Kooperatif Genel Kurulu Nasıl Yapılmalıdır?
KOOPERATİF GENEL KURULU NASIL YAPILMALIDIR?
Kooperatiflerde bütün ortakları temsil eden en yetkili organ genel kuruldur. Kooperatiflerin varlığını sürdürebilmesi için gerekli olan kararlar bu kurulda alınmakta, yönetim ve denetim kurulları Kanun ve ana sözleşmenin kendilerine verdiği yetkiler çerçevesinde genel kurul kararları doğrultusunda faaliyetlerini yürütmektedir.
Genel kurulların usulüne uygun bir şekilde toplanması, alınan kararların Kanun ve anasözleşme hükümlerine aykırılık teşkil etmemesi, toplantılara çok sayıda ortağın katılarak alınan kararlara katkı sağlamaları, kooperatif faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi açısından önem arz etmektedir.
Kooperatiflerin genel kurul toplantılarında, toplantıya çağrıdan başlamak üzere temsil, oy kullanma, seçme seçilme, gündeme madde ilavesi gibi genel kurula ilişkin bir çok konuda ortakların, kimi zaman da kooperatif yöneticilerinin bilgi eksikliğinden kaynaklanan sorunlar ortaya çıkmakta bu sorunlar çoğu zaman dava ve şikayete konu edilerek kooperatifin zarar görmesine neden olunmaktadır.
Kooperatifler Kanunu’nun 42 ile 54 üncü maddelerinde genel kurul ile ilgili düzenlemeler yer almaktadır. 42 ile 54 üncü maddeler içerisinde genel kurula ait olup bahsedilmeyen konular KK. 98 ile Türk Ticaret Kanunu’nun anonim şirketlere ait olan 360-398 inci maddeleri içerisinde ele alınmıştır.
Kooperatif ve birliklerin genel kurul toplantısı başvurularında istenen belgeler: 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 87’nci maddesi uyarınca, kooperatifler ve üst kuruluşlarının, genel kurul toplantıları için Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerine başvurarak temsilci talep etme yükümlülükleri bulunmaktadır. Söz konusu temsilci talep başvurularının aşağıda belirtilen belgelerle birlikte yapılması zorunludur:
a) Bakanlığımıza (Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğüne) / Valiliğe (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne) hitaben yazılmış, toplantı tarihi, saati ve yerini içeren ve yetkili en az iki kişi tarafından imzalanmış dilekçe,
b) Çağrıyı yapan yetkililerin (yönetim kurulu, denetim kurulu veya tasfiye memurları, üst birlik yönetim kurulu ya da yargı organı tarafından çağrı izni verilmiş azlığın) toplantıya çağrı için aldıkları kararın örneği,
c) Çağrıyı yapanların yetkilerini gösteren kanıtlayıcı belge (Ticaret Sicilinden alınmış yetki belgesi veya ticaret sicili gazetesi aslı ya da örneği yahut azlık için çağrı iznini veren yargı kararı),
ç) Toplantı gündemi (karar içeriğinde mevcut ise ayrıca talep edilmeyecektir),
d) Temsilci ücretinin Maliye Veznesine yatırıldığını gösteren Vezne Alındısı (Maliye Bakanlığınca, Bakanlığımız görüşü alınarak bankalarla yapılan protokollere istinaden Banka nezdinde açtırılan Maliye Bakanlığı hesaplarına yapılan ödemeleri gösteren belgeler de Maliye Vezne Alındısı olarak değerlendirilecektir).
Valiliklerce (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) başvurular bu çerçevede değerlendirilecek ve herhangi bir belge eksikliği halinde müracaat usulüne uygun olarak yapılmamış sayılacak ve temsilci görevlendirilmeyecektir. Posta ile yapılan başvurularda belgeler incelendikten sonra eksiklikler, bir yazı ile ilgililere bildirilerek tamamlanması istenilecektir.
Genel kurullara Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesi: Bakanlık Temsilcilerinin her biri için yatırılacak ücret tutarı, birinci derece kadrolu devlet memuru için tespit edilen en yüksek yurtiçi harcırahı değiştikçe Bakanlığımızca yeniden belirlenmekte olduğundan, söz konusu düzenlemelere uygun ücret yatırılıp yatırılmadığı hususu da başvuruların değerlendirilmesi sırasında dikkate alınacaktır.
1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 87’nci maddesine göre kooperatif ve üst kuruluşlarının genel kurul toplantıları için Bakanlığımızdan temsilci talep etme yükümlülüğü olmakla birlikte, temsilci katılmaksızın da toplantının yapılması mümkün bulunmaktadır.
Bu nedenle; genel kurul toplantılarının yoğun olduğu dönemlerde, temsilci isteminde bulunan kooperatiflerin ortak sayıları, türleri, genel kurul gündemi, genel kurul toplantısının yapılacağı yer ile İl Müdürlüğündeki temsilci sayısı da göz önünde bulundurularak, öncelikle temsilci gönderilmesi zorunlu görülenlerin talepleri karşılanacaktır.
Ayrıca, genel kurul saatleri de gözetilerek, bir temsilci günde ikiden fazla toplantı için görevlendirilmeyecektir. Önem arz eden toplantılar dışında; ortak sayısı 75’e kadar olan kooperatif genel kurulları için bir temsilci, bunun üzerindekiler için ise en çok iki temsilci görevlendirilebilecektir.
Kooperatif ve birliklerin genel kurulları sonrasında verilecek belgeler:
1. Dilekçe.
2. Genel Kurul tutanağı
3. Adresli ortaklar listesi (Hazirun Cetveli.)
4. Yönetim ve denetim kurulu raporları
5. Bilanço
6. Gelir/Gider Farkı tablosu
7. Genel kurul toplantısı için ortaklara yapılan duyuru listesi
8. Kooperatif ve üst kuruluşları genel durum bildirimi formu.
Genel kurul öncesinde dikkat edilecek hususlar: Genel kurul toplantısı ile ilgili başvuruların; genel kuruldan en az 15 gün önce Sanayi ve Ticaret İI Müdürlüklerine yapılması, başvuru yazılarında; toplantı günü, saati ve yerinin mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.
Kooperatif ve Birliklerin genel kurul toplantısı ile ilgili bildirim yazılarında; kooperatifin unvanı, ortak sayısı, yazışma adresi, telefon ve ticaret sicil numarasının belirtilmesinde fayda görülmektedir.
Genel kurul toplantısı ile ilgili yazıların kooperatifte imzaya yetkili iki kişi tarafından imzalanması, bu yazıya toplantı gündemi ile Maliye Saymanlıklarına ya da saymanlıklarla anlaşmalı banka veznesine Bakanlık Temsilcisi ücretinin yatırıldığını gösteren "Vezne Alındısı" makbuzunun mutlaka eklenmesi gerekmektedir.
Genel kurul toplantısının muhtelif nedenlerle Bakanlığımıza bildirilen günde yapılmaması ya da ertelenmesi durumunda, ikinci ve izleyen diğer toplantılar için yeniden ilgili Sanayi ve Ticaret İI Müdürlüğünden temsilci isteminde bulunulması gerekmektedir.
Genel kurul toplantısı sırasında dikkat edilecek hususlar: Genel kurul tutanağının toplantı yerinde yazılması zorunluluğu bulunmaktadır. Bu nedenle toplantı yerinde bilgisayar, yazıcı veya daktilo makinası ve karbon kağıtları bulundurulması, bunların bulunmaması durumunda ise, el yazısı okunaklı kişilerin yazmanlıklara seçilmesinde fayda görülmektedir.
1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 87. maddesine göre, her genel kurul toplantısı nedeniyle ilgili Sanayi ve İl Ticaret Müdürlüğü'nden temsilci isteme zorunluluğu bulunmaktadır. Usulüne uygun temsilci istenilmesi halinde, toplantı açılma saatinden itibaren 1 saat Bakanlık Temsilcisinin gelmesi beklenecek, bu sürede görevli Bakanlık temsilcisi toplantı yerinde hazır bulunmazsa, durum bir tutanakla tespit edilerek, genel kurulun yetkili kişiler tarafından açılması mümkün olabilecektir.
Genel kurul toplantısının, toplantı çağrısını yapan kişi ve organca yetkili kılınan kişiler tarafından açılması ve genel kurul başkanı ve yazmanların mutlaka kooperatif ortakları ve üst kuruluş temsilcileri arasından seçilmesi gerekmektedir.
Genel kurul toplantı tutanağının toplantı yerinde düzenli olarak tutulması, genel kurulda yapılan görüşmelerin ve alınan kararların toplantı tutanağına yazılması, alınan kararlara muhalif kalan ortak ve kişiler varsa, karşı görüşlerin tutanağa yazılması zorunluluğu bulunmaktadır.
Genel kurul toplantısı sonrasında dikkat edilecek hususlar: Genel kurul tutanaklarının; toplantının açılışını müteakiben seçilen genel kurul başkanı, yazmanlar ve toplantıya görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri tarafından toplantı yeri terk edilmeden imzalanması gerekmektedir.
Genel kurul toplantısı sonrasında düzenlenecek belgelerin, en geç bir ay içinde ilgili Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerine verilmesi gerekmektedir.
Bakanlığımıza verilecek belgeler arasında gösterilen "Kooperatif ve Üst Kuruluşları Genel Durum Bildirimi" nin Bakanlığımız www.sanayi.gov.tr web sitesinden ya da İl Müdürlüklerimizden temin edilmesi mümkün bulunmaktadır.
Bakanlık Temsilcisi katılmayan toplantılar için yatırılan temsilci ücretlerinin, ilgili kooperatif yetkililerine iade edilmesi mümkün bulunmaktadır. Bunun için genel kurul sonrasında Bakanlığımıza ve Sanayi ve Ticaret İI Müdürlüklerine verilecek belgelerin bir yazı ekinde ilgili şubeye ibraz edilmesi yeterli görülmektedir.
Genel kurulun devir ve terk edemeyeceği yetkiler: Genel kurulun devir ve terk edemeyeceği yetkilerini maddeler halinde sıralamak gerekirse;
- Anasözleşmeyi değiştirmek,
- Yönetim Kurulu ve Denetçiler Kurulu üyeleri ile gerektiğinde Tasfiye Kurulunu seçmek,
- İşletme hesabıyla bilanço ve gerektiğinde gelir gider farkının bölüşülmesi hakkında karar almak,
- Yönetim ve denetçiler kurulunu ibra etmek,
- Kanun ve anasözleşme ile genel kurula tanınmış olan konular hakkında karar vermek,
- Gayrimenkul alımında ve satımında takip edilecek usul ile alınacak gayrimenkulün niteliğini, yerini ve azami fiyatını, satılacak gayrimenkulün ise asgari fiyatını belirlemek,
- İmalat ve inşaat işlerinin yaptırılma yöntemini belirlemek,
- Yapı kooperatiflerinde; kooperatifin ortak sayısı ile yapılacak konut ya da işyeri sayısını belirlemektir. (KK. M42)
Genel kurul çağrısını kimler yapar?: Yönetim kurulu veya anasözleşme ile bu hususta yetkili kılınan diğer bir organ ve gerektiğinde denetçiler kurulu, ortağı olduğu üst birlik ve tasfiye memurları genel kurulu toplantıya çağırma yetkisine sahiptirler. Ancak genel kurul yukarıda belirtildiği şekilde toplanamadığı takdirde ilgili bakanlık genel kurulu toplantıya çağırma yetkisine sahiptir.
Dört ortaktan az olmamak kaydiyle ortak sayısının en az onda birinin isteği üzerine de Genel Kurul toplantıya çağrılır. Ancak, genel kurulun bu şekilde toplanabilmesi için yönetim kurulu bu isteği en az on gün içinde yerine getirmediği takdirde, istek sahiplerinin müracaatı üzerine veya doğrudan doğruya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından genel kurul toplantıya çağrılabilir. Çağrılmadığı takdirde istek sahipleri mahalli mahkemeye başvurarak genel kurulu bizzat toplantıya çağırma izni alabilirler.
Olağan toplantının zamanı nedir?: Genel kurul olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak toplanır. Olağan toplantının her hesap devresi sonundan itibaren 6 ay içinde ve en az yılda bir defa yapılması zorunludur.
Diğer taraftan, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'nun 3476 sayılı Kanun ile değişik 45'inci maddesi gereğince, kooperatiflerin olağan genel kurul toplantılarının her hesap devresi sonundan itibaren 6 ay içinde ve en az yılda bir defa yapılması gerektiğinden ve ayrıca Kanunun Ek: 2/2'nci maddesi de genel kurulu olağan toplantıya çağırmayan yönetim kurulu üyeleri için cezai müeyyide getirdiğinden, ticaret sicili memurluklarına genel kurul sonrasında tescil için başvuran kooperatiflerin olağan genel kurul toplantılarını yasal süresi içinde yapıp yapmadıklarının takip edilmesi ve olağan genel kurul toplantılarını zamanında yapmayan kooperatifler için Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulması gerekmektedir.
Kuruluş, işleyiş ve denetim hizmetleriyle Bakanlığımızın görevli ve yetkili olduğu tüm kooperatifler ile ilgili bilgiler, Bakanlığımız Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü'nde kurulmuş bulunan Bilgi İşlem Merkezinde toplanmakta ve olağan genel kurul toplantılarını yasal süresi içinde yapmayan kooperatif yönetim kurulu üyeleri de liste halinde Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilmekte olup, bu çalışmalarla kuruluş, işleyiş ve denetim hizmetlerindeki etkinliğin arttırılması amaçlanmaktadır.
Genel kurul gündemi nasıl belirlenir ?: Gündem, toplantı çağrısına ve ilana yazılır. Anasözleşmenin değiştirilmesi söz konusu ise, değiştirilecek maddelerin numaralarının yazılması gerekli ve yeterlidir. Dört ortaktan az olmamak üzere ortakların en az onda biri tarafından ve genel kurul toplantısından en az yirmi gün önce yazılı olarak bildirilecek hususların gündeme konulması zorunludur.
Gündeme alınmayan hususlar görüşülemez. Ancak;
- Hesap tetkik komisyonunun seçilmesi,
- Bilanço incelemesinin ve ibranın geriye bırakılması,
- Çıkan veya çıkarılan ortaklar hakkında karar alınması,
- Genel kurulun yeni toplantıya çağrılması,
- Kanun, anasözleşme ve iyiniyet esaslarıyla genel kurul kararlarına aykırı olduğu ileri sürülen yönetim kurulu kararlarının iptali,
- Yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin azli ve yerlerine yenilerinin seçilmesi,
hususlarında ortakların en az onda birinin yazılı teklifi ile genel kurula katılanların yarıdan bir fazlasının kabulü doğrultusunda gündeme alınması mümkündür.
Genel kurulda oy hakkı ve temsil: Genel kurulda her ortak yalnız bir oya sahiptir.
Anasözleşmede belirtmek kaydıyla, ortak yazı ile izin vererek genel kurulda oyunu başka bir ortağa kullandırabilir. Bir ortak, genel kurulda birden fazla ortağı temsil edemez. Ortak sayısı 1000’in üzerinde olan kooperatiflerde her ortağın en çok dokuz olmak üzere birden fazla ortağı temsil edebileceği anasözleşmede belirtilir. Eş ve birinci derecede akrabalar için temsilde ortaklık şartı aranmaz.
Kooperatif işlerinin görülmesinde görev alan kişiler yönetim kurulunun ibrasında oy kullanamazlar fakat denetçilerin ibrasında oy kullanabilirler. Ortakların hiçbiri, kendisi veya karı ve kocası yahut usul ve füruu ile kooperatif ile ilgili şahsi bir işe ya da davaya ait görüşmelerde oy kullanamazlar.
Genel kurulda toplantı ve karar nisabı: Toplantı nisabı anasözleşmede gösterilir. Ancak yapı kooperatiflerinin genel kurul toplantılarında ortakların en az 1/4’ünün şahsen veya temsilen hazır bulunmaları şarttır.
Genel kurul kararlarında ve seçimlerde oyların yarıdan bir fazlası dikkate alınır.
Kooperatifin dağılması veya başka bir kooperatifle birleşmesi ve anasözleşmenin değiştirilmesi kararlarında oyların 2/3’si gereklidir. Ortakların şahsi sorumluluklarının ağırlaştırılması veya ek ödeme yükümleri hakkında alınan kararlarda ortakların 3/4’ünün rızası gereklidir. Kamu kuruluşlarından kredi alan kooperatiflerin kredi miktarının artırılmasında bu şart aranmaz.
Genel kurul kararları aleyhine dava açılabilir mi?: Kanuna, anasözleşme hükümlerine ve iyi niyet esaslarına aykırı olduğu iddiası ile genel kurul kararları aleyhine dava açılabilir. Dava, toplantıyı takip eden günden itibaren bir ay içinde mahkemeye başvurularak açılabilir.
Davayı açabilecek kişiler;
- Toplantıda hazır bulunup kararlara aykırı kalarak keyfiyeti tutanağa geçirten, oyunu kullanmasına haksız olarak izin verilmeyen veya toplantıya çağrının usulü içerisinde yapılmadığını ya da gündemin gereği gibi ilan ve tebliğ edilmediğini yahut toplantıya katılma yetkisi olmayan kişilerin toplantı kararlarına katılmış bulunduklarını iddia eden ortaklar,
- Yönetim kurulu,
- Kararların yerine getirilmesi yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin şahsi sorumluluklarının mucip olduğu takdirde bunların her biridir.
Kooperatif Genel Kurulları yapılırken aşağıdaki konulara da dikkat edilmelidir:
1- Kendisine genel kurul çağrısı gelmeyen ortaklar genel kurul toplantısının hangi tarihte yapılacağını yönetim ve denetim kurulu üyelerine sormalı, toplantının zamanında yapılmasını ve çağrının usulüne uygun olarak tarafına gönderilmesini istemelidir.
2-  Genel kurul kararları toplantıya katılmayan veya aleyhte oy kullananlar dahil tüm ortaklar için hüküm ifade ettiğinden, ortaklar mutlaka genel kurul toplantısına katılmalıdır.
3- Toplantıya katılamayan ortak, haklarını en iyi şekilde temsil edebilecek bir ortağa veya eş ve birinci derecede (çocuğu, anne ve babası, eşinin anne ve babası) akrabalarına vekalet vermelidir.
4- Vekaletnameye vekilin hangi tarihli genel kurul toplantısı için görevlendirildiği açıkça yazılmalıdır. (………….tarihinde yapılacak 20005 yılı genel kurul toplantısı gibi)
5- Haklarındaki çıkarılma kararı kesinleşmeyen ortakların hak ve yükümlülükleri devam ettiğinden, genel kurula katılma, seçme ve seçilme haklarının bulunduğu bilinmelidir.
6- Genel kurul toplantı gündemi okunarak, gündem konuları hakkında önceden bilgi edinilmelidir.
7- Toplantı gündemine alınması istenen hususların, ancak genel kurul toplantısından en az 20 gün önce, ortakların en az onda biri tarafından yazılı olarak yönetim kuruluna bildirilmesi halinde  gündeme konulabileceği bilinmelidir.
8- Genel kurul toplantılarında gündemde olmayan hususların görüşülmeyeceği, ancak kooperatife kayıtlı ortakların en az onda birinin, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce yazılı teklifte bulunmaları halinde;
- Hesap tetkik komisyonu seçilmesi,
- Bilanço incelenmesinin ve ibranın geriye bırakılması,
- Çıkan veya çıkarılan ortaklar hakkında karar alınması,
- Genel kurulun yeni bir toplantıya çağrılması
- Kanun, anasözleşme ve iyi niyet esasları ile genel kurul kararlarına aykırı olduğu ileri sürülen yönetim kurulu kararlarının iptali,
- Yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin azli ve yerlerine yenilerinin seçilmesi,
ile ilgili hususlar genel kurula katılanların yarıdan bir fazlasının kabulü ile gündeme alınabileceğinden bu hususların dışında gündeme madde ilavesi yönünde talepte bulunulmamalıdır.  
9- Toplantıya bizzat katılınmayacaksa, gündem maddeleri hakkında vekile ayrıntılı bilgi verilmelidir.
10- Kooperatif anasözleşmesi incelenerek gündeme alınması gereken bütün hususlara yer verilip verilmediği kontrol edilmelidir.
11- Hazirun  Cetvelinin  tüm nüshaları imzalanmalı, vekil tayin edilmediği takdirde, kendi yerine başkasının imza atıp  atmadığı kontrol edilmelidir.
12- Genel kurul toplantısını tarafsız bir şekilde yönetecek olan ortakların divana seçimi için önceden araştırma yapılmalıdır.
13- Toplantıya Bakanlığımızdan temsilci iştirak etmişse temsilcinin toplantı başlamadan evvel metinden okuduğu hususlar dikkatle izlenmelidir.
14- Yönetim ve Denetim kurullarının raporları dikkatle okunmalı ve dinlenmelidir. Önemli görülen hususlarda açıklama istenmeli ve genel kurulda konuşma yapmaktan çekinilmemelidir.
15- Bütçede, gelir ve giderlerin ayrıntılı olarak yer alıp almadığı araştırılmalı, bilanço ve gelir-gider farkı hesaplarının onaylanması görüşülürken, kooperatifin giderleri, borç ve alacak durumu incelenmeli, ayrıntılı inceleme imkanı bulabilmek için de bu tablolar genel kurul toplantısından evvel kooperatif merkezinden alınmalıdır.
16- Yönetim kurulu üyeleri, bilgili, çalışkan ve dürüst bilinen kişilerden, denetçiler de işin uzmanları arasından seçilmelidir. Yasa istiyor diye şeklen denetçi seçilmemelidir.
17- Kooperatife iş yapmakta olan kişilerin yakınlarının yönetim ve denetim kurularına seçilmelerinin kooperatif menfaatleri açısından doğru olmayacağı bilinmelidir.
18- 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu ve  anasözleşme hükümleri  uyarınca;
- Kooperatifin ortak sayısı ile konut ve işyeri sayısını tespit etmek,
- İmalat ve inşaat işlerinin yaptırılma yöntemini kararlaştırmak,
- Arsa alımında takip edilecek usul ile alınacak arsanın niteliğini, yerini ve azami fiyatını belirlemek,
- Ortaklardan tahsil edilecek taksit miktarı ve ödeme şartları ile gecikme halinde uygulanacak esasları tespit etmek,
gibi kararların genel kurulca alınmasının zorunlu olduğu, bu konularda yönetim kuruluna hiçbir surette yetki devri yapılamayacağı bilinmelidir.
19- Genel kurulca yönetim kuruluna verilecek yetkiler takip edilmeli, yetki metni hazırlanmışsa dikkatle okunmalıdır.
20- Yönetim ve denetim kurulu üyelerine verilecek aylık ücret, huzur hakkı ve yolluk gibi ödemelerin miktarının genel kurulca açıkça belirlenmesi gerektiği ve bunların dışında ilgililere başkaca bir ödeme yapılamayacağı bilinmelidir.
21- Genel kurulda alınan kararlara muhalif kalanlar bu durumu mutlaka toplantı tutanağına  kaydettirmelidir.
22- 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu uyarınca;
-Toplantıda hazır bulunup da kararlara muhalif kalarak keyfiyeti tutanağa   geçirten;
-Oyunu kullanmasına haksız olarak müsaade edilmeyen,
-Toplantıya çağrının usulüne uygun yapılmadığını gündemin gereği gibi ilan ve tebliğ edilmediğini, 
-genel kurul toplantısına katılmaya yetkili olmayan kimselerin karara katılmış bulunduklarını,
iddia eden ortakların, kanuna, anasözleşme hükümlerine ve iyiniyet esaslarına aykırı olduğu iddiasıyla genel kurul kararları aleyhine, toplantıyı izleyen günden başlamak üzere bir ay  içinde kooperatif merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeye başvurarak bozma davası açabilecekleri, bu sürenin geçmesi halinde dava açma haklarının ortadan kalkacağı bilinmelidir.
 

KİTAP

Av. İlker Hasan Duman
Açıklamalı-İçtihatlı
İNŞAAT HUKUKU
8. Baskı
Seçkin Yayıncılık, Mayıs 2016

YARGI HABERLERİ

İMAR PLANLARINDA HİYERARŞİK İLİŞKİ, de, nazım imar planı; varsa bölge veya çevre düzeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine, yine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen ve arazi [Devamı...]
İMAR PLANLARININ İPTALİ DAVASINDA DAVA AÇMA SÜRESİ, lanı gereken düzenleyici işlemlerde dava süresinin ilan tarihini izleyen günden itibaren başlayacağı, ancak bu işlemlerin uygulanması üzerine ilgililerin düzenleyici işlem [Devamı...]
UZLAŞMA TUTANAĞININ İPTALİ, dur. Bu işlem ise idarenin kendi iç bünyesinde yaptığı kişinin hukuki durumunda bir değişiklik meydana getirmeyen kesin ve yürütülebilir olmayan işlemdir. Kamulaştırma [Devamı...]
TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARI, rların ise İcra ve İflas Kanununun “ilamların yerine getirilmesi” hakkındaki hükümlere göre yerine getirileceği, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararlarına karşı [Devamı...]
Kooperatif Ortağı, Ödemiş Olduğu Aidatın Ayrıldığı Yıl Bilançosuna Göre Hesaplanacak Masraf Hissesi Düştükten Sonra Bakiyesini Talep Edebilir;, n ayrılan ortak, ödemiş olduğu aidatın tamamını değil, ayrıldığı yıl bilançosuna göre hesaplanacak olan masraf hissesi düşüldükten sonra bakiyesinin iadesini talep [Devamı...]
Likit Sayılması Gereken Kooperatif Aidat Alacağı Hakkında İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesi Gerekir;, ooperatife ait üye kayıt defterinde davacının ödediği meblağlar açıkça yazılmıştır. Davalı kooperatif sadece alacağın muaccel hale gelmediğini savunmuştur. Bu durum [Devamı...]
Kooperatif Eski Yöneticilerinin Kooperatifi Zarara Uğrattığı İddiasına Dayalı Tazminat Davası;, rulun bu yönde karar alması ve davanın denetçiler tarafından açılmasına bağlıdır. Fakat anılan yönteme uyulmaması durumunda davacı tarafa süre verilerek açılan [Devamı...]
Yönetim Kurulu Ve Tasfiye Kurulunun Yetkileri;, ooperatifler Kanunu'nun 55/1. maddesi aidat toplama görevinin yönetim kuruluna ait olduğunu, kooperatif ana sözleşmesinin 44/10. maddesi ise kooperatif adına dava açma ve [Devamı...]
İmar Kısıtlamalarından Doğan Davalar, [Devamı...]
Avukatın Dürüstlük Kuralına Aykırı Davranışı;, kilde fazladan avukatlık ücreti isteyemez (8. HD. 9.3.2015, 5221/5534).  [Devamı...]
Tespite İlişkin Kararlar İcraya Konulamaz;, lir (8. HD. 8.9.2014, 23863/14838).  [Devamı...]
Acele Kamulaştırmada Acelelik Halinin Değerlendirilmesi, ele kamulaştırılacak taşınmazlar açıklıkla gösterilmek suretiyle acele kamulaştırmanın kapsamı ve çerçevesinin belirlenmesi, acelelik halinin dışındaki durumlar için [Devamı...]
Katkı Payı Davasında Zamanaşımı, t olaya yeni Medeni Kanunda yer alan zamanaşımı kuralları uygulanmaksızın mal rejimi ve Borçlar Kanunu’nun genel hükümleri dikkate alınarak çözüm [Devamı...]
Vadeden Sonra Ciro Alacağın Temlikidir, (12. HD. 19.1.2010, 19566/934). [Devamı...]
Bonoda Zamanaşımı, ; yıldır (12. HD. 17.3.2009, 25557/5658). [Devamı...]
Sözleşmeye Aykırılıktan Kiracının Tahliyesi, lığın giderilmesinin istenmesi gerekir. Kiralanan yerin açık şekilde fena kullanılması durumunda ihtar gönderilmesine gerek yoktur (6. HD. 2.11.2010, 7891/11974). [Devamı...]
Kararın Yalnız Boşanma Hükmünün Kesinleşmiş Olması, uml;re, nafaka ve tazminat alacağı kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın takibe konulabilir hale gelmiştir (HGK. 22.10.2002, 656/638). [Devamı...]
Kiralanan Yerin Boşaltıldığının İspatı ve Geriye Kalan Ayların Kirasında Kiracının Sorumluluğu, nundan önce boşaltan kiracı geri kalan sürenin kira parsından sorumlu olur. Ancak kiralayan da zararın artmaması ve taşınmazı aynı koşullarda başkasına kiralamak için gerekli [Devamı...]
Sanayi Suyunun Kaçak Olarak Satılması, delin davalı tarafından ödenmediğini öne sürmüştür. Mahkemece, dava konusu olayla ilgili olarak davacının yetkisinin bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar [Devamı...]
Bağımsız Bölümde Oturanların Komşularını Rahatsız Etmesi Ya da Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi Tahliye Nedeni Değildir, nda o kişinin ya da kişilerin bağımsız bölümden tahliyesini değil, Kat Mülkiyeti Kanunu md. 33/son’daki yaptırımın uygulanması gerekir. Tahliye hususu aynı Yasanın 24. [Devamı...]
Mal Ayrılığı Rejiminin Geçerli Olduğu Dönemde Taşınmaz Alırken Eşe Yapılmış Olan Katkı "Elden Bağış" Niteliğindedir, karşılıksız kazanma yoluyla gelen bu para, onun kişisel malı olmuştur. Davalıya ait pay “bağış” yoluyla gelen bu para ile alındığına ve davalının kişisel malı olduğuna göre, davalı [Devamı...]
Verilen Onayın Geri Alınması TMK md. 2'ye Aykırıdır, a açmaları dürüstlük kuralıyla bağdaşmaz (18. HD. 15.6.2010, 1416/9003). [Devamı...]
Bonoda Bedelsizlik İddiasının İspatı, [Devamı...]
Manevi Tazminat, a açıklandığı üzere, ne bir ceza ne de gerçek anlamda bir tazminattır. Zarar uğrayanın manevi ıstırabını bir nebze dindiren, ruhsal tahribatını onaran bir araçtır. Manevi [Devamı...]
Haksız Fiilde Failin Temerrüdü ve Faizden Sorumluluğu, inden itibaren zararın tamamı için temerrüde düşmüş sayılır. Dolayısıyla, zarar gören, gerek kısmi davaya, gerekse sonradan açtığı ek davaya veya ıslaha konu ettiği [Devamı...]
Boşanma Davasında Ziynetlerin İstenmesi, ahsilini de istediğine göre, hüküm altına alınan ziynetlerin cins, gram ve ayarları gösterilmeden toplamının değerine göre hükmedilmesi doğru değildir (2. HD. [Devamı...]
Boşanma Davasında Çalışmaya İzin Verilmemesinden Kaynaklanan Kazanç Kaybının İstenmesi, asının izin vermediğini öne sürerek, bu yüzden yoksun kaldığı kazanç kaybına karşılık maddi tazminat istemiştir. Bu talep TMK’nun 174/1 kapsamında boşanmanın eki [Devamı...]
KAZANILMIŞ HAK, nmazdaki yapıların kaba inşaatının tamamlandığı, idare mahkemesince dava konusu yapı ruhsatlarıyla tespit edilen kısım haricinde yeni yapılaşma hakkı verilmediği, bu nedenle ruhsatların kazanılmış [Devamı...]
İŞLEMİ KURAN İDARE ONU GERİ ALABİLİR, ">Fazla çalışma ücretlerinden kesilen gelir vergisinin iadesi istemiyle yapılan başvurunun Defterdarlık tarafından kabul edilerek yapılan kesintilerin davacıya ödendiği, sonrasında [Devamı...]
İDARE MAHKEMESİNDE DAVA AÇMA SÜRESİ, ">Anayasanın 125’inci ve 1602 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesinde, dava açma süresinin her çeşit işlemlerde yazılı bildirim tarihini izleyen günden itibaren [Devamı...]
Karayolları Trafik Kanunundan Doğan Hukuk Davalarında Görevli Ve Yetkili Mahkeme, e yayımlanan değişiklikle bu kanunun uygulanmasından doğan hukuk davalarında görevli ve yetkili mahkemeler yeniden belirlendi: "İşleteni veya sahibi Devlet ve diğer kamu kuruluşları [Devamı...]
Alkollü Araç Kullanmak, ol açmaz. Mahkemece nöroloji uzmanı, hukukçu ve trafik konusunda uzman bilirkişilerden oluşan kurul aracılığıyla; olayın salt alkolün etkisiyle gerçekleşip [Devamı...]
Bonoda Zamanaşımı, re üç yıllık zamanaşımı süresine tabi iseler de; söz konusu bonolar taraflar arasındaki temel borç ilişkisi yönünden yazılı delil başlangıcı olarak kabul [Devamı...]
Üye Kooperatifle İlişkisini Kesince Üyelik Sıfatı Sona Erer, üğünü yerine getirmeyen ve ilişkisini kesen davacının kooperatif ortağı olduğunun tespiti için açmış olduğu davanın MK’nın 2. Maddesi uyarınca kabul edilemeyeceği, [Devamı...]
Estetik Ameliyatı Yapılmasına İlişkin Sözleşme, öne sürerek maddi ve manevi tazminat istemiştir. Dosya kapsamından estetik ameliyat konusunda tarafların sözleştikleri anlaşılmaktadır. Tarafların sözleşme yapmaktaki asıl [Devamı...]
Müstehcen Görüntü Bulundurma, ideo görüntüleri olduğu, bir kısmının ise hayvanlarla insanların cinsel ilişkilerinin görüntülerini içerdiği, çocukların kullandığı müstehcen [Devamı...]
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi-Yolsuz Tescil, nde olup, bu yolla oluşan tapu kayıtları gerçek mülkiyet durumunu oluşturmaz. Yüklenici edimini ifa ettiği oranda şahsi hak elde edebilir ve elde ettiği hakkını [Devamı...]
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi-Alacağın Temliki-İtiraz ve Defiler, ly: Calibri; mso-fareast-language: TR; mso-ansi-language: TR; mso-bidi-language: AR-SA">Yüklenici arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesine göre kazandığı şahsi hakkını [Devamı...]
Temyiz Harcının Yatırılamaması-adil Yargılanma Hakkı, kça yüksek miktarda olan karar ve temyiz harcının yatırılmasının istenmesi ve verilen sürede yatırılmaması üzerine kanun yoluna başvuru hakkının ortadan [Devamı...]
Harici Satış Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil, kümleri uyarınca isteyebilirler. Taşınmazın güncel karşılığı talep edilmez ise de, harici satış nedeniyle ödenen bedelin uyarlama kuralları gereğince hesaplanması ve sonucuna göre [Devamı...]
Tespit Davasında Hukuksal Yarar Koşulu, rdan söz edebilmek için; bir hakkın veya hukuki durumun mevcut ve yakın bir tehlike ile tehdit edilmiş olması, bu tehdidin zarar doğurabilecek nitelikte olması, tespit [Devamı...]
Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Tahliye, iş olmasının verilen süreden sonra olup akde aykırı davranışı ortadan kaldırmayacağı gözetilmelidir. Öte yandan kiralanan kiralanma amacı dışında kullanılmaya da devam etmekte olup, [Devamı...]
İştirak Nafakası, ;ocuğa bakıyorsa, çocuğa bakan taraf velayetin nezi davasını açmadan doğrudan iştirak nafakası talebinde bulunabilir (3. HD. 11.10.2010, 14433/16126). [Devamı...]
Boşanmada Manevi Tazminat, zere boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden olmalıdır. Boşanma sebebi olarak gösterilmemiş, ancak boşanmanın kesinleşmesine kadar gerçekleşmiş sadakat [Devamı...]
CEMAAT VAKIFLARININ GAYRİMENKUL EDİNME HAKKI:, ip gerçek ve tüzel kişiler sahip olabilirler. Fransız ... Rahipleri adlı topluluk adına tapuya kayıtlıyken, açılan dava sonucu tüzel kişiliği bulunmayan ve ne Türkiye [Devamı...]
AİHM'NCE HÜKMEDİLEN TAZMİNATIN HAZİNECE ÖDENMESİ:, ersonele rücu mekanizması işletilmediği için dava yoluna başvurulduğunu, sorumlulara rücu etme konusunda idarenin takdir yetkisi bulunmadığını; maddi mağduriyetleri ödenen [Devamı...]
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NİN KESİNLEŞMİŞ HAK İHLALİ KARARLARI:, üler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmuşlardır. Anılan mahkeme, hükümlülerin yargılandığı Devlet Güvenlik Mahkemeleri'nin bağımsız ve tarafsız olmaması, savunma [Devamı...]
AVRUPA SOSYAL ŞARTI:, uml;venlik sisteminden yararlanarak böyle bir imkan sağlayamayan herkese yeterli yardımı sağlamayı ve hastalık halinde bu kişinin şartlarının gerektirdiği bakımı sağlamayı akit taraflar [Devamı...]
AHİM ÖNÜNDE YAPILAN SULH ANLAŞMASI İİK'NIN BELİRTTİĞİ ANLAMDA İLAM SAYILMAZ:, ilişkin kararına dayanarak Dışişleri Bakanlığı aleyhine ilamlı icra takibine geçmiş, takibe mercii nezdinde borçlu vekilince şikayet edilmiştir. İlamlı icra yoluna başvuru için [Devamı...]
AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNE AYKIRILIK:, lgili davalarda, davanın taraflarının herbirinin; diğer taraf karşısında kendisini önemli ölçüde dezavantajlı konumda bırakmayacak şartlarda iddia ve savunmalarını mahkemeye [Devamı...]
TERCÜMANLIK ÜCRETİ SANIĞA YÜKLETİLEMEZ:, nığa sağlanan tercüman için ödenecek ücretin mahkumiyet halinde dahi sanığa yükletilemez (7. CD. 24.6.2003, 2478/5303). [Devamı...]
ADİL YARGILANMA HAKKINA AYKIRILIK, azlığın, taraflar arasında fark gözetmeksizin iddia ve savunmaların eşit ve karşılıklı yapıldığı dürüst bir yargılamadır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi uluslararası insan [Devamı...]
DİL BİLMEYEN SANIĞIN ÜCRETSİZ OLARAK ÇEVİRMENDEN YARARLANMA HAKKI, yardımından ücretsiz olarak yararlanmak hakkına sahiptir" hükmüne aykırı olarak mahkemece mahkum olan dil bilmeyen sanıktan çevirmenlik ücretinin alınmasına karar [Devamı...]
AHİM'in KESİNLEŞEN KARARI, in kararına ilişkin AHİM 2. Dairesinin kesinleşen kararı nedeniyle 2577 sayılı Yasa'nın 53/1-ı maddesi uyarınca yargılamanın yenilenmesi isteminin kabulü ile dava konusu işlemin iptali gerekir [Devamı...]

HIZLI ERİŞİM

Seçilmiş Mevzuat Seçilmiş Yazı ve Yargı Kararları Dilekçeler Sözleşmeler İhtarnameler İnşaat-İmar Sözlüğü İnsan Hakları Belgeleri İnsan Hakları Kararları Bilirkişi Raporları Yasal Faiz Hesabı Hukukumuzda Parasal Sınırlar Avukatlık Asgari Ücret Tablosu Önemli Yasal Süreler

KÜMELER

AYIN KONUSU YÖNETSEL YARGI YARGI DÜNYASI ANAYASA VE ANAYASA MAHKEMESİ MAKALELER AVUKATIN GÜNCELİ TBB DİSİPLİN KARARLARI FORUM PRATİK BİLGİLER RESİM VE KARİKATÜR ÖZLÜ SÖZLER ATATÜRK VE CUMHURİYET BAĞLANTILAR

HAVA TAHMİNİ

5 Günlük Hava Tahmini (İstanbul) 5 günlük hava tahmini
5 Günlük Hava Tahmini (Ankara) 5 günlük hava tahmini
5 Günlük Hava Tahmini (İzmir) 5 günlük hava tahmini Kaynak http://www.dmi.gov.tr