md. 19 içtihatları

18. HUKUK DAİRESİ

E. 2009/5553

K. 2009/6120

T. 8.6.2009

• ANATAŞINMAZDA ONARIM VE İNŞAAT

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasal gerektirici nedenlere ve özellikle kanıtların takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre sair temyiz itirazları yerinde değildir.

Ancak;

Davacı dava dilekçesinde, davalı A. K.'nün pergolesinin etrafına taktırdığı stor tipi perdeyi devamlı suretle kapalı tutarak kendisinin manzarasını kapatıp rahatsızlık verdiğini, ayrıca; diğer davalı M. E.'in bağımsız bölümünün yan cephesine geniş bir pencere açarak onaylı mimari projeye aykırı davrandığını ileri sürerek projeye aykırılıkların ve rahatsızlık verici durumun ortadan kaldırılmasını istemiştir. Mahkemece bilirkişi kuruluna inceleme yaptırılmasına karşın bağımsız bölümün yan cephesine açılan pencere konusunda herhangi bir değerlendirme yapılmamıştır. Pergolenin etrafına takılan stor tipi açılır ve kapanır perde ile ilgili olarak verilen rahatsızlık iddiası konusunda olumlu veya olumsuz bir karar verilmemiştir.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasasının 18.maddesine göre kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kurallarına uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla karşılıklı olarak yükümlüdürler. Öte yandan aynı Yasanın 19.maddesinin ikinci fıkrasında da; kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça anataşınmazın ortak yerlerinde inşaat, onarım, tesis ve değişiklik yaptıramayacağı öngörülmüştür.

Mahkemece Yasanın yukarıda değinilen hususları dikkate alınarak davalılardan A. K.'nün pergolenin etrafına stor tipi perde takmak suretiyle verdiği rahatsızlık konusunda davacının tüm delilleri toplanıp bilirkişiden bu konuda ek rapor alınıp oluşacak sonuç doğrultusunda,

Diğer davalı M.E.'in binanın yan cephesine açmış olduğu pencerenin onaylı mimari projeye uygun bulunup bulunmadığı konusu bilirkişiye incelettirilerek projeye aykırılıklar bulunduğu takdirde bunun da onaylı mimari projeye uygun hale getirilmesine, karar verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi doğru görülmemiştir.

18. HUKUK DAİRESİ

E. 2009/4897

K. 2009/5402

T. 25.5.2009

• ESKİ HALE GETİRME ( Tapuda Mesken Olarak Kayıtlı Bağımsız Bölümlerde Hayvanların Tedavi ve Bakımlarının Yapıldığı Veterinerlik Faaliyetlerinin Yürütülebilmesi Tüm Kat Maliklerinin Oybirliğiyle Verecekleri Kararla Mümkün Olduğu )

Davacı vekili dava dilekçesinde; davalıların, dava konusu anataşınmazın zemin kat ( 1 ) numaralı bağımsız bölümünün kiracısı ve maliki olduklarını, tapuda mesken olarak kayıtlı bulunan bu bölümü Kat Mülkiyeti Yasasının 24. maddesine aykırı şekilde veterinerlik muayenehanesi olarak kullandıklarını ve ayrıca bağımsız bölümün balkonundan imara aykırı olarak giriş kapısı açtıklarını ileri sürerek bağımsız bölümün eski hale getirilmesini, davalıların bu yerden tahliyesini istemiş, mahkemece davanın reddine karar verilmiştir.

Dosya içindeki bilgi ve belgelerden; dava konusu zemin kat ( 1 ) nolu bağımsız bölümün tapuda mesken olarak davalı B.. Ö.. adına kayıtlı olduğu, diğer davalıların ise aynı yerde kira aktine dayanarak bulundukları anlaşılmaktadır.

Bu duruma göre;

1-Kat Mülkiyeti Yasasının 24. maddesine göre tapuda mesken olarak kayıtlı bağımsız bölümlerde hayvanların tedavi ve bakımlarının yapıldığı veterinerlik faaliyetlerinin yürütülebilmesi tüm kat maliklerinin oybirliğiyle verecekleri kararla mümkündür. Davalıların söz konusu bağımsız bölümü yukarıda belirtilen şekilde kullanabilmeleri için kat maliklerince oybirliği ile alınmış bir karar bulunmadığına göre, bu yöndeki davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken reddi yolunda hüküm kurulması,

2- Davalıların bağımsız bölümünün balkonundan onaylı mimari projeye aykırı olarak bahçeye giriş çıkışı sağlayan bir kapı açtıkları iddia edildiğine göre, yerinde onaylı mimari proje de uygulanmak suretiyle projeye aykırılık bulunup bulunmadığının araştırılması gerekirken eksik inceleme sonucu bu istemin de reddine karar verilmesi, Doğru görülmemiştir.

18. HUKUK DAİRESİ

E. 2009/4613

K. 2009/5439

T. 25.5.2009

• ANA TAŞINMAZA ÇATI YAPILMASI VEYA BUNUN KARŞILIĞININ TAHSİLİ İSTEMİ

Davacı vekili dava dilekçesinde, dava konusu anataşınmazın terasında çatı kaplama olmadığından buradan akan suların bağımsız bölümüne zarar verdiğini ileri sürerek anayapının üzerinin normal veya eternit çatı ile kaplanmasını, su sızmasından dolayı oturulmayacak hale gelen daireden taşınmış olması nedeniyle kira bedeli olarak 3.320 TL.nin davalılardan tahsilini, davalılardan A. T.'nin projeye aykırı olarak duvar çekip kapı ve pencere açarak diğer kat maliklerinin terasa girmesini önlediğinden bu kişinin tecavüzünün önlenmesini, duvarın yıkılmasını, kapı ve pencerelerin kapatılmasını, terasın projesine uygun eski haline getirilmesini istemiş, mahkemece davanın kısmen kabulüne, 7 nolu bağımsız bölüm üzerinde bulunan 60 m2 alanlı terasın çatı kaplanmak suretiyle kapatılmasına, masrafının arsa payları oranında kat maliklerinden tahsiline, 9 nolu bağımsız bölümden projeye aykırı şekilde terasa açılan bir kapı ile 2 adet pencerenin örülmek suretiyle kapatılmasına, su sızmasının önlenmemesi halinde davacıya ait bağımsız bölümde oturulamamasından dolayı 1 aylık kira bedeli olan 300 TL.nin davalı kat maliklerinden arsa payları oranında alınıp davacıya verilmesine, bir kısım davalılar hakkında dava ile ilgileri kalmaması nedeniyle haklarında karar verilmesine yer olmadığına şeklinde hüküm kurulmuştur.

Dosya içindeki bilgi ve belgelerden kat mülkiyetli anataşınmazda 7 nolu bağımsız bölümün davacıya, diğerlerinin ise davalılara ait olduğu, anataşınmazın onaylı mimari projesine göre üstünün açık teras olarak göründüğü, 9 nolu bağımsız bölüm maliki tarafından anayapının terasında meydana getirilen tek kapılı iki pencereli duvarla örülü bölümün onaylı mimari projesinde bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasal gerektirici nedenlere ve özellikle kanıtların takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre sair temyiz itirazları yerinde değildir.

Ancak;

634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasasının 19. maddesinin ikinci fıkrasına göre kat maliklerinden biri bütün kat maliklerinin beşte dördünün rızası olmadıkça anataşınmazın ortak yerlerinde onarım, tesis ve değişiklik yaptıramaz. Yasanın bu buyurucu hükmü dikkate alınarak mahkemece onaylı mimari projesinde olmayan çatının yaptırılmasına ilişkin istem içerisinde terasın izolasyonunun da bulunduğu gözetilerek dosyada bulunan ve davacı tarafından yaptırılmış olan 1.5.2006 günlü tespit dosyasındaki bilirkişi görüşü doğrultusunda teras izolasyonunun gerektirdiği işlerin yapılmasına ve bunun masrafının davacı da dahil olmak üzere tüm kat maliklerinden arsa payları oranında avans olarak alınmasına karar verilmesi gerekirken anayapının terasına çatı yaptırılması yönünde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

18. HUKUK DAİRESİ

E. 2008/12074

K. 2009/3418

T. 30.3.2009

• ANATAŞNMAZ İÇİN YAPILAN GİDERLER

Davacı vekili dava dilekçesinde, eski yönetici olan davalının, dava konusu anataşınmazın kat maliklerinin onayını almaksızın yönetim hesabından para harcamak suretiyle binanın çöp atma, hafriyat ve duvar yapımı işi için para harcadığını, bu nedenle aleyhine icra takibine başlanıldığını, itirazı sonucu takibin durduğunu ileri sürerek davalının itirazının iptalini, takibin devamı, İcra inkar tazminatına hükmedilmesini istemiş, mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Dosya içindeki bilgi ve belgelerden; davacı yeni yönetici ile davalı eski yöneticinin kat maliki oldukları, davalının yönetimin kasasından çöp atma ücreti, hafriyat ve beton işi için 1.120.-TL. ile 1.000 USD harcama yaptığı, anataşınmazın Kat Malikleri Kurulu'nun 19.04.2002 günlü toplantısında "Kalorifer dairesinin boşaltılması, toprak atılması, duvar örülmesi, çatı onarımı ile ilgili olarak araştırma yapmak, yapılacak işleri tespit etmek ve bu işlere uygun fiyat teklifleri alıp Genel Kurul'da kat maliklerini bilgilendirmek üzere davalı Ahmet Bayrak'ın görevlendirildiği, 21.06.2003 günlü kat malikleri kurulu toplantısında davalının ana binanın yöneticisi olarak seçildiği, aynı toplantıda bina iç kısmının boyanması, alt katta bulunan deponun temizlenerek badana yapılması işlerinin karara bağlandığı, 04.09.2003 günlü toplantıda da, bahçe yan duvarının yerindeki toprağın kaldırılması işinin karar alınmadan yapıldığına işaret olunarak yaptırılan bu işlerle depodaki eski eşyaların atılması ve yan toprak kaymalarının önlenmesi için davalının yaptığı harcamanın uygun olduğuna karar verildiği anlaşılmaktadır.

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Yasası'nın 19. maddesinin birinci fıkrasına göre kat malikleri anataşınmazın bakımına ve mimari durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdurlar. Öte yandan aynı yasanın yöneticinin görevlerini gösteren 35. maddesinin birinci fıkrasının ( b ) bendinde de anataşınmazın gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakım ve onarım için gereken tedbirlerin yönetici tarafından alınması öngörülmüştür.

Tüm bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere anataşınmazın kalorifer dairesinin boşaltılması, toprak atılması, yan duvar kaymasını önlemek için duvar örülmesi ve bunlarla ilgili olarak depoların temizlenmesi gibi işlerin yapılması ve masrafının yönetimin kasasından karşılanması, yasa hükmü gereği olup yöneticinin görevleri arasında bulunmaktadır. Mahkemece açıklanan konularla ilgili olarak yönetici tarafından gereksiz bir şekilde ödeme yapılıp yapılmadığı araştırılarak varsa bunun tahsiline, aksi halde davanın reddine karar verilmesi gerekirken yapılan harcamalarla ilgili olarak Kat Malikleri Kurulu'nca alınmış bir karar bulunmadığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulü yolunda hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

18. HUKUK DAİRESİ

E. 2008/11483

K. 2009/2420

T. 10.3.2009

• ÇATI ARASINA ODA YAPILMASI

Davada, davalı kat maliki Erdoğan'ın anataşınmazın ortak kullanım alanı çatı boşluğuna ( arasına ) odalar yaparak burayı kapalı alana dönüştürüp kullandığı ve böylece diğer kat maliklerinin buradan yararlanmasını engellediği ileri sürülerek ortak yer olan çatı arasının projeye uygun eski hale getirilmesi ve anataşınmazdaki kat maliklerinin ortak kullanımına açılmasına karar verilmesi istenilmiştir.

Dosyada toplanan bilgi ve belgeler ve özellikle yerinde yapılan inceleme sonucu düzenlenen bilirkişi raporu içeriğine göre dava konusu edilen alanın kat mülkiyetli anataşınmazın ortak yerlerinden ( çatı arası ) olduğu, burada projeye aykırı biçimde yapılan değişikliklerin anayapının inşası sırasında yüklenici İhsan tarafından gerçekleştirildiği, davalının da tek başına burayı olduğu gibi kullandığı, böylece söz konusu ortak yerden diğer bağımsız bölüm maliklerinin yararlanmalarını engellendiği anlaşılmaktadır. Saptanan bu durum karşısında davada anataşınmazın ortak yeri niteliğindeki dava konusu çatı arasının davalı kat malikinin tek başına kullanmasının önlenmesiyle buranın diğer tüm kat maliklerinin yararlanmasına açılması da istenildiğine göre mahkemece buranın diğer tüm kat maliklerinin yararlanmasını engeller biçimdeki davalının bu yeri tek başına kullanmasının önlenmesine hükmedilmesi gerekirken projeye aykırı değişikliğin davalının değil yüklenicinin gerçekleştirdiği, davalının müdahalesinin önlenmesinin istenmediği ve bu nedenle de husumetin yükleniciye yöneltilmesi gerektiği gerekçesiyle davanın husumet yokluğu nedeniyle reddine karar verilmiş olması doğru görülmemiştir.

18. HUKUK DAİRESİ

E. 2008/10769

K. 2009/1942

T. 2.3.2009

• ORTAK YERLERDEKİ PROJEYE AYKIRILIKLARIN ESKİ HALE İADESİ

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasal gerektirici nedenlere ve özellikle kanıtların takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre sair temyiz itirazları yerinde değildir.

Ancak;

Davacılar vekili dava dilekçesinde, diğer istemlerinin yanında anataşınmazın onaylı mimari projesine aykırı olarak dükkanların arka tarafına havalandırma tesisatı yapıldığı, B bloktaki dükkan ara duvarlarının kaldırıldığı, ikinci bodrum katta tadilatlar yapılarak ara duvarların kaldırıldığı ileri sürülmüş, diğer projeye aykırılıkların da eski hale getirilmesi ( depodan bahçeye açılan kapının da eski hale getirilmesi ) istenilmiştir.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası'nın 19. maddesinin ikinci fıkrasına göre; kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça anataşınmazın ortak yerlerinde inşaat, onarım, tesis ve değişiklik yaptıramaz. Kat maliki kendi bağımsız bölümünde ise anayapıya zarar verecek nitelikte onarım, tesis ve değişiklik yapamaz. Tavan, taban veya duvar ile birbirine bağlantılı bağımsız bölümlerin bağlantılı yerlerinde, bu bölüm maliklerinin ortak rızası ile onarım, tesis ve değişiklik yapılabilir. Yasanın bu buyurucu hükmü dikkate alınarak davalıların yapmış oldukları havalandırma tesisatı ile depodan bahçeye açılan kapının onaylı mimari projede bulunup bulunmadığı, ayrıca davalıların dükkanlarının ve depolarının ara duvarlarını yıkmak suretiyle yapmış oldukları değişikliğin yukarıda değinilen yasa hükmü çerçevesinde olup olmadığı, bu değişikliklerin ana yapının statiğini ( sağlamlığını ) etkileyip etkilemediği, ana yapıya zarar verip vermediği araştırılıp bu konuda bilirkişiden ek rapor alındıktan sonra oluşacak sonuç doğrultusunda karar verilmesi gerektiğinin düşünülmemiş olması doğru görülmemiştir.

18. HUKUK DAİRESİ

E. 2009/784

K. 2009/1623

T. 23.2.2009

• MİMARİ PROJEYE AYKIRILIK ( Her Bağımsız Bölüm Malikinin Bu Konuda Dava Açabileceği - Dava Açmak İçin Herhangi Bir İhtar Yapılması Zorunluluğu Bulunmadığı )

Davacı vekili dava dilekçesinde; davalıların, maliki ve kiracısı bulundukları A ... Alışveriş Merkezi'ndeki 4 nolu dükkanda, onaylı mimari projeye aykırı olarak bir kısım düzenlemeler yaptıklarını ileri sürerek, projeye aykırılıkların eski hale getirilmesini, bunun sağlanamaması halinde işyerinin tahliyesini istemiş; mahkemece bu konuda davalı tarafa herhangi bir ihtarda bulunulmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Dosya içindeki bilgi ve belgelerden, özellikle dava konusu yerde Bakırköy Üçüncü Sulh Hukuk Mahkemesi'ne yaptırılan tespit sonucu düzenlenen bilirkişi raporu içeriğinden; davalıların, işyerinin cephe camekan ve kapılarını kaldırdıkları, ortak alana taşma yaptıkları, dükkanın içinden çatı katına kadar özel baca inşa ettikleri ve davlumbaz çıkışını tesisat kanalına verdikleri saptanmış ve tüm bu hususların projeye aykırılık teşkil ettiği belirtilmiştir.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası'nın 19. maddesinin ikinci fıkrasına göre; kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça, anataşınmazın ortak yerlerinde inşaat, onarım, tesis ve değişiklik yaptıramaz. Projeye aykırılıkların saptanması halinde, her bağımsız bölüm malikinin bu konuda dava açma hakkı vardır. Dava açmak için projeye aykırılık teşkil eden işleri yapan davalılara herhangi bir şekilde ihtar yapılmasına ilişkin yasa hükmü bulunmamaktadır. Mahkemece tüm bu hususlar dikkate alınarak kanıtlanan davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile reddi doğru görülmemiştir.

18. HUKUK DAİRESİ

E. 2008/10123

K. 2009/779

T. 9.2.2009

• PROJEYE AYKIRILIKLARIN ESKİ HALE GETİRİLMESİ İSTEMİ

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasal gerektirici nedenlere ve özellikle kanıtların takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre sair temyiz itirazları yerinde değildir.

Ancak;

Davalının bağımsız bölümünün dış cephesinde yer alan pencereyi kapı haline getirdiği, bağımsız bölümü ile eklentisi arasındaki duvarı kaldırarak eklentiyi bağımsız bölümüne kattığı bilirkişi raporu ile saptanmıştır.

Kat Mülkiyeti Yasasının 4. maddesine göre bağımsız bölümlerin dış duvarları her halde ortak yer sayılır. Davalının anataşınmazın ortak yeri olan dış duvarda yer alan pencereyi kapı haline getirmesi aynı Yasanın 19. maddesinin ikinci fıkrasına ve dolayısıyla onaylı mimari projeye aykırılık oluşturmaktadır.

Aynı Yasanın 6. maddesi hükmüne göre eklenti, bağımsız bölümün dışında olup doğrudan doğruya o bölüme tahsis edilmiş olan yerlerdir. Eklentiler ait olduğu bağımsız bölümlerin bütünleyici parçası sayılır ve o bölümün maliki eklentinin de tek başına maliki olur ise de, bu durum eklentinin yasal tanımına aykırılık oluşturacak biçimde bağımsız bölümle birleştirilerek ortadan kaldırılmasına olanak vermez.

Dış cephe duvarında yapılan değişikliğin ve eklentinin bağımsız bölümle birleştirilmesi için ara duvarın kaldırılması işleminin anayapının statik dengesini olumsuz etkilemiş olup olmaması da sonucu değiştirmez.

Yasanın buyurucu hükümleri dikkate alınarak, onaylı mimari projeye aykırılık oluşturan değişikliklerin projesine uygun eski hale getirilmesine karar verilmesi gerekirken bu konulardaki istemlerin de reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.

 

KİTAP

Av. İlker Hasan Duman
Açıklamalı-İçtihatlı
İNŞAAT HUKUKU
8. Baskı
Seçkin Yayıncılık, Mayıs 2016

YARGI HABERLERİ

İMAR PLANLARINDA HİYERARŞİK İLİŞKİ, de, nazım imar planı; varsa bölge veya çevre düzeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine, yine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen ve arazi [Devamı...]
İMAR PLANLARININ İPTALİ DAVASINDA DAVA AÇMA SÜRESİ, lanı gereken düzenleyici işlemlerde dava süresinin ilan tarihini izleyen günden itibaren başlayacağı, ancak bu işlemlerin uygulanması üzerine ilgililerin düzenleyici işlem [Devamı...]
UZLAŞMA TUTANAĞININ İPTALİ, dur. Bu işlem ise idarenin kendi iç bünyesinde yaptığı kişinin hukuki durumunda bir değişiklik meydana getirmeyen kesin ve yürütülebilir olmayan işlemdir. Kamulaştırma [Devamı...]
TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARI, rların ise İcra ve İflas Kanununun “ilamların yerine getirilmesi” hakkındaki hükümlere göre yerine getirileceği, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararlarına karşı [Devamı...]
Kooperatif Ortağı, Ödemiş Olduğu Aidatın Ayrıldığı Yıl Bilançosuna Göre Hesaplanacak Masraf Hissesi Düştükten Sonra Bakiyesini Talep Edebilir;, n ayrılan ortak, ödemiş olduğu aidatın tamamını değil, ayrıldığı yıl bilançosuna göre hesaplanacak olan masraf hissesi düşüldükten sonra bakiyesinin iadesini talep [Devamı...]
Likit Sayılması Gereken Kooperatif Aidat Alacağı Hakkında İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesi Gerekir;, ooperatife ait üye kayıt defterinde davacının ödediği meblağlar açıkça yazılmıştır. Davalı kooperatif sadece alacağın muaccel hale gelmediğini savunmuştur. Bu durum [Devamı...]
Kooperatif Eski Yöneticilerinin Kooperatifi Zarara Uğrattığı İddiasına Dayalı Tazminat Davası;, rulun bu yönde karar alması ve davanın denetçiler tarafından açılmasına bağlıdır. Fakat anılan yönteme uyulmaması durumunda davacı tarafa süre verilerek açılan [Devamı...]
Yönetim Kurulu Ve Tasfiye Kurulunun Yetkileri;, ooperatifler Kanunu'nun 55/1. maddesi aidat toplama görevinin yönetim kuruluna ait olduğunu, kooperatif ana sözleşmesinin 44/10. maddesi ise kooperatif adına dava açma ve [Devamı...]
İmar Kısıtlamalarından Doğan Davalar, [Devamı...]
Avukatın Dürüstlük Kuralına Aykırı Davranışı;, kilde fazladan avukatlık ücreti isteyemez (8. HD. 9.3.2015, 5221/5534).  [Devamı...]
Tespite İlişkin Kararlar İcraya Konulamaz;, lir (8. HD. 8.9.2014, 23863/14838).  [Devamı...]
Acele Kamulaştırmada Acelelik Halinin Değerlendirilmesi, ele kamulaştırılacak taşınmazlar açıklıkla gösterilmek suretiyle acele kamulaştırmanın kapsamı ve çerçevesinin belirlenmesi, acelelik halinin dışındaki durumlar için [Devamı...]
Katkı Payı Davasında Zamanaşımı, t olaya yeni Medeni Kanunda yer alan zamanaşımı kuralları uygulanmaksızın mal rejimi ve Borçlar Kanunu’nun genel hükümleri dikkate alınarak çözüm [Devamı...]
Vadeden Sonra Ciro Alacağın Temlikidir, (12. HD. 19.1.2010, 19566/934). [Devamı...]
Bonoda Zamanaşımı, ; yıldır (12. HD. 17.3.2009, 25557/5658). [Devamı...]
Sözleşmeye Aykırılıktan Kiracının Tahliyesi, lığın giderilmesinin istenmesi gerekir. Kiralanan yerin açık şekilde fena kullanılması durumunda ihtar gönderilmesine gerek yoktur (6. HD. 2.11.2010, 7891/11974). [Devamı...]
Kararın Yalnız Boşanma Hükmünün Kesinleşmiş Olması, uml;re, nafaka ve tazminat alacağı kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın takibe konulabilir hale gelmiştir (HGK. 22.10.2002, 656/638). [Devamı...]
Kiralanan Yerin Boşaltıldığının İspatı ve Geriye Kalan Ayların Kirasında Kiracının Sorumluluğu, nundan önce boşaltan kiracı geri kalan sürenin kira parsından sorumlu olur. Ancak kiralayan da zararın artmaması ve taşınmazı aynı koşullarda başkasına kiralamak için gerekli [Devamı...]
Sanayi Suyunun Kaçak Olarak Satılması, delin davalı tarafından ödenmediğini öne sürmüştür. Mahkemece, dava konusu olayla ilgili olarak davacının yetkisinin bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar [Devamı...]
Bağımsız Bölümde Oturanların Komşularını Rahatsız Etmesi Ya da Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi Tahliye Nedeni Değildir, nda o kişinin ya da kişilerin bağımsız bölümden tahliyesini değil, Kat Mülkiyeti Kanunu md. 33/son’daki yaptırımın uygulanması gerekir. Tahliye hususu aynı Yasanın 24. [Devamı...]
Mal Ayrılığı Rejiminin Geçerli Olduğu Dönemde Taşınmaz Alırken Eşe Yapılmış Olan Katkı "Elden Bağış" Niteliğindedir, karşılıksız kazanma yoluyla gelen bu para, onun kişisel malı olmuştur. Davalıya ait pay “bağış” yoluyla gelen bu para ile alındığına ve davalının kişisel malı olduğuna göre, davalı [Devamı...]
Verilen Onayın Geri Alınması TMK md. 2'ye Aykırıdır, a açmaları dürüstlük kuralıyla bağdaşmaz (18. HD. 15.6.2010, 1416/9003). [Devamı...]
Bonoda Bedelsizlik İddiasının İspatı, [Devamı...]
Manevi Tazminat, a açıklandığı üzere, ne bir ceza ne de gerçek anlamda bir tazminattır. Zarar uğrayanın manevi ıstırabını bir nebze dindiren, ruhsal tahribatını onaran bir araçtır. Manevi [Devamı...]
Haksız Fiilde Failin Temerrüdü ve Faizden Sorumluluğu, inden itibaren zararın tamamı için temerrüde düşmüş sayılır. Dolayısıyla, zarar gören, gerek kısmi davaya, gerekse sonradan açtığı ek davaya veya ıslaha konu ettiği [Devamı...]
Boşanma Davasında Ziynetlerin İstenmesi, ahsilini de istediğine göre, hüküm altına alınan ziynetlerin cins, gram ve ayarları gösterilmeden toplamının değerine göre hükmedilmesi doğru değildir (2. HD. [Devamı...]
Boşanma Davasında Çalışmaya İzin Verilmemesinden Kaynaklanan Kazanç Kaybının İstenmesi, asının izin vermediğini öne sürerek, bu yüzden yoksun kaldığı kazanç kaybına karşılık maddi tazminat istemiştir. Bu talep TMK’nun 174/1 kapsamında boşanmanın eki [Devamı...]
KAZANILMIŞ HAK, nmazdaki yapıların kaba inşaatının tamamlandığı, idare mahkemesince dava konusu yapı ruhsatlarıyla tespit edilen kısım haricinde yeni yapılaşma hakkı verilmediği, bu nedenle ruhsatların kazanılmış [Devamı...]
İŞLEMİ KURAN İDARE ONU GERİ ALABİLİR, ">Fazla çalışma ücretlerinden kesilen gelir vergisinin iadesi istemiyle yapılan başvurunun Defterdarlık tarafından kabul edilerek yapılan kesintilerin davacıya ödendiği, sonrasında [Devamı...]
İDARE MAHKEMESİNDE DAVA AÇMA SÜRESİ, ">Anayasanın 125’inci ve 1602 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesinde, dava açma süresinin her çeşit işlemlerde yazılı bildirim tarihini izleyen günden itibaren [Devamı...]
Karayolları Trafik Kanunundan Doğan Hukuk Davalarında Görevli Ve Yetkili Mahkeme, e yayımlanan değişiklikle bu kanunun uygulanmasından doğan hukuk davalarında görevli ve yetkili mahkemeler yeniden belirlendi: "İşleteni veya sahibi Devlet ve diğer kamu kuruluşları [Devamı...]
Alkollü Araç Kullanmak, ol açmaz. Mahkemece nöroloji uzmanı, hukukçu ve trafik konusunda uzman bilirkişilerden oluşan kurul aracılığıyla; olayın salt alkolün etkisiyle gerçekleşip [Devamı...]
Bonoda Zamanaşımı, re üç yıllık zamanaşımı süresine tabi iseler de; söz konusu bonolar taraflar arasındaki temel borç ilişkisi yönünden yazılı delil başlangıcı olarak kabul [Devamı...]
Üye Kooperatifle İlişkisini Kesince Üyelik Sıfatı Sona Erer, üğünü yerine getirmeyen ve ilişkisini kesen davacının kooperatif ortağı olduğunun tespiti için açmış olduğu davanın MK’nın 2. Maddesi uyarınca kabul edilemeyeceği, [Devamı...]
Estetik Ameliyatı Yapılmasına İlişkin Sözleşme, öne sürerek maddi ve manevi tazminat istemiştir. Dosya kapsamından estetik ameliyat konusunda tarafların sözleştikleri anlaşılmaktadır. Tarafların sözleşme yapmaktaki asıl [Devamı...]
Müstehcen Görüntü Bulundurma, ideo görüntüleri olduğu, bir kısmının ise hayvanlarla insanların cinsel ilişkilerinin görüntülerini içerdiği, çocukların kullandığı müstehcen [Devamı...]
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi-Yolsuz Tescil, nde olup, bu yolla oluşan tapu kayıtları gerçek mülkiyet durumunu oluşturmaz. Yüklenici edimini ifa ettiği oranda şahsi hak elde edebilir ve elde ettiği hakkını [Devamı...]
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi-Alacağın Temliki-İtiraz ve Defiler, ly: Calibri; mso-fareast-language: TR; mso-ansi-language: TR; mso-bidi-language: AR-SA">Yüklenici arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesine göre kazandığı şahsi hakkını [Devamı...]
Temyiz Harcının Yatırılamaması-adil Yargılanma Hakkı, kça yüksek miktarda olan karar ve temyiz harcının yatırılmasının istenmesi ve verilen sürede yatırılmaması üzerine kanun yoluna başvuru hakkının ortadan [Devamı...]
Harici Satış Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil, kümleri uyarınca isteyebilirler. Taşınmazın güncel karşılığı talep edilmez ise de, harici satış nedeniyle ödenen bedelin uyarlama kuralları gereğince hesaplanması ve sonucuna göre [Devamı...]
Tespit Davasında Hukuksal Yarar Koşulu, rdan söz edebilmek için; bir hakkın veya hukuki durumun mevcut ve yakın bir tehlike ile tehdit edilmiş olması, bu tehdidin zarar doğurabilecek nitelikte olması, tespit [Devamı...]
Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Tahliye, iş olmasının verilen süreden sonra olup akde aykırı davranışı ortadan kaldırmayacağı gözetilmelidir. Öte yandan kiralanan kiralanma amacı dışında kullanılmaya da devam etmekte olup, [Devamı...]
İştirak Nafakası, ;ocuğa bakıyorsa, çocuğa bakan taraf velayetin nezi davasını açmadan doğrudan iştirak nafakası talebinde bulunabilir (3. HD. 11.10.2010, 14433/16126). [Devamı...]
Boşanmada Manevi Tazminat, zere boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden olmalıdır. Boşanma sebebi olarak gösterilmemiş, ancak boşanmanın kesinleşmesine kadar gerçekleşmiş sadakat [Devamı...]
CEMAAT VAKIFLARININ GAYRİMENKUL EDİNME HAKKI:, ip gerçek ve tüzel kişiler sahip olabilirler. Fransız ... Rahipleri adlı topluluk adına tapuya kayıtlıyken, açılan dava sonucu tüzel kişiliği bulunmayan ve ne Türkiye [Devamı...]
AİHM'NCE HÜKMEDİLEN TAZMİNATIN HAZİNECE ÖDENMESİ:, ersonele rücu mekanizması işletilmediği için dava yoluna başvurulduğunu, sorumlulara rücu etme konusunda idarenin takdir yetkisi bulunmadığını; maddi mağduriyetleri ödenen [Devamı...]
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NİN KESİNLEŞMİŞ HAK İHLALİ KARARLARI:, üler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmuşlardır. Anılan mahkeme, hükümlülerin yargılandığı Devlet Güvenlik Mahkemeleri'nin bağımsız ve tarafsız olmaması, savunma [Devamı...]
AVRUPA SOSYAL ŞARTI:, uml;venlik sisteminden yararlanarak böyle bir imkan sağlayamayan herkese yeterli yardımı sağlamayı ve hastalık halinde bu kişinin şartlarının gerektirdiği bakımı sağlamayı akit taraflar [Devamı...]
AHİM ÖNÜNDE YAPILAN SULH ANLAŞMASI İİK'NIN BELİRTTİĞİ ANLAMDA İLAM SAYILMAZ:, ilişkin kararına dayanarak Dışişleri Bakanlığı aleyhine ilamlı icra takibine geçmiş, takibe mercii nezdinde borçlu vekilince şikayet edilmiştir. İlamlı icra yoluna başvuru için [Devamı...]
AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNE AYKIRILIK:, lgili davalarda, davanın taraflarının herbirinin; diğer taraf karşısında kendisini önemli ölçüde dezavantajlı konumda bırakmayacak şartlarda iddia ve savunmalarını mahkemeye [Devamı...]
TERCÜMANLIK ÜCRETİ SANIĞA YÜKLETİLEMEZ:, nığa sağlanan tercüman için ödenecek ücretin mahkumiyet halinde dahi sanığa yükletilemez (7. CD. 24.6.2003, 2478/5303). [Devamı...]
ADİL YARGILANMA HAKKINA AYKIRILIK, azlığın, taraflar arasında fark gözetmeksizin iddia ve savunmaların eşit ve karşılıklı yapıldığı dürüst bir yargılamadır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi uluslararası insan [Devamı...]
DİL BİLMEYEN SANIĞIN ÜCRETSİZ OLARAK ÇEVİRMENDEN YARARLANMA HAKKI, yardımından ücretsiz olarak yararlanmak hakkına sahiptir" hükmüne aykırı olarak mahkemece mahkum olan dil bilmeyen sanıktan çevirmenlik ücretinin alınmasına karar [Devamı...]
AHİM'in KESİNLEŞEN KARARI, in kararına ilişkin AHİM 2. Dairesinin kesinleşen kararı nedeniyle 2577 sayılı Yasa'nın 53/1-ı maddesi uyarınca yargılamanın yenilenmesi isteminin kabulü ile dava konusu işlemin iptali gerekir [Devamı...]

HIZLI ERİŞİM

Seçilmiş Mevzuat Seçilmiş Yazı ve Yargı Kararları Dilekçeler Sözleşmeler İhtarnameler İnşaat-İmar Sözlüğü İnsan Hakları Belgeleri İnsan Hakları Kararları Bilirkişi Raporları Yasal Faiz Hesabı Hukukumuzda Parasal Sınırlar Avukatlık Asgari Ücret Tablosu Önemli Yasal Süreler

KÜMELER

AYIN KONUSU YÖNETSEL YARGI YARGI DÜNYASI ANAYASA VE ANAYASA MAHKEMESİ MAKALELER AVUKATIN GÜNCELİ TBB DİSİPLİN KARARLARI FORUM PRATİK BİLGİLER RESİM VE KARİKATÜR ÖZLÜ SÖZLER ATATÜRK VE CUMHURİYET BAĞLANTILAR

HAVA TAHMİNİ

5 Günlük Hava Tahmini (İstanbul) 5 günlük hava tahmini
5 Günlük Hava Tahmini (Ankara) 5 günlük hava tahmini
5 Günlük Hava Tahmini (İzmir) 5 günlük hava tahmini Kaynak http://www.dmi.gov.tr