md. 23 içtihatları
18. HUKUK DAİRESİ
E. 2007/4207
K. 2007/4398
T. 17.5.2007
• BAĞIMSIZ BÖLÜMDE TAMİRAT
Davacı kat maliki dava dilekçesinde, kat mülkiyetli anayapının çatısında kurulmuş bulunan güneş enerji sistemini ve su deposunu onarmak için çatıya çıkması gerektiğini, ancak buna çatı arasındaki bağımsız bölüm maliki ile bu bağımsız bölümde oturan kiracısının çatıya çıkış iznini vermediğini ileri sürerek çatıdaki tesislerin onarımı için davalı tarafın kendisine çatıya çıkış izni verilmesini istemiştir.
Yukarıda özetlenen davanın konusu gözetildiğinde bunun Kat Mülkiyeti Yasası'nın 23. maddesinde düzenlenen izin istemine ilişkin olduğu anlaşılmaktadır. Dosyada toplanan bilgi ve belgelere, özellikle yerinde yapılan inceleme sonucu düzenlenen bilirkişi raporu içeriğine göre davalının bağımsız bölümünün çatı arası dubleks mesken niteliğinde olduğu, ortak çatıya çıkış için bağımsız ortak bir merdivenin ( çıkış yolunun ) bulunmadığı, bu çatıdaki davacı kat malikine ait olan ve onarılması gerektiği öne sürülen güneş enerji sistemi ile su deposunda gerekli onarımın yapılabilmesi amacıyla çatıya ancak davalının bağımsız bölümünün içinden geçilerek çıkılabileceği saptanmış bulunmaktadır.
Kat Mülkiyeti Yasası'nın 23. maddesi hükmü uyarınca kat maliklerinden birinin bağımsız bölümünde veya bu bölüme ilişkin tesislerde oluşan bir hasar veya bozukluğun onarımı ya da giderilmesi veya tesislerin yeniden yapılması için diğer bir bağımsız bölüme girmek ya da o bağımsız bölümün içerisinden geçmek gerekiyorsa, buna o bölümün maliki ya da o bölümde başka sıfatla oturanlar giriş izni vermek ve gerekli işlerin yapılmasına katlanmak zorundadır. Öte yandan, bu izin yüzünden izni verenin uğrayacakları zararı lehine izin verilen bağımsız bölüm maliki ya da malikleri derhal ödemekle yükümlüdürler. Mahkemece, dava konusu edilen somut olayın anılan Yasa maddesi hükmü çerçevesinde toplanan ve toplanacak olan kanıtlar doğrultusunda oluşacak sonuca göre hüküm kurulması gerekirken, yerinde görülmeyen ve Yargıtay uygulamalarına uygun düşmeyen gerekçeyle davanın reddine karar verilmiş olması doğru görülmemiştir.
18. HUKUK DAİRESİ
E. 2005/8181
K. 2005/10981
T. 12.12.2005
• BAĞIMSIZ BÖLÜMDE MEYDANA GELEN HASAR
Kat mülkiyeti yasasının 23. maddesi uyarınca kat maliklerinden birinin bağımsız bölümünde veya bu bölümdeki tesislerde meydana gelen bir hasar veya bozukluğun onarımı veya giderilmesi veya tesislerin yeniden yapılması için diğer bir bağımsız bölüme girmek gerekiyorsa o bölümün maliki veya o bölümde başka sıfatla oturanlar giriş müsaadesi vermeye ve bölümde gerekli işlemlerin yapılmasına katlanmaya mecburdur. Söz konusu izin yüzünden kat maliklerinin veya orada başka sıfatla oturanların uğrayacakları zararı lehine izin verilen bağımsız bölüm malikleri derhal ödemekle yükümlüdür.
Davacı vekili davada fazlaya ilişkin hakkı saklı kalmak kaydıyla davalının kat mülkiyeti yasasının 23. maddesine göre vereceği zarara ilişkin olarak 2.000.000.000 TL' nin davalıdan tahsilini istemiş, mahkemece söz konusu dava bir alacak davası gibi algılanarak bu miktarın davalıdan tahsiline karar verilmiştir.
Yukarıda açıklandığı gibi kat mülkiyeti yasasının 23. maddesindeki zarar, henüz meydana gelmemiş iken onun tahsiline karar vermek mümkün değildir. Bu gibi hallerde ancak ileride doğacak zararı karşılamak amacıyla avans niteliğinde bir paranın bloke edilmesinden söz edilebilir ise de davacının öncelikle tahsil isteminde bulunup tahsili gereken bu paranın ayrıca bloke edilmesini istemiş olması karşısında henüz doğmayan ( bu nedenle de niteliği ve miktarı belli olmayan ) bir zararla ilgili olarak açılan davanın reddi yolunda hüküm kurulması gerekirken, tahsiline karar verilmesi doğru görülmemiştir.
18. HUKUK DAİRESİ
E. 2005/5616
K. 2005/8248
T. 26.9.2005
• ORTAK YERE GEÇİŞ İZNİ VERİLMESİ
Davacı vekili dava dilekçesinde, Yunusbey Apartmanı Kat Malikleri Kurulunun üç ayrı toplantısında almış olduğu kararların gereğinin yapılması için davalılara tebliğ edilmesine rağmen sözkonusu kararların yerine getirilmesini engellediklerinden dolayı muarazanın önlenmesini, anataşınmaza ait su tankının yenilenmesi için davalıların gerekli izni vermelerini istemiş; mahkemece bilirkişi raporu doğrultusunda birinci kat merdiven ara sahanlığından apartman ortak mahalli olan ışıklığa bakan pencere altında 1,10 Ë 0,87 metre ebadında katlanır kapakları olan bir giriş yeri yapılıp buradan ışıklığa inip çıkılabilecek demir konstrüksiyon merdiven kurularak depoya buradan geçilerek gerekli tamir ve bakımının yapılmasına karar verilmiştir.
634 Sayılı Kat Mülkiyeti Yasasının 19. maddesi uyarınca kat maliklerinden biri bütün kat maliklerinin rızası olmadıkça anataşınmazın ortak yerlerinde inşaat, onarım, tesis ve değişiklik yaptıramaz. Yine aynı yasanın 23. maddesinde kat maliklerinden birinin bağımsız bölümünde veya bu bölümdeki tesislerde ve ortak alanlarda meydana gelen bir hasar veya bozukluğun onarımı veya giderilmesi için diğer bir bağımsız bölüme girmek gerekiyorsa o bölümün maliki veya o bölümde başka sıfatla oturanlar giriş izni vermeye ve bölümde gerekli işlerin yapılmasına katlanmaya mecburdurlar.
Dosya içindeki bilgi ve belgelerden; dava konusu anataşınmazın su deposunun apartmana ait ortak yer niteliğinde bulunan ışıklıkta kurulmuş olduğu, bu bölüme girmek için davalıların maliki bulunduğu 1 numaralı bağımsız bölümün içinden geçmekten başka bir olanak bulunmadığı, kat malikleri kurulunun 20.1.1998, 24.1.2000 ve 27.1.2004 tarihli kararlarından da açıkça anlaşıldığı gibi su deposunun anataşınmazda yaşayanların sağlıklarının korunması bakımından temizlenmesi, bakımının veya yenilenmesinin zorunluluk arzettiği anlaşılmaktadır. Bu durum karşısında Kat Mülkiyeti Yasasının 23. maddesi uyarınca dava konusu edilen işlerin yapılması için deponun bulunduğu ışıklığa ( 1 ) numaralı bağımsız bölümün içinden geçilmesi suretiyle muarazanın giderilmesi yolunda hüküm kurulması gerekirken isteme aykırı olarak tüm kat maliklerinin rıza ve muvafakatını kapsamayan ve anılan yasanın 19. maddesine aykırı olarak tesis, değişiklik ve onarımları içerecek şekilde anataşınmazın ortak alanlarından yeni bir kapı açılması suretiyle çekişmenin giderilmesine karar verilmesi doğru görülmemiştir.
18. HUKUK DAİRESİ
E. 2003/9427
K. 2004/234
T. 22.1.2004
• KAT MÜLKİYETİNE TABİ TAŞINMAZ
Yargıtay uygulamalarında, ortak yerlerde yapılan tesis ve değişikliklerin davalı tarafından eski hale getirilmemesi durumunda masrafı ödenmek kaydı ile bunların davacı tarafından yerine getirilmesine karar verilmesi kabul edilmekte ise de, salt bağımsız bölümlerde ve bağlantılı kısımlarında işlem yapılmasını gerektiren durumlarda -23. madde hükmünün gerektirdiği haller dışında- mülkiyet hakkının saygınlığı gözetilerek talep etmiş olsa dahi davacının bu yolda yetkilendirilmesi uygun görülmemektedir.

Bu durumda somut olayda davalıya ait 2 no.lu bağımsız bölümde onaylı projesine aykırı olarak yapılan değişikliklerin eski hale getirilmesine karar verilmesi ile yetinilmesi gerekirken davalıya ait bağımsız bölümde, eski hale getirilmesi gereken değişikliklerin, verilen süre içerisinde davalı tarafından yerine getirilmemesi halinde, bedelinin davalıdan alınması suretiyle davacı tarafından yerine getirilmesini sağlayacak şekilde hüküm kurulması, doğru görülmemiştir.

KİTAP

Av. İlker Hasan Duman
Açıklamalı-İçtihatlı
İNŞAAT HUKUKU
8. Baskı
Seçkin Yayıncılık, Mayıs 2016

YARGI HABERLERİ

İMAR PLANLARINDA HİYERARŞİK İLİŞKİ, de, nazım imar planı; varsa bölge veya çevre düzeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine, yine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen ve arazi [Devamı...]
İMAR PLANLARININ İPTALİ DAVASINDA DAVA AÇMA SÜRESİ, lanı gereken düzenleyici işlemlerde dava süresinin ilan tarihini izleyen günden itibaren başlayacağı, ancak bu işlemlerin uygulanması üzerine ilgililerin düzenleyici işlem [Devamı...]
UZLAŞMA TUTANAĞININ İPTALİ, dur. Bu işlem ise idarenin kendi iç bünyesinde yaptığı kişinin hukuki durumunda bir değişiklik meydana getirmeyen kesin ve yürütülebilir olmayan işlemdir. Kamulaştırma [Devamı...]
TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARI, rların ise İcra ve İflas Kanununun “ilamların yerine getirilmesi” hakkındaki hükümlere göre yerine getirileceği, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararlarına karşı [Devamı...]
Kooperatif Ortağı, Ödemiş Olduğu Aidatın Ayrıldığı Yıl Bilançosuna Göre Hesaplanacak Masraf Hissesi Düştükten Sonra Bakiyesini Talep Edebilir;, n ayrılan ortak, ödemiş olduğu aidatın tamamını değil, ayrıldığı yıl bilançosuna göre hesaplanacak olan masraf hissesi düşüldükten sonra bakiyesinin iadesini talep [Devamı...]
Likit Sayılması Gereken Kooperatif Aidat Alacağı Hakkında İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesi Gerekir;, ooperatife ait üye kayıt defterinde davacının ödediği meblağlar açıkça yazılmıştır. Davalı kooperatif sadece alacağın muaccel hale gelmediğini savunmuştur. Bu durum [Devamı...]
Kooperatif Eski Yöneticilerinin Kooperatifi Zarara Uğrattığı İddiasına Dayalı Tazminat Davası;, rulun bu yönde karar alması ve davanın denetçiler tarafından açılmasına bağlıdır. Fakat anılan yönteme uyulmaması durumunda davacı tarafa süre verilerek açılan [Devamı...]
Yönetim Kurulu Ve Tasfiye Kurulunun Yetkileri;, ooperatifler Kanunu'nun 55/1. maddesi aidat toplama görevinin yönetim kuruluna ait olduğunu, kooperatif ana sözleşmesinin 44/10. maddesi ise kooperatif adına dava açma ve [Devamı...]
İmar Kısıtlamalarından Doğan Davalar, [Devamı...]
Avukatın Dürüstlük Kuralına Aykırı Davranışı;, kilde fazladan avukatlık ücreti isteyemez (8. HD. 9.3.2015, 5221/5534).  [Devamı...]
Tespite İlişkin Kararlar İcraya Konulamaz;, lir (8. HD. 8.9.2014, 23863/14838).  [Devamı...]
Acele Kamulaştırmada Acelelik Halinin Değerlendirilmesi, ele kamulaştırılacak taşınmazlar açıklıkla gösterilmek suretiyle acele kamulaştırmanın kapsamı ve çerçevesinin belirlenmesi, acelelik halinin dışındaki durumlar için [Devamı...]
Katkı Payı Davasında Zamanaşımı, t olaya yeni Medeni Kanunda yer alan zamanaşımı kuralları uygulanmaksızın mal rejimi ve Borçlar Kanunu’nun genel hükümleri dikkate alınarak çözüm [Devamı...]
Vadeden Sonra Ciro Alacağın Temlikidir, (12. HD. 19.1.2010, 19566/934). [Devamı...]
Bonoda Zamanaşımı, ; yıldır (12. HD. 17.3.2009, 25557/5658). [Devamı...]
Sözleşmeye Aykırılıktan Kiracının Tahliyesi, lığın giderilmesinin istenmesi gerekir. Kiralanan yerin açık şekilde fena kullanılması durumunda ihtar gönderilmesine gerek yoktur (6. HD. 2.11.2010, 7891/11974). [Devamı...]
Kararın Yalnız Boşanma Hükmünün Kesinleşmiş Olması, uml;re, nafaka ve tazminat alacağı kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın takibe konulabilir hale gelmiştir (HGK. 22.10.2002, 656/638). [Devamı...]
Kiralanan Yerin Boşaltıldığının İspatı ve Geriye Kalan Ayların Kirasında Kiracının Sorumluluğu, nundan önce boşaltan kiracı geri kalan sürenin kira parsından sorumlu olur. Ancak kiralayan da zararın artmaması ve taşınmazı aynı koşullarda başkasına kiralamak için gerekli [Devamı...]
Sanayi Suyunun Kaçak Olarak Satılması, delin davalı tarafından ödenmediğini öne sürmüştür. Mahkemece, dava konusu olayla ilgili olarak davacının yetkisinin bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar [Devamı...]
Bağımsız Bölümde Oturanların Komşularını Rahatsız Etmesi Ya da Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi Tahliye Nedeni Değildir, nda o kişinin ya da kişilerin bağımsız bölümden tahliyesini değil, Kat Mülkiyeti Kanunu md. 33/son’daki yaptırımın uygulanması gerekir. Tahliye hususu aynı Yasanın 24. [Devamı...]
Mal Ayrılığı Rejiminin Geçerli Olduğu Dönemde Taşınmaz Alırken Eşe Yapılmış Olan Katkı "Elden Bağış" Niteliğindedir, karşılıksız kazanma yoluyla gelen bu para, onun kişisel malı olmuştur. Davalıya ait pay “bağış” yoluyla gelen bu para ile alındığına ve davalının kişisel malı olduğuna göre, davalı [Devamı...]
Verilen Onayın Geri Alınması TMK md. 2'ye Aykırıdır, a açmaları dürüstlük kuralıyla bağdaşmaz (18. HD. 15.6.2010, 1416/9003). [Devamı...]
Bonoda Bedelsizlik İddiasının İspatı, [Devamı...]
Manevi Tazminat, a açıklandığı üzere, ne bir ceza ne de gerçek anlamda bir tazminattır. Zarar uğrayanın manevi ıstırabını bir nebze dindiren, ruhsal tahribatını onaran bir araçtır. Manevi [Devamı...]
Haksız Fiilde Failin Temerrüdü ve Faizden Sorumluluğu, inden itibaren zararın tamamı için temerrüde düşmüş sayılır. Dolayısıyla, zarar gören, gerek kısmi davaya, gerekse sonradan açtığı ek davaya veya ıslaha konu ettiği [Devamı...]
Boşanma Davasında Ziynetlerin İstenmesi, ahsilini de istediğine göre, hüküm altına alınan ziynetlerin cins, gram ve ayarları gösterilmeden toplamının değerine göre hükmedilmesi doğru değildir (2. HD. [Devamı...]
Boşanma Davasında Çalışmaya İzin Verilmemesinden Kaynaklanan Kazanç Kaybının İstenmesi, asının izin vermediğini öne sürerek, bu yüzden yoksun kaldığı kazanç kaybına karşılık maddi tazminat istemiştir. Bu talep TMK’nun 174/1 kapsamında boşanmanın eki [Devamı...]
KAZANILMIŞ HAK, nmazdaki yapıların kaba inşaatının tamamlandığı, idare mahkemesince dava konusu yapı ruhsatlarıyla tespit edilen kısım haricinde yeni yapılaşma hakkı verilmediği, bu nedenle ruhsatların kazanılmış [Devamı...]
İŞLEMİ KURAN İDARE ONU GERİ ALABİLİR, ">Fazla çalışma ücretlerinden kesilen gelir vergisinin iadesi istemiyle yapılan başvurunun Defterdarlık tarafından kabul edilerek yapılan kesintilerin davacıya ödendiği, sonrasında [Devamı...]
İDARE MAHKEMESİNDE DAVA AÇMA SÜRESİ, ">Anayasanın 125’inci ve 1602 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesinde, dava açma süresinin her çeşit işlemlerde yazılı bildirim tarihini izleyen günden itibaren [Devamı...]
Karayolları Trafik Kanunundan Doğan Hukuk Davalarında Görevli Ve Yetkili Mahkeme, e yayımlanan değişiklikle bu kanunun uygulanmasından doğan hukuk davalarında görevli ve yetkili mahkemeler yeniden belirlendi: "İşleteni veya sahibi Devlet ve diğer kamu kuruluşları [Devamı...]
Alkollü Araç Kullanmak, ol açmaz. Mahkemece nöroloji uzmanı, hukukçu ve trafik konusunda uzman bilirkişilerden oluşan kurul aracılığıyla; olayın salt alkolün etkisiyle gerçekleşip [Devamı...]
Bonoda Zamanaşımı, re üç yıllık zamanaşımı süresine tabi iseler de; söz konusu bonolar taraflar arasındaki temel borç ilişkisi yönünden yazılı delil başlangıcı olarak kabul [Devamı...]
Üye Kooperatifle İlişkisini Kesince Üyelik Sıfatı Sona Erer, üğünü yerine getirmeyen ve ilişkisini kesen davacının kooperatif ortağı olduğunun tespiti için açmış olduğu davanın MK’nın 2. Maddesi uyarınca kabul edilemeyeceği, [Devamı...]
Estetik Ameliyatı Yapılmasına İlişkin Sözleşme, öne sürerek maddi ve manevi tazminat istemiştir. Dosya kapsamından estetik ameliyat konusunda tarafların sözleştikleri anlaşılmaktadır. Tarafların sözleşme yapmaktaki asıl [Devamı...]
Müstehcen Görüntü Bulundurma, ideo görüntüleri olduğu, bir kısmının ise hayvanlarla insanların cinsel ilişkilerinin görüntülerini içerdiği, çocukların kullandığı müstehcen [Devamı...]
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi-Yolsuz Tescil, nde olup, bu yolla oluşan tapu kayıtları gerçek mülkiyet durumunu oluşturmaz. Yüklenici edimini ifa ettiği oranda şahsi hak elde edebilir ve elde ettiği hakkını [Devamı...]
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi-Alacağın Temliki-İtiraz ve Defiler, ly: Calibri; mso-fareast-language: TR; mso-ansi-language: TR; mso-bidi-language: AR-SA">Yüklenici arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesine göre kazandığı şahsi hakkını [Devamı...]
Temyiz Harcının Yatırılamaması-adil Yargılanma Hakkı, kça yüksek miktarda olan karar ve temyiz harcının yatırılmasının istenmesi ve verilen sürede yatırılmaması üzerine kanun yoluna başvuru hakkının ortadan [Devamı...]
Harici Satış Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil, kümleri uyarınca isteyebilirler. Taşınmazın güncel karşılığı talep edilmez ise de, harici satış nedeniyle ödenen bedelin uyarlama kuralları gereğince hesaplanması ve sonucuna göre [Devamı...]
Tespit Davasında Hukuksal Yarar Koşulu, rdan söz edebilmek için; bir hakkın veya hukuki durumun mevcut ve yakın bir tehlike ile tehdit edilmiş olması, bu tehdidin zarar doğurabilecek nitelikte olması, tespit [Devamı...]
Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Tahliye, iş olmasının verilen süreden sonra olup akde aykırı davranışı ortadan kaldırmayacağı gözetilmelidir. Öte yandan kiralanan kiralanma amacı dışında kullanılmaya da devam etmekte olup, [Devamı...]
İştirak Nafakası, ;ocuğa bakıyorsa, çocuğa bakan taraf velayetin nezi davasını açmadan doğrudan iştirak nafakası talebinde bulunabilir (3. HD. 11.10.2010, 14433/16126). [Devamı...]
Boşanmada Manevi Tazminat, zere boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden olmalıdır. Boşanma sebebi olarak gösterilmemiş, ancak boşanmanın kesinleşmesine kadar gerçekleşmiş sadakat [Devamı...]
CEMAAT VAKIFLARININ GAYRİMENKUL EDİNME HAKKI:, ip gerçek ve tüzel kişiler sahip olabilirler. Fransız ... Rahipleri adlı topluluk adına tapuya kayıtlıyken, açılan dava sonucu tüzel kişiliği bulunmayan ve ne Türkiye [Devamı...]
AİHM'NCE HÜKMEDİLEN TAZMİNATIN HAZİNECE ÖDENMESİ:, ersonele rücu mekanizması işletilmediği için dava yoluna başvurulduğunu, sorumlulara rücu etme konusunda idarenin takdir yetkisi bulunmadığını; maddi mağduriyetleri ödenen [Devamı...]
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NİN KESİNLEŞMİŞ HAK İHLALİ KARARLARI:, üler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmuşlardır. Anılan mahkeme, hükümlülerin yargılandığı Devlet Güvenlik Mahkemeleri'nin bağımsız ve tarafsız olmaması, savunma [Devamı...]
AVRUPA SOSYAL ŞARTI:, uml;venlik sisteminden yararlanarak böyle bir imkan sağlayamayan herkese yeterli yardımı sağlamayı ve hastalık halinde bu kişinin şartlarının gerektirdiği bakımı sağlamayı akit taraflar [Devamı...]
AHİM ÖNÜNDE YAPILAN SULH ANLAŞMASI İİK'NIN BELİRTTİĞİ ANLAMDA İLAM SAYILMAZ:, ilişkin kararına dayanarak Dışişleri Bakanlığı aleyhine ilamlı icra takibine geçmiş, takibe mercii nezdinde borçlu vekilince şikayet edilmiştir. İlamlı icra yoluna başvuru için [Devamı...]
AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNE AYKIRILIK:, lgili davalarda, davanın taraflarının herbirinin; diğer taraf karşısında kendisini önemli ölçüde dezavantajlı konumda bırakmayacak şartlarda iddia ve savunmalarını mahkemeye [Devamı...]
TERCÜMANLIK ÜCRETİ SANIĞA YÜKLETİLEMEZ:, nığa sağlanan tercüman için ödenecek ücretin mahkumiyet halinde dahi sanığa yükletilemez (7. CD. 24.6.2003, 2478/5303). [Devamı...]
ADİL YARGILANMA HAKKINA AYKIRILIK, azlığın, taraflar arasında fark gözetmeksizin iddia ve savunmaların eşit ve karşılıklı yapıldığı dürüst bir yargılamadır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi uluslararası insan [Devamı...]
DİL BİLMEYEN SANIĞIN ÜCRETSİZ OLARAK ÇEVİRMENDEN YARARLANMA HAKKI, yardımından ücretsiz olarak yararlanmak hakkına sahiptir" hükmüne aykırı olarak mahkemece mahkum olan dil bilmeyen sanıktan çevirmenlik ücretinin alınmasına karar [Devamı...]
AHİM'in KESİNLEŞEN KARARI, in kararına ilişkin AHİM 2. Dairesinin kesinleşen kararı nedeniyle 2577 sayılı Yasa'nın 53/1-ı maddesi uyarınca yargılamanın yenilenmesi isteminin kabulü ile dava konusu işlemin iptali gerekir [Devamı...]

HIZLI ERİŞİM

Seçilmiş Mevzuat Seçilmiş Yazı ve Yargı Kararları Dilekçeler Sözleşmeler İhtarnameler İnşaat-İmar Sözlüğü İnsan Hakları Belgeleri İnsan Hakları Kararları Bilirkişi Raporları Yasal Faiz Hesabı Hukukumuzda Parasal Sınırlar Avukatlık Asgari Ücret Tablosu Önemli Yasal Süreler

KÜMELER

AYIN KONUSU YÖNETSEL YARGI YARGI DÜNYASI ANAYASA VE ANAYASA MAHKEMESİ MAKALELER AVUKATIN GÜNCELİ TBB DİSİPLİN KARARLARI FORUM PRATİK BİLGİLER RESİM VE KARİKATÜR ÖZLÜ SÖZLER ATATÜRK VE CUMHURİYET BAĞLANTILAR

HAVA TAHMİNİ

5 Günlük Hava Tahmini (İstanbul) 5 günlük hava tahmini
5 Günlük Hava Tahmini (Ankara) 5 günlük hava tahmini
5 Günlük Hava Tahmini (İzmir) 5 günlük hava tahmini Kaynak http://www.dmi.gov.tr