Ayrıldığı Yıl Bilançosuna Göre Hesaplanacak Masraf Hissesi Düştükten Sonra Bakiyesini Talep Edebilir;, n ayrılan ortak, ödemiş olduğu aidatın tamamını değil, ayrıldığı yıl bilançosuna göre hesaplanacak olan masraf hissesi düşüldükten sonra bakiyesinin iadesini talep [Devamı...]
Likit Sayılması Gereken Kooperatif Aidat Alacağı Hakkında İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesi Gerekir;, ooperatife ait üye kayıt defterinde davacının ödediği meblağlar açıkça yazılmıştır. Davalı kooperatif sadece alacağın muaccel hale gelmediğini savunmuştur. Bu durum [Devamı...]
Kooperatif Eski Yöneticilerinin Kooperatifi Zarara Uğrattığı İddiasına Dayalı Tazminat Davası;, rulun bu yönde karar alması ve davanın denetçiler tarafından açılmasına bağlıdır. Fakat anılan yönteme uyulmaması durumunda davacı tarafa süre verilerek açılan [Devamı...]
Yönetim Kurulu Ve Tasfiye Kurulunun Yetkileri;, ooperatifler Kanunu'nun 55/1. maddesi aidat toplama görevinin yönetim kuruluna ait olduğunu, kooperatif ana sözleşmesinin 44/10. maddesi ise kooperatif adına dava açma ve [Devamı...]
İmar Kısıtlamalarından Doğan Davalar, [Devamı...]
Avukatın Dürüstlük Kuralına Aykırı Davranışı;, kilde fazladan avukatlık ücreti isteyemez (8. HD. 9.3.2015, 5221/5534).  [Devamı...]
Tespite İlişkin Kararlar İcraya Konulamaz;, lir (8. HD. 8.9.2014, 23863/14838).  [Devamı...]
Acele Kamulaştırmada Acelelik Halinin Değerlendirilmesi, ele kamulaştırılacak taşınmazlar açıklıkla gösterilmek suretiyle acele kamulaştırmanın kapsamı ve çerçevesinin belirlenmesi, acelelik halinin dışındaki durumlar için [Devamı...]
Katkı Payı Davasında Zamanaşımı, t olaya yeni Medeni Kanunda yer alan zamanaşımı kuralları uygulanmaksızın mal rejimi ve Borçlar Kanunu’nun genel hükümleri dikkate alınarak çözüm [Devamı...]
Vadeden Sonra Ciro Alacağın Temlikidir, (12. HD. 19.1.2010, 19566/934). [Devamı...]
Bonoda Zamanaşımı, ; yıldır (12. HD. 17.3.2009, 25557/5658). [Devamı...]
Sözleşmeye Aykırılıktan Kiracının Tahliyesi, lığın giderilmesinin istenmesi gerekir. Kiralanan yerin açık şekilde fena kullanılması durumunda ihtar gönderilmesine gerek yoktur (6. HD. 2.11.2010, 7891/11974). [Devamı...]
Kararın Yalnız Boşanma Hükmünün Kesinleşmiş Olması, uml;re, nafaka ve tazminat alacağı kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın takibe konulabilir hale gelmiştir (HGK. 22.10.2002, 656/638). [Devamı...]
Kiralanan Yerin Boşaltıldığının İspatı ve Geriye Kalan Ayların Kirasında Kiracının Sorumluluğu, nundan önce boşaltan kiracı geri kalan sürenin kira parsından sorumlu olur. Ancak kiralayan da zararın artmaması ve taşınmazı aynı koşullarda başkasına kiralamak için gerekli [Devamı...]
Sanayi Suyunun Kaçak Olarak Satılması, delin davalı tarafından ödenmediğini öne sürmüştür. Mahkemece, dava konusu olayla ilgili olarak davacının yetkisinin bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar [Devamı...]
Bağımsız Bölümde Oturanların Komşularını Rahatsız Etmesi Ya da Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi Tahliye Nedeni Değildir, nda o kişinin ya da kişilerin bağımsız bölümden tahliyesini değil, Kat Mülkiyeti Kanunu md. 33/son’daki yaptırımın uygulanması gerekir. Tahliye hususu aynı Yasanın 24. [Devamı...]
Mal Ayrılığı Rejiminin Geçerli Olduğu Dönemde Taşınmaz Alırken Eşe Yapılmış Olan Katkı "Elden Bağış" Niteliğindedir, karşılıksız kazanma yoluyla gelen bu para, onun kişisel malı olmuştur. Davalıya ait pay “bağış” yoluyla gelen bu para ile alındığına ve davalının kişisel malı olduğuna göre, davalı [Devamı...]
Verilen Onayın Geri Alınması TMK md. 2'ye Aykırıdır, a açmaları dürüstlük kuralıyla bağdaşmaz (18. HD. 15.6.2010, 1416/9003). [Devamı...]
Bonoda Bedelsizlik İddiasının İspatı, [Devamı...]
Manevi Tazminat, a açıklandığı üzere, ne bir ceza ne de gerçek anlamda bir tazminattır. Zarar uğrayanın manevi ıstırabını bir nebze dindiren, ruhsal tahribatını onaran bir araçtır. Manevi [Devamı...]
Haksız Fiilde Failin Temerrüdü ve Faizden Sorumluluğu, inden itibaren zararın tamamı için temerrüde düşmüş sayılır. Dolayısıyla, zarar gören, gerek kısmi davaya, gerekse sonradan açtığı ek davaya veya ıslaha konu ettiği [Devamı...]
Boşanma Davasında Ziynetlerin İstenmesi, ahsilini de istediğine göre, hüküm altına alınan ziynetlerin cins, gram ve ayarları gösterilmeden toplamının değerine göre hükmedilmesi doğru değildir (2. HD. [Devamı...]
Boşanma Davasında Çalışmaya İzin Verilmemesinden Kaynaklanan Kazanç Kaybının İstenmesi, asının izin vermediğini öne sürerek, bu yüzden yoksun kaldığı kazanç kaybına karşılık maddi tazminat istemiştir. Bu talep TMK’nun 174/1 kapsamında boşanmanın eki [Devamı...]
KAZANILMIŞ HAK, nmazdaki yapıların kaba inşaatının tamamlandığı, idare mahkemesince dava konusu yapı ruhsatlarıyla tespit edilen kısım haricinde yeni yapılaşma hakkı verilmediği, bu nedenle ruhsatların kazanılmış [Devamı...]
İŞLEMİ KURAN İDARE ONU GERİ ALABİLİR, ">Fazla çalışma ücretlerinden kesilen gelir vergisinin iadesi istemiyle yapılan başvurunun Defterdarlık tarafından kabul edilerek yapılan kesintilerin davacıya ödendiği, sonrasında [Devamı...]
İDARE MAHKEMESİNDE DAVA AÇMA SÜRESİ, ">Anayasanın 125’inci ve 1602 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesinde, dava açma süresinin her çeşit işlemlerde yazılı bildirim tarihini izleyen günden itibaren [Devamı...]
Karayolları Trafik Kanunundan Doğan Hukuk Davalarında Görevli Ve Yetkili Mahkeme, e yayımlanan değişiklikle bu kanunun uygulanmasından doğan hukuk davalarında görevli ve yetkili mahkemeler yeniden belirlendi: "İşleteni veya sahibi Devlet ve diğer kamu kuruluşları [Devamı...]
Alkollü Araç Kullanmak, ol açmaz. Mahkemece nöroloji uzmanı, hukukçu ve trafik konusunda uzman bilirkişilerden oluşan kurul aracılığıyla; olayın salt alkolün etkisiyle gerçekleşip [Devamı...]
Bonoda Zamanaşımı, re üç yıllık zamanaşımı süresine tabi iseler de; söz konusu bonolar taraflar arasındaki temel borç ilişkisi yönünden yazılı delil başlangıcı olarak kabul [Devamı...]
Üye Kooperatifle İlişkisini Kesince Üyelik Sıfatı Sona Erer, üğünü yerine getirmeyen ve ilişkisini kesen davacının kooperatif ortağı olduğunun tespiti için açmış olduğu davanın MK’nın 2. Maddesi uyarınca kabul edilemeyeceği, [Devamı...]
Estetik Ameliyatı Yapılmasına İlişkin Sözleşme, öne sürerek maddi ve manevi tazminat istemiştir. Dosya kapsamından estetik ameliyat konusunda tarafların sözleştikleri anlaşılmaktadır. Tarafların sözleşme yapmaktaki asıl [Devamı...]
Müstehcen Görüntü Bulundurma, ideo görüntüleri olduğu, bir kısmının ise hayvanlarla insanların cinsel ilişkilerinin görüntülerini içerdiği, çocukların kullandığı müstehcen [Devamı...]
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi-Yolsuz Tescil, nde olup, bu yolla oluşan tapu kayıtları gerçek mülkiyet durumunu oluşturmaz. Yüklenici edimini ifa ettiği oranda şahsi hak elde edebilir ve elde ettiği hakkını [Devamı...]
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi-Alacağın Temliki-İtiraz ve Defiler, ly: Calibri; mso-fareast-language: TR; mso-ansi-language: TR; mso-bidi-language: AR-SA">Yüklenici arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesine göre kazandığı şahsi hakkını [Devamı...]
Temyiz Harcının Yatırılamaması-adil Yargılanma Hakkı, kça yüksek miktarda olan karar ve temyiz harcının yatırılmasının istenmesi ve verilen sürede yatırılmaması üzerine kanun yoluna başvuru hakkının ortadan [Devamı...]
Harici Satış Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil, kümleri uyarınca isteyebilirler. Taşınmazın güncel karşılığı talep edilmez ise de, harici satış nedeniyle ödenen bedelin uyarlama kuralları gereğince hesaplanması ve sonucuna göre [Devamı...]
Tespit Davasında Hukuksal Yarar Koşulu, rdan söz edebilmek için; bir hakkın veya hukuki durumun mevcut ve yakın bir tehlike ile tehdit edilmiş olması, bu tehdidin zarar doğurabilecek nitelikte olması, tespit [Devamı...]
Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Tahliye, iş olmasının verilen süreden sonra olup akde aykırı davranışı ortadan kaldırmayacağı gözetilmelidir. Öte yandan kiralanan kiralanma amacı dışında kullanılmaya da devam etmekte olup, [Devamı...]
İştirak Nafakası, ;ocuğa bakıyorsa, çocuğa bakan taraf velayetin nezi davasını açmadan doğrudan iştirak nafakası talebinde bulunabilir (3. HD. 11.10.2010, 14433/16126). [Devamı...]
Boşanmada Manevi Tazminat, zere boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden olmalıdır. Boşanma sebebi olarak gösterilmemiş, ancak boşanmanın kesinleşmesine kadar gerçekleşmiş sadakat [Devamı...]
CEMAAT VAKIFLARININ GAYRİMENKUL EDİNME HAKKI:, ip gerçek ve tüzel kişiler sahip olabilirler. Fransız ... Rahipleri adlı topluluk adına tapuya kayıtlıyken, açılan dava sonucu tüzel kişiliği bulunmayan ve ne Türkiye [Devamı...]
AİHM'NCE HÜKMEDİLEN TAZMİNATIN HAZİNECE ÖDENMESİ:, ersonele rücu mekanizması işletilmediği için dava yoluna başvurulduğunu, sorumlulara rücu etme konusunda idarenin takdir yetkisi bulunmadığını; maddi mağduriyetleri ödenen [Devamı...]
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NİN KESİNLEŞMİŞ HAK İHLALİ KARARLARI:, üler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmuşlardır. Anılan mahkeme, hükümlülerin yargılandığı Devlet Güvenlik Mahkemeleri'nin bağımsız ve tarafsız olmaması, savunma [Devamı...]
AVRUPA SOSYAL ŞARTI:, uml;venlik sisteminden yararlanarak böyle bir imkan sağlayamayan herkese yeterli yardımı sağlamayı ve hastalık halinde bu kişinin şartlarının gerektirdiği bakımı sağlamayı akit taraflar [Devamı...]
AHİM ÖNÜNDE YAPILAN SULH ANLAŞMASI İİK'NIN BELİRTTİĞİ ANLAMDA İLAM SAYILMAZ:, ilişkin kararına dayanarak Dışişleri Bakanlığı aleyhine ilamlı icra takibine geçmiş, takibe mercii nezdinde borçlu vekilince şikayet edilmiştir. İlamlı icra yoluna başvuru için [Devamı...]
AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNE AYKIRILIK:, lgili davalarda, davanın taraflarının herbirinin; diğer taraf karşısında kendisini önemli ölçüde dezavantajlı konumda bırakmayacak şartlarda iddia ve savunmalarını mahkemeye [Devamı...]
TERCÜMANLIK ÜCRETİ SANIĞA YÜKLETİLEMEZ:, nığa sağlanan tercüman için ödenecek ücretin mahkumiyet halinde dahi sanığa yükletilemez (7. CD. 24.6.2003, 2478/5303). [Devamı...]
ADİL YARGILANMA HAKKINA AYKIRILIK, azlığın, taraflar arasında fark gözetmeksizin iddia ve savunmaların eşit ve karşılıklı yapıldığı dürüst bir yargılamadır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi uluslararası insan [Devamı...]
DİL BİLMEYEN SANIĞIN ÜCRETSİZ OLARAK ÇEVİRMENDEN YARARLANMA HAKKI, yardımından ücretsiz olarak yararlanmak hakkına sahiptir" hükmüne aykırı olarak mahkemece mahkum olan dil bilmeyen sanıktan çevirmenlik ücretinin alınmasına karar [Devamı...]
AHİM'in KESİNLEŞEN KARARI, in kararına ilişkin AHİM 2. Dairesinin kesinleşen kararı nedeniyle 2577 sayılı Yasa'nın 53/1-ı maddesi uyarınca yargılamanın yenilenmesi isteminin kabulü ile dava konusu işlemin iptali gerekir [Devamı...]

HIZLI ERİŞİM

Seçilmiş Mevzuat Seçilmiş Yazı ve Yargı Kararları Dilekçeler Sözleşmeler İhtarnameler İnşaat-İmar Sözlüğü İnsan Hakları Belgeleri İnsan Hakları Kararları Bilirkişi Raporları Yasal Faiz Hesabı Hukukumuzda Parasal Sınırlar Avukatlık Asgari Ücret Tablosu Önemli Yasal Süreler

KÜMELER

AYIN KONUSU YÖNETSEL YARGI YARGI DÜNYASI ANAYASA VE ANAYASA MAHKEMESİ MAKALELER AVUKATIN GÜNCELİ TBB DİSİPLİN KARARLARI FORUM PRATİK BİLGİLER RESİM VE KARİKATÜR ÖZLÜ SÖZLER ATATÜRK VE CUMHURİYET BAĞLANTILAR

HAVA TAHMİNİ

5 Günlük Hava Tahmini (İstanbul) 5 günlük hava tahmini
5 Günlük Hava Tahmini (Ankara) 5 günlük hava tahmini
5 Günlük Hava Tahmini (İzmir) 5 günlük hava tahmini Kaynak http://www.dmi.gov.tr