md. 32 içtihatları

• ORTAK YERE ELATMANIN ÖNLENMESİ

(18. HD. 2.6.2005, 3696/5814).

Davacı vekili dava dilekçesinde, davalının dava konusu anataşınmazın pasaİ girişinde mevcut olan ve zemin kata giriş çıkışı sağlayan merdiven başlangıcını kapatmak suretiyle kullanımı engellediğini, bodrum kattaki ortak alanları kendi kullanımına tahsis ettiğini ileri sürerek bu yerlere ilişkin el atmanın önlenmesini istemiş; mahkemece ortak kullanıma ait yerlerdeki el atmanın önlenmesi davasını açmak için öncelikle bu uyuşmazlığın kat malikleri kurulunca incelenmesi gerektiği belirtilerek bu hususun bir ön şart olduğu gerekçesiyle davacının öncelikle kat malikleri kuruluna başvurmadığı davanın reddine karar verilmiştir.

Dosya içerisindeki bilgi ve belgelerin incelenmesinden; dava konusu edilen yerlere elatan davalı Eyüp Adıgüzel'in, anataşınmazın D blok 1,2 ve 4 nolu bağımsız bölümlerini kullandığı, davalının anataşınmazda kat maliki olmadığı, tapu kaydına göre dava konusu bağımsız bölümlerin maliklerinin Fahrettin Adıgüzel ile İsmail Özkan olduğu anlaşılmaktadır. Kat Mülkiyeti Yasasının 19. maddesinin ikinci fıkrasına göre, kat maliklerinden biri bütün kat maliklerinin rızası olmadıkça anataşınmazın ortak yerlerinde onarım, tesis ve değişikliler yapamaz. Ayrıca aynı Yasanın 32. maddesinin üçüncü fıkrasına göre de, anataşınmazın kullanılmasından veya yönetiminden dolayı kat malikleri arasında veya bunlar ile yönetici ve deneticiler arasında çıkan anlaşmazlıklar kat malikleri kurulunca çözülür ve karara bağlanır. Açıklanan nedenlerle Kat Mülkiyeti Yasasının 19. maddesine aykırılık teşkil eden eylemlerin kat malikleri kurulunda çözüme ve karara bağlanacak hususlardan olmadığı aşikardır.

Tüm bu hususlar dikkate alındığında mahkemece; öncelikle D blok 1-2 ve 4 no'lu bağımsız bölüm malikleri olan Fahrettin Adıgüzel ve İsmail Özkan'ın davaya dahil edilerek taraf teşkili sağlandıktan sonra, tarafların iddia ve savunmaları doğrultusunda bütün deliller toplanıp işin esasına girilerek oluşacak kanaat doğrultusunda bir karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

 

• KAT MALİKİNİN BİREYSEL ISINMAYA GEÇMESİ

(18. HD. 27.6.2005, 5498)

Dava; Anayapıda 15/1 nolu bağımsız bölüm maliki olan davacının, merkezi sistemle çalışan kalorifer sisteminin yetersizliği nedeniyle ısınmayan dairesinin, müşterek kalorifer tesisatında fen ve sanat kurallarına uygun ek değişiklikler yapılarak, ısınır hale getirilmesinin ihtarı ve 410.000.000 TL zararın giderimi istemine ilişkindir.

Kat Mülkiyeti Yasasının 32. maddesinin üçüncü fıkrası hükmüne göre ana taşınmazın kullanılmasından ve yönetilmesinden dolayı kat malikleri arasında veya bunlarla yönetici arasında çıkan anlaşmazlıklar kat malikleri kurulunca çözülür ve karara bağlanır.

Anayapıda bağımsız bölüm maliki olan davacı, dairesinin yeterince ısınmadığını ve buna çözüm getirilmesi istemini davalı apartman yöneticisi Leman A.'ya noterden gönderdiği 29.03.2002 tarihinde tebliğ edilen ihtarname ( ekinde tespit raporu ile ) ile duyurmuş "Kat Malikleri Kurulunun olağanüstü toplantıya çağrılarak ya tesisata gerekli değişikliklerin kat maliklerince yaptırılarak dairenin ısınmasının sağlanmasını veya her türlü gideri kendisine ait olmak koşulu ile dairesinin müşterek tesisattan ayrılarak, ferdi sistemle ısıtılmasına muvafakat edilip yakıt giderlerinden muaf tutulması şeklinde bir çözüm getirilmesini" ihtar etmiştir. Dosyadaki bilgi ve belgelerden kat malikleri kurulunca herhangi bir karar alınmadığı anlaşılmaktadır. Bu durumda görülmekte olan davada; sorunun önce kat malikleri kuruluna götürülmesi ön koşulu gerçekleşmiştir.

Mahkemece yerinde yapılan incelenme sonucu bilirkişi tarafından düzenlenen rapor ve ek raporda 4 bodrum, zemin ve 2 normal katlı 13 bağımsız bölümden oluşan anayapının merkezi kalorifer sistemiyle ısındığı ve kalorifer tesisatının projesine uygun olarak inşaa edildiği, kazan dairesinin 3. bodrum, dava konusu meskenin ise 4. bodrum katta yer aldığı, kazan dairesinin altındaki bağımsız bölümlerde sıcak su dönüş kolektörü üzerinde bulunan devridaim pompasının borulardaki suyu iyi emmemesi nedeniyle radyatörlerin çok sık hava yaptığı, davacıya ait bir nolu meskende sifon çalışması nedeniyle ısıtmanın zor olduğu, yapılan test ve ölçümler sırasında bazı peteklere ısının hiç ulaşmadığı, söz konusu bağımsız bölümün sağlıklı ısınabilmesi için merkezi ısınma sisteminden ayrılıp müstakil çalışacak doğal gazlı kombi ( bireysel ısınma ) sistemine dönüştürülmesinin en uygun ve en ucuz çözüm olacağı görüşüne yer verilmiş; bunun için çizilecek münferit projenin Belediye E.G.O. Genel Müdürlüğüne onaylattırılması, merkezi sisteme bağlı olan tesisatın tamamen iptal edilmesi, kombi sistemi için yeniden tesisat döşenmesi ve kombi cihazının yerine bağlanmasının zorunlu olduğu belirtilerek bu işlemler için yapılacak harcama tutarı hesaplanmıştır.

Davacı anlatımları, bilirkişi raporu içeriği ve mahkemenin gerekçeli kararında da kabulünde olduğu üzere merkezi sistem kaloriferli anayapıya ait kalorifer tesisatının Belediyesince onaylı tesisat uygulama projesine uygun yapıldığı, mevcut kalorifer sisteminde herhangi bir değişiklik yapılmadan davacının bağımsız bölümünün ısıtılmasının mümkün olmadığı anlaşılmaktadır.

Belirlenen tüm bu olgular karşısında mahkemece, davacının bağımsız bölümünün ısınma sorununun yukarıda değinilen bilirkişi kurulunun düzenlediği raporlarda öngörülen öneriler de dikkate alınarak Kat Mülkiyeti Kurulunca çözümlenmesi için davalı kat maliklerine istem gibi uyarıda bulunulmasına hükmedilmesi gerekirken bu husustaki istemin reddine karar verilmesi doğru değildir.

 

• KALORİFER SİSTEMİNİN YETERSİZLİĞİ

(18. HD. 27.6.2005, 5498/6843)

Dava; Anayapıda 15/1 nolu bağımsız bölüm maliki olan davacının, merkezi sistemle çalışan kalorifer sisteminin yetersizliği nedeniyle ısınmayan dairesinin, müşterek kalorifer tesisatında fen ve sanat kurallarına uygun ek değişiklikler yapılarak, ısınır hale getirilmesinin ihtarı ve 410.000.000 TL zararın giderimi istemine ilişkindir.

Kat Mülkiyeti Yasasının 32. maddesinin üçüncü fıkrası hükmüne göre ana taşınmazın kullanılmasından ve yönetilmesinden dolayı kat malikleri arasında veya bunlarla yönetici arasında çıkan anlaşmazlıklar kat malikleri kurulunca çözülür ve karara bağlanır.

Anayapıda bağımsız bölüm maliki olan davacı, dairesinin yeterince ısınmadığını ve buna çözüm getirilmesi istemini davalı apartman yöneticisi Leman A.'ya noterden gönderdiği 29.03.2002 tarihinde tebliğ edilen ihtarname ( ekinde tespit raporu ile ) ile duyurmuş "Kat Malikleri Kurulunun olağanüstü toplantıya çağrılarak ya tesisata gerekli değişikliklerin kat maliklerince yaptırılarak dairenin ısınmasının sağlanmasını veya her türlü gideri kendisine ait olmak koşulu ile dairesinin müşterek tesisattan ayrılarak, ferdi sistemle ısıtılmasına muvafakat edilip yakıt giderlerinden muaf tutulması şeklinde bir çözüm getirilmesini" ihtar etmiştir. Dosyadaki bilgi ve belgelerden kat malikleri kurulunca herhangi bir karar alınmadığı anlaşılmaktadır. Bu durumda görülmekte olan davada; sorunun önce kat malikleri kuruluna götürülmesi ön koşulu gerçekleşmiştir.

Mahkemece yerinde yapılan incelenme sonucu bilirkişi tarafından düzenlenen rapor ve ek raporda 4 bodrum, zemin ve 2 normal katlı 13 bağımsız bölümden oluşan anayapının merkezi kalorifer sistemiyle ısındığı ve kalorifer tesisatının projesine uygun olarak inşaa edildiği, kazan dairesinin 3. bodrum, dava konusu meskenin ise 4. bodrum katta yer aldığı, kazan dairesinin altındaki bağımsız bölümlerde sıcak su dönüş kolektörü üzerinde bulunan devridaim pompasının borulardaki suyu iyi emmemesi nedeniyle radyatörlerin çok sık hava yaptığı, davacıya ait bir nolu meskende sifon çalışması nedeniyle ısıtmanın zor olduğu, yapılan test ve ölçümler sırasında bazı peteklere ısının hiç ulaşmadığı, söz konusu bağımsız bölümün sağlıklı ısınabilmesi için merkezi ısınma sisteminden ayrılıp müstakil çalışacak doğal gazlı kombi ( bireysel ısınma ) sistemine dönüştürülmesinin en uygun ve en ucuz çözüm olacağı görüşüne yer verilmiş; bunun için çizilecek münferit projenin Belediye E.G.O. Genel Müdürlüğüne onaylattırılması, merkezi sisteme bağlı olan tesisatın tamamen iptal edilmesi, kombi sistemi için yeniden tesisat döşenmesi ve kombi cihazının yerine bağlanmasının zorunlu olduğu belirtilerek bu işlemler için yapılacak harcama tutarı hesaplanmıştır.

Davacı anlatımları, bilirkişi raporu içeriği ve mahkemenin gerekçeli kararında da kabulünde olduğu üzere merkezi sistem kaloriferli anayapıya ait kalorifer tesisatının Belediyesince onaylı tesisat uygulama projesine uygun yapıldığı, mevcut kalorifer sisteminde herhangi bir değişiklik yapılmadan davacının bağımsız bölümünün ısıtılmasının mümkün olmadığı anlaşılmaktadır.

Belirlenen tüm bu olgular karşısında mahkemece, davacının bağımsız bölümünün ısınma sorununun yukarıda değinilen bilirkişi kurulunun düzenlediği raporlarda öngörülen öneriler de dikkate alınarak Kat Mülkiyeti Kurulunca çözümlenmesi için davalı kat maliklerine istem gibi uyarıda bulunulmasına hükmedilmesi gerekirken bu husustaki istemin reddine karar verilmesi doğru değildir.

 

• KAT MALİKLERİ KURULU KARARININ İPTALİ

(21. HD. 19.1.2009, 9748/116).

Dava dilekçesinde 22.12.2005 tarihli kat malikleri kurulu toplantısında alınan kararların iptali istenilmiş, mahkemece davanın kabulü ile alınan kararların iptaline karar verilmiştir.

Kat Mülkiyeti Yasasının 32. maddesine göre kat malikleri kurulu bağımsız bölüm maliklerinden oluşur. Toplantılarda malikin tayin ettiği vekili tarafından temsil edilmesi halinde dahi verilen kararlardan malik bizzat sorumludur. Bu bakımdan kat malikleri kurulu kararının iptali istemiyle açılan davada husumetin toplantıya katılan vekile değil doğrudan kat malikine yöneltilmesi gerekir.

Somut olayda iptali istenilen 22.12.2005 günlü kat malikleri kurulu kararının alındığı toplantıya katılan 7 nolu bağımsız bölüm için Cumhur Yılmaz ile 17 nolu bağımsız bölüm için Berrin Sunar davalı gösterilmiş, malikler C. Y. ve A. M. S.. davaya dahil edilmemişlerdir. Mahkemece adı geçen bağımsız bölüm maliklerinin davaya dahil edilip taraf teşkili sağlandıktan sonra karar verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi doğru görülmemiştir.

KİTAP

Av. İlker Hasan Duman
Açıklamalı-İçtihatlı
İNŞAAT HUKUKU
8. Baskı
Seçkin Yayıncılık, Mayıs 2016

YARGI HABERLERİ

İMAR PLANLARINDA HİYERARŞİK İLİŞKİ, de, nazım imar planı; varsa bölge veya çevre düzeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine, yine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen ve arazi [Devamı...]
İMAR PLANLARININ İPTALİ DAVASINDA DAVA AÇMA SÜRESİ, lanı gereken düzenleyici işlemlerde dava süresinin ilan tarihini izleyen günden itibaren başlayacağı, ancak bu işlemlerin uygulanması üzerine ilgililerin düzenleyici işlem [Devamı...]
UZLAŞMA TUTANAĞININ İPTALİ, dur. Bu işlem ise idarenin kendi iç bünyesinde yaptığı kişinin hukuki durumunda bir değişiklik meydana getirmeyen kesin ve yürütülebilir olmayan işlemdir. Kamulaştırma [Devamı...]
TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARI, rların ise İcra ve İflas Kanununun “ilamların yerine getirilmesi” hakkındaki hükümlere göre yerine getirileceği, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararlarına karşı [Devamı...]
Kooperatif Ortağı, Ödemiş Olduğu Aidatın Ayrıldığı Yıl Bilançosuna Göre Hesaplanacak Masraf Hissesi Düştükten Sonra Bakiyesini Talep Edebilir;, n ayrılan ortak, ödemiş olduğu aidatın tamamını değil, ayrıldığı yıl bilançosuna göre hesaplanacak olan masraf hissesi düşüldükten sonra bakiyesinin iadesini talep [Devamı...]
Likit Sayılması Gereken Kooperatif Aidat Alacağı Hakkında İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesi Gerekir;, ooperatife ait üye kayıt defterinde davacının ödediği meblağlar açıkça yazılmıştır. Davalı kooperatif sadece alacağın muaccel hale gelmediğini savunmuştur. Bu durum [Devamı...]
Kooperatif Eski Yöneticilerinin Kooperatifi Zarara Uğrattığı İddiasına Dayalı Tazminat Davası;, rulun bu yönde karar alması ve davanın denetçiler tarafından açılmasına bağlıdır. Fakat anılan yönteme uyulmaması durumunda davacı tarafa süre verilerek açılan [Devamı...]
Yönetim Kurulu Ve Tasfiye Kurulunun Yetkileri;, ooperatifler Kanunu'nun 55/1. maddesi aidat toplama görevinin yönetim kuruluna ait olduğunu, kooperatif ana sözleşmesinin 44/10. maddesi ise kooperatif adına dava açma ve [Devamı...]
İmar Kısıtlamalarından Doğan Davalar, [Devamı...]
Avukatın Dürüstlük Kuralına Aykırı Davranışı;, kilde fazladan avukatlık ücreti isteyemez (8. HD. 9.3.2015, 5221/5534).  [Devamı...]
Tespite İlişkin Kararlar İcraya Konulamaz;, lir (8. HD. 8.9.2014, 23863/14838).  [Devamı...]
Acele Kamulaştırmada Acelelik Halinin Değerlendirilmesi, ele kamulaştırılacak taşınmazlar açıklıkla gösterilmek suretiyle acele kamulaştırmanın kapsamı ve çerçevesinin belirlenmesi, acelelik halinin dışındaki durumlar için [Devamı...]
Katkı Payı Davasında Zamanaşımı, t olaya yeni Medeni Kanunda yer alan zamanaşımı kuralları uygulanmaksızın mal rejimi ve Borçlar Kanunu’nun genel hükümleri dikkate alınarak çözüm [Devamı...]
Vadeden Sonra Ciro Alacağın Temlikidir, (12. HD. 19.1.2010, 19566/934). [Devamı...]
Bonoda Zamanaşımı, ; yıldır (12. HD. 17.3.2009, 25557/5658). [Devamı...]
Sözleşmeye Aykırılıktan Kiracının Tahliyesi, lığın giderilmesinin istenmesi gerekir. Kiralanan yerin açık şekilde fena kullanılması durumunda ihtar gönderilmesine gerek yoktur (6. HD. 2.11.2010, 7891/11974). [Devamı...]
Kararın Yalnız Boşanma Hükmünün Kesinleşmiş Olması, uml;re, nafaka ve tazminat alacağı kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın takibe konulabilir hale gelmiştir (HGK. 22.10.2002, 656/638). [Devamı...]
Kiralanan Yerin Boşaltıldığının İspatı ve Geriye Kalan Ayların Kirasında Kiracının Sorumluluğu, nundan önce boşaltan kiracı geri kalan sürenin kira parsından sorumlu olur. Ancak kiralayan da zararın artmaması ve taşınmazı aynı koşullarda başkasına kiralamak için gerekli [Devamı...]
Sanayi Suyunun Kaçak Olarak Satılması, delin davalı tarafından ödenmediğini öne sürmüştür. Mahkemece, dava konusu olayla ilgili olarak davacının yetkisinin bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar [Devamı...]
Bağımsız Bölümde Oturanların Komşularını Rahatsız Etmesi Ya da Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi Tahliye Nedeni Değildir, nda o kişinin ya da kişilerin bağımsız bölümden tahliyesini değil, Kat Mülkiyeti Kanunu md. 33/son’daki yaptırımın uygulanması gerekir. Tahliye hususu aynı Yasanın 24. [Devamı...]
Mal Ayrılığı Rejiminin Geçerli Olduğu Dönemde Taşınmaz Alırken Eşe Yapılmış Olan Katkı "Elden Bağış" Niteliğindedir, karşılıksız kazanma yoluyla gelen bu para, onun kişisel malı olmuştur. Davalıya ait pay “bağış” yoluyla gelen bu para ile alındığına ve davalının kişisel malı olduğuna göre, davalı [Devamı...]
Verilen Onayın Geri Alınması TMK md. 2'ye Aykırıdır, a açmaları dürüstlük kuralıyla bağdaşmaz (18. HD. 15.6.2010, 1416/9003). [Devamı...]
Bonoda Bedelsizlik İddiasının İspatı, [Devamı...]
Manevi Tazminat, a açıklandığı üzere, ne bir ceza ne de gerçek anlamda bir tazminattır. Zarar uğrayanın manevi ıstırabını bir nebze dindiren, ruhsal tahribatını onaran bir araçtır. Manevi [Devamı...]
Haksız Fiilde Failin Temerrüdü ve Faizden Sorumluluğu, inden itibaren zararın tamamı için temerrüde düşmüş sayılır. Dolayısıyla, zarar gören, gerek kısmi davaya, gerekse sonradan açtığı ek davaya veya ıslaha konu ettiği [Devamı...]
Boşanma Davasında Ziynetlerin İstenmesi, ahsilini de istediğine göre, hüküm altına alınan ziynetlerin cins, gram ve ayarları gösterilmeden toplamının değerine göre hükmedilmesi doğru değildir (2. HD. [Devamı...]
Boşanma Davasında Çalışmaya İzin Verilmemesinden Kaynaklanan Kazanç Kaybının İstenmesi, asının izin vermediğini öne sürerek, bu yüzden yoksun kaldığı kazanç kaybına karşılık maddi tazminat istemiştir. Bu talep TMK’nun 174/1 kapsamında boşanmanın eki [Devamı...]
KAZANILMIŞ HAK, nmazdaki yapıların kaba inşaatının tamamlandığı, idare mahkemesince dava konusu yapı ruhsatlarıyla tespit edilen kısım haricinde yeni yapılaşma hakkı verilmediği, bu nedenle ruhsatların kazanılmış [Devamı...]
İŞLEMİ KURAN İDARE ONU GERİ ALABİLİR, ">Fazla çalışma ücretlerinden kesilen gelir vergisinin iadesi istemiyle yapılan başvurunun Defterdarlık tarafından kabul edilerek yapılan kesintilerin davacıya ödendiği, sonrasında [Devamı...]
İDARE MAHKEMESİNDE DAVA AÇMA SÜRESİ, ">Anayasanın 125’inci ve 1602 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesinde, dava açma süresinin her çeşit işlemlerde yazılı bildirim tarihini izleyen günden itibaren [Devamı...]
Karayolları Trafik Kanunundan Doğan Hukuk Davalarında Görevli Ve Yetkili Mahkeme, e yayımlanan değişiklikle bu kanunun uygulanmasından doğan hukuk davalarında görevli ve yetkili mahkemeler yeniden belirlendi: "İşleteni veya sahibi Devlet ve diğer kamu kuruluşları [Devamı...]
Alkollü Araç Kullanmak, ol açmaz. Mahkemece nöroloji uzmanı, hukukçu ve trafik konusunda uzman bilirkişilerden oluşan kurul aracılığıyla; olayın salt alkolün etkisiyle gerçekleşip [Devamı...]
Bonoda Zamanaşımı, re üç yıllık zamanaşımı süresine tabi iseler de; söz konusu bonolar taraflar arasındaki temel borç ilişkisi yönünden yazılı delil başlangıcı olarak kabul [Devamı...]
Üye Kooperatifle İlişkisini Kesince Üyelik Sıfatı Sona Erer, üğünü yerine getirmeyen ve ilişkisini kesen davacının kooperatif ortağı olduğunun tespiti için açmış olduğu davanın MK’nın 2. Maddesi uyarınca kabul edilemeyeceği, [Devamı...]
Estetik Ameliyatı Yapılmasına İlişkin Sözleşme, öne sürerek maddi ve manevi tazminat istemiştir. Dosya kapsamından estetik ameliyat konusunda tarafların sözleştikleri anlaşılmaktadır. Tarafların sözleşme yapmaktaki asıl [Devamı...]
Müstehcen Görüntü Bulundurma, ideo görüntüleri olduğu, bir kısmının ise hayvanlarla insanların cinsel ilişkilerinin görüntülerini içerdiği, çocukların kullandığı müstehcen [Devamı...]
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi-Yolsuz Tescil, nde olup, bu yolla oluşan tapu kayıtları gerçek mülkiyet durumunu oluşturmaz. Yüklenici edimini ifa ettiği oranda şahsi hak elde edebilir ve elde ettiği hakkını [Devamı...]
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi-Alacağın Temliki-İtiraz ve Defiler, ly: Calibri; mso-fareast-language: TR; mso-ansi-language: TR; mso-bidi-language: AR-SA">Yüklenici arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesine göre kazandığı şahsi hakkını [Devamı...]
Temyiz Harcının Yatırılamaması-adil Yargılanma Hakkı, kça yüksek miktarda olan karar ve temyiz harcının yatırılmasının istenmesi ve verilen sürede yatırılmaması üzerine kanun yoluna başvuru hakkının ortadan [Devamı...]
Harici Satış Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil, kümleri uyarınca isteyebilirler. Taşınmazın güncel karşılığı talep edilmez ise de, harici satış nedeniyle ödenen bedelin uyarlama kuralları gereğince hesaplanması ve sonucuna göre [Devamı...]
Tespit Davasında Hukuksal Yarar Koşulu, rdan söz edebilmek için; bir hakkın veya hukuki durumun mevcut ve yakın bir tehlike ile tehdit edilmiş olması, bu tehdidin zarar doğurabilecek nitelikte olması, tespit [Devamı...]
Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Tahliye, iş olmasının verilen süreden sonra olup akde aykırı davranışı ortadan kaldırmayacağı gözetilmelidir. Öte yandan kiralanan kiralanma amacı dışında kullanılmaya da devam etmekte olup, [Devamı...]
İştirak Nafakası, ;ocuğa bakıyorsa, çocuğa bakan taraf velayetin nezi davasını açmadan doğrudan iştirak nafakası talebinde bulunabilir (3. HD. 11.10.2010, 14433/16126). [Devamı...]
Boşanmada Manevi Tazminat, zere boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden olmalıdır. Boşanma sebebi olarak gösterilmemiş, ancak boşanmanın kesinleşmesine kadar gerçekleşmiş sadakat [Devamı...]
CEMAAT VAKIFLARININ GAYRİMENKUL EDİNME HAKKI:, ip gerçek ve tüzel kişiler sahip olabilirler. Fransız ... Rahipleri adlı topluluk adına tapuya kayıtlıyken, açılan dava sonucu tüzel kişiliği bulunmayan ve ne Türkiye [Devamı...]
AİHM'NCE HÜKMEDİLEN TAZMİNATIN HAZİNECE ÖDENMESİ:, ersonele rücu mekanizması işletilmediği için dava yoluna başvurulduğunu, sorumlulara rücu etme konusunda idarenin takdir yetkisi bulunmadığını; maddi mağduriyetleri ödenen [Devamı...]
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NİN KESİNLEŞMİŞ HAK İHLALİ KARARLARI:, üler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmuşlardır. Anılan mahkeme, hükümlülerin yargılandığı Devlet Güvenlik Mahkemeleri'nin bağımsız ve tarafsız olmaması, savunma [Devamı...]
AVRUPA SOSYAL ŞARTI:, uml;venlik sisteminden yararlanarak böyle bir imkan sağlayamayan herkese yeterli yardımı sağlamayı ve hastalık halinde bu kişinin şartlarının gerektirdiği bakımı sağlamayı akit taraflar [Devamı...]
AHİM ÖNÜNDE YAPILAN SULH ANLAŞMASI İİK'NIN BELİRTTİĞİ ANLAMDA İLAM SAYILMAZ:, ilişkin kararına dayanarak Dışişleri Bakanlığı aleyhine ilamlı icra takibine geçmiş, takibe mercii nezdinde borçlu vekilince şikayet edilmiştir. İlamlı icra yoluna başvuru için [Devamı...]
AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNE AYKIRILIK:, lgili davalarda, davanın taraflarının herbirinin; diğer taraf karşısında kendisini önemli ölçüde dezavantajlı konumda bırakmayacak şartlarda iddia ve savunmalarını mahkemeye [Devamı...]
TERCÜMANLIK ÜCRETİ SANIĞA YÜKLETİLEMEZ:, nığa sağlanan tercüman için ödenecek ücretin mahkumiyet halinde dahi sanığa yükletilemez (7. CD. 24.6.2003, 2478/5303). [Devamı...]
ADİL YARGILANMA HAKKINA AYKIRILIK, azlığın, taraflar arasında fark gözetmeksizin iddia ve savunmaların eşit ve karşılıklı yapıldığı dürüst bir yargılamadır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi uluslararası insan [Devamı...]
DİL BİLMEYEN SANIĞIN ÜCRETSİZ OLARAK ÇEVİRMENDEN YARARLANMA HAKKI, yardımından ücretsiz olarak yararlanmak hakkına sahiptir" hükmüne aykırı olarak mahkemece mahkum olan dil bilmeyen sanıktan çevirmenlik ücretinin alınmasına karar [Devamı...]
AHİM'in KESİNLEŞEN KARARI, in kararına ilişkin AHİM 2. Dairesinin kesinleşen kararı nedeniyle 2577 sayılı Yasa'nın 53/1-ı maddesi uyarınca yargılamanın yenilenmesi isteminin kabulü ile dava konusu işlemin iptali gerekir [Devamı...]

HIZLI ERİŞİM

Seçilmiş Mevzuat Seçilmiş Yazı ve Yargı Kararları Dilekçeler Sözleşmeler İhtarnameler İnşaat-İmar Sözlüğü İnsan Hakları Belgeleri İnsan Hakları Kararları Bilirkişi Raporları Yasal Faiz Hesabı Hukukumuzda Parasal Sınırlar Avukatlık Asgari Ücret Tablosu Önemli Yasal Süreler

KÜMELER

AYIN KONUSU YÖNETSEL YARGI YARGI DÜNYASI ANAYASA VE ANAYASA MAHKEMESİ MAKALELER AVUKATIN GÜNCELİ TBB DİSİPLİN KARARLARI FORUM PRATİK BİLGİLER RESİM VE KARİKATÜR ÖZLÜ SÖZLER ATATÜRK VE CUMHURİYET BAĞLANTILAR

HAVA TAHMİNİ

5 Günlük Hava Tahmini (İstanbul) 5 günlük hava tahmini
5 Günlük Hava Tahmini (Ankara) 5 günlük hava tahmini
5 Günlük Hava Tahmini (İzmir) 5 günlük hava tahmini Kaynak http://www.dmi.gov.tr