md. 28 içtihatları

18. HUKUK DAİRESİ

E. 2009/1903

K. 2009/2118

T. 3.3.2009

• YÖNETİM PLANI ( Bazı Maddelerinin İptali Davası - Kat Maliklerinin Hukukunu Yakından İlgilendirdiği/Ana Taşınmazdaki Tüm Kat Maliklerinin Taraf Olması Zorunluluğu )

• TARAF TEŞKİLİ SAĞLANMASI ZORUNLULUĞU ( Yönetim Planının Bazı Maddelerinin İptali Davası - Kat Maliklerinin Tümünün Hukukunu Yakından İlgilendirdiği )

• KAT MALİKLERİNİN DAVADA TARAF OLMASI ( Yönetim Planının Bazı Maddelerinin İptali Davası - Kat Maliklerinin Tümünün Hukukunu Yakından İlgilendirdiği )

634/m. 28

ÖZET : Yönetim planı, ana gayrimenkulün yönetim tarzını, kullanma maksat ve şeklini düzenleyen ve bütün kat maliklerini bağlayan bir sözleşme niteliğindedir.Yönetim planının iptali istenilen maddelerin içeriği de dikkate alındığında kat maliklerinin hukukunu yakından ilgilendirdiği gözetilerek, davada ana taşınmazdaki tüm kat maliklerinin taraf olması gerekir.

DAVA : Dava dilekçesinde 15.10.1986 tarihli yönetim planının 2, 3, 4, 18, 21, 22, 25, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ve 44. maddelerinin iptali istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hüküm davacı vekili ile davalılardan Mehmet B., Şerife B. ve Emine A. vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz istemlerinin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR : Dava, anataşınmazın yönetim planının 2, 3, 4, 18, 21, 22, 25, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ve 44. maddelerinin iptali istemine ilişkindir.

Yönetim planı, Kat Mülkiyeti Yasasının 28. maddesi hükmüne göre ana gayrimenkulün yönetim tarzını, kullanma maksat ve şeklini düzenleyen ve bütün kat maliklerini bağlayan bir sözleşme niteliğindedir.Yönetim planının 2, 3, 4, 18, 21, 22, 25, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ve 44. maddelerinde yazılı olan ve iptali istenilen maddelerin içeriği de dikkate alındığında kat maliklerinin hukukunu yakından ilgilendirdiği gözetilerek davada ana taşınmazdaki tüm kat maliklerinin taraf olması gerekir. Bu durumda davalılar dışındaki bütün kat maliklerinin de yöntemince davaya dahil edilip taraf teşkili sağlanmadan işin esası hakkında hüküm kurulmuş olması doğru görülmemiştir.

18. HUKUK DAİRESİ

E. 2008/10673

K. 2009/115

T. 19.1.2009

• KAT MÜLKİYETİ ( Yönetim Planının Değiştirilmesine İlişkin Davada Tüm Kat Maliklerinin Hasım Gösterilmesi Gerektiği )

• YÖNETİM PLANIN DEĞİŞTİRİLMESİ ( İlişkin Davada Tüm Kat Maliklerinin Hasım Gösterilmesi Gerektiği )

• HUSUMET ( Yönetim Planının Değiştirilmesine İlişkin Davada Tüm Kat Maliklerinin Hasım Gösterilmesi Gerektiği )

634/m.12,19,28

ÖZET : Yönetim planının değiştirilmesine ilişkin davada tüm kat maliklerinin hasım gösterilmesi gerekir.

DAVA : Davacı Celile vd. ile davalı Sinan vd. aralarındaki yönetim planının iptali ve eski hale iade davasına dair İstanbul 3.Sulh Hukuk Mahkemesinden verilen 12.12.2007 günlü ve 2007/514-1449 sayılı hükme yönelik temyiz isteminin reddi hakkında Dairece verilen 12.06.2008 günlü ve 2008/3069-7092 sayılı ilama karşı dahili davalı tarafından karar düzeltme isteminde bulunulmuştur.

Bu isteğin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR : Karar düzeltme isteminde bulunan davalı Vasil Mativdakis'e mahkemenin gerekçeli kararının yöntemine uygun biçimde tebliğ edilmemiş olduğu anlaşıldığından davalı vekilinin bu konuya ilişkin karar düzeltme isteğinin kabulüne, Dairemizin 12.06.2008 gün ve 2008/3069-7092 sayılı temyiz isteminin reddine ilişkin kararın kaldırılmasına karar verilip dosya içindeki tüm kağıtların yeniden incelenmesi sonucu;

Davada ana taşınmazın yönetim planının ( 1 ) nolu bağımsız bölüm maliki lehine ortak yerlerde tesis ve değişiklikler yapılması konusunda muvafakat içeren 15 ve 16. maddelerinin iptali ile bu maddelere dayanarak projeye aykırı biçimde yapıldığı ileri sürülen tesis ve değişikliklerin eski hale getirilmesi istenilmiştir. Dava salt ( 1 ) nolu bağımsız bölüm maliki ile kiracısı aleyhine açılmış bulunmaktadır.

Yukarıda özetlenen davanın niteliği özellikle yönetim planının sözü edilen ve bir kat malikine ayni hak tanınmasına ilişkin olan maddelerinin iptali istenildiği göz önünde tutularak öncelikle ana taşınmazdaki tüm kat maliklerinin yöntemince davaya dahil edilip taraf teşkili sağlandıktan sonra işin esası hakkında hüküm kurulması gerektiğinin düşünülmemesi doğru görülmemiştir.

18. HUKUK DAİRESİ

E. 2008/9229

K. 2008/12777

T. 1.12.2008

• YÖNETİM PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ( Yapma Görevi Kat Malikleri Kuruluna Ait Olduğu - Yapılan Değişikliklerin Tapu Kütüğündeki Beyanlar Hanesine İşletilmesi de Bu Görev Kapsamında Olduğu )

• KAT MALİKLERİ KURULU ( Yönetim Planına İlişkin Değişiklikleri Yapma Görevi Kat Malikleri Kuruluna Ait Olduğu - Yapılan Değişikliklerin Tapu Kütüğündeki Beyanlar Hanesine İşletilmesi de Bu Görev Kapsamında Olduğu )

• TAPU KÜTÜĞÜNÜN BEYANLAR HANESİ ( Yönetim Planına İlişkin Değişiklikleri Yapma Görevi Kat Malikleri Kuruluna Ait Olduğu - Yapılan Değişikliklerin Tapu Kütüğündeki Beyanlar Hanesine İşletilmesi de Bu Görev Kapsamında Olduğu )

• TESCİL ( Yapılan Değişikliklerin Tapu Kütüğündeki Beyanlar Hanesine İşletilmesi de Kat Maliklerinin Görevi Kapsamında Olduğu - Mahkeme Yönetim Planının Değiştirilmesine ve Tapuya Tesciline İlişkin Karar Veremeyeceği )

634/m.28,33

ÖZET : Yönetim planına ilişkin değişiklikleri yapma görevi, kat malikleri kuruluna aittir. Yapılan değişikliklerin tapu kütüğündeki beyanlar hanesine işletilmesi de bu görev kapsamında olup, mahkeme, yönetim planının değiştirilmesine ve tapuya tesciline ilişkin karar veremez.

DAVA : Dava dilekçesinde, yönetim planının 01.10.2006 tarihli kat malikleri kurulu toplantısında değiştirildiği, bu değişikliğin Tapu Siciline kayıt ve tesciline karar verilmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm, davalılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra, dosyadaki bütün kağıtlar okunup, gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili dava dilekçesinde, müvekkilinin yöneticiliğini yaptığı dava konusu sitenin kat malikleri 4/5 çoğunlukla toplanarak ve katılanların tamamının oybirliği ile 24.02.2003 günlü yönetim planının değiştirilmesine 01.10.2006 günü karar verdiklerini ve sitenin ismini de değiştirdiklerini, yönetim planı değişikliğine ilişkin kararın tapu siciline kayıt ve tescili için bu davayı açtıklarını ileri sürerek, yönetim planının değiştirilmesini, bu değişikliğin tapu siciline kayıt ve tescilini istemiş, mahkemece davanın kabulüne, yönetim planının 01.10.2006 tarihli karara istinaden değiştirilerek tapuya kayıt ve tesciline karar verilmiştir.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası'nın 28. maddesinin 3. ve son fıkralarına göre; yönetim planının değiştirilmesi için bütün kat maliklerinin beşte dördünün oyu şarttır, kat maliklerinin 33. madde uyarınca mahkemeye başvurma hakları saklıdır. Yönetim planının ve sonra yapılan değişikliklerin tarihi, kat mülkiyeti kütüğünün ( beyanlar ) hanesinde gösterilir. Bu değişiklikler yönetim planına bağlanarak kat mülkiyetinin kuruluş belgeleri arasında saklanır.

Yasanın bu hükmü dikkate alındığında, anataşınmazın yönetim planına ilişkin değişiklikleri yapma görevi, kat malikleri kuruluna verilmiştir. Yapılan değişiklikleri Tapu Sicil Müdürlüğü'ne götürüp yukarıda değinildiği şekilde kütüğün beyanlar hanesine işletilmesi, kat maliklerinin görevi kapsamında bir iştir. Yönetim planı değişikliklerinin iptali de istenmediğine göre, mahkeme kat maliklerinin yerine geçerek yönetim planının değiştirilmesine ve tapuya tesciline ilişkin herhangi bir karar veremez. Tüm bu hususlar dikkate alınarak davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde kabulü yolunda hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

HUKUK GENEL KURULU

E. 2008/18-546

K. 2008/556

T. 24.9.2008

• ESKİ HALE GETİRME VE TAHLİYE ( Yönetim Planı İle Yasaklanmış İse Tapuda Mesken Olarak Kayıtlı Bağımsız Bölümler Avukatlık Mimarlık Bürosu veya Doktor Muayenehanesi Olarak da Kullanılamayacağından Davanın Kabulü Gereği )

• TAPUDA MESKEN OLARAK KAYITLI BAĞIMSIZ BÖLÜMLER ( Dükkan İşyeri ve Çarşı Gibi İşyerleri Ancak Kat Maliklerinin Oybirliği İle Verecekleri Karar İle Açılabileceği - Yönetim Planında Yasaklanmamışsa Bu Yerlerin Büro Olrak Kullanılabileceği )

• YÖNETİM PLANINDA İŞYERİ OLARAK KULLANILACAK YERLERİN GÖSTERİLMESİ ( Avukatlık Mimarlık Bürosu veya Doktor Muayenehanesi Olarak Kullanılan İhtilaf Konusu Yer Mesken Olarak Kullanılacak Yerlerden Olması Nedeniyle Tahliye Talebinin Kabulü Gereği )

• BÜRO OLARAK KULLANILAN YERLER ( Yönetim Planı İle Yasaklanmış İse Tapuda Mesken Olarak Kayıtlı Bağımsız Bölümler Avukatlık Mimarlık Bürosu veya Doktor Muayenehanesi Olarak da Kullanılamayacağından Tahliye Davasının Kabulü Gereği )

634/m. 24,28

ÖZET : Davacı yönetici, tapuda mesken olarak kayıtlı yerin işyeri olarak kiraya verildiğini iddia ederek eski hale iade ve tahliye talebinde bulunmuştur. Tapuda mesken olarak kayıtlı bağımsız bölümlerde dükkan, işyeri ve çarşı gibi işyerleri ancak kat maliklerinin oybirliği ile verecekleri karar ile açılabilir. Yönetim planında yasaklanmadığı sürece mesken olarak kayıtlı yer avukatlık, mimarlık bürosu veya doktor muayenehanesi olarak kullanılabilir. Somut olayda, yönetim planında işyeri olarak kullanılacak bağımsız bölümler gösterilmiş, diğer bölümlerin sadece mesken olarak kullanılacağı belirtilmiştir. İhtilaf konusu yer de mesken olarak kullanılacak yerlerdendir. Bu durum karşısında davanın kabulü gerekirken aksi yönde hüküm kurulması hatalıdır.

DAVA : Taraflar arasındaki "eski hale getirme ve tahliye" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İzmir 6. Sulh Hukuk Mahkemesi'nce davanın reddine dair verilen 23.02.2006 gün ve 2004/1795 E., 2006/2004 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 18. Hukuk Dairesi'nin 18.12.2006 gün ve 2006/8658 E., 2006/10666 K. sayılı ilamı ile,

( ... Davacı yönetici dava dilekçesinde; dava konusu anataşınmazda davalılardan Adnan'ın maliki bulunduğu konut nitelikli taşınmazın diğer davalılara işyeri olarak kiralanıp dış cephesine levha asıldığını, yönetim planına göre zemin kattaki dükkanlar hariç tüm bağımsız bölümlerin mesken olarak kullanılmaya tahsis edildiğini ve tapu kütüğünde de mesken olarak gösterildiğini, ayrıca anayapının dış cephelerindeki duvar ve camlara zemin katta bulunan dükkanı ar dışında pano, levha veya tabela gibi şeylerin konulamayacağını ileri sürerek yönetim planına ve Kat Mülkiyeti Yasası'na aykırı olan bu durumun giderilmesini istemiş, mahkemece Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ile ilgili dairelerin yerleşmiş içtihatlarına göre avukatlık bürosu olarak kullanılan yerlerin işyeri kapsamı dışında kaldığı ve işyeri niteliği taşımadığı gerekçesiyle davanın reddi yolunda hüküm kurulmuştur.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası'nın 24. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca; anataşınmazın kütükte mesken olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde dükkan, işyeri ve çarşı gibi yerler ancak kat malikleri kurulunun oybirliği ile verecekleri kararla açılabilir. Anataşınmazın yönetim planında bir yasaklama bulunmadığı takdirde Yargıtay uygulamalarına göre tapuda mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerin avukatlık ve mimarlık bürosu ile doktor muayenehanesi olarak kullanılması kabul edilmektedir. Dosya içindeki bilgi ve belgelerden özellikle anataşınmazın yönetim planının 2. maddesinin incelemesinden; dava konusu taşınmazda kat irtifakı kurulduğu, 26.04.2004 günlü kat malikleri kurulu kararı ile anataşınmazın yöneticisi olan davacıya, yönetim planına aykırı davrananlar hakkında gerekli yasal girişimlerde bulunmak, ihtar çekmek, icra takibi yapmak ve dava açmak konularında yetki verildiği, tapu kaydına göre dava konusu edilen 1. kat 4 numaralı bağımsız bölümün mesken olarak davalı Adnan adına kayıtlı bulunduğu, anataşınmazın birinci katında 4 numaralı bağımsız bölümden ayrı olarak I, 2, 3 nolu bağımsız bölümlerin ve bu anataşınmazın zemin katındaki tüm bağımsız bölümlerin dükkan olarak kayıtlı olduğu, yönetim planının 2. maddesinin 2. cümlesinde "dükkanlar ve 1. kattaki bir adet işyeri hariç diğer tüm bağımsız bölümler sadece mesken olarak kullanılır" hükmünün yer aldığı, birinci kattaki 4 nolu bağımsız bölümden hangisinin işyeri olarak kullanılacağının açıkça belirtilmediği, yukarıda da açıklandığı gibi birinci kattaki tüm bağımsız bölümlerin tapuda mesken olarak kayıtlı olduğu anlaşılmaktadır.

Bu duruma göre; mahkemece tapuda mesken olarak kayıtlı bulunan bağımsız bölümlerin işyeri olarak kullanılmasını kesin şekilde yasaklayan, 634 Sayılı Yasanın 28. maddesine göre bütün kat maliklerini bağlayan bir sözleşme hükmünde olan yönetim planının 2. maddesinin son cümlesinin amir hükmü uyarınca davanın kabulü yolunda hüküm kurulması gerekirken yazılı gerekçe ile reddi doğru görülmemiştir.

YARGITAY

18. HUKUK DAİRESİ

E. 2008/1122

K. 2008/4257

T. 10.4.2008

• TAPU KAYDINDA BÜRO OLARAK GÖRÜNEN YER ( İnternet Cafe Olarak Kullanılması İçin Kiraya Verilmesi Halinde Bağımsız Bölüm Malikinin Çevre ve Ses Kirliliği Meydana Geldiğini İleri Sürerek Eski Hale Dönüştürme Davası Açabileceği )

• İNTERNET CAFE OLARAK KİRALANAN BÜRO ( Bağımsız Bölüm Malikinin Çevre ve Ses Kirliliği Meydana Geldiğini İleri Sürerek Eski Hale Dönüştürme Davası Açabileceği )

• ESKİ HALE İADE DAVASI ( İnternet Cafe Olarak Kullanılması İçin Kiraya Verilmesi Halinde Bağımsız Bölüm Malikinin Çevre ve Ses Kirliliği Meydana Geldiğini İleri Sürerek Eski Hale Dönüştürme Davası Açabileceği )

634/m.28

ÖZET : Dava dilekçesinde internet cafe olarak kullanılan büronun eski hale getirilmesi istenilmiştir. Tapu kaydında “büro” olarak kayıtlı olan bağımsız bölümün internet kafe olarak kullanılması için kiraya verilmesi, aynı binada bulunan başka bir bağımsız bölüm maliki çevre ve ses kirliliği meydana geldiğini ileri sürerek eski hale dönüştürme davası açabilir.

DAVA : Dava dilekçesinde internet cafe olarak kullanılan büronun eski hale getirilmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalılar tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı dava dilekçesinde, tapu kaydına göre "büro" olarak kayıtlı bulunan ve davalılardan Abbas'a ait olan 1 nolu bağımsız bölümü internet cafe olarak kiraya verdiğini, söz konusu yerin internet cafe olarak kullanılması sonucu çevre ve ses kirliliği meydana geldiğini ileri sürerek davalılara gerekli uyarıların yapılarak kira akdinin feshini, bağımsız bölümün eski haline getirilmesini istemiş, mahkemece davanın kabulüne halen internet cafe olarak kullanılan 1 nolu bağımsız bölümün büro olarak eski hale dönüştürülmesine karar verilmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasal gerektirici nedenlere ve özellikle kanıtların takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre sair temyiz itirazları yerinde değildir.

Ancak;

Dava konusu bağımsız bölümün maliki, kiracısı ve kullanıcısı olmadığı dosya içeriğinden anlaşılan eski yönetici Okan'a yüklenecek herhangi bir kusur veya ihmal bulunmadığı halde bu kişi hakkında açılan davanın reddi gerekirken kabulü yolunda hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

18. HUKUK DAİRESİ

E. 2006/9441

K. 2007/306

T. 29.1.2007

• KAT MÜLKİYETLİ ANATAŞINMAZIN YÖNETİM PLANINDA DEĞİŞİKLİK ( Kat Malikleri Kurulu Kararının İptali İstemi - Husumetin İptali İstenen Karara Olumlu Oylarıyla Katılan Kat Maliklerinin Tümüne Yöneltilmesi Gereği )

• KAT MALİKLERİ KURULU KARARININ İPTALİ ( Husumetin İptali İstenen Karara Olumlu Oylarıyla Katılan Kat Maliklerinin Tümüne Yöneltilmesi Gereği )

• HUSUMET ( Kat Malikleri Kurulu Kararının İptali İstemi - İptali İstenen Karara Olumlu Oylarıyla Katılan Kat Maliklerinin Tümüne Yöneltilmesi Gereği )

634/m.19,28,44

ÖZET : Dava, kat mülkiyetli anataşınmazın yönetim planında değişiklik yapılmasına ilişkin kat malikleri kurulu kararının iptali istemine ilişkindir. Davanın niteliği gereğince, husumetin iptali istenen karara olumlu oylarıyla katılan kat maliklerinin tümüne yöneltilmesi gerekir.

DAVA : Dava dilekçesinde kat malikleri kurulu kararının iptali istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR : Dava, kat mülkiyetli anataşınmazın yönetim planında değişiklik yapılmasına ilişkin kat malikleri kurulu kararının iptali istemine ilişkindir.

Davanın bu niteliği gereğince, husumetin iptali istenen karara olumlu oylarıyla katılan kat maliklerinin tümüne yöneltilmesi gerekirken, 8 nolu bağımsız bölümde paydaş olan Z.Necla Suyabatmaz, 10 nolu bağımsız bölümde malik olan Beya Levi, 14 nolu bağımsız bölümün paydaşları H.Fügen Kural ve A.Rıza Kural, 6 nolu bağımsız bölümün paydaşları H.Tamer Arıkan ve M.Sinan Arıkan, 16 nolu bağımsız bölümün maliki Efe Öztarhan ile 7 nolu bağımsız bölümün yeni maliki Özge Ülkü'ye husumet yöneltilmeden yargılama yapılıp işin esasıyla ilgili karar verilmiş olması doğru görülmemiştir.

 

KİTAP

Av. İlker Hasan Duman
Açıklamalı-İçtihatlı
İNŞAAT HUKUKU
8. Baskı
Seçkin Yayıncılık, Mayıs 2016

YARGI HABERLERİ

İMAR PLANLARINDA HİYERARŞİK İLİŞKİ, de, nazım imar planı; varsa bölge veya çevre düzeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine, yine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen ve arazi [Devamı...]
İMAR PLANLARININ İPTALİ DAVASINDA DAVA AÇMA SÜRESİ, lanı gereken düzenleyici işlemlerde dava süresinin ilan tarihini izleyen günden itibaren başlayacağı, ancak bu işlemlerin uygulanması üzerine ilgililerin düzenleyici işlem [Devamı...]
UZLAŞMA TUTANAĞININ İPTALİ, dur. Bu işlem ise idarenin kendi iç bünyesinde yaptığı kişinin hukuki durumunda bir değişiklik meydana getirmeyen kesin ve yürütülebilir olmayan işlemdir. Kamulaştırma [Devamı...]
TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARI, rların ise İcra ve İflas Kanununun “ilamların yerine getirilmesi” hakkındaki hükümlere göre yerine getirileceği, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararlarına karşı [Devamı...]
Kooperatif Ortağı, Ödemiş Olduğu Aidatın Ayrıldığı Yıl Bilançosuna Göre Hesaplanacak Masraf Hissesi Düştükten Sonra Bakiyesini Talep Edebilir;, n ayrılan ortak, ödemiş olduğu aidatın tamamını değil, ayrıldığı yıl bilançosuna göre hesaplanacak olan masraf hissesi düşüldükten sonra bakiyesinin iadesini talep [Devamı...]
Likit Sayılması Gereken Kooperatif Aidat Alacağı Hakkında İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesi Gerekir;, ooperatife ait üye kayıt defterinde davacının ödediği meblağlar açıkça yazılmıştır. Davalı kooperatif sadece alacağın muaccel hale gelmediğini savunmuştur. Bu durum [Devamı...]
Kooperatif Eski Yöneticilerinin Kooperatifi Zarara Uğrattığı İddiasına Dayalı Tazminat Davası;, rulun bu yönde karar alması ve davanın denetçiler tarafından açılmasına bağlıdır. Fakat anılan yönteme uyulmaması durumunda davacı tarafa süre verilerek açılan [Devamı...]
Yönetim Kurulu Ve Tasfiye Kurulunun Yetkileri;, ooperatifler Kanunu'nun 55/1. maddesi aidat toplama görevinin yönetim kuruluna ait olduğunu, kooperatif ana sözleşmesinin 44/10. maddesi ise kooperatif adına dava açma ve [Devamı...]
İmar Kısıtlamalarından Doğan Davalar, [Devamı...]
Avukatın Dürüstlük Kuralına Aykırı Davranışı;, kilde fazladan avukatlık ücreti isteyemez (8. HD. 9.3.2015, 5221/5534).  [Devamı...]
Tespite İlişkin Kararlar İcraya Konulamaz;, lir (8. HD. 8.9.2014, 23863/14838).  [Devamı...]
Acele Kamulaştırmada Acelelik Halinin Değerlendirilmesi, ele kamulaştırılacak taşınmazlar açıklıkla gösterilmek suretiyle acele kamulaştırmanın kapsamı ve çerçevesinin belirlenmesi, acelelik halinin dışındaki durumlar için [Devamı...]
Katkı Payı Davasında Zamanaşımı, t olaya yeni Medeni Kanunda yer alan zamanaşımı kuralları uygulanmaksızın mal rejimi ve Borçlar Kanunu’nun genel hükümleri dikkate alınarak çözüm [Devamı...]
Vadeden Sonra Ciro Alacağın Temlikidir, (12. HD. 19.1.2010, 19566/934). [Devamı...]
Bonoda Zamanaşımı, ; yıldır (12. HD. 17.3.2009, 25557/5658). [Devamı...]
Sözleşmeye Aykırılıktan Kiracının Tahliyesi, lığın giderilmesinin istenmesi gerekir. Kiralanan yerin açık şekilde fena kullanılması durumunda ihtar gönderilmesine gerek yoktur (6. HD. 2.11.2010, 7891/11974). [Devamı...]
Kararın Yalnız Boşanma Hükmünün Kesinleşmiş Olması, uml;re, nafaka ve tazminat alacağı kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın takibe konulabilir hale gelmiştir (HGK. 22.10.2002, 656/638). [Devamı...]
Kiralanan Yerin Boşaltıldığının İspatı ve Geriye Kalan Ayların Kirasında Kiracının Sorumluluğu, nundan önce boşaltan kiracı geri kalan sürenin kira parsından sorumlu olur. Ancak kiralayan da zararın artmaması ve taşınmazı aynı koşullarda başkasına kiralamak için gerekli [Devamı...]
Sanayi Suyunun Kaçak Olarak Satılması, delin davalı tarafından ödenmediğini öne sürmüştür. Mahkemece, dava konusu olayla ilgili olarak davacının yetkisinin bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar [Devamı...]
Bağımsız Bölümde Oturanların Komşularını Rahatsız Etmesi Ya da Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi Tahliye Nedeni Değildir, nda o kişinin ya da kişilerin bağımsız bölümden tahliyesini değil, Kat Mülkiyeti Kanunu md. 33/son’daki yaptırımın uygulanması gerekir. Tahliye hususu aynı Yasanın 24. [Devamı...]
Mal Ayrılığı Rejiminin Geçerli Olduğu Dönemde Taşınmaz Alırken Eşe Yapılmış Olan Katkı "Elden Bağış" Niteliğindedir, karşılıksız kazanma yoluyla gelen bu para, onun kişisel malı olmuştur. Davalıya ait pay “bağış” yoluyla gelen bu para ile alındığına ve davalının kişisel malı olduğuna göre, davalı [Devamı...]
Verilen Onayın Geri Alınması TMK md. 2'ye Aykırıdır, a açmaları dürüstlük kuralıyla bağdaşmaz (18. HD. 15.6.2010, 1416/9003). [Devamı...]
Bonoda Bedelsizlik İddiasının İspatı, [Devamı...]
Manevi Tazminat, a açıklandığı üzere, ne bir ceza ne de gerçek anlamda bir tazminattır. Zarar uğrayanın manevi ıstırabını bir nebze dindiren, ruhsal tahribatını onaran bir araçtır. Manevi [Devamı...]
Haksız Fiilde Failin Temerrüdü ve Faizden Sorumluluğu, inden itibaren zararın tamamı için temerrüde düşmüş sayılır. Dolayısıyla, zarar gören, gerek kısmi davaya, gerekse sonradan açtığı ek davaya veya ıslaha konu ettiği [Devamı...]
Boşanma Davasında Ziynetlerin İstenmesi, ahsilini de istediğine göre, hüküm altına alınan ziynetlerin cins, gram ve ayarları gösterilmeden toplamının değerine göre hükmedilmesi doğru değildir (2. HD. [Devamı...]
Boşanma Davasında Çalışmaya İzin Verilmemesinden Kaynaklanan Kazanç Kaybının İstenmesi, asının izin vermediğini öne sürerek, bu yüzden yoksun kaldığı kazanç kaybına karşılık maddi tazminat istemiştir. Bu talep TMK’nun 174/1 kapsamında boşanmanın eki [Devamı...]
KAZANILMIŞ HAK, nmazdaki yapıların kaba inşaatının tamamlandığı, idare mahkemesince dava konusu yapı ruhsatlarıyla tespit edilen kısım haricinde yeni yapılaşma hakkı verilmediği, bu nedenle ruhsatların kazanılmış [Devamı...]
İŞLEMİ KURAN İDARE ONU GERİ ALABİLİR, ">Fazla çalışma ücretlerinden kesilen gelir vergisinin iadesi istemiyle yapılan başvurunun Defterdarlık tarafından kabul edilerek yapılan kesintilerin davacıya ödendiği, sonrasında [Devamı...]
İDARE MAHKEMESİNDE DAVA AÇMA SÜRESİ, ">Anayasanın 125’inci ve 1602 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesinde, dava açma süresinin her çeşit işlemlerde yazılı bildirim tarihini izleyen günden itibaren [Devamı...]
Karayolları Trafik Kanunundan Doğan Hukuk Davalarında Görevli Ve Yetkili Mahkeme, e yayımlanan değişiklikle bu kanunun uygulanmasından doğan hukuk davalarında görevli ve yetkili mahkemeler yeniden belirlendi: "İşleteni veya sahibi Devlet ve diğer kamu kuruluşları [Devamı...]
Alkollü Araç Kullanmak, ol açmaz. Mahkemece nöroloji uzmanı, hukukçu ve trafik konusunda uzman bilirkişilerden oluşan kurul aracılığıyla; olayın salt alkolün etkisiyle gerçekleşip [Devamı...]
Bonoda Zamanaşımı, re üç yıllık zamanaşımı süresine tabi iseler de; söz konusu bonolar taraflar arasındaki temel borç ilişkisi yönünden yazılı delil başlangıcı olarak kabul [Devamı...]
Üye Kooperatifle İlişkisini Kesince Üyelik Sıfatı Sona Erer, üğünü yerine getirmeyen ve ilişkisini kesen davacının kooperatif ortağı olduğunun tespiti için açmış olduğu davanın MK’nın 2. Maddesi uyarınca kabul edilemeyeceği, [Devamı...]
Estetik Ameliyatı Yapılmasına İlişkin Sözleşme, öne sürerek maddi ve manevi tazminat istemiştir. Dosya kapsamından estetik ameliyat konusunda tarafların sözleştikleri anlaşılmaktadır. Tarafların sözleşme yapmaktaki asıl [Devamı...]
Müstehcen Görüntü Bulundurma, ideo görüntüleri olduğu, bir kısmının ise hayvanlarla insanların cinsel ilişkilerinin görüntülerini içerdiği, çocukların kullandığı müstehcen [Devamı...]
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi-Yolsuz Tescil, nde olup, bu yolla oluşan tapu kayıtları gerçek mülkiyet durumunu oluşturmaz. Yüklenici edimini ifa ettiği oranda şahsi hak elde edebilir ve elde ettiği hakkını [Devamı...]
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi-Alacağın Temliki-İtiraz ve Defiler, ly: Calibri; mso-fareast-language: TR; mso-ansi-language: TR; mso-bidi-language: AR-SA">Yüklenici arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesine göre kazandığı şahsi hakkını [Devamı...]
Temyiz Harcının Yatırılamaması-adil Yargılanma Hakkı, kça yüksek miktarda olan karar ve temyiz harcının yatırılmasının istenmesi ve verilen sürede yatırılmaması üzerine kanun yoluna başvuru hakkının ortadan [Devamı...]
Harici Satış Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil, kümleri uyarınca isteyebilirler. Taşınmazın güncel karşılığı talep edilmez ise de, harici satış nedeniyle ödenen bedelin uyarlama kuralları gereğince hesaplanması ve sonucuna göre [Devamı...]
Tespit Davasında Hukuksal Yarar Koşulu, rdan söz edebilmek için; bir hakkın veya hukuki durumun mevcut ve yakın bir tehlike ile tehdit edilmiş olması, bu tehdidin zarar doğurabilecek nitelikte olması, tespit [Devamı...]
Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Tahliye, iş olmasının verilen süreden sonra olup akde aykırı davranışı ortadan kaldırmayacağı gözetilmelidir. Öte yandan kiralanan kiralanma amacı dışında kullanılmaya da devam etmekte olup, [Devamı...]
İştirak Nafakası, ;ocuğa bakıyorsa, çocuğa bakan taraf velayetin nezi davasını açmadan doğrudan iştirak nafakası talebinde bulunabilir (3. HD. 11.10.2010, 14433/16126). [Devamı...]
Boşanmada Manevi Tazminat, zere boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden olmalıdır. Boşanma sebebi olarak gösterilmemiş, ancak boşanmanın kesinleşmesine kadar gerçekleşmiş sadakat [Devamı...]
CEMAAT VAKIFLARININ GAYRİMENKUL EDİNME HAKKI:, ip gerçek ve tüzel kişiler sahip olabilirler. Fransız ... Rahipleri adlı topluluk adına tapuya kayıtlıyken, açılan dava sonucu tüzel kişiliği bulunmayan ve ne Türkiye [Devamı...]
AİHM'NCE HÜKMEDİLEN TAZMİNATIN HAZİNECE ÖDENMESİ:, ersonele rücu mekanizması işletilmediği için dava yoluna başvurulduğunu, sorumlulara rücu etme konusunda idarenin takdir yetkisi bulunmadığını; maddi mağduriyetleri ödenen [Devamı...]
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NİN KESİNLEŞMİŞ HAK İHLALİ KARARLARI:, üler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmuşlardır. Anılan mahkeme, hükümlülerin yargılandığı Devlet Güvenlik Mahkemeleri'nin bağımsız ve tarafsız olmaması, savunma [Devamı...]
AVRUPA SOSYAL ŞARTI:, uml;venlik sisteminden yararlanarak böyle bir imkan sağlayamayan herkese yeterli yardımı sağlamayı ve hastalık halinde bu kişinin şartlarının gerektirdiği bakımı sağlamayı akit taraflar [Devamı...]
AHİM ÖNÜNDE YAPILAN SULH ANLAŞMASI İİK'NIN BELİRTTİĞİ ANLAMDA İLAM SAYILMAZ:, ilişkin kararına dayanarak Dışişleri Bakanlığı aleyhine ilamlı icra takibine geçmiş, takibe mercii nezdinde borçlu vekilince şikayet edilmiştir. İlamlı icra yoluna başvuru için [Devamı...]
AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNE AYKIRILIK:, lgili davalarda, davanın taraflarının herbirinin; diğer taraf karşısında kendisini önemli ölçüde dezavantajlı konumda bırakmayacak şartlarda iddia ve savunmalarını mahkemeye [Devamı...]
TERCÜMANLIK ÜCRETİ SANIĞA YÜKLETİLEMEZ:, nığa sağlanan tercüman için ödenecek ücretin mahkumiyet halinde dahi sanığa yükletilemez (7. CD. 24.6.2003, 2478/5303). [Devamı...]
ADİL YARGILANMA HAKKINA AYKIRILIK, azlığın, taraflar arasında fark gözetmeksizin iddia ve savunmaların eşit ve karşılıklı yapıldığı dürüst bir yargılamadır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi uluslararası insan [Devamı...]
DİL BİLMEYEN SANIĞIN ÜCRETSİZ OLARAK ÇEVİRMENDEN YARARLANMA HAKKI, yardımından ücretsiz olarak yararlanmak hakkına sahiptir" hükmüne aykırı olarak mahkemece mahkum olan dil bilmeyen sanıktan çevirmenlik ücretinin alınmasına karar [Devamı...]
AHİM'in KESİNLEŞEN KARARI, in kararına ilişkin AHİM 2. Dairesinin kesinleşen kararı nedeniyle 2577 sayılı Yasa'nın 53/1-ı maddesi uyarınca yargılamanın yenilenmesi isteminin kabulü ile dava konusu işlemin iptali gerekir [Devamı...]

HIZLI ERİŞİM

Seçilmiş Mevzuat Seçilmiş Yazı ve Yargı Kararları Dilekçeler Sözleşmeler İhtarnameler İnşaat-İmar Sözlüğü İnsan Hakları Belgeleri İnsan Hakları Kararları Bilirkişi Raporları Yasal Faiz Hesabı Hukukumuzda Parasal Sınırlar Avukatlık Asgari Ücret Tablosu Önemli Yasal Süreler

KÜMELER

AYIN KONUSU YÖNETSEL YARGI YARGI DÜNYASI ANAYASA VE ANAYASA MAHKEMESİ MAKALELER AVUKATIN GÜNCELİ TBB DİSİPLİN KARARLARI FORUM PRATİK BİLGİLER RESİM VE KARİKATÜR ÖZLÜ SÖZLER ATATÜRK VE CUMHURİYET BAĞLANTILAR

HAVA TAHMİNİ

5 Günlük Hava Tahmini (İstanbul) 5 günlük hava tahmini
5 Günlük Hava Tahmini (Ankara) 5 günlük hava tahmini
5 Günlük Hava Tahmini (İzmir) 5 günlük hava tahmini Kaynak http://www.dmi.gov.tr