md. 27 içtihatları

18. HUKUK DAİRESİ

E. 2004/9125

K. 2005/690

T. 14.2.2005

• KAT MALİKLERİ KURULU KARARLARININ İPTALİ ( Husumetin İptali İstenen Kararlara Olumlu Oy ile Katılan Kat Maliklerinin Tamamına ve Bizzat Kendilerine-Temsil Eden Vekillerine Yöneltilmesi )

• HUSUMET ( Kat Malikleri Kurulu Kararlarının İptalinde Husumetin İptali İstenen Kararlara Olumlu Oy ile Katılan Kat Maliklerinin Tamamına ve Bizzat Kendilerine-Temsil Eden Vekillerine Yöneltilmesi )

634/m.27

ÖZET : Bu tür davalarda husumetin iptali istenen kararlara olumlu oy ile katılan kat maliklerinin tamamına ve bizzat kendilerine ( vekil vasıtasıyla temsil edilenler dahil ) yöneltilmesi gerekir.

DAVA : Dava dilekçesinde 28.8.2002 tarihli kat malikleri kurulu kararının iptali istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalılar vekilleri tarafından ayrı ayrı temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR : Davada 28.8.2002 tarihli kat malikleri kurulu kararının iptali istenilmiştir.

Bu tür davalarda husumetin iptali istenen kararlara olumlu oy ile katılan kat maliklerinin tamamına ve bizzat kendilerine ( vekil vasıtasıyla temsil edilenler dahil ) yöneltilmesi gerekir.

Buna göre Defne ile Nevzat'ın davaya dahil edilmemiş olması ve kat maliki Zeynep yerine vekili Coşkun'un davalı olarak gösterilmesi doğru görülmemiştir.

Mahkemece davacıya, Defne, Nevzat ve Zeynep'i davaya dahil etmesi için süre verilmeli ve bu suretle taraf teşkili tamamlandıktan sonra gereken tahkikat yapılıp oluşacak sonuca göre karar verilmelidir.

18. HUKUK DAİRESİ

E. 2004/9729

K. 2005/162

T. 31.1.2005

• KAT MALİKLERİ KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( İptali İstenen Kararlara Olumlu Oylarıyla Katılan Tüm Kat Maliklerinin Hasım Gösterilmesi Gereği )

• KAT MÜLKİYETİ ( Kat Malikleri Kurulu Kararının İptali İsteminde İptali İstenen Kararlara Olumlu Oylarıyla Katılan Tüm Kat Maliklerinin Hasım Gösterilmesi Gereği )

• PASİF HUSUMET ( Kat Malikleri Kurulu Kararının İptali İsteminde İptali İstenen Kararlara Olumlu Oylarıyla Katılan Tüm Kat Maliklerinin Hasım Gösterileceği )

• TARAF TEŞKİLİ ( Kat Malikleri Kurulu Kararının İptali İsteminde İptali İstenen Kararlara Olumlu Oylarıyla Katılanlara Dava Dilekçesinin Tebliğ Edilerek Bunların da Davaya Dahil Edilmesi Gereği )

634/m.27, 32

ÖZET : Kat Mülkiyeti Yasası ve Yargıtay'ın kararlılık kazanmış uygulamalarına göre kat malikleri kurulu kararının iptaline ilişkin davalarda iptali istenen kararlara olumlu oylarıyla katılan tüm kat maliklerinin hasım gösterilmesi gerekmektedir.

DAVA : Dava dilekçesinde eski hale getirme ve 12.11.2001 tarihli kat malikleri kararının iptali istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalı Yaşar tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR : Mahkemece bozmaya uyulmuş ise de gereği tam olarak yerine getirilmemiştir.

Şöyle ki;

Kat Mülkiyeti Yasası ve Yargıtay'ın kararlılık kazanmış uygulamalarına göre kat malikleri kurulu kararının iptaline ilişkin davalarda iptali istenen kararlara olumlu oylarıyla katılan tüm kat maliklerinin hasım gösterilmesi gerekmektedir.

Somut olayda bozmadan sonra, 12.11.2001 tarihli kat malikleri kurulu kararının iptali istemiyle açılan 2004/1095 esas sayılı dava dosyası bu dosya ile birleştirilmiş ancak bu karara olumlu oyu ile katılanlardan Kadir, Kasım ve Şemsettin davalı olarak davaya dahil edilmemişlerdir.

Mahkemece karara olumlu oylarıyla katılıp davalı olarak gösterilmeyen kat malikleri Kadir, Kasım ve Şemsettin'e dava dilekçesinin tebliğ edilerek bunlarında davaya dahil edilmesi suretiyle taraf teşkili sağlanmasından sonra, iddia ve savunmalar doğrultusunda tahkikatın tamamlanıp sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir.

SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile şimdilik diğer yönleri incelenmeksizin hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 31.1.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

1. HUKUK DAİRESİ

E. 2004/3091

K. 2004/3556

T. 29.3.2004

• EL ATMANIN ÖNLENMESİ ( Kat Malikleri Kurulunun Tüzel Kişiliği ve Taraf Ehliyeti Bulunmadığı - Davanın Husumet Yokluğu Nedeniyle Reddi Gereği )

• KAT MALİKLERİ KURULU ( Tüzel Kişiliği ve Taraf Ehliyeti Bulunmadığı - El Atmanın Önlenmesi ve Yıkım/Husumet Yöeltilemeyeceği )

• HUSUMET ( Apartman Kat Malikleri Kurulunun "Yönetiminin" Tüzel Kişiliği ve Bu Nedenle Taraf Ehliyeti Bulunmadığı - El Atmanın Önlenmesi ve Yıkım )

• APARTMAN YÖNETİMİ ( Tüzel Kişiliği ve Bu Nedenle Taraf Ehliyeti Bulunmadığı - El Atmanın Önlenmesi ve Yıkım/Davanın Husumet Yokluğu Nedeniyle Reddi Gereği )

634/m. 27, 29, 35

1086/m. 38

ÖZET : Davanın H. ve Y. Apartmanı Yönetim Kurulu Başkanlığı aleyhine açıldığı anlaşılmaktadır. Davada gerçek ve tüzel kişiler ya da bunların yasal temsilcileri taraf olma ehliyetine sahiptir. Apartman kat malikleri kurulunun ( Yönetiminin ) tüzel kişiliği ve bu nedenle taraf ehliyeti yoktur.

Hal böyle olunca, kat maliki olmayan yönetici ve yönetim kurulu aleyhine açılan davanın husumet yokluğu nedeniyle reddine karar verilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasında görülen davada;

Davacı, 1 parsel sayılı çaplı taşınmazdaki sitenin yöneticisi ve kat maliki olduğunu, bitişikteki 7 ve 8 parsel sayılı taşınmazlara ait duvarın taşınmazlarına tecavüzlü bulunduğunu ileri sürerek el atmanın önlenmesi ve yıkım talep etmiştir.

Davalı H. Apartmanı Yöneticisi, duvarın projesine uygun yapıldığını, parsellerle ilgili yeni düzenlemeler yapılarak parsel sınırlarının kaydırıldığını, taşkın kısmın uygun bedel karşılığı taraflarına verilmesi veya irtifak hakkı tesisini istemiştir. Diğer davalı da davanın reddi gerektiğini savunmuştur.

Karar, davalı H. Apartmanı Yönetim Kurulu Başkanlığı tarafından süresinde temyiz edilmiş olmakla, Tetkik Hakimi H.G'nin raporu okundu, düşüncesi alındı, dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava, çaplı taşınmaza el atmanın önlenmesi ve yıkım isteğine ilişkindir. Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.

Davanın H. ve Y. Apartmanı Yönetim Kurulu Başkanlığı aleyhine açıldığı anlaşılmaktadır. Davada gerçek ve tüzel kişiler ya da bunların yasal temsilcileri taraf olma ehliyetine sahiptir. Apartman kat malikleri kurulunun ( Yönetiminin ) tüzel kişiliği ve bu nedenle taraf ehliyeti yoktur.

Hal böyle olunca, kat maliki olmayan yönetici ve yönetim kurulu aleyhine açılan davanın husumet yokluğu nedeniyle reddine karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu üzere hüküm kurulması doğru değildir.

YARGITAY

18. HUKUK DAİRESİ

E. 2004/916

K. 2004/1713

T. 8.3.2004

• KAT MALİKLERİ KURULU KARARLARI ( Aynı Kurulun Kararı Ya da Mahkemece İptal Edilmedikçe Geçerli Olup Tüm İlgilileri Bağlayacağı )

• KAT MALİKLERİ ( Kat Malikleri Kurulunun Kararlarına Uymakla Yükümlü Oldukları - Anlaşmazlığın Çözümünde Aynı Hususta Verilen En Son Kararın Uygulanacağı )

• KAT İRTİFAKI KURULU ANAGAYRİMENKUL ( Kat Malikleri Kurulunca Yönetilmesi ve Yönetim Tarzının Yasaların Emredici Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla Bu Kurul Tarafından Kararlaştırılması Gereği )

634/m. 27, 33

ÖZET : Kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulu anagayrimenkulün Kat Mülkiyeti Yasası'nın 27 ve 32. maddelerine göre kat malikleri kurulunca yönetilmesi ve yönetim tarzının yasaların emredici hükümleri saklı kalmak kaydıyla bu kurul tarafından kararlaştırılması gerekir. Kat malikleri kurulunun kararlarına bütün kat malikleriyle külli ve cüzi halefleri, yönetici ve denetçiler uymakla yükümlüdür. Bu kurul yönetimle ilgili olarak daha önce verdiği bir kararı kaldırmaya ve değiştirmeye her zaman için yetkilidir. Bir husus hakkında çıkan anlaşmazlığın çözümünde aynı hususla ilgili olarak varsa verilen en son karar uygulanır. Kat malikleri kurulu kararları yine aynı kurulun bir kararı ya da Yasa'nın 33. maddesi hükmü uyarınca mahkemece iptal edilmedikçe geçerli olup yukarda belirtildiği gibi tüm ilgilileri bağlar.

DAVA : Dava dilekçesinde kat malikleri kurulu kararlarının iptali ve tespit istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR : Dava dilekçesinde merkezi sistemle ısıtılmakta olan anayapıda ferdi sistemle ısınmaya geçilmesi yolunda iki kez karar verildikten sonra son defa merkezi sistemle ısınmanın sürdürülmesi kararlaştırıldığı halde davalının 2000 yılında kendiliğinden ferdi sisteme geçerek muaraza çıkardığından bahisle, farklı kararların iptaliyle merkezi ısıtma sisteminin devamına karar verilmesi istenilmiştir.

Mahkemece defter ve kayıtlar üzerinde yaptırtılan inceleme sonucu düzenlenen bilirkişi raparuna dayanılarak, merkezi sistemden ferdi ısınmaya geçilmesine ilişkin olarak 18.12.1994 tarihli kat malikleri kurulu toplantısına katılan 18 malikin oybirliğiyle verilen kararın geçerli olduğu sonucuna varılıp davanın reddine karar verilmiştir.

Dosyada bulunan kat malikleri kurulu karar örnekleriyle diğer kayıt ve belgelerin incelenmesinden, anagayrimenkulde kat mülkiyetinin kurulu bulunduğu, davacı yöneticinin aynı zamanda kat maliki olduğu, kat malikleri kurulunun 5.6.1994 tarihli toplantısında merkezi sistemdeki ısıtmada kömür yerine doğalgaz kullanılmasına; 9.10.1994 tarihli toplantısında doğalgaz kullanmak kaydıyla merkezi sistemden ferdi ısıtmaya geçilmesine; 18.12.1994 tarihli toplantısında keza ferdi sisteme geçilmesine karar verildiği, 15.1.1995 tarihli toplantıda ise önceki kararlardan rücu edilerek müşterek ısınmaya ( merkezi sistem ) devam edilmesine karar verildiği anlaşılmıştır.

Kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulu anagayrimenkulün Kat Mülkiyeti Yasası'nın 27 ve 32. maddelerine göre kat malikleri kurulunca yönetilmesi ve yönetim tarzının yasaların emredici hükümleri saklı kalmak kaydıyla bu kurul tarafından kararlaştırılması gerekir. Kat malikleri kurulunun kararlarına bütün kat malikleriyle külli ve cüzi halefleri, yönetici ve denetçiler uymakla yükümlüdür. Bu kurul yönetimle ilgili olarak daha önce verdiği bir kararı kaldırmaya ve değiştirmeye her zaman için yetkilidir. Bir husus hakkında çıkan anlaşmazlığın çözümünde aynı hususla ilgili olarak varsa verilen en son karar uygulanır. Kat malikleri kurulu kararları yine aynı kurulun bir kararı ya da Yasa'nın 33. maddesi hükmü uyarınca mahkemece iptal edilmedikçe geçerli olup yukarda belirtildiği gibi tüm ilgilileri bağlar.

Somut olayda, ana yapıda esas itibarıyla "dosyada yönetim planı ve proje mevcut olmamakla birlikte" merkezi sistem ısınmanın baştan itibaren mevcut olduğu, ferdi sisteme geçişle ilgili kararların uygulanmasına geçilmeden önce merkezi sistemin sürdürülmesi hususunda 15.1.1995 tarihli kararın verildiği, bu kararla ferdi sisteme geçişe dair kararların ortadan kaldırıldığı ve buna göre de merkezi sistemin sürdürülmesi gerektiği gözetilerek bu yolda hüküm kurulması gerekirken iptali söz konusu olmayan 15.1.1995 tarihli kat malikleri kurulu kararı yokmuş gibi davanın reddi yolunda hüküm kurulmuş olması doğru görülmemiştir.

KİTAP

Av. İlker Hasan Duman
Açıklamalı-İçtihatlı
İNŞAAT HUKUKU
8. Baskı
Seçkin Yayıncılık, Mayıs 2016

YARGI HABERLERİ

İMAR PLANLARINDA HİYERARŞİK İLİŞKİ, de, nazım imar planı; varsa bölge veya çevre düzeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine, yine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen ve arazi [Devamı...]
İMAR PLANLARININ İPTALİ DAVASINDA DAVA AÇMA SÜRESİ, lanı gereken düzenleyici işlemlerde dava süresinin ilan tarihini izleyen günden itibaren başlayacağı, ancak bu işlemlerin uygulanması üzerine ilgililerin düzenleyici işlem [Devamı...]
UZLAŞMA TUTANAĞININ İPTALİ, dur. Bu işlem ise idarenin kendi iç bünyesinde yaptığı kişinin hukuki durumunda bir değişiklik meydana getirmeyen kesin ve yürütülebilir olmayan işlemdir. Kamulaştırma [Devamı...]
TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARI, rların ise İcra ve İflas Kanununun “ilamların yerine getirilmesi” hakkındaki hükümlere göre yerine getirileceği, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararlarına karşı [Devamı...]
Kooperatif Ortağı, Ödemiş Olduğu Aidatın Ayrıldığı Yıl Bilançosuna Göre Hesaplanacak Masraf Hissesi Düştükten Sonra Bakiyesini Talep Edebilir;, n ayrılan ortak, ödemiş olduğu aidatın tamamını değil, ayrıldığı yıl bilançosuna göre hesaplanacak olan masraf hissesi düşüldükten sonra bakiyesinin iadesini talep [Devamı...]
Likit Sayılması Gereken Kooperatif Aidat Alacağı Hakkında İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesi Gerekir;, ooperatife ait üye kayıt defterinde davacının ödediği meblağlar açıkça yazılmıştır. Davalı kooperatif sadece alacağın muaccel hale gelmediğini savunmuştur. Bu durum [Devamı...]
Kooperatif Eski Yöneticilerinin Kooperatifi Zarara Uğrattığı İddiasına Dayalı Tazminat Davası;, rulun bu yönde karar alması ve davanın denetçiler tarafından açılmasına bağlıdır. Fakat anılan yönteme uyulmaması durumunda davacı tarafa süre verilerek açılan [Devamı...]
Yönetim Kurulu Ve Tasfiye Kurulunun Yetkileri;, ooperatifler Kanunu'nun 55/1. maddesi aidat toplama görevinin yönetim kuruluna ait olduğunu, kooperatif ana sözleşmesinin 44/10. maddesi ise kooperatif adına dava açma ve [Devamı...]
İmar Kısıtlamalarından Doğan Davalar, [Devamı...]
Avukatın Dürüstlük Kuralına Aykırı Davranışı;, kilde fazladan avukatlık ücreti isteyemez (8. HD. 9.3.2015, 5221/5534).  [Devamı...]
Tespite İlişkin Kararlar İcraya Konulamaz;, lir (8. HD. 8.9.2014, 23863/14838).  [Devamı...]
Acele Kamulaştırmada Acelelik Halinin Değerlendirilmesi, ele kamulaştırılacak taşınmazlar açıklıkla gösterilmek suretiyle acele kamulaştırmanın kapsamı ve çerçevesinin belirlenmesi, acelelik halinin dışındaki durumlar için [Devamı...]
Katkı Payı Davasında Zamanaşımı, t olaya yeni Medeni Kanunda yer alan zamanaşımı kuralları uygulanmaksızın mal rejimi ve Borçlar Kanunu’nun genel hükümleri dikkate alınarak çözüm [Devamı...]
Vadeden Sonra Ciro Alacağın Temlikidir, (12. HD. 19.1.2010, 19566/934). [Devamı...]
Bonoda Zamanaşımı, ; yıldır (12. HD. 17.3.2009, 25557/5658). [Devamı...]
Sözleşmeye Aykırılıktan Kiracının Tahliyesi, lığın giderilmesinin istenmesi gerekir. Kiralanan yerin açık şekilde fena kullanılması durumunda ihtar gönderilmesine gerek yoktur (6. HD. 2.11.2010, 7891/11974). [Devamı...]
Kararın Yalnız Boşanma Hükmünün Kesinleşmiş Olması, uml;re, nafaka ve tazminat alacağı kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın takibe konulabilir hale gelmiştir (HGK. 22.10.2002, 656/638). [Devamı...]
Kiralanan Yerin Boşaltıldığının İspatı ve Geriye Kalan Ayların Kirasında Kiracının Sorumluluğu, nundan önce boşaltan kiracı geri kalan sürenin kira parsından sorumlu olur. Ancak kiralayan da zararın artmaması ve taşınmazı aynı koşullarda başkasına kiralamak için gerekli [Devamı...]
Sanayi Suyunun Kaçak Olarak Satılması, delin davalı tarafından ödenmediğini öne sürmüştür. Mahkemece, dava konusu olayla ilgili olarak davacının yetkisinin bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar [Devamı...]
Bağımsız Bölümde Oturanların Komşularını Rahatsız Etmesi Ya da Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi Tahliye Nedeni Değildir, nda o kişinin ya da kişilerin bağımsız bölümden tahliyesini değil, Kat Mülkiyeti Kanunu md. 33/son’daki yaptırımın uygulanması gerekir. Tahliye hususu aynı Yasanın 24. [Devamı...]
Mal Ayrılığı Rejiminin Geçerli Olduğu Dönemde Taşınmaz Alırken Eşe Yapılmış Olan Katkı "Elden Bağış" Niteliğindedir, karşılıksız kazanma yoluyla gelen bu para, onun kişisel malı olmuştur. Davalıya ait pay “bağış” yoluyla gelen bu para ile alındığına ve davalının kişisel malı olduğuna göre, davalı [Devamı...]
Verilen Onayın Geri Alınması TMK md. 2'ye Aykırıdır, a açmaları dürüstlük kuralıyla bağdaşmaz (18. HD. 15.6.2010, 1416/9003). [Devamı...]
Bonoda Bedelsizlik İddiasının İspatı, [Devamı...]
Manevi Tazminat, a açıklandığı üzere, ne bir ceza ne de gerçek anlamda bir tazminattır. Zarar uğrayanın manevi ıstırabını bir nebze dindiren, ruhsal tahribatını onaran bir araçtır. Manevi [Devamı...]
Haksız Fiilde Failin Temerrüdü ve Faizden Sorumluluğu, inden itibaren zararın tamamı için temerrüde düşmüş sayılır. Dolayısıyla, zarar gören, gerek kısmi davaya, gerekse sonradan açtığı ek davaya veya ıslaha konu ettiği [Devamı...]
Boşanma Davasında Ziynetlerin İstenmesi, ahsilini de istediğine göre, hüküm altına alınan ziynetlerin cins, gram ve ayarları gösterilmeden toplamının değerine göre hükmedilmesi doğru değildir (2. HD. [Devamı...]
Boşanma Davasında Çalışmaya İzin Verilmemesinden Kaynaklanan Kazanç Kaybının İstenmesi, asının izin vermediğini öne sürerek, bu yüzden yoksun kaldığı kazanç kaybına karşılık maddi tazminat istemiştir. Bu talep TMK’nun 174/1 kapsamında boşanmanın eki [Devamı...]
KAZANILMIŞ HAK, nmazdaki yapıların kaba inşaatının tamamlandığı, idare mahkemesince dava konusu yapı ruhsatlarıyla tespit edilen kısım haricinde yeni yapılaşma hakkı verilmediği, bu nedenle ruhsatların kazanılmış [Devamı...]
İŞLEMİ KURAN İDARE ONU GERİ ALABİLİR, ">Fazla çalışma ücretlerinden kesilen gelir vergisinin iadesi istemiyle yapılan başvurunun Defterdarlık tarafından kabul edilerek yapılan kesintilerin davacıya ödendiği, sonrasında [Devamı...]
İDARE MAHKEMESİNDE DAVA AÇMA SÜRESİ, ">Anayasanın 125’inci ve 1602 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesinde, dava açma süresinin her çeşit işlemlerde yazılı bildirim tarihini izleyen günden itibaren [Devamı...]
Karayolları Trafik Kanunundan Doğan Hukuk Davalarında Görevli Ve Yetkili Mahkeme, e yayımlanan değişiklikle bu kanunun uygulanmasından doğan hukuk davalarında görevli ve yetkili mahkemeler yeniden belirlendi: "İşleteni veya sahibi Devlet ve diğer kamu kuruluşları [Devamı...]
Alkollü Araç Kullanmak, ol açmaz. Mahkemece nöroloji uzmanı, hukukçu ve trafik konusunda uzman bilirkişilerden oluşan kurul aracılığıyla; olayın salt alkolün etkisiyle gerçekleşip [Devamı...]
Bonoda Zamanaşımı, re üç yıllık zamanaşımı süresine tabi iseler de; söz konusu bonolar taraflar arasındaki temel borç ilişkisi yönünden yazılı delil başlangıcı olarak kabul [Devamı...]
Üye Kooperatifle İlişkisini Kesince Üyelik Sıfatı Sona Erer, üğünü yerine getirmeyen ve ilişkisini kesen davacının kooperatif ortağı olduğunun tespiti için açmış olduğu davanın MK’nın 2. Maddesi uyarınca kabul edilemeyeceği, [Devamı...]
Estetik Ameliyatı Yapılmasına İlişkin Sözleşme, öne sürerek maddi ve manevi tazminat istemiştir. Dosya kapsamından estetik ameliyat konusunda tarafların sözleştikleri anlaşılmaktadır. Tarafların sözleşme yapmaktaki asıl [Devamı...]
Müstehcen Görüntü Bulundurma, ideo görüntüleri olduğu, bir kısmının ise hayvanlarla insanların cinsel ilişkilerinin görüntülerini içerdiği, çocukların kullandığı müstehcen [Devamı...]
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi-Yolsuz Tescil, nde olup, bu yolla oluşan tapu kayıtları gerçek mülkiyet durumunu oluşturmaz. Yüklenici edimini ifa ettiği oranda şahsi hak elde edebilir ve elde ettiği hakkını [Devamı...]
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi-Alacağın Temliki-İtiraz ve Defiler, ly: Calibri; mso-fareast-language: TR; mso-ansi-language: TR; mso-bidi-language: AR-SA">Yüklenici arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesine göre kazandığı şahsi hakkını [Devamı...]
Temyiz Harcının Yatırılamaması-adil Yargılanma Hakkı, kça yüksek miktarda olan karar ve temyiz harcının yatırılmasının istenmesi ve verilen sürede yatırılmaması üzerine kanun yoluna başvuru hakkının ortadan [Devamı...]
Harici Satış Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil, kümleri uyarınca isteyebilirler. Taşınmazın güncel karşılığı talep edilmez ise de, harici satış nedeniyle ödenen bedelin uyarlama kuralları gereğince hesaplanması ve sonucuna göre [Devamı...]
Tespit Davasında Hukuksal Yarar Koşulu, rdan söz edebilmek için; bir hakkın veya hukuki durumun mevcut ve yakın bir tehlike ile tehdit edilmiş olması, bu tehdidin zarar doğurabilecek nitelikte olması, tespit [Devamı...]
Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Tahliye, iş olmasının verilen süreden sonra olup akde aykırı davranışı ortadan kaldırmayacağı gözetilmelidir. Öte yandan kiralanan kiralanma amacı dışında kullanılmaya da devam etmekte olup, [Devamı...]
İştirak Nafakası, ;ocuğa bakıyorsa, çocuğa bakan taraf velayetin nezi davasını açmadan doğrudan iştirak nafakası talebinde bulunabilir (3. HD. 11.10.2010, 14433/16126). [Devamı...]
Boşanmada Manevi Tazminat, zere boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden olmalıdır. Boşanma sebebi olarak gösterilmemiş, ancak boşanmanın kesinleşmesine kadar gerçekleşmiş sadakat [Devamı...]
CEMAAT VAKIFLARININ GAYRİMENKUL EDİNME HAKKI:, ip gerçek ve tüzel kişiler sahip olabilirler. Fransız ... Rahipleri adlı topluluk adına tapuya kayıtlıyken, açılan dava sonucu tüzel kişiliği bulunmayan ve ne Türkiye [Devamı...]
AİHM'NCE HÜKMEDİLEN TAZMİNATIN HAZİNECE ÖDENMESİ:, ersonele rücu mekanizması işletilmediği için dava yoluna başvurulduğunu, sorumlulara rücu etme konusunda idarenin takdir yetkisi bulunmadığını; maddi mağduriyetleri ödenen [Devamı...]
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NİN KESİNLEŞMİŞ HAK İHLALİ KARARLARI:, üler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmuşlardır. Anılan mahkeme, hükümlülerin yargılandığı Devlet Güvenlik Mahkemeleri'nin bağımsız ve tarafsız olmaması, savunma [Devamı...]
AVRUPA SOSYAL ŞARTI:, uml;venlik sisteminden yararlanarak böyle bir imkan sağlayamayan herkese yeterli yardımı sağlamayı ve hastalık halinde bu kişinin şartlarının gerektirdiği bakımı sağlamayı akit taraflar [Devamı...]
AHİM ÖNÜNDE YAPILAN SULH ANLAŞMASI İİK'NIN BELİRTTİĞİ ANLAMDA İLAM SAYILMAZ:, ilişkin kararına dayanarak Dışişleri Bakanlığı aleyhine ilamlı icra takibine geçmiş, takibe mercii nezdinde borçlu vekilince şikayet edilmiştir. İlamlı icra yoluna başvuru için [Devamı...]
AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNE AYKIRILIK:, lgili davalarda, davanın taraflarının herbirinin; diğer taraf karşısında kendisini önemli ölçüde dezavantajlı konumda bırakmayacak şartlarda iddia ve savunmalarını mahkemeye [Devamı...]
TERCÜMANLIK ÜCRETİ SANIĞA YÜKLETİLEMEZ:, nığa sağlanan tercüman için ödenecek ücretin mahkumiyet halinde dahi sanığa yükletilemez (7. CD. 24.6.2003, 2478/5303). [Devamı...]
ADİL YARGILANMA HAKKINA AYKIRILIK, azlığın, taraflar arasında fark gözetmeksizin iddia ve savunmaların eşit ve karşılıklı yapıldığı dürüst bir yargılamadır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi uluslararası insan [Devamı...]
DİL BİLMEYEN SANIĞIN ÜCRETSİZ OLARAK ÇEVİRMENDEN YARARLANMA HAKKI, yardımından ücretsiz olarak yararlanmak hakkına sahiptir" hükmüne aykırı olarak mahkemece mahkum olan dil bilmeyen sanıktan çevirmenlik ücretinin alınmasına karar [Devamı...]
AHİM'in KESİNLEŞEN KARARI, in kararına ilişkin AHİM 2. Dairesinin kesinleşen kararı nedeniyle 2577 sayılı Yasa'nın 53/1-ı maddesi uyarınca yargılamanın yenilenmesi isteminin kabulü ile dava konusu işlemin iptali gerekir [Devamı...]

HIZLI ERİŞİM

Seçilmiş Mevzuat Seçilmiş Yazı ve Yargı Kararları Dilekçeler Sözleşmeler İhtarnameler İnşaat-İmar Sözlüğü İnsan Hakları Belgeleri İnsan Hakları Kararları Bilirkişi Raporları Yasal Faiz Hesabı Hukukumuzda Parasal Sınırlar Avukatlık Asgari Ücret Tablosu Önemli Yasal Süreler

KÜMELER

AYIN KONUSU YÖNETSEL YARGI YARGI DÜNYASI ANAYASA VE ANAYASA MAHKEMESİ MAKALELER AVUKATIN GÜNCELİ TBB DİSİPLİN KARARLARI FORUM PRATİK BİLGİLER RESİM VE KARİKATÜR ÖZLÜ SÖZLER ATATÜRK VE CUMHURİYET BAĞLANTILAR

HAVA TAHMİNİ

5 Günlük Hava Tahmini (İstanbul) 5 günlük hava tahmini
5 Günlük Hava Tahmini (Ankara) 5 günlük hava tahmini
5 Günlük Hava Tahmini (İzmir) 5 günlük hava tahmini Kaynak http://www.dmi.gov.tr