Kooperatiflerde Gündem
KOOPERAATİFLERDE GÜNDEM
 HAZIRLANMASI VE DEĞİŞTİRİLMESİ KOŞULLARI
 
Atilla İNAN        
Sayıştay Uzman Denetçisi
 
GİRİŞ
            Gündem bir toplantının çalışma düzenini belirlenmesi anlamına gelir. Kooperatiflerde Genel Kurulun gündeminin belirlenmesi ile ilanı usul ve esasları önemi dolayısıyle kanunla düzenlenmiştir.1163 satılı Kooperatifler Kanunun 98 inci maddesi uyarınca Kooperatifler Kanununda aksine açıklama olmayan hususlarda Türk Ticaret Kanundaki anonim şirketlere ait hükümler uygulanır. 
            Uygulamada kooperatifler genel kurulları toplantılarında gündem değişikliği önerileri olmakta,genel kurulun yetkilerinin sınırlandırılamıyacağı düşüncesiyle niteliğine bakılmaksızın değişiklik önerileri kabul edilmekte, tartışmalar yapılmakta ve kararlar alınmaktadır. Oysa gündem  değişikliğinin mümkün olmadığı durumlarda değişiklik önerisi kabul edilerek genel kurulca kararlar alınması Yargıtay içtihatlarına göre genel kurul kararının iptalini gerektirmektedir . (YTD.11.2.1964,1963/3554K.1964/460) 
            Böylesine önemli sonuçları olan bir konunun Kooperatifler  Kanunun yeterince açık olmayan hükümlerini yorumlayarak açıklığa kavuşturmakta yarar bulunmaktadır.
 
            I-GÜNDEMİ HAZIRLAMAYA YEWTKİLİ ORGANLAR
            Gündem genel kurul toplantılarının yapılabilmesi için yasal olarak zorunlu olduğundan, genel kurulları toplantıya çağırmaya yetkili organlar, gündemi hazırlamaya da yetkilidirler. Bu organlar,1163 sayılı kanunun 43 üncü maddesi uyarınca, yönetim kurulu veya anasözleşme ile hususta yetkili kılınan diğer bir organ ve gerektiğinde ,denetçiler kurulu, ortağı bulunan üstbirlik ve tasfiye memurları toplantıya çağırma yetkisine sahiptirler. Ayrıca değinilen kurumlar ve kuruluşlar da toplantı düzenleyemediği takdirde ilgi bakanlık(ki bu bakanlık genel olarak Ticaret ve Sanayi Bakanlığı,yapı kooperatiflerinde ise İmar ve iskan Bakanlığı olmaktadır) genel kurulu toplantıya çağırma yetkisine sahiptirler.
            Toplantı için çağrı yapmaya yetkili olan organların,gündeme alması zorunlu olan konular, Kooperatifler Kanununda düzenlenmediği için T. ticaret  Kanuna göre belirlenir .T.Ticaret Kanunun 369 uncu maddesi uyarınca,Genel kururlu toplantıya davete ilişkin olan ilan ve davet mektuplarında gündemin gösterilmesi şarttır.
            Hazırlanan gündemde,
            1-Yönetim kururlu ve denetim kururlu raporlarının okunması,
            2-Kooperatifin bilanço,gelir-gider hesaplarının durumu hakkında bilgi verilmesi ve ödentilerin belirlenmesi,
            3-Yönetim kururlu üyeleri ve denetçilerin huzur ücretlerinin belirlenmesi
            4-Süresi sona ermiş olan yönetim kurulu üyeleriyle denetçilerin seçimi,
            5-Lüzumlu  görülen diğer hususlar bulunmaktadır. 
            Genel kurulun toplantı tarihi,yeri ve gündemi toplantıdan en az 15 gün önce ilgili bakanlığa ve mülki idare amirine yazılı olarak bildirilir.
            İster olağan ister olağanüstü toplantıya çağrı sözkonusu olsun durumdan bütün üyelerin haberdar edilmeleri şartdır. Tip anasözleşmede duyurunun taaahütlü mektupla yapılması gerektiği belirtilmiş olmasına rağmen,duyuru mektubunun imza karşılığı veya tutanakla yapılması mümkündür. Önemli olan duyurunun teslim edildiğinin belgelendirilebilmesidir.
            Genel kurul  ortakların istemi üzerine de toplantıya çağrılabilir. Dört ortaktan az olmamak üzere ortak sayısının enaz onda birinin isteği üzerine yönetim kuruluna, yönetim kurlunun görevini yapmaması  halinde ilgili bakanlığa, ilgili bakanlığın harekete geçmemesi mahalli mahkemeye başvurarak genel kurul toplantıya çağrılabilir. Mahkeme kararıyla genel kurulun toplanmasına karar verildiğinde gündem mahkeme kararında gösterilir.
            II-GÜNDEMİN DEĞİŞTİRİLMESİ
            Kooperatiflerde de anonim şirketlerde olduğu gibi gündeme bağlılık ilkesi geçerlidir. Gündeme bağlılık ilkesi, genel kurul toplantılarının amaca uygun olarak düzenli biçimde gerçekleştirilmesi amacını taşır. Bu ilke gündemde olmayan konuların görüşülmemesi ve gündemin değiştirilmemesi sonuçlarını doğurur. Gündemde olmayan konuların görüşülmemesi mutlaktır. Hiçbir şekilde gündemde olmayan konular hakkında karar alınamaz. Divan başkanın da gündemde olmayan konuları görüştürmemesi gerekir.
            Gündemin değiştirilmemesi ise b,ir kural olmakla birlikte, bu kurala  bazı istisnalar getirilmiştir. Çünkü genel kurul toplantı konularını belirleme konusunda, bütün  yetkiyi, çağrı yetksi olanlara, özellikle yönetim kuruluna tanımak haksızlıklara neden olabileceği gibi demokratik de değildir. Bu nedenle söz konusu  ilkeye yasa ile bazı istisnalar getirilmiştir. Bu istinaslar aşağıda A-)Genel kurl toplantısından önce değişiklik yapılması,B-Genel kurul toplantısı sırasında gündem değişikliği başlıkları altında incelenecektir.
            A-)Genel Kurul Toplantısından Önce Gündem Değişikliği
            Gündem hazırlama yetkisi hernekadar çağrı yetkisine sahip olan organlara tanınmış ise de üyelere de bazı yetkiler verilmiştir. Üyeler bu yetkilerini genel kurul toplantısından enaz 20 gün önce kullanmalıdır. Kanun bunu enaz 20 gün önce diye belirtilmişsede kanımızca  sözkonusu  başvuru, duyuru yapılmadan önce yapılmalıdır. Yada  yasal süre içerisinde ikinci bir duyuru yapılmasına imkan tanınmalıdır. Gündem değişikliği istemi  için süre şartından başka istemin yazılı olarak  yapılması şartı da aranır. Noter tasdikli  ihtarname ile yapılması zorunlu değildir. Bazı yönetim kurullarının yazılı başvuru şartını ağırlaştırarak noter aracılığı ile başvuru şartı araması hüsnüniyet ilkeleri ile bağdaşmaz. Diğer bir koşul, gündem değişikliği yapmak isteyen üyelerin sayısı ile ilgilidir.
            Gündem değişikliği isteminde bulunan üyelerin dörtten az olmaması ve kooperatif enaz 1/10unu oluşturması şarttır. Daha önce belirtildiği gibi genel kurul tarihinden önce yapılan gündem değişikliğinin toplantı çağrısında ve  ilanda gösterilmesi gibi tüm üyeler de duyurulması gerekir.
            B-Genel Kurul Toplantısı Sırasında Gündem Değişikliği
            Kural olarak toplantı çağrısı, ilan yapılıp bütün üyelere tebliğ yapıldıktan sonra gündem değişikliği yapılamaz .Ancak bu kurala bazı istisnalar tanınmıştır. 1163 sayılı Kanunun 46 ıncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca;
            1-Hesap Tetkik Komisyonun  seçilmesi,
            2-Bilanço incelemesinin ve ibranın geriye bırakılması,
            3-Çıkan ve çıkarılan ortaklar hakkında karar alınması
            4-Genel kurulun  yeni bir toplantıya çağrılması
            5-Yönetim kurulu kararlarının kanuna,anasözleşmeye ve iyiniyet kurallarına aykırılığı nedeniyle iptali,
            6-Yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin azli ve yerlerine yenilerinin seçilmesi konularında gündem değişikliği yapılabilir. Sayılan durumlar tahdidi olup yorum yoluyla genişletilemez. Değinilen konularda gündem değişikliği yapılması için kooperatife kayıtlı ortakların enaz onda birinin yazılı teklifte bulunması gerekir. Teklif ancak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce yapılmalıdır. Teklifi gündeme almak için ayrıca bir oylama  yapılması gerekir. Yapılan oylamada genel kurula katılanların yarıdan bir fazlasının kabulü şarttır. Sadece kabul edenlerin sayısının fazla olması yeterli olmayıp onların sayısının genel kurula katılanların sayısından fazla olması gibi  özel bir çoğunluk aranmaktadır.
            Doğal olarak genel kurul sırasında yapılan gündem  değişikliklerinin çağrıda ve ilanda belirtilmesi mümkün değildir. Ancak söz konusu değişikliklerin genel kurul tutanağında gösterilmesi zorunludur.
            C-Bütün Pay Sahiplerinin Hazır Bulunması Hali
            Toplantıya çağrı merasimine hiç uyulmamış, toplantı gün, gündem ve yeri hiç ilan edilmemiş,üyelere tebligat yapılmamış gündemde bulunmayan hususlar hakkında karar alınmış ise alınan kararlar yoklukla malüldür. (Oğuz İmregün,Anonim Ortaklıklar, sf 98).Bunun istinası Kooperatifler Kanunun 47 inci maddesindeki;kooperatiflerin bütün ortaklarının toplantıda hazır bulunması ve bu konuda itirazda bulunulmaması halidir. Dikkat edilirse bu hüküm T.T.Kanunun 370 inci maddesine paralel olarak düzenlenmiş olup uygulanabilme olasılığı küçük kooperatiflerde bulunmaktadır. Bir başka deyişle bütün kooperatifler üyelerinin hazır olduğu ve hiçbir üyenin itiraz etmediği hallerde özgürce gündem değişikliği yapılabilmekte ayrıca çağrı ve ilan için gerekli koşullar aranmamaktadır.
 

KİTAP

Av. İlker Hasan Duman
Açıklamalı-İçtihatlı
İNŞAAT HUKUKU
8. Baskı
Seçkin Yayıncılık, Mayıs 2016

YARGI HABERLERİ

İMAR PLANLARINDA HİYERARŞİK İLİŞKİ, de, nazım imar planı; varsa bölge veya çevre düzeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine, yine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen ve arazi [Devamı...]
İMAR PLANLARININ İPTALİ DAVASINDA DAVA AÇMA SÜRESİ, lanı gereken düzenleyici işlemlerde dava süresinin ilan tarihini izleyen günden itibaren başlayacağı, ancak bu işlemlerin uygulanması üzerine ilgililerin düzenleyici işlem [Devamı...]
UZLAŞMA TUTANAĞININ İPTALİ, dur. Bu işlem ise idarenin kendi iç bünyesinde yaptığı kişinin hukuki durumunda bir değişiklik meydana getirmeyen kesin ve yürütülebilir olmayan işlemdir. Kamulaştırma [Devamı...]
TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARI, rların ise İcra ve İflas Kanununun “ilamların yerine getirilmesi” hakkındaki hükümlere göre yerine getirileceği, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararlarına karşı [Devamı...]
Kooperatif Ortağı, Ödemiş Olduğu Aidatın Ayrıldığı Yıl Bilançosuna Göre Hesaplanacak Masraf Hissesi Düştükten Sonra Bakiyesini Talep Edebilir;, n ayrılan ortak, ödemiş olduğu aidatın tamamını değil, ayrıldığı yıl bilançosuna göre hesaplanacak olan masraf hissesi düşüldükten sonra bakiyesinin iadesini talep [Devamı...]
Likit Sayılması Gereken Kooperatif Aidat Alacağı Hakkında İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesi Gerekir;, ooperatife ait üye kayıt defterinde davacının ödediği meblağlar açıkça yazılmıştır. Davalı kooperatif sadece alacağın muaccel hale gelmediğini savunmuştur. Bu durum [Devamı...]
Kooperatif Eski Yöneticilerinin Kooperatifi Zarara Uğrattığı İddiasına Dayalı Tazminat Davası;, rulun bu yönde karar alması ve davanın denetçiler tarafından açılmasına bağlıdır. Fakat anılan yönteme uyulmaması durumunda davacı tarafa süre verilerek açılan [Devamı...]
Yönetim Kurulu Ve Tasfiye Kurulunun Yetkileri;, ooperatifler Kanunu'nun 55/1. maddesi aidat toplama görevinin yönetim kuruluna ait olduğunu, kooperatif ana sözleşmesinin 44/10. maddesi ise kooperatif adına dava açma ve [Devamı...]
İmar Kısıtlamalarından Doğan Davalar, [Devamı...]
Avukatın Dürüstlük Kuralına Aykırı Davranışı;, kilde fazladan avukatlık ücreti isteyemez (8. HD. 9.3.2015, 5221/5534).  [Devamı...]
Tespite İlişkin Kararlar İcraya Konulamaz;, lir (8. HD. 8.9.2014, 23863/14838).  [Devamı...]
Acele Kamulaştırmada Acelelik Halinin Değerlendirilmesi, ele kamulaştırılacak taşınmazlar açıklıkla gösterilmek suretiyle acele kamulaştırmanın kapsamı ve çerçevesinin belirlenmesi, acelelik halinin dışındaki durumlar için [Devamı...]
Katkı Payı Davasında Zamanaşımı, t olaya yeni Medeni Kanunda yer alan zamanaşımı kuralları uygulanmaksızın mal rejimi ve Borçlar Kanunu’nun genel hükümleri dikkate alınarak çözüm [Devamı...]
Vadeden Sonra Ciro Alacağın Temlikidir, (12. HD. 19.1.2010, 19566/934). [Devamı...]
Bonoda Zamanaşımı, ; yıldır (12. HD. 17.3.2009, 25557/5658). [Devamı...]
Sözleşmeye Aykırılıktan Kiracının Tahliyesi, lığın giderilmesinin istenmesi gerekir. Kiralanan yerin açık şekilde fena kullanılması durumunda ihtar gönderilmesine gerek yoktur (6. HD. 2.11.2010, 7891/11974). [Devamı...]
Kararın Yalnız Boşanma Hükmünün Kesinleşmiş Olması, uml;re, nafaka ve tazminat alacağı kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın takibe konulabilir hale gelmiştir (HGK. 22.10.2002, 656/638). [Devamı...]
Kiralanan Yerin Boşaltıldığının İspatı ve Geriye Kalan Ayların Kirasında Kiracının Sorumluluğu, nundan önce boşaltan kiracı geri kalan sürenin kira parsından sorumlu olur. Ancak kiralayan da zararın artmaması ve taşınmazı aynı koşullarda başkasına kiralamak için gerekli [Devamı...]
Sanayi Suyunun Kaçak Olarak Satılması, delin davalı tarafından ödenmediğini öne sürmüştür. Mahkemece, dava konusu olayla ilgili olarak davacının yetkisinin bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar [Devamı...]
Bağımsız Bölümde Oturanların Komşularını Rahatsız Etmesi Ya da Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi Tahliye Nedeni Değildir, nda o kişinin ya da kişilerin bağımsız bölümden tahliyesini değil, Kat Mülkiyeti Kanunu md. 33/son’daki yaptırımın uygulanması gerekir. Tahliye hususu aynı Yasanın 24. [Devamı...]
Mal Ayrılığı Rejiminin Geçerli Olduğu Dönemde Taşınmaz Alırken Eşe Yapılmış Olan Katkı "Elden Bağış" Niteliğindedir, karşılıksız kazanma yoluyla gelen bu para, onun kişisel malı olmuştur. Davalıya ait pay “bağış” yoluyla gelen bu para ile alındığına ve davalının kişisel malı olduğuna göre, davalı [Devamı...]
Verilen Onayın Geri Alınması TMK md. 2'ye Aykırıdır, a açmaları dürüstlük kuralıyla bağdaşmaz (18. HD. 15.6.2010, 1416/9003). [Devamı...]
Bonoda Bedelsizlik İddiasının İspatı, [Devamı...]
Manevi Tazminat, a açıklandığı üzere, ne bir ceza ne de gerçek anlamda bir tazminattır. Zarar uğrayanın manevi ıstırabını bir nebze dindiren, ruhsal tahribatını onaran bir araçtır. Manevi [Devamı...]
Haksız Fiilde Failin Temerrüdü ve Faizden Sorumluluğu, inden itibaren zararın tamamı için temerrüde düşmüş sayılır. Dolayısıyla, zarar gören, gerek kısmi davaya, gerekse sonradan açtığı ek davaya veya ıslaha konu ettiği [Devamı...]
Boşanma Davasında Ziynetlerin İstenmesi, ahsilini de istediğine göre, hüküm altına alınan ziynetlerin cins, gram ve ayarları gösterilmeden toplamının değerine göre hükmedilmesi doğru değildir (2. HD. [Devamı...]
Boşanma Davasında Çalışmaya İzin Verilmemesinden Kaynaklanan Kazanç Kaybının İstenmesi, asının izin vermediğini öne sürerek, bu yüzden yoksun kaldığı kazanç kaybına karşılık maddi tazminat istemiştir. Bu talep TMK’nun 174/1 kapsamında boşanmanın eki [Devamı...]
KAZANILMIŞ HAK, nmazdaki yapıların kaba inşaatının tamamlandığı, idare mahkemesince dava konusu yapı ruhsatlarıyla tespit edilen kısım haricinde yeni yapılaşma hakkı verilmediği, bu nedenle ruhsatların kazanılmış [Devamı...]
İŞLEMİ KURAN İDARE ONU GERİ ALABİLİR, ">Fazla çalışma ücretlerinden kesilen gelir vergisinin iadesi istemiyle yapılan başvurunun Defterdarlık tarafından kabul edilerek yapılan kesintilerin davacıya ödendiği, sonrasında [Devamı...]
İDARE MAHKEMESİNDE DAVA AÇMA SÜRESİ, ">Anayasanın 125’inci ve 1602 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesinde, dava açma süresinin her çeşit işlemlerde yazılı bildirim tarihini izleyen günden itibaren [Devamı...]
Karayolları Trafik Kanunundan Doğan Hukuk Davalarında Görevli Ve Yetkili Mahkeme, e yayımlanan değişiklikle bu kanunun uygulanmasından doğan hukuk davalarında görevli ve yetkili mahkemeler yeniden belirlendi: "İşleteni veya sahibi Devlet ve diğer kamu kuruluşları [Devamı...]
Alkollü Araç Kullanmak, ol açmaz. Mahkemece nöroloji uzmanı, hukukçu ve trafik konusunda uzman bilirkişilerden oluşan kurul aracılığıyla; olayın salt alkolün etkisiyle gerçekleşip [Devamı...]
Bonoda Zamanaşımı, re üç yıllık zamanaşımı süresine tabi iseler de; söz konusu bonolar taraflar arasındaki temel borç ilişkisi yönünden yazılı delil başlangıcı olarak kabul [Devamı...]
Üye Kooperatifle İlişkisini Kesince Üyelik Sıfatı Sona Erer, üğünü yerine getirmeyen ve ilişkisini kesen davacının kooperatif ortağı olduğunun tespiti için açmış olduğu davanın MK’nın 2. Maddesi uyarınca kabul edilemeyeceği, [Devamı...]
Estetik Ameliyatı Yapılmasına İlişkin Sözleşme, öne sürerek maddi ve manevi tazminat istemiştir. Dosya kapsamından estetik ameliyat konusunda tarafların sözleştikleri anlaşılmaktadır. Tarafların sözleşme yapmaktaki asıl [Devamı...]
Müstehcen Görüntü Bulundurma, ideo görüntüleri olduğu, bir kısmının ise hayvanlarla insanların cinsel ilişkilerinin görüntülerini içerdiği, çocukların kullandığı müstehcen [Devamı...]
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi-Yolsuz Tescil, nde olup, bu yolla oluşan tapu kayıtları gerçek mülkiyet durumunu oluşturmaz. Yüklenici edimini ifa ettiği oranda şahsi hak elde edebilir ve elde ettiği hakkını [Devamı...]
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi-Alacağın Temliki-İtiraz ve Defiler, ly: Calibri; mso-fareast-language: TR; mso-ansi-language: TR; mso-bidi-language: AR-SA">Yüklenici arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesine göre kazandığı şahsi hakkını [Devamı...]
Temyiz Harcının Yatırılamaması-adil Yargılanma Hakkı, kça yüksek miktarda olan karar ve temyiz harcının yatırılmasının istenmesi ve verilen sürede yatırılmaması üzerine kanun yoluna başvuru hakkının ortadan [Devamı...]
Harici Satış Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil, kümleri uyarınca isteyebilirler. Taşınmazın güncel karşılığı talep edilmez ise de, harici satış nedeniyle ödenen bedelin uyarlama kuralları gereğince hesaplanması ve sonucuna göre [Devamı...]
Tespit Davasında Hukuksal Yarar Koşulu, rdan söz edebilmek için; bir hakkın veya hukuki durumun mevcut ve yakın bir tehlike ile tehdit edilmiş olması, bu tehdidin zarar doğurabilecek nitelikte olması, tespit [Devamı...]
Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Tahliye, iş olmasının verilen süreden sonra olup akde aykırı davranışı ortadan kaldırmayacağı gözetilmelidir. Öte yandan kiralanan kiralanma amacı dışında kullanılmaya da devam etmekte olup, [Devamı...]
İştirak Nafakası, ;ocuğa bakıyorsa, çocuğa bakan taraf velayetin nezi davasını açmadan doğrudan iştirak nafakası talebinde bulunabilir (3. HD. 11.10.2010, 14433/16126). [Devamı...]
Boşanmada Manevi Tazminat, zere boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden olmalıdır. Boşanma sebebi olarak gösterilmemiş, ancak boşanmanın kesinleşmesine kadar gerçekleşmiş sadakat [Devamı...]
CEMAAT VAKIFLARININ GAYRİMENKUL EDİNME HAKKI:, ip gerçek ve tüzel kişiler sahip olabilirler. Fransız ... Rahipleri adlı topluluk adına tapuya kayıtlıyken, açılan dava sonucu tüzel kişiliği bulunmayan ve ne Türkiye [Devamı...]
AİHM'NCE HÜKMEDİLEN TAZMİNATIN HAZİNECE ÖDENMESİ:, ersonele rücu mekanizması işletilmediği için dava yoluna başvurulduğunu, sorumlulara rücu etme konusunda idarenin takdir yetkisi bulunmadığını; maddi mağduriyetleri ödenen [Devamı...]
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NİN KESİNLEŞMİŞ HAK İHLALİ KARARLARI:, üler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmuşlardır. Anılan mahkeme, hükümlülerin yargılandığı Devlet Güvenlik Mahkemeleri'nin bağımsız ve tarafsız olmaması, savunma [Devamı...]
AVRUPA SOSYAL ŞARTI:, uml;venlik sisteminden yararlanarak böyle bir imkan sağlayamayan herkese yeterli yardımı sağlamayı ve hastalık halinde bu kişinin şartlarının gerektirdiği bakımı sağlamayı akit taraflar [Devamı...]
AHİM ÖNÜNDE YAPILAN SULH ANLAŞMASI İİK'NIN BELİRTTİĞİ ANLAMDA İLAM SAYILMAZ:, ilişkin kararına dayanarak Dışişleri Bakanlığı aleyhine ilamlı icra takibine geçmiş, takibe mercii nezdinde borçlu vekilince şikayet edilmiştir. İlamlı icra yoluna başvuru için [Devamı...]
AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNE AYKIRILIK:, lgili davalarda, davanın taraflarının herbirinin; diğer taraf karşısında kendisini önemli ölçüde dezavantajlı konumda bırakmayacak şartlarda iddia ve savunmalarını mahkemeye [Devamı...]
TERCÜMANLIK ÜCRETİ SANIĞA YÜKLETİLEMEZ:, nığa sağlanan tercüman için ödenecek ücretin mahkumiyet halinde dahi sanığa yükletilemez (7. CD. 24.6.2003, 2478/5303). [Devamı...]
ADİL YARGILANMA HAKKINA AYKIRILIK, azlığın, taraflar arasında fark gözetmeksizin iddia ve savunmaların eşit ve karşılıklı yapıldığı dürüst bir yargılamadır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi uluslararası insan [Devamı...]
DİL BİLMEYEN SANIĞIN ÜCRETSİZ OLARAK ÇEVİRMENDEN YARARLANMA HAKKI, yardımından ücretsiz olarak yararlanmak hakkına sahiptir" hükmüne aykırı olarak mahkemece mahkum olan dil bilmeyen sanıktan çevirmenlik ücretinin alınmasına karar [Devamı...]
AHİM'in KESİNLEŞEN KARARI, in kararına ilişkin AHİM 2. Dairesinin kesinleşen kararı nedeniyle 2577 sayılı Yasa'nın 53/1-ı maddesi uyarınca yargılamanın yenilenmesi isteminin kabulü ile dava konusu işlemin iptali gerekir [Devamı...]

HIZLI ERİŞİM

Seçilmiş Mevzuat Seçilmiş Yazı ve Yargı Kararları Dilekçeler Sözleşmeler İhtarnameler İnşaat-İmar Sözlüğü İnsan Hakları Belgeleri İnsan Hakları Kararları Bilirkişi Raporları Yasal Faiz Hesabı Hukukumuzda Parasal Sınırlar Avukatlık Asgari Ücret Tablosu Önemli Yasal Süreler

KÜMELER

AYIN KONUSU YÖNETSEL YARGI YARGI DÜNYASI ANAYASA VE ANAYASA MAHKEMESİ MAKALELER AVUKATIN GÜNCELİ TBB DİSİPLİN KARARLARI FORUM PRATİK BİLGİLER RESİM VE KARİKATÜR ÖZLÜ SÖZLER ATATÜRK VE CUMHURİYET BAĞLANTILAR

HAVA TAHMİNİ

5 Günlük Hava Tahmini (İstanbul) 5 günlük hava tahmini
5 Günlük Hava Tahmini (Ankara) 5 günlük hava tahmini
5 Günlük Hava Tahmini (İzmir) 5 günlük hava tahmini Kaynak http://www.dmi.gov.tr