SÖZLEŞMENİN BOZULMASINA DAİR DAVA DİLEKÇESİ 25.9.2017
İSTANBUL ANADOLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
TEDBİR ve İVEDİLİKLE
KEŞİF TALEPLİDİR
DAVACI                   :
                                   
 
VEKİLİ                    :
 
DAVALILAR           : …………………
 
…….
……
 
KONUSU                 : Taraflar arasında imzalanmış bulunan 12.07.2011 tarihli Gayrimenkul Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi’nin bozulması talebimizdir.
 
HARCA ESAS DEĞER: 15.000,00 TL
 
AÇIKLAMALAR:
                   I.            TARAFLAR ARASINDA GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ VE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ İMZALANMIŞTIR
 
Davacı müvekkil, 12.07.2011 tarihinde genel kurul kararı ile mülkiyeti davacıya ait (…) tapu bilgilerinde kayıtlı arsa üzerinde davalı yüklenici (…)anayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Üsküdar 1. Noterliğinin 12 Temmuz 2011 tarih ve 12984 yevmiye sayılı Gayrimenkul Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi imzalanmıştır (Ek-1, Sözleşme).
 
         II.            İNŞAATIN TESLİM SÜRESİ 10. MADDE UYARINCA RUHSAT ALIMI VE YER TESLİM TUTANAĞINDAN İTİBAREN 26 AYDIR
 
Taraflar arasında imzalanmış bulunan sözleşmenin 10. Maddesi işin teslim süresini “Toplam inşaat süresi ruhsat alma ve yer teslim tarihinden itibaren yirmaltı ay (26 ay) olacaktır. Dekorasyon ve ince işleri ile bahçe tanzimi, peyzaj işleri, bahçe duvarları ve kalan tüm işler tamamlanacak ve daireler anahtar teslimi Arsa Sahibi’ne teslim edilecektir.”
 
 
             III.            İNŞAATIN TESLİM SÜRESİ 05.05.2015 TARİHİNDE DOLMUŞ OLMASINA KARŞIN HALEN KABA İNŞAAT HALİNDE BULUNAN BLOKLAR BULUNMAKTADIR
 
            Taraflar arasındaki sözleşme hükümleri incelendiği zaman yer teslimi 07.07.2012 tarihinde yapılmış (Ek-2, Yer Teslim Tutanağı), İnşaat Ruhsatı da Maltepe Belediyesi’nden 2013/2-38 sayı ile 05.03.2013 tarihinde alınmıştır (Ek-3, Alınan Ruhsatlara İlişkin Belediye Yazısı). Bu tarihlerden yola çıkıldığı takdirde inşaat süresinin başlaması için gereken her iki şartın da gerçekleştiği tarih 05.03.2013 tarihi olup, bu süreye 26 ayın eklenmesi ile ulaşılan 05.05.2015 tarihinde inşaatın sözleşmeye uygun olarak teslim edilmesi gerekirken, iş bu dava tarihinde dahi halen kaba inşaat halinde bloklar bulunduğu gibi ince işleri tamamlanmamış bloklar da bulunmakta, sitenin ortak alanları ve çevre düzenlemesine ise hiç başlanmamış bulunmaktadır. Kaldı ki yapılan imalatta da teknik şartnameye uymayan iş ve işler ile ayıplı işler bulunmaktadır.
Dört blok olarak projelendirilmiş olan sitede D Blok tamamen kaba inşaat olarak bırakılmış, A Blok ince işleri tamamlanmamış ve tüm sitenin sosyal tesis alanları, bahçe peyzajı, spor alanları, çevre duvarı işlerinin tamamı eksik bırakılmıştır.
 
      IV.            ARSA SAHİBİ KOOPERATİF TARAFINDAN İNŞAATIN SÜRESİNDE İMAL EDİLEREK TESLİMİNE İLİŞKİN DEFALARCA İHTARDA BULUNULMUŞTUR
 
İnşaata başlama, inşaat çalışmalarının sürdürülmesi ve gecikilen teslim hususunda davacı kooperatifin;
01.10.2012 tarihli tutanak ile inşaata başlanması hususunda yüklenici şirkete uyarıda bulunduğu (Ek-4, 01.10.2012 tarihli tutanak)
Kadıköy 10. Noterliği’nin 27.08.2013 tarih ve 14615 yevmiye nolu ihtarı ile ruhsat tarihinden itibaren 6 aylık süre geçmesine rağmen iş programının oldukça gerisinde kalındığı, imalat faaliyetlerinin oldukça düşük sayıda işçi ile devam ettirildiği (Ek-5),
Yine Kadıköy 10. Noterliği’nin 30.03.2015 tarih ve 4669 yevmiye nolu ihtarı ile 27.08.2013 tarihinde gönderilen ihtara atıf ile birlikte yine inşaatın seyri ve süre konusunda yüklenicinin uyarıldığı (Ek-6),
02.06.2016 tarihli ihbarname ile yüklenicinin gecikme hususunda uyarıldığı, belgenin yüklenici temsilcisi tarafından elden teslim alındığı (Ek-7),
Açıkça görülmektedir.
Aradan geçen uzun süreye rağmen yüklenici inşaat çalışmalarına devam etmemiş ve inşaatı tamamlamamıştır. Yaklaşık bir yıldan beri de inşaatta çivi dahi çakılmamıştır.
 
       V.            SÖZLEŞME UYARINCA TESLİM EDİLMESİ GEREKEN TEMİNAT MEKTUBU BUGÜN DAHİ TESLİM EDİLMEMİŞTİR
 
İlgili sözleşmenin 28. Maddesi uyarınca, noter sözleşme tarihinden itibaren 2 ay içinde 2.500.000,00 TL’lik teminat mektubunun verilmesi gerektiği açıkça düzenlenmiş olup, sözleşme tarihi olan 12.07.2011 tarihi dikkate alındığında en geç 12.09.2011 tarihinde sunulması gereken teminat mektubunun arsa sahibi kooperatife teslim edilmemesi üzerine arsa sahibi kooperatif aşağıdaki ihtarları davalı yükleniciye göndermiştir;
Üsküdar 1. Noterliğince 12.09.2011 tarih ve 16455 yevmiye nosu ile teminat mektubunun sunulmasına ilişkin olarak yüklenici firma Kadıköy 26. Noterliği’nin 06.10.2011 tarih ve 27347 yevmiye sayılı ihtarı ile cevaben teminat mektubunun temel imalatı sırasında sunulacağını beyan etmiştir. Bu cevap ile sözleşme gereğince teminat mektubunun sunulması gereken tarihe uyulmadığı (Ek-8). 
07.07.2012 tarihinde arsanın teslim edildiği ve sözleşmenin 28. Maddesi uyarınca 2.500.000,00 TL teminat mektubunun 2 ay içerisinde hazırlanıp kooperatife verilmesi talep edildiği (Ek-2 olarak sunulmuştur).
Kadıköy 10. Noterliği’nin 27.08.2013 tarih ve 14615 yevmiye nolu ihtarı teminat mektubunun temini hususunda yeniden uyarıldıkları (Ek-5 olarak sunulmuştur)
Kadıköy 10. Noterliği’nin 30.03.2015 tarih ve 4669 yevmiye nolu ihtarı ile yeniden uyarıldıkları (Ek-6 olarak sunulmuştur)
            02.06.2016 tarihli ihbarname ile yüklenicinin kooperatife olan borçları hususunda uyarıldığı, belgenin yüklenici temsilcisi tarafından elden teslim alındığı (Ek-7 olarak sunulmuştur)  
            Beyoğlu 10. Noterliği’nin 20.07.2016 tarih ve 8204 yevmiye nolu ihtarı ile yüklenicinin kooperatife olan borçları hususunda uyarıldıkları, kooperatiften yüklenici tarafından satın alınan dairelerin bedellerinin ödenmediği hususunda da uyarıda bulunulmuştur (Ek-9)
                 VI.            YÜKLENİCİ BORCA BATIK DURUMDA OLUP, ADINA KAYITLI TAŞINMAZLAR ÜZERİNDE SAYISIZ HACİZ ŞERHİ BULUNMAKTADIR
Sözleşme uyarınca yükleniciye devredilmiş bulunan taşınmazların neredeyse tamamı yüklenici tarafından 3. Kişilere satılmış bulunmaktadır. Tarafımızca yüklenici adına kayıtlı bulunduğu bilinen aşağıdaki 7 adet bağımsız bölüm (D Blok B.B. No:7, B Blok B.B. No:7, B Blok B.B. No:61, C Blok B.B. No:4, C Blok B.B. No:33, C Blok B.B. No:26, B Blok B.B. No:91)  üzerinde ise sayısız haciz şerhi bulunmaktadır (Ek-10, Tapu Kayıtları).
 
                    VII.            ARSA SAHİBİ İŞİ KENDİSİ TAMAMLAMAK İSTEDİĞİNDEN, YÜKLENİCİYE İNŞAATTAN EL ÇEKTİRİLMESİNİ TALEP EDERİZ
 
            Kooperatif üyeleri uzun yıllardan beri dar gelirleri ile edinmeye çalıştıkları kooperatif üyeliklerinden hak etmiş bulundukları bağımsız bölümlerin kendilerine teslimini beklemektedir. Bağımsız bölümler teslim edilmediği için bu bağımsız bölümlerden faydalanamadıkları gibi dışarıda kira ödemektedirler.
Bağımsız bölümleri kendi çabaları ile tamamlamak isteseler de resmi olarak yüklenici bulunduğundan bu hususu yerine getirmeleri, bu aşamada olanaklı bulunmamaktadır. Bu bakımdan mahkemece yükleniciye işten el çektirilmesi hususunda karar verilmesini talep ederiz. Arsa sahibi kooperatif, işi kendisi bizzat yahut işi 3. Kişilere tamamlatma isteğindedir. Kaldı ki inşaat ruhsatının süresi de ilerlediğinden ve diğer yandan yapı denetim firması tarafından yapılan denetimler nedeni ile kooperatifin arsa sahibi olarak idari para cezasına maruz kalması olasılığı bulunmaktadır.
Diğer yandan dava konusu sözleşmenin varlığına güvenilerek, davacı kooperatif tarafından uğranılmış bulunan zararlar da bulunmakta olup, bunların da tazminini talep ederiz.
 
                                           VIII.            HMK MD. 400 UYARINCA KEŞİF YAPILMASINI TALEP EDERİZ
 
Davamızın esası bakımından dava tarihi itibarı ile inşaat seviyesi büyük önem taşımakta olduğundan, inşaatın seviyesinin belirlenebilmesi için beklenmeksizin, ivedilikle keşif yapılmasını talep etmek zorunluluğu doğmuştur.
Diğer yandan davalı yüklenicinin inşaat alanını terk etmiş olması karşısında, kış şartları, yağışlar nedeni ve inşaatın güvenlik tedbirlerinden yoksun olması nedeni ile  bir an önce müvekkil tarafından müdahalede bulunulması gerekmektedir. Bu nedenle tensip zaptı ile birlikte duruşma günü beklenmeksizin, keşif hususunda da karar verilmesini talep ederiz.
 
   IX.            DAVALI YÜKLENİCİ ve BİR KISIM DAVALI ADINA KAYITLI BULUNAN, İCRA KANALI İLE SATIŞ İŞLEMLERİ DEVAM EDEN DOSYA HAKKINDA TEDBİR KARARI VERİLMESİNİ TALEP EDERİZ
 
Sözleşme gereğince yükleniciye avans olarak devredilmiş bulunan (…) tapu bilgilerinde kayıtlı bulunan, davalı yüklenici ve davalılardan (…)’ya ait bağımsız bölümlerin satışına ilişkin olarak, bu davalıların borçluları tarafından başlatılmış bulunan İstanbul Anadolu 1. İcra Müdürlüğü’nün 2016/14343 e. Sayısı ile başlatılmış bulunan takip, satış aşamasına gelmiş olup, icra müdürlüğünce satış günü verilmek üzeredir. Söz konusu bağımsız bölümler yükleniciye avans olarak devredilmiş olup, bu aşamada yüklenici işini gereği gibi yerine getirmediğinden, bağımsız bölüm mülkiyetleri kazanılamamış olup, 3. Kişiye yapılan devriler de yolsuz tescil niteliğinde bulunduğundan, bu bağımsız bölümlerin satışına ilişkin olarak iş ve işlemler hakkında tedbir karar verilmesini talep ederiz.
 
Aynı dosyada yükleniciye ait başkaca taşınmazların da satışı söz konusu olup, tedbir talebimiz bu taşınmazları kapsamamakta, yalnızca sözleşme konusu parselde kayıtlı bulunan taşınmazlarla sınırlıdır. Taşınmaz listesi aşağıdaki gibidir;
B Blok; 7, 9, 24, 32, 34, 42, 50, 61, 64, 68, 72, 76, 91, 98, 99, 106, 110, 114
C Blok; 1, 4, 6, 9, 15, 24, 26, 27, 30, 32, 33, 37, 45, 57, 58, 60, 81, 89, 93,
D Blok; 7, 17
 
HUKUKİ NEDENLER: TBK, TTK, HMK, TMK
 
HUKUKİ DELİLLER:
1.                  Üsküdar 1. Noterliğinin 12 Temmuz 2011 tarih ve 12984 yevmiye sayılı Gayrimenkul Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi (Ek-1).- Taraflar arasında bulunan hukuki ilişkinin ispatı için sunulmuştur.
2.      07.07.2012 tarihli yer teslim tutanağı (Ek-2),-Arsanın sözleşmeye uygun olarak arsa sahipleri tarafından teslim edildiğinin ispatı için sunulmuştur.
3.       Maltepe Belediyesi’nden Alınan Ruhsatlara İlişkin Yazı (Ek-3).
4.      01.10.2012 tarihli tutanak ile inşaata başlanması hususunda yüklenici şirkete uyarıda bulunulan metin (Ek-4)
5.      Kadıköy 10. Noterliği’nin 27.08.2013 tarih ve 14615 yevmiye nolu ihtarı (Ek-5),- Gecikmeye ilişkin yükleniciye yapılan ihtardır.
6.      Kadıköy 10. Noterliği’nin 30.03.2015 tarih ve 4669 yevmiye nolu ihtarı (Ek-6) inşaatın seyri ve süre konusunda yüklenicinin uyarıldığına delalet etmektedir.
7.      02.06.2016 tarihli ihbarname (Ek-7) Yüklenicinin gecikme hususunda uyarıldığını ispat etmektedir.
8.      Üsküdar 1. Noterliğince 12.09.2011 tarih ve 16455 yevmiye nolu ihtarı (İlgili Noterlikten teminini talep ederiz)- Teminat mektubunun talep edildiğine ilişkindir
9.      Kadıköy 26. Noterliği’nin 06.10.2011 tarih ve 27347 yevmiye sayılı ihtarı (Ek-8) Yüklenici tarafından verilen cevap ile sözleşme gereğince teminat mektubunun sunulması gereken tarihe uyulmadığını ispat etmektedir
10.   Beyoğlu 10. Noterliği’nin 20.07.2016 tarih ve 8204 yevmiye nolu ihtarı ile yüklenicinin kooperatife olan borçları hususunda uyarıldıkları, satın alınan dairelerin bedellerinin ödenmediği hususunda da uyarıda bulunulmuştur (Ek-9)
11.   Tapu Kayıtları (Ek-10), Tüm tapu kaydının aktif ve pasifleri ile tapu müdürlüğünden celbini talep ederiz.- Sözleşme uyarınca yükleniciye yapılan pay devirlerini ispat edecektir.
12.   Taraflar arasındaki sair yazışma ve tutanaklar
13.   Kooperatif kayıtları ve gerekli görülmesi halinde genel kurul tutanakları
14.   İnşaat ruhsatları ve mimari projeler, İmar İşlem dosyası (İlgili Belediye’den teminini)
15.   Keşif
16.   Bilirkişi incelemesi
17.   Tanık, yemin vs. deliller
 
SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklanan gerekçe ve düşüncelerle;
1.                  Üsküdar 1. Noterliğinin 12 Temmuz 2011 tarih ve 12984 yevmiye sayılı Gayrimenkul Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin bozulmasına, ve bu doğrultuda sözleşmenin tasfiye edilmesine,
2.                  Sözleşmenin haklı nedenle bozulması karşısında müvekkil kooperatifin uğramış bulunduğu zararlar için, fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydı ile şimdilik 5.000,00 TL talepli belirsiz alacak davamızın kabulüne,
3.                  Yüklenici adına kayıtlı bulunan taşınmazlar ile yükleniciye avans olarak devredilip, 3. Kişilere devri gerçekleşen taşınmazların tapu iptali ile müvekkil adına tesciline (Tensip zaptı ile birlikte bu bağımsız bölümlere tedbir konulmasını)
4.                  Gecikmesinde sakınca bulunan hallerin varlığı nedeni ile duruşma günü beklenmeksizin, ivedilikle HMK 400 uyarınca keşif yapılmasına,
5.                  Hal ve tavırlarından işi tamamlamayacağı sabit olan yükleniciye Tedbiren işten el çektirilmesine,
6.                  Davalı yükleniciye avans olarak devredilmiş bulunan payların satışına ilişkin olarak, (…) tapu bilgilerinde kayıtlı bulunan, B Blok; 7, 9, 24, 32, 34, 42, 50, 61, 64, 68, 72, 76, 91, 98, 99, 106, 110, 114/C Blok; 1, 4, 6, 9, 15, 24, 26, 27, 30, 32, 33, 37, 45, 57, 58, 60, 81, 89, 93,/D Blok; 7, 17) nolu taşınmazların İstanbul Anadolu 1. İcra Müdürlüğü’nün 2016/14343 e. Sayılı dosyasında satış işlemlerine ilişkin olarak tedbir kararı verilmesini,  
7.                  Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini müvekkil adına arz ve talep ederiz. 27.09.2017
                                                          

                                                                                              Davacı Vekili 

KİTAP

Av. İlker Hasan Duman
Açıklamalı-İçtihatlı
İNŞAAT HUKUKU
9. Baskı
Seçkin Yayıncılık, 2019

YARGI HABERLERİ

PARSELASYON İŞLEMLERİ UYGULAMA İMAR PLANINA GÖRE YAPILACAKTIR, diyelere ait bulunan yerlerle birleştirmeye, bunları yeniden imar planına uygun ada veya parsellere ayırmaya, müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine [Devamı...]
ŞERHİN TERKİNİ, karşı ileri sürülebilir (TMK. Md. 1009). Şerhin sağladığı etki, kişisel hakkın kaynaklandığı borç ilişkisinden doğan yükümlülüğün, taşınmaz mülkiyetine [Devamı...]
YÜKLENİCİNİN AMACI: KÂR, ın elde edilemediği, bazen yıllarca devam eden iş sonunda başa baş bir sonuca ulaşıldığı, hata işletmenin büyük zararlara uğradığı, daima görülen ve duyulan hallerdendir. Başlanan [Devamı...]
Nama İfaya İzin, arar verilebilmesi için direnim koşulu bulunmalıdır. Yargıç istem üzerine konusunda uzman bilirkişi yardımı ile keşif yaparak eksik bırakılan veya bozuk yapılmış olan iş kalemleri [Devamı...]
Yapı Kullanma İzni-Teslim-İbra, uml;zenlenen plan ve projesine uygun biçimde tamamlayıp (sözleşmede kararlaştırılmış ise yapı kullanma iznini alarak) teslim etmektir. Dairelerin teslimi yapı kullanma izni alınması [Devamı...]
Yöneticinin Yüklenici Aleyhine Dava Açması, uuml;klenicinin, yapımını üstlendiği inşaattaki ayıplı ve eksik işlerin giderilmesi için yüklenici hakkında dava açılmasını sağlamak amacıyla apartman yöneticisine kat [Devamı...]
Kâr Payı Hesabı, mel alınarak, sözleşmede kararlaştırılmışsa sözleşme fiyatlarıyla, kararlaştırılmamış ise serbest piyasa rayiçleriyle, yapılmayan iş bedelinin, iş hiç yapılmamışsa tamamı [Devamı...]
Geçersiz sözleşmeye dayalı gecikme tazminatı ve ceza koşulu istenemez, l;zleşmesi yapılmak suretiyle geçerli hale getirilmeyen sözleşmeye dayalı olarak sözleşmenin tarafı olan arsa sahibince geçersiz sözleşmeye dayanılarak gecikme tazminatı [Devamı...]
Fazla İmalat Bedelinin İstenebilmesinin Koşulları, , kural olarak sözleşmede kararlaştırılandan fazla ve daha kaliteli malzeme kullanarak yaptığı işler bedelini, yapılan bu fazla işlerin ve kullanılan kaliteli malzemelerin arsa sahiplerinin [Devamı...]
İMAR PLANLARINDA HİYERARŞİK İLİŞKİ, de, nazım imar planı; varsa bölge veya çevre düzeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine, yine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen ve arazi [Devamı...]
İMAR PLANLARININ İPTALİ DAVASINDA DAVA AÇMA SÜRESİ, lanı gereken düzenleyici işlemlerde dava süresinin ilan tarihini izleyen günden itibaren başlayacağı, ancak bu işlemlerin uygulanması üzerine ilgililerin düzenleyici işlem [Devamı...]
UZLAŞMA TUTANAĞININ İPTALİ, dur. Bu işlem ise idarenin kendi iç bünyesinde yaptığı kişinin hukuki durumunda bir değişiklik meydana getirmeyen kesin ve yürütülebilir olmayan işlemdir. Kamulaştırma [Devamı...]
TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARI, rların ise İcra ve İflas Kanununun “ilamların yerine getirilmesi” hakkındaki hükümlere göre yerine getirileceği, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararlarına karşı [Devamı...]
Kooperatif Ortağı, Ödemiş Olduğu Aidatın Ayrıldığı Yıl Bilançosuna Göre Hesaplanacak Masraf Hissesi Düştükten Sonra Bakiyesini Talep Edebilir;, n ayrılan ortak, ödemiş olduğu aidatın tamamını değil, ayrıldığı yıl bilançosuna göre hesaplanacak olan masraf hissesi düşüldükten sonra bakiyesinin iadesini talep [Devamı...]
Likit Sayılması Gereken Kooperatif Aidat Alacağı Hakkında İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesi Gerekir;, ooperatife ait üye kayıt defterinde davacının ödediği meblağlar açıkça yazılmıştır. Davalı kooperatif sadece alacağın muaccel hale gelmediğini savunmuştur. Bu durum [Devamı...]
Kooperatif Eski Yöneticilerinin Kooperatifi Zarara Uğrattığı İddiasına Dayalı Tazminat Davası;, rulun bu yönde karar alması ve davanın denetçiler tarafından açılmasına bağlıdır. Fakat anılan yönteme uyulmaması durumunda davacı tarafa süre verilerek açılan [Devamı...]
Yönetim Kurulu Ve Tasfiye Kurulunun Yetkileri;, ooperatifler Kanunu'nun 55/1. maddesi aidat toplama görevinin yönetim kuruluna ait olduğunu, kooperatif ana sözleşmesinin 44/10. maddesi ise kooperatif adına dava açma ve [Devamı...]
İmar Kısıtlamalarından Doğan Davalar, [Devamı...]
Avukatın Dürüstlük Kuralına Aykırı Davranışı;, kilde fazladan avukatlık ücreti isteyemez (8. HD. 9.3.2015, 5221/5534).  [Devamı...]
Tespite İlişkin Kararlar İcraya Konulamaz;, lir (8. HD. 8.9.2014, 23863/14838).  [Devamı...]
Acele Kamulaştırmada Acelelik Halinin Değerlendirilmesi, ele kamulaştırılacak taşınmazlar açıklıkla gösterilmek suretiyle acele kamulaştırmanın kapsamı ve çerçevesinin belirlenmesi, acelelik halinin dışındaki durumlar için [Devamı...]
Katkı Payı Davasında Zamanaşımı, t olaya yeni Medeni Kanunda yer alan zamanaşımı kuralları uygulanmaksızın mal rejimi ve Borçlar Kanunu’nun genel hükümleri dikkate alınarak çözüm [Devamı...]
Vadeden Sonra Ciro Alacağın Temlikidir, (12. HD. 19.1.2010, 19566/934). [Devamı...]
Bonoda Zamanaşımı, ; yıldır (12. HD. 17.3.2009, 25557/5658). [Devamı...]
Sözleşmeye Aykırılıktan Kiracının Tahliyesi, lığın giderilmesinin istenmesi gerekir. Kiralanan yerin açık şekilde fena kullanılması durumunda ihtar gönderilmesine gerek yoktur (6. HD. 2.11.2010, 7891/11974). [Devamı...]
Kararın Yalnız Boşanma Hükmünün Kesinleşmiş Olması, uml;re, nafaka ve tazminat alacağı kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın takibe konulabilir hale gelmiştir (HGK. 22.10.2002, 656/638). [Devamı...]
Kiralanan Yerin Boşaltıldığının İspatı ve Geriye Kalan Ayların Kirasında Kiracının Sorumluluğu, nundan önce boşaltan kiracı geri kalan sürenin kira parsından sorumlu olur. Ancak kiralayan da zararın artmaması ve taşınmazı aynı koşullarda başkasına kiralamak için gerekli [Devamı...]
Sanayi Suyunun Kaçak Olarak Satılması, delin davalı tarafından ödenmediğini öne sürmüştür. Mahkemece, dava konusu olayla ilgili olarak davacının yetkisinin bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar [Devamı...]
Bağımsız Bölümde Oturanların Komşularını Rahatsız Etmesi Ya da Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi Tahliye Nedeni Değildir, nda o kişinin ya da kişilerin bağımsız bölümden tahliyesini değil, Kat Mülkiyeti Kanunu md. 33/son’daki yaptırımın uygulanması gerekir. Tahliye hususu aynı Yasanın 24. [Devamı...]
Mal Ayrılığı Rejiminin Geçerli Olduğu Dönemde Taşınmaz Alırken Eşe Yapılmış Olan Katkı "Elden Bağış" Niteliğindedir, karşılıksız kazanma yoluyla gelen bu para, onun kişisel malı olmuştur. Davalıya ait pay “bağış” yoluyla gelen bu para ile alındığına ve davalının kişisel malı olduğuna göre, davalı [Devamı...]
Verilen Onayın Geri Alınması TMK md. 2'ye Aykırıdır, a açmaları dürüstlük kuralıyla bağdaşmaz (18. HD. 15.6.2010, 1416/9003). [Devamı...]
Bonoda Bedelsizlik İddiasının İspatı, [Devamı...]
Manevi Tazminat, a açıklandığı üzere, ne bir ceza ne de gerçek anlamda bir tazminattır. Zarar uğrayanın manevi ıstırabını bir nebze dindiren, ruhsal tahribatını onaran bir araçtır. Manevi [Devamı...]
Haksız Fiilde Failin Temerrüdü ve Faizden Sorumluluğu, inden itibaren zararın tamamı için temerrüde düşmüş sayılır. Dolayısıyla, zarar gören, gerek kısmi davaya, gerekse sonradan açtığı ek davaya veya ıslaha konu ettiği [Devamı...]
Boşanma Davasında Ziynetlerin İstenmesi, ahsilini de istediğine göre, hüküm altına alınan ziynetlerin cins, gram ve ayarları gösterilmeden toplamının değerine göre hükmedilmesi doğru değildir (2. HD. [Devamı...]
Boşanma Davasında Çalışmaya İzin Verilmemesinden Kaynaklanan Kazanç Kaybının İstenmesi, asının izin vermediğini öne sürerek, bu yüzden yoksun kaldığı kazanç kaybına karşılık maddi tazminat istemiştir. Bu talep TMK’nun 174/1 kapsamında boşanmanın eki [Devamı...]
KAZANILMIŞ HAK, nmazdaki yapıların kaba inşaatının tamamlandığı, idare mahkemesince dava konusu yapı ruhsatlarıyla tespit edilen kısım haricinde yeni yapılaşma hakkı verilmediği, bu nedenle ruhsatların kazanılmış [Devamı...]
İŞLEMİ KURAN İDARE ONU GERİ ALABİLİR, ">Fazla çalışma ücretlerinden kesilen gelir vergisinin iadesi istemiyle yapılan başvurunun Defterdarlık tarafından kabul edilerek yapılan kesintilerin davacıya ödendiği, sonrasında [Devamı...]
İDARE MAHKEMESİNDE DAVA AÇMA SÜRESİ, ">Anayasanın 125’inci ve 1602 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesinde, dava açma süresinin her çeşit işlemlerde yazılı bildirim tarihini izleyen günden itibaren [Devamı...]
Karayolları Trafik Kanunundan Doğan Hukuk Davalarında Görevli Ve Yetkili Mahkeme, e yayımlanan değişiklikle bu kanunun uygulanmasından doğan hukuk davalarında görevli ve yetkili mahkemeler yeniden belirlendi: "İşleteni veya sahibi Devlet ve diğer kamu kuruluşları [Devamı...]
Alkollü Araç Kullanmak, ol açmaz. Mahkemece nöroloji uzmanı, hukukçu ve trafik konusunda uzman bilirkişilerden oluşan kurul aracılığıyla; olayın salt alkolün etkisiyle gerçekleşip [Devamı...]
Bonoda Zamanaşımı, re üç yıllık zamanaşımı süresine tabi iseler de; söz konusu bonolar taraflar arasındaki temel borç ilişkisi yönünden yazılı delil başlangıcı olarak kabul [Devamı...]
Üye Kooperatifle İlişkisini Kesince Üyelik Sıfatı Sona Erer, üğünü yerine getirmeyen ve ilişkisini kesen davacının kooperatif ortağı olduğunun tespiti için açmış olduğu davanın MK’nın 2. Maddesi uyarınca kabul edilemeyeceği, [Devamı...]
Estetik Ameliyatı Yapılmasına İlişkin Sözleşme, öne sürerek maddi ve manevi tazminat istemiştir. Dosya kapsamından estetik ameliyat konusunda tarafların sözleştikleri anlaşılmaktadır. Tarafların sözleşme yapmaktaki asıl [Devamı...]
Müstehcen Görüntü Bulundurma, ideo görüntüleri olduğu, bir kısmının ise hayvanlarla insanların cinsel ilişkilerinin görüntülerini içerdiği, çocukların kullandığı müstehcen [Devamı...]
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi-Yolsuz Tescil, nde olup, bu yolla oluşan tapu kayıtları gerçek mülkiyet durumunu oluşturmaz. Yüklenici edimini ifa ettiği oranda şahsi hak elde edebilir ve elde ettiği hakkını [Devamı...]
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi-Alacağın Temliki-İtiraz ve Defiler, ly: Calibri; mso-fareast-language: TR; mso-ansi-language: TR; mso-bidi-language: AR-SA">Yüklenici arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesine göre kazandığı şahsi hakkını [Devamı...]
Temyiz Harcının Yatırılamaması-adil Yargılanma Hakkı, kça yüksek miktarda olan karar ve temyiz harcının yatırılmasının istenmesi ve verilen sürede yatırılmaması üzerine kanun yoluna başvuru hakkının ortadan [Devamı...]
Harici Satış Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil, kümleri uyarınca isteyebilirler. Taşınmazın güncel karşılığı talep edilmez ise de, harici satış nedeniyle ödenen bedelin uyarlama kuralları gereğince hesaplanması ve sonucuna göre [Devamı...]
Tespit Davasında Hukuksal Yarar Koşulu, rdan söz edebilmek için; bir hakkın veya hukuki durumun mevcut ve yakın bir tehlike ile tehdit edilmiş olması, bu tehdidin zarar doğurabilecek nitelikte olması, tespit [Devamı...]
Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Tahliye, iş olmasının verilen süreden sonra olup akde aykırı davranışı ortadan kaldırmayacağı gözetilmelidir. Öte yandan kiralanan kiralanma amacı dışında kullanılmaya da devam etmekte olup, [Devamı...]
İştirak Nafakası, ;ocuğa bakıyorsa, çocuğa bakan taraf velayetin nezi davasını açmadan doğrudan iştirak nafakası talebinde bulunabilir (3. HD. 11.10.2010, 14433/16126). [Devamı...]
Boşanmada Manevi Tazminat, zere boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden olmalıdır. Boşanma sebebi olarak gösterilmemiş, ancak boşanmanın kesinleşmesine kadar gerçekleşmiş sadakat [Devamı...]
CEMAAT VAKIFLARININ GAYRİMENKUL EDİNME HAKKI:, ip gerçek ve tüzel kişiler sahip olabilirler. Fransız ... Rahipleri adlı topluluk adına tapuya kayıtlıyken, açılan dava sonucu tüzel kişiliği bulunmayan ve ne Türkiye [Devamı...]
AİHM'NCE HÜKMEDİLEN TAZMİNATIN HAZİNECE ÖDENMESİ:, ersonele rücu mekanizması işletilmediği için dava yoluna başvurulduğunu, sorumlulara rücu etme konusunda idarenin takdir yetkisi bulunmadığını; maddi mağduriyetleri ödenen [Devamı...]
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NİN KESİNLEŞMİŞ HAK İHLALİ KARARLARI:, üler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmuşlardır. Anılan mahkeme, hükümlülerin yargılandığı Devlet Güvenlik Mahkemeleri'nin bağımsız ve tarafsız olmaması, savunma [Devamı...]
AVRUPA SOSYAL ŞARTI:, uml;venlik sisteminden yararlanarak böyle bir imkan sağlayamayan herkese yeterli yardımı sağlamayı ve hastalık halinde bu kişinin şartlarının gerektirdiği bakımı sağlamayı akit taraflar [Devamı...]
AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNE AYKIRILIK:, lgili davalarda, davanın taraflarının herbirinin; diğer taraf karşısında kendisini önemli ölçüde dezavantajlı konumda bırakmayacak şartlarda iddia ve savunmalarını mahkemeye [Devamı...]
TERCÜMANLIK ÜCRETİ SANIĞA YÜKLETİLEMEZ:, nığa sağlanan tercüman için ödenecek ücretin mahkumiyet halinde dahi sanığa yükletilemez (7. CD. 24.6.2003, 2478/5303). [Devamı...]
ADİL YARGILANMA HAKKINA AYKIRILIK, azlığın, taraflar arasında fark gözetmeksizin iddia ve savunmaların eşit ve karşılıklı yapıldığı dürüst bir yargılamadır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi uluslararası insan [Devamı...]
DİL BİLMEYEN SANIĞIN ÜCRETSİZ OLARAK ÇEVİRMENDEN YARARLANMA HAKKI, yardımından ücretsiz olarak yararlanmak hakkına sahiptir" hükmüne aykırı olarak mahkemece mahkum olan dil bilmeyen sanıktan çevirmenlik ücretinin alınmasına karar [Devamı...]

HIZLI ERİŞİM

Seçilmiş Mevzuat Seçilmiş Yazı ve Yargı Kararları Dilekçeler Sözleşmeler İhtarnameler İnşaat-İmar Sözlüğü İnsan Hakları Belgeleri İnsan Hakları Kararları Bilirkişi Raporları Yasal Faiz Hesabı Hukukumuzda Parasal Sınırlar Avukatlık Asgari Ücret Tablosu Önemli Yasal Süreler

KÜMELER

AYIN KONUSU YÖNETSEL YARGI YARGI DÜNYASI ANAYASA VE ANAYASA MAHKEMESİ MAKALELER AVUKATIN GÜNCELİ TBB DİSİPLİN KARARLARI FORUM PRATİK BİLGİLER RESİM VE KARİKATÜR ÖZLÜ SÖZLER ATATÜRK VE CUMHURİYET BAĞLANTILAR

HAVA TAHMİNİ

5 Günlük Hava Tahmini (İstanbul) 5 günlük hava tahmini
5 Günlük Hava Tahmini (Ankara) 5 günlük hava tahmini
5 Günlük Hava Tahmini (İzmir) 5 günlük hava tahmini Kaynak http://www.dmi.gov.tr