OLUMLU ZARARA İLİŞKİN DAVA DİLEKÇESİ

 NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

 
 
DAVACI          :
                    
VEKİLLERİ     :
 
DAVALI           :
 
D. KONUSU    : Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin sözleşmeye uygun ifa edilmemesi nedeniyle, kaçak yapının yasal hale getirilmesi, yasal hale getirilemeyecek olması halinde ise yıkımı ile zararların ve gecikmiş kira alacağının tazminine ilişkin davadır.
 
DAVA DEĞERİ : 20.000,00.-TL.
 
AÇIKLAMALAR
 
         1-)     Taraflar arasında, müvekkilimizin maliki bulunduğu 5464 Ada , 3 Parselde kayıtlı taşınmazı üzerinde arsa payı karşılığı inşaat yapılması amacıyla, (…) Noterliğinin 31.10.2008 tarihli ve 14333 yevmiye sayılı Düzenleme şeklinde Kat Karşılığı Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi imzalanmıştır.
 
         2-)     Sözleşmeye göre, 1 adet dubleks daire bulunan D blok, katında tek bir daire bulunacak olan 3 katlı A ve C blok ile, katında 2 daire bulunacak olan B blok olmak üzere toplamda 1 adet dubleks ve 12 adet daireden oluşan 13 bağımsız bölümden oluşan bir yapı meydana getirilmesi konusunda anlaşma sağlanmıştır.
 
         3-)     Sözleşmeye göre, inşaat ruhsatı en geç 31.12.2008 tarihinde alınacak ve 18 ay içerisinde bitirilecek, inşaata D bloktan başlanacak ve arsa sahibi bu bağımsız bölüme geçtikten sonra diğer blokların inşaatı tamamlanacaktır. Arsa sahibine kalması kararlaştırılan A blok 2 ve 3 nolu bağımsız bölüm ile D blok dubleks bağımsız bölümün iskansız fiili teslimi ise 30.10.2009 tarihinde gerçekleşecektir.
 
         4-)     Yukarıda açıklanan şekilde, müvekkilimize A blok 2-3 numaralı bağımsız bölümler ve D blok dubleks bağımsız bölüm kalacağı kararlaştırılmıştır.
 
         5-)     Müteahhit şirket, 03.07.2008 tarihli imar formülüne uygun olmayan şekilde ve inşaat ruhsatı almaksızın inşaatı gerçekleştirmeye başlamış ve inşaat ruhsatı alınmadığı gerekçesi ile, 15.09.2009 tarihinde mühürlenmiştir.
 
         6-)     İnşaatın mühürlenmesinin ardından, müteahhit A, B ve C bloklar yönünden inşaat ruhsatı almış, fakat D bloğun şehir su hattına 1.5 metre taşacak şekilde inşa edilmesinden kaynaklı olarak ruhsat alınamamış ve kaçak şekilde inşaat tamamlanmıştır.
 
         7-)     A-B-C bloklara yönelik 11.09.2012 tarihinde iskan ruhsatı alınmış, fakat D blok yasal hale getirilememiştir. Halen de yasal hale gelmiş değildir.
 
         8-)     Bu gelişmeler üzerine, müvekkilimiz dilekçemiz ekinde sunulan şekilde davalı müteahhit şirkete birden fazla ihtarname keşide etmiş ve D bloğun inşaat ruhsatının alınamaması ve yasal hale getirilememesi sorununun çözülmesini, aksi halde yasalardaki haklarını kullanacağını ihtar etmiş olup, bu güne kadar müspet bir sonuç alınamadığından işbu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.
 
         9-)     D blok, müteahhit şirket tarafından kaçak bir şekilde yapılmış olup, müvekkilimiz yıllardır arsa sahibi olduğu taşınmazda meydana gelen sorun nedeniyle kaçak yapıda oturmak zorunda kalmıştır. İlaveten, bina kaçak olduğundan ve iskan raporu bulunmadığından elektrik-su ve sair abonelik işlemlerini yaptıramamış olup, fiilen şantiye tarifesinden yararlanmak suretiyle oturmaktadır.
 
         10-)    Sözleşmede, inşaat ruhsatının alımından itibaren 18 ay içerisinde iskanlı bir şekilde bağımsız bölümlerin teslimi kararlaştırıldığından ve gerek Yargıtay uygulaması ve gerek ise doktrinde yapı kullanım izin belgesinin müteahhit tarafından alınacağının kararlaştırılması karşısında, bağımsız bölümün fiili tesliminin hüküm ve sonuç doğurmayacağı kararlaştırılmıştır. Yine yasal hale getirilmesi mümkün olmayan yapının ekonomik değer arz etmediği ve arsa sahibinin sözleşmenin ifa edilmemesi nedeniyle meydana gelen zararları karşılaması gerektiği aşikardır. Bu anlamda, Yargıtay kararlarında kaçak yapının yasal hale getirilip getirilmeyeceğinin şüpheye yer bırakmayacak biçimde belirlenmesi neticesinde, yapı yasal hale gelmeyecek ise ancak yıkımının istenilebileceği düzenlenmiştir.
 
         11-)    Bu bağlamda; YARGITAY 23.Hukuk Dairesi Esas:  2016/2113 Karar: 2017/544 23.02.2017 tarihli kararında; “belediye işlem dosyası ve bilirkişi raporundan, dava konusu binanın ruhsatsız, kaçak olduğu, yıkım kararının bulunduğu ve ruhsata bağlanmasının da mümkün olmadığı anlaşıldığından, bu durumdaki inşaatın ancak yıkımı istenebileceğinden…” denilmekle yasal hale getirilmemesi sonucunca ancak yapının yıkımına karar verilebileceği anlaşılmaktadır.
 
                   Yapının yasal hale gelip gelmeyeceğine yönelik olarak ise, YARGITAY 23. Hukuk Dairesi Esas:  2015/6043 Karar: 2016/4014 ve 28.06.2016 tarihli kararında; “Arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesi gereğince yüklenicinin inşaatı sözleşme ve ekleri ile tasdikli proje ve inşaat ruhsatı ile kamu düzeninden olan imar mevzuatı ve bu doğrultuda çıkartılan Deprem Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak tamamlayıp, arsa sahiplerine teslim etmesi gerekir. 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca her türlü bina inşaatının yerel idarenin tasdikli projesine uygun yapılması zorunludur. Şayet inşaata kısmen veya tamamen tasdikli projesine aykırı imalat var ise kaçak inşaatın, inşaatın yıkımı gerekir. Yıkılacak yerlerle ilgili olarak da, kazanılmış ekonomik değerden söz edilemez. İmar Kanunu kamu düzenine ilişkin olup mahkemenin re'sen göz önünde bulundurması gerekir. Bu durumda, mahkemece, açıklanan bu hususla ilgili olarak bilirkişi kurulundan ek rapor alınarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeye dayalı olarak karar verilmesi doğru olmamıştır.” şeklindeki içtihadı ise , işbu davamıza ışık tutar mahiyettedir.
 
         12-)    Yukarıda açıklanan şekilde, müvekkilimizin halen ikamet ettiği D blok olarak adlandırılan dubleks bağımsız bölümün inşaat ruhsatı alınmaksızın kaçak bir şekilde inşa edilmesi ve ruhsata bağlanamaması neticesinde, sözleşmenin davalı şirket tarafından süresi içerisinde ve gereği gibi ifa edildiğinden söz edilemeyecektir. Ancak müteahhit şirket A, B ve C blokların iskan ruhsatını alarak müvekkilimize yasal teslim süresinden sonra da olsa teslim etmiş olduğundan, sözleşme bütünü yönünden kısmen ifa edilmiş bir sözleşme bulunmakta olduğundan bu bloklar yönünden müteahhit tarafından meydana getirilen inşaat sözleşme ve sözleşme ekinde yer alan teknik şartnameler ile projelere uygun şekilde meydana getirilmiş ve müvekkilimize teslime edilmiştir.
 
         13-)    Müvekkilimiz yıllardır D bloğun yasal hale gelmesi yönünde müteahhit şirket ve kurumlar nezdinde girişimlerde bulunmuş ise de, bir sonuç alınamadığından işbu davanın ikame edilmesi zorunluluğu doğmuştur. Bu nedenlerle;
 
                   a-) D blok dubleks bağımsız bölümün yapılacak inceleme ve araştırma neticesinde, sözleşmeye uygun şekilde teslim edilmesi ve yasal hale getirilmesinin mümkün olduğunun tespit olunması halinde, müteahhit şirket tarafından taşınmazın sözleşmeye uygun şekilde süresinde teslim olunmaması nedeniyle müvekkilimizin zararlarının karşılanması gerekmektedir. Bu halde, sözleşmenin 5. Maddesi uyarınca müvekkilimize günün rayicine uygun şekilde gecikilen her ay için kira bedeli ödeyeceği düzenlenmiştir.
 
                   b-) D blok dubleks bağımsız bölümün yapılacak inceleme ve araştırma neticesinde sözleşmeye uygun şekilde teslim edilmesi ve yasal hale getirilmesinin mümkün olmadığının tespiti halinde ise, kaçak inşa edilen yapının yıkımına karar verilerek sözleşmenin ifa edilmeyen kısmı yönünden, eğer sözleşme gereği gibi ifa edilseydi uğranılmayacak olan zararın, bir diğer anlatım ile müvekkilimize kalması kararlaştırılan bağımsız bölümün yasal şekilde inşa edilerek iskan ruhsatı ile birlikte teslimi mümkün olması halinde müvekkilimizin malvarlığına girmesi gerekir iken girmeyen taşınmaz değeri tutarında zararı bulunmaktadır.
 
         14-)    Yine, sözleşmenin ihlali neticesinde müvekkilimizin arsa sahibi olduğu taşınmazda yıllardır kaçak yapıda oturuyor olması, her an belediyeden yıkım ekibinin gelmesi tehlikesiyle karşı karşıya kalması, inşaatın kaçak şekilde inşa edilmesi nedeniyle arsa payı bulunmadığından devre konu edilememesi karşısında derin üzüntü ve elem yaşamış olup,davalı şirketin bu tutumu haksız fiil olarak değerlendirilerek sözleşmeye aykırılık nedeniyle manevi tazminat ödenmesi gerektiği açıktır. 
 
         15-)    Arsa sahibi uhdesinde kalması kararlaştırılan A blok 2 ve 3 nolu bağımsız bölümler yönünden ise, bu bağımsız bölümlerin ruhsat alımından itibaren en geç 18 ay içinde teslim edilmesi kararlaştırıldığından ve inşaat ruhsatının da en geç 31.12.2008 tarihinde alınacağı kararlaştırıldığından, geç teslimden kaynaklı olarak sözleşmenin 5. Maddesi uyarınca kira bedeli ödenmesi gerektiği açıktır.
 
         DELİLLER                : Tapu kaydı, (…) Noterliğinin 31.10.2008 tarihli 14333 yevmiye sayılı Düzenleme şeklinde Arsa Payı Karşılığı Kat Yapımı ve Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi, 18.11.2008 tarih ve 15400 sayılı devir sözleşmesi, ihtarnameler, İmar İşlem Dosyası, Davalı şirket ticari defter ve kayıtları, İnşaat ruhsatı ve yapı kullanım izin belgesi (iskan ruhsatı), Tanık anlatımları, Keşif, Bilirkişi incelemesi, Yemin ve sair yasal deliller
 
HUKUKİ SEBEPLER    : TBK, TTK, HMK, İmar Kanunu ve sair yasal mevzuat
 
SONUÇ VE İSTEK      :
 
         1-) D blok dubleks bağımsız bölüm yönünden terditli dava şeklinde;
 
                   a-)     Yapılacak inceleme ve araştırma neticesinde yapının, sözleşmeye uygun şekilde teslim edilmesi ve yasal hale getirilmesinin mümkün olduğunun tespit olunması halinde, sözleşmenin 5. Maddesi uyarınca, müvekkilimize günün rayicine uygun şekilde gecikilen her ay için kira bedeli karşılığı şimdilik 1.000,00 TL’nin ticari faizi ile birlikte davalı şirketten tahsili ile müvekkilimize ödenmesine,
 
                   b-)     Yapılacak inceleme ve araştırma neticesinde yapının sözleşmeye uygun şekilde teslim edilmesi ve yasal hale getirilmesinin mümkün olmadığının tespiti halinde ise, kaçak inşa edilen yapının yıkımına karar verilerek sözleşmenin ifa edilmeyen kısmı yönünden (teslim olunmayan bağımsız bölümün rayiç bedeli) müvekkilimizin zararına karşılık fazlaya yönelik talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik 8.000 TL’nin ticari faizi ile birlikte davalı şirketten tahsili ile müvekkilimize ödenmesine,
 
         2-) 10.000 TL manevi tazminatın ticari faizi ile birlikte davalı şirketten tahsili ile müvekkilimize ödenmesine,
 
         3-)     A blok 2 ve 3 numaralı bağımsız bölümler yönünden ayrı ayrı olmak üzere, bağımsız bölümlerin süresinde teslim olunmaması nedeniyle, sözleşmenin 5. Maddesi uyarınca günün rayicine uygun şekilde gecikilen her ay için kira bedeli karşılığı fazlaya yönelik talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik 1.000,00 TL’nin ticari faizi ile birlikte davalı şirketten tahsili ile müvekkilimize ödenmesine,
 
         4-) Yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekiledenimiz adına saygılarımızla arz ve talep ederiz. 09.10.2017
 
                                                        DAVACI VEKİLİ
                                               

KİTAP

Av. İlker Hasan Duman
Açıklamalı-İçtihatlı
İNŞAAT HUKUKU
9. Baskı
Seçkin Yayıncılık, 2019

YARGI HABERLERİ

PARSELASYON İŞLEMLERİ UYGULAMA İMAR PLANINA GÖRE YAPILACAKTIR, diyelere ait bulunan yerlerle birleştirmeye, bunları yeniden imar planına uygun ada veya parsellere ayırmaya, müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine [Devamı...]
ŞERHİN TERKİNİ, karşı ileri sürülebilir (TMK. Md. 1009). Şerhin sağladığı etki, kişisel hakkın kaynaklandığı borç ilişkisinden doğan yükümlülüğün, taşınmaz mülkiyetine [Devamı...]
YÜKLENİCİNİN AMACI: KÂR, ın elde edilemediği, bazen yıllarca devam eden iş sonunda başa baş bir sonuca ulaşıldığı, hata işletmenin büyük zararlara uğradığı, daima görülen ve duyulan hallerdendir. Başlanan [Devamı...]
Nama İfaya İzin, arar verilebilmesi için direnim koşulu bulunmalıdır. Yargıç istem üzerine konusunda uzman bilirkişi yardımı ile keşif yaparak eksik bırakılan veya bozuk yapılmış olan iş kalemleri [Devamı...]
Yapı Kullanma İzni-Teslim-İbra, uml;zenlenen plan ve projesine uygun biçimde tamamlayıp (sözleşmede kararlaştırılmış ise yapı kullanma iznini alarak) teslim etmektir. Dairelerin teslimi yapı kullanma izni alınması [Devamı...]
Yöneticinin Yüklenici Aleyhine Dava Açması, uuml;klenicinin, yapımını üstlendiği inşaattaki ayıplı ve eksik işlerin giderilmesi için yüklenici hakkında dava açılmasını sağlamak amacıyla apartman yöneticisine kat [Devamı...]
Kâr Payı Hesabı, mel alınarak, sözleşmede kararlaştırılmışsa sözleşme fiyatlarıyla, kararlaştırılmamış ise serbest piyasa rayiçleriyle, yapılmayan iş bedelinin, iş hiç yapılmamışsa tamamı [Devamı...]
Geçersiz sözleşmeye dayalı gecikme tazminatı ve ceza koşulu istenemez, l;zleşmesi yapılmak suretiyle geçerli hale getirilmeyen sözleşmeye dayalı olarak sözleşmenin tarafı olan arsa sahibince geçersiz sözleşmeye dayanılarak gecikme tazminatı [Devamı...]
Fazla İmalat Bedelinin İstenebilmesinin Koşulları, , kural olarak sözleşmede kararlaştırılandan fazla ve daha kaliteli malzeme kullanarak yaptığı işler bedelini, yapılan bu fazla işlerin ve kullanılan kaliteli malzemelerin arsa sahiplerinin [Devamı...]
İMAR PLANLARINDA HİYERARŞİK İLİŞKİ, de, nazım imar planı; varsa bölge veya çevre düzeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine, yine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen ve arazi [Devamı...]
İMAR PLANLARININ İPTALİ DAVASINDA DAVA AÇMA SÜRESİ, lanı gereken düzenleyici işlemlerde dava süresinin ilan tarihini izleyen günden itibaren başlayacağı, ancak bu işlemlerin uygulanması üzerine ilgililerin düzenleyici işlem [Devamı...]
UZLAŞMA TUTANAĞININ İPTALİ, dur. Bu işlem ise idarenin kendi iç bünyesinde yaptığı kişinin hukuki durumunda bir değişiklik meydana getirmeyen kesin ve yürütülebilir olmayan işlemdir. Kamulaştırma [Devamı...]
TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARI, rların ise İcra ve İflas Kanununun “ilamların yerine getirilmesi” hakkındaki hükümlere göre yerine getirileceği, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararlarına karşı [Devamı...]
Kooperatif Ortağı, Ödemiş Olduğu Aidatın Ayrıldığı Yıl Bilançosuna Göre Hesaplanacak Masraf Hissesi Düştükten Sonra Bakiyesini Talep Edebilir;, n ayrılan ortak, ödemiş olduğu aidatın tamamını değil, ayrıldığı yıl bilançosuna göre hesaplanacak olan masraf hissesi düşüldükten sonra bakiyesinin iadesini talep [Devamı...]
Likit Sayılması Gereken Kooperatif Aidat Alacağı Hakkında İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesi Gerekir;, ooperatife ait üye kayıt defterinde davacının ödediği meblağlar açıkça yazılmıştır. Davalı kooperatif sadece alacağın muaccel hale gelmediğini savunmuştur. Bu durum [Devamı...]
Kooperatif Eski Yöneticilerinin Kooperatifi Zarara Uğrattığı İddiasına Dayalı Tazminat Davası;, rulun bu yönde karar alması ve davanın denetçiler tarafından açılmasına bağlıdır. Fakat anılan yönteme uyulmaması durumunda davacı tarafa süre verilerek açılan [Devamı...]
Yönetim Kurulu Ve Tasfiye Kurulunun Yetkileri;, ooperatifler Kanunu'nun 55/1. maddesi aidat toplama görevinin yönetim kuruluna ait olduğunu, kooperatif ana sözleşmesinin 44/10. maddesi ise kooperatif adına dava açma ve [Devamı...]
İmar Kısıtlamalarından Doğan Davalar, [Devamı...]
Avukatın Dürüstlük Kuralına Aykırı Davranışı;, kilde fazladan avukatlık ücreti isteyemez (8. HD. 9.3.2015, 5221/5534).  [Devamı...]
Tespite İlişkin Kararlar İcraya Konulamaz;, lir (8. HD. 8.9.2014, 23863/14838).  [Devamı...]
Acele Kamulaştırmada Acelelik Halinin Değerlendirilmesi, ele kamulaştırılacak taşınmazlar açıklıkla gösterilmek suretiyle acele kamulaştırmanın kapsamı ve çerçevesinin belirlenmesi, acelelik halinin dışındaki durumlar için [Devamı...]
Katkı Payı Davasında Zamanaşımı, t olaya yeni Medeni Kanunda yer alan zamanaşımı kuralları uygulanmaksızın mal rejimi ve Borçlar Kanunu’nun genel hükümleri dikkate alınarak çözüm [Devamı...]
Vadeden Sonra Ciro Alacağın Temlikidir, (12. HD. 19.1.2010, 19566/934). [Devamı...]
Bonoda Zamanaşımı, ; yıldır (12. HD. 17.3.2009, 25557/5658). [Devamı...]
Sözleşmeye Aykırılıktan Kiracının Tahliyesi, lığın giderilmesinin istenmesi gerekir. Kiralanan yerin açık şekilde fena kullanılması durumunda ihtar gönderilmesine gerek yoktur (6. HD. 2.11.2010, 7891/11974). [Devamı...]
Kararın Yalnız Boşanma Hükmünün Kesinleşmiş Olması, uml;re, nafaka ve tazminat alacağı kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın takibe konulabilir hale gelmiştir (HGK. 22.10.2002, 656/638). [Devamı...]
Kiralanan Yerin Boşaltıldığının İspatı ve Geriye Kalan Ayların Kirasında Kiracının Sorumluluğu, nundan önce boşaltan kiracı geri kalan sürenin kira parsından sorumlu olur. Ancak kiralayan da zararın artmaması ve taşınmazı aynı koşullarda başkasına kiralamak için gerekli [Devamı...]
Sanayi Suyunun Kaçak Olarak Satılması, delin davalı tarafından ödenmediğini öne sürmüştür. Mahkemece, dava konusu olayla ilgili olarak davacının yetkisinin bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar [Devamı...]
Bağımsız Bölümde Oturanların Komşularını Rahatsız Etmesi Ya da Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi Tahliye Nedeni Değildir, nda o kişinin ya da kişilerin bağımsız bölümden tahliyesini değil, Kat Mülkiyeti Kanunu md. 33/son’daki yaptırımın uygulanması gerekir. Tahliye hususu aynı Yasanın 24. [Devamı...]
Mal Ayrılığı Rejiminin Geçerli Olduğu Dönemde Taşınmaz Alırken Eşe Yapılmış Olan Katkı "Elden Bağış" Niteliğindedir, karşılıksız kazanma yoluyla gelen bu para, onun kişisel malı olmuştur. Davalıya ait pay “bağış” yoluyla gelen bu para ile alındığına ve davalının kişisel malı olduğuna göre, davalı [Devamı...]
Verilen Onayın Geri Alınması TMK md. 2'ye Aykırıdır, a açmaları dürüstlük kuralıyla bağdaşmaz (18. HD. 15.6.2010, 1416/9003). [Devamı...]
Bonoda Bedelsizlik İddiasının İspatı, [Devamı...]
Manevi Tazminat, a açıklandığı üzere, ne bir ceza ne de gerçek anlamda bir tazminattır. Zarar uğrayanın manevi ıstırabını bir nebze dindiren, ruhsal tahribatını onaran bir araçtır. Manevi [Devamı...]
Haksız Fiilde Failin Temerrüdü ve Faizden Sorumluluğu, inden itibaren zararın tamamı için temerrüde düşmüş sayılır. Dolayısıyla, zarar gören, gerek kısmi davaya, gerekse sonradan açtığı ek davaya veya ıslaha konu ettiği [Devamı...]
Boşanma Davasında Ziynetlerin İstenmesi, ahsilini de istediğine göre, hüküm altına alınan ziynetlerin cins, gram ve ayarları gösterilmeden toplamının değerine göre hükmedilmesi doğru değildir (2. HD. [Devamı...]
Boşanma Davasında Çalışmaya İzin Verilmemesinden Kaynaklanan Kazanç Kaybının İstenmesi, asının izin vermediğini öne sürerek, bu yüzden yoksun kaldığı kazanç kaybına karşılık maddi tazminat istemiştir. Bu talep TMK’nun 174/1 kapsamında boşanmanın eki [Devamı...]
KAZANILMIŞ HAK, nmazdaki yapıların kaba inşaatının tamamlandığı, idare mahkemesince dava konusu yapı ruhsatlarıyla tespit edilen kısım haricinde yeni yapılaşma hakkı verilmediği, bu nedenle ruhsatların kazanılmış [Devamı...]
İŞLEMİ KURAN İDARE ONU GERİ ALABİLİR, ">Fazla çalışma ücretlerinden kesilen gelir vergisinin iadesi istemiyle yapılan başvurunun Defterdarlık tarafından kabul edilerek yapılan kesintilerin davacıya ödendiği, sonrasında [Devamı...]
İDARE MAHKEMESİNDE DAVA AÇMA SÜRESİ, ">Anayasanın 125’inci ve 1602 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesinde, dava açma süresinin her çeşit işlemlerde yazılı bildirim tarihini izleyen günden itibaren [Devamı...]
Karayolları Trafik Kanunundan Doğan Hukuk Davalarında Görevli Ve Yetkili Mahkeme, e yayımlanan değişiklikle bu kanunun uygulanmasından doğan hukuk davalarında görevli ve yetkili mahkemeler yeniden belirlendi: "İşleteni veya sahibi Devlet ve diğer kamu kuruluşları [Devamı...]
Alkollü Araç Kullanmak, ol açmaz. Mahkemece nöroloji uzmanı, hukukçu ve trafik konusunda uzman bilirkişilerden oluşan kurul aracılığıyla; olayın salt alkolün etkisiyle gerçekleşip [Devamı...]
Bonoda Zamanaşımı, re üç yıllık zamanaşımı süresine tabi iseler de; söz konusu bonolar taraflar arasındaki temel borç ilişkisi yönünden yazılı delil başlangıcı olarak kabul [Devamı...]
Üye Kooperatifle İlişkisini Kesince Üyelik Sıfatı Sona Erer, üğünü yerine getirmeyen ve ilişkisini kesen davacının kooperatif ortağı olduğunun tespiti için açmış olduğu davanın MK’nın 2. Maddesi uyarınca kabul edilemeyeceği, [Devamı...]
Estetik Ameliyatı Yapılmasına İlişkin Sözleşme, öne sürerek maddi ve manevi tazminat istemiştir. Dosya kapsamından estetik ameliyat konusunda tarafların sözleştikleri anlaşılmaktadır. Tarafların sözleşme yapmaktaki asıl [Devamı...]
Müstehcen Görüntü Bulundurma, ideo görüntüleri olduğu, bir kısmının ise hayvanlarla insanların cinsel ilişkilerinin görüntülerini içerdiği, çocukların kullandığı müstehcen [Devamı...]
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi-Yolsuz Tescil, nde olup, bu yolla oluşan tapu kayıtları gerçek mülkiyet durumunu oluşturmaz. Yüklenici edimini ifa ettiği oranda şahsi hak elde edebilir ve elde ettiği hakkını [Devamı...]
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi-Alacağın Temliki-İtiraz ve Defiler, ly: Calibri; mso-fareast-language: TR; mso-ansi-language: TR; mso-bidi-language: AR-SA">Yüklenici arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesine göre kazandığı şahsi hakkını [Devamı...]
Temyiz Harcının Yatırılamaması-adil Yargılanma Hakkı, kça yüksek miktarda olan karar ve temyiz harcının yatırılmasının istenmesi ve verilen sürede yatırılmaması üzerine kanun yoluna başvuru hakkının ortadan [Devamı...]
Harici Satış Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil, kümleri uyarınca isteyebilirler. Taşınmazın güncel karşılığı talep edilmez ise de, harici satış nedeniyle ödenen bedelin uyarlama kuralları gereğince hesaplanması ve sonucuna göre [Devamı...]
Tespit Davasında Hukuksal Yarar Koşulu, rdan söz edebilmek için; bir hakkın veya hukuki durumun mevcut ve yakın bir tehlike ile tehdit edilmiş olması, bu tehdidin zarar doğurabilecek nitelikte olması, tespit [Devamı...]
Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Tahliye, iş olmasının verilen süreden sonra olup akde aykırı davranışı ortadan kaldırmayacağı gözetilmelidir. Öte yandan kiralanan kiralanma amacı dışında kullanılmaya da devam etmekte olup, [Devamı...]
İştirak Nafakası, ;ocuğa bakıyorsa, çocuğa bakan taraf velayetin nezi davasını açmadan doğrudan iştirak nafakası talebinde bulunabilir (3. HD. 11.10.2010, 14433/16126). [Devamı...]
Boşanmada Manevi Tazminat, zere boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden olmalıdır. Boşanma sebebi olarak gösterilmemiş, ancak boşanmanın kesinleşmesine kadar gerçekleşmiş sadakat [Devamı...]
CEMAAT VAKIFLARININ GAYRİMENKUL EDİNME HAKKI:, ip gerçek ve tüzel kişiler sahip olabilirler. Fransız ... Rahipleri adlı topluluk adına tapuya kayıtlıyken, açılan dava sonucu tüzel kişiliği bulunmayan ve ne Türkiye [Devamı...]
AİHM'NCE HÜKMEDİLEN TAZMİNATIN HAZİNECE ÖDENMESİ:, ersonele rücu mekanizması işletilmediği için dava yoluna başvurulduğunu, sorumlulara rücu etme konusunda idarenin takdir yetkisi bulunmadığını; maddi mağduriyetleri ödenen [Devamı...]
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NİN KESİNLEŞMİŞ HAK İHLALİ KARARLARI:, üler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmuşlardır. Anılan mahkeme, hükümlülerin yargılandığı Devlet Güvenlik Mahkemeleri'nin bağımsız ve tarafsız olmaması, savunma [Devamı...]
AVRUPA SOSYAL ŞARTI:, uml;venlik sisteminden yararlanarak böyle bir imkan sağlayamayan herkese yeterli yardımı sağlamayı ve hastalık halinde bu kişinin şartlarının gerektirdiği bakımı sağlamayı akit taraflar [Devamı...]
AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNE AYKIRILIK:, lgili davalarda, davanın taraflarının herbirinin; diğer taraf karşısında kendisini önemli ölçüde dezavantajlı konumda bırakmayacak şartlarda iddia ve savunmalarını mahkemeye [Devamı...]
TERCÜMANLIK ÜCRETİ SANIĞA YÜKLETİLEMEZ:, nığa sağlanan tercüman için ödenecek ücretin mahkumiyet halinde dahi sanığa yükletilemez (7. CD. 24.6.2003, 2478/5303). [Devamı...]
ADİL YARGILANMA HAKKINA AYKIRILIK, azlığın, taraflar arasında fark gözetmeksizin iddia ve savunmaların eşit ve karşılıklı yapıldığı dürüst bir yargılamadır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi uluslararası insan [Devamı...]
DİL BİLMEYEN SANIĞIN ÜCRETSİZ OLARAK ÇEVİRMENDEN YARARLANMA HAKKI, yardımından ücretsiz olarak yararlanmak hakkına sahiptir" hükmüne aykırı olarak mahkemece mahkum olan dil bilmeyen sanıktan çevirmenlik ücretinin alınmasına karar [Devamı...]

HIZLI ERİŞİM

Seçilmiş Mevzuat Seçilmiş Yazı ve Yargı Kararları Dilekçeler Sözleşmeler İhtarnameler İnşaat-İmar Sözlüğü İnsan Hakları Belgeleri İnsan Hakları Kararları Bilirkişi Raporları Yasal Faiz Hesabı Hukukumuzda Parasal Sınırlar Avukatlık Asgari Ücret Tablosu Önemli Yasal Süreler

KÜMELER

AYIN KONUSU YÖNETSEL YARGI YARGI DÜNYASI ANAYASA VE ANAYASA MAHKEMESİ MAKALELER AVUKATIN GÜNCELİ TBB DİSİPLİN KARARLARI FORUM PRATİK BİLGİLER RESİM VE KARİKATÜR ÖZLÜ SÖZLER ATATÜRK VE CUMHURİYET BAĞLANTILAR

HAVA TAHMİNİ

5 Günlük Hava Tahmini (İstanbul) 5 günlük hava tahmini
5 Günlük Hava Tahmini (Ankara) 5 günlük hava tahmini
5 Günlük Hava Tahmini (İzmir) 5 günlük hava tahmini Kaynak http://www.dmi.gov.tr