DANIŞTAY KARARI: YAŞANAN İŞ KAZASINDAN DOLAYI GEREKLİ TEDBİRLERİ ALMAYAN KAMU GÖREVLİLERİ DE SORUMLUDUR

 İtiraz Edilen Karar: Haklarında ön inceleme yapılanların tümü için sorusturma

İzni verilmemesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının 29.1.2015 tarih ve 36 sayılı kararı.
 
Karara İtiraz Edenler: 1-Istanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
 
Soruşturulacak Eylemler:
Y ve M’nin:
1- İstanbul İli, Dikilitaş Mahallesi, … parsel sayılı taşınmazdaki inşaatta sosyal güvenlik mevzuatı yönünden gerekli denetimleri yaptırmamak suretiyle 6.9.2014 tarihinde meydana gelen is kazasında10 isçinin ölümüne neden olmak.
M ve Z:
2- İstanbul İli, Dikilitaş Mahallesi, … Sayılı taşınmazdaki inşaatta isçi sağlığı ve is güvenliği yönünden gerekli denetimleri yaptırmamak suretiyle 6.9.2014 tarihinde meydana gelen is Kazasında 10 isçinin ölümüne neden olmak.
A ve Y :
3- İstanbul İli, Dikilitaş Mahallesi, … Parsel sayılı taşınmazdaki inşaatta isçi sağlığı ve is güvenliği yönünden gereği gibi denetim yapmayarak ve yapılan denetimlerde tespit edilen eksikliklerin giderilmesini sağlamayarak 6.9.2014 tarihinde meydana gelen is kazasında 10 işçinin ölümüne neden olmak.
 
Eylem Tarihi : 2014 Yılı.
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 14.7.2015tarih ve 4317 sayılı yazısı ekinde gönderilen dosya, Dairemizin 9.9.2015 tarih ve E:2015/929, K:2015/1179 sayılı kararı ile birleştirilen dosya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının soruşturma izni verilmemesine ilişkin 29.1.2015 tarih ve …sayılı kararı ile bu karara yapılan itirazlar, Tetkik Hakimi açıklamaları dinlenildikten sonra, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca incelendi;
        
Gereği Görüşülüp Düşünüldü:
Dosyanın incelenmesinden, 1 inci maddede isnat edilen eylemle ilgili olarak, İstanbul
İli, Dikilitaş Mahallesi, … Parsel sayılı taşınmazda yapılmakta olan inşaatta 6.9.2014 tarihinde meydana gelen is kazası öncesinde sosyal güvenlik mevzuatı yönünden gerekli Denetimleri yaptırmamak suretiyle 10 isçinin ölümüne neden olunduğu iddiası üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Y. ve SGK İstanbul İl Müdürü M. haklarında yapılan ön incelemede, ilgililerin sorumluluklarının sosyal güvenlik mevzuatı yönünden isçilerin sigortalı çalıştırılıp çalıştırılmadığı, bildirimde bulunulan isçi ücretleriyle gerçekte ödenen ücretler arasında fark olup olmadığı hususlarıyla ve sosyal güvenlik mevzuatının uygulanmasıyla sınırlı olduğu, isçi sağlığı ve is güvenliğine ilişkin bir yükümlülüklerinin ve sorumluluklarının bulunmadığı tespit edilerek, haklarında yapılacak bir işlem bulunmadığının belirtildiği, dolayısıyla adı geçenlerin eylemi ile ölüm olayı arasında illiyet bağı kurulamadığından ilgililere isnat edilen eylemin haklarında soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının 29.1.2015 tarih ve 36 sayılı kararının; 1 inci maddede belirtilen eylemden Y. ve M. hakkında soruşturma izni verilmemesine iliksin kısmına yapılan itirazların reddine, 2 neci maddede isnat edilen eylemle ilgili olarak, İstanbul İli, Dikilitaş Mahallesi, … parsel sayılı taşınmazda yapılmakta olan inşaatta 6.9.2014 tarihinde meydana gelen is kazası öncesinde isçi sağlığı ve is güvenliği yönünden gerekli denetimleri yaptırmamak suretiyle 10 isçinin ölümüne neden oldukları iddiası üzerine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Is Teftiş Kurulu Başkanı M ve Is Teftiş Kurulu İstanbul Grup Başkanı Z. hakkında yapılan ön incelemede, is güvenliği ve isçi sağlığı yönünden anılan kişilerin görev ve sorumluluklarının düzenlendiği 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 15 inci maddesi, Is Teftiş Tüzüğünün 10uncu , 12 nci maddeleri ile teftiş programının hazırlanış ilkelerinin düzenlendiği 17 nci maddesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Is Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 9 uncu ve 10 uncu maddeleri kapsamında görevlerini yerine getirip getirmedikleri, bu yönde bir ihmallerinin bulunup bulunmadığı yönünden inceleme yapılması gerekirken bu yönlerden ön incelemenin eksik yapıldığı anlaşıldığından, itirazların kabulü ile eksik incelemeye dayalı ön inceleme raporu esas alınarak verilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının 29.1.2015 tarih ve 36 sayılı kararının; 2 nci maddede belirtilen eylemden M. ve Z. hakkında soruşturma izni verilmemesine ilişkin kısmının kaldırılmasına, 3 üncü maddede isnat edilen eylemle ilgili olarak, İstanbul İli, Dikilitaş Mahallesi, parsel sayılı taşınmazda yapılmakta olan inşaatta 6.9.2014 tarihinde meydana gelen is kazası öncesinde isçi sağlığı ve is güvenliği yönünden yaptıkları denetimleri gereği gibi yapmamak ve yaptıkları denetimler sonucunda tespit edilen eksiklikler nedeniyle gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamamak suretiyle 10 isçinin ölümüne neden oldukları iddiası üzerine A. ve Y. Haklarında yapılan ön incelemede, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen 23.9.2014 tarihli bilirkişi raporunda is kazası nedeni olarak tespit edilen eksikliklerin, is yerinin kazadan önce yapılan denetimi kapsamında tespit edilen eksiklikler ile aynı olup olmadığı, aynı nitelikte ise, is kazasına neden olan bu eksikliklerin denetimler sonucunda gerçekten giderilip giderilmediği, bu bağlamda eksiklikler giderildi ise aradan geçen süre zarfında aynı eksikliklerin tekrar ortaya çıkma ihtimalinin bulunup bulunmadığı, bu kapsamda eylemi is güvenliği ve isçi sağlığı yönünden teknik ve uzmanlık gerektiren bir konu olması ayrıca tarafsız ve bağımsız bir incelemeyi gerektirmesi nedenleriyle anılan hususlara yönelik gerekirse (İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yaptırılan bilirkişi incelemesi soncu düzenlenen 23.9.2014 tarihli bilirkişi raporu gönderilmek suretiyle ) bilirkişi incelemesi yaptırılması, 9.4.2014 tarihinde meydana gelen is kazası sonucu bir isçinin ölmesi sonrası düzenlenen 30.4.2014 tarihli raporda ve 16.5.2014 tarihli denetim raporunda , isçi sağlığı ve is güvenliği yönünden eksiklikler tespit edilmesine rağmen isin durdurulmasının istenilmediği, ancak 6.9.2014 tarihinde meydana gelen is kazasından hemen sonra 8.9.2014 tarihinde düzenlenen denetim raporu ile isin durdurulmuş olması dikkate alındığında, (30.4.2014 ve 16.5.2014 tarihli raporlar ile) is yerinin faaliyetinin durdurulmasının istenmemiş olmasının, isin durdurulması müeyyidesinin uygulanması açısından incelenmesi /irdelenmesi/ değerlendirilmesi ve haklarında ön inceleme yapılan A ve Y'ye bu yönde soru yöneltilmesi, bu balgamda 30.4.2014 tarihli ve 16.5.2014 tarihli denetim raporları üzerine isçi sağlığı ve is güvenliği yönünden isin durdurulmasının gerekip gerekmediği hususunda bilirkişi incelemesi yaptırılması gerekirken bu yönlerden ön incelemenin eksik yapıldığı anlaşıldığından, itirazların kabulü ile eksik incelemeye dayalı ön inceleme raporu esas alınarak verilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının 29.1.2015 tarih ve 36 sayılı kararının; 3 üncü maddede belirtilen eylemden A ve Y hakkında soruşturma izni verilmemesine ilişkin kısmının kaldırılmasına, Dosyanın, 2 nci ve 3 üncü maddelerde belirtilen eksikliklerin giderilmesi amacıyla yeniden ön inceleme yaptırılması, yapılacak ön inceleme sonucunda elde edilecek bilgi ve belgelere göre yetkili merci tarafından yeni bir karar verilmesi, verilecek kararın türüne göre on günlük itiraz süresini ve yerini de belirten gerekli bildirimler yapıldıktan sonra karara karsı itirazda bulunulması durumunda haklarında ön inceleme yapılanların ifadelerinin de olduğu sayfaların ve ıslak imzalı ifade belgelerinin, işyerinde 6.9.2014 tarihinden önce yapılan denetimler sonucu düzenlenen raporların (27.6.2013, 30.4.2014 ve 16.5.2014 tarihli raporlar) ve bu raporlar sonucu tespit edilen eksikliklerin giderildiğine yönelik ilgili belgelerin ekleri ile birlikte eksiksiz olarak Dairemize gönderilmesi için karar ekli olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına iadesine, kararın birer örneğinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile itiraz edenlere gönderilmesine 9.9.2015 tarihinde oy birliğiyle karar verildi (D. 1. D. 9.9.2015, 524/1178)
 

KİTAP

Av. İlker Hasan Duman
Açıklamalı-İçtihatlı
İNŞAAT HUKUKU
9. Baskı
Seçkin Yayıncılık, 2019

YARGI HABERLERİ

PARSELASYON İŞLEMLERİ UYGULAMA İMAR PLANINA GÖRE YAPILACAKTIR, diyelere ait bulunan yerlerle birleştirmeye, bunları yeniden imar planına uygun ada veya parsellere ayırmaya, müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine [Devamı...]
ŞERHİN TERKİNİ, karşı ileri sürülebilir (TMK. Md. 1009). Şerhin sağladığı etki, kişisel hakkın kaynaklandığı borç ilişkisinden doğan yükümlülüğün, taşınmaz mülkiyetine [Devamı...]
YÜKLENİCİNİN AMACI: KÂR, ın elde edilemediği, bazen yıllarca devam eden iş sonunda başa baş bir sonuca ulaşıldığı, hata işletmenin büyük zararlara uğradığı, daima görülen ve duyulan hallerdendir. Başlanan [Devamı...]
Nama İfaya İzin, arar verilebilmesi için direnim koşulu bulunmalıdır. Yargıç istem üzerine konusunda uzman bilirkişi yardımı ile keşif yaparak eksik bırakılan veya bozuk yapılmış olan iş kalemleri [Devamı...]
Yapı Kullanma İzni-Teslim-İbra, uml;zenlenen plan ve projesine uygun biçimde tamamlayıp (sözleşmede kararlaştırılmış ise yapı kullanma iznini alarak) teslim etmektir. Dairelerin teslimi yapı kullanma izni alınması [Devamı...]
Yöneticinin Yüklenici Aleyhine Dava Açması, uuml;klenicinin, yapımını üstlendiği inşaattaki ayıplı ve eksik işlerin giderilmesi için yüklenici hakkında dava açılmasını sağlamak amacıyla apartman yöneticisine kat [Devamı...]
Kâr Payı Hesabı, mel alınarak, sözleşmede kararlaştırılmışsa sözleşme fiyatlarıyla, kararlaştırılmamış ise serbest piyasa rayiçleriyle, yapılmayan iş bedelinin, iş hiç yapılmamışsa tamamı [Devamı...]
Geçersiz sözleşmeye dayalı gecikme tazminatı ve ceza koşulu istenemez, l;zleşmesi yapılmak suretiyle geçerli hale getirilmeyen sözleşmeye dayalı olarak sözleşmenin tarafı olan arsa sahibince geçersiz sözleşmeye dayanılarak gecikme tazminatı [Devamı...]
Fazla İmalat Bedelinin İstenebilmesinin Koşulları, , kural olarak sözleşmede kararlaştırılandan fazla ve daha kaliteli malzeme kullanarak yaptığı işler bedelini, yapılan bu fazla işlerin ve kullanılan kaliteli malzemelerin arsa sahiplerinin [Devamı...]
İMAR PLANLARINDA HİYERARŞİK İLİŞKİ, de, nazım imar planı; varsa bölge veya çevre düzeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine, yine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen ve arazi [Devamı...]
İMAR PLANLARININ İPTALİ DAVASINDA DAVA AÇMA SÜRESİ, lanı gereken düzenleyici işlemlerde dava süresinin ilan tarihini izleyen günden itibaren başlayacağı, ancak bu işlemlerin uygulanması üzerine ilgililerin düzenleyici işlem [Devamı...]
UZLAŞMA TUTANAĞININ İPTALİ, dur. Bu işlem ise idarenin kendi iç bünyesinde yaptığı kişinin hukuki durumunda bir değişiklik meydana getirmeyen kesin ve yürütülebilir olmayan işlemdir. Kamulaştırma [Devamı...]
TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARI, rların ise İcra ve İflas Kanununun “ilamların yerine getirilmesi” hakkındaki hükümlere göre yerine getirileceği, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararlarına karşı [Devamı...]
Kooperatif Ortağı, Ödemiş Olduğu Aidatın Ayrıldığı Yıl Bilançosuna Göre Hesaplanacak Masraf Hissesi Düştükten Sonra Bakiyesini Talep Edebilir;, n ayrılan ortak, ödemiş olduğu aidatın tamamını değil, ayrıldığı yıl bilançosuna göre hesaplanacak olan masraf hissesi düşüldükten sonra bakiyesinin iadesini talep [Devamı...]
Likit Sayılması Gereken Kooperatif Aidat Alacağı Hakkında İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesi Gerekir;, ooperatife ait üye kayıt defterinde davacının ödediği meblağlar açıkça yazılmıştır. Davalı kooperatif sadece alacağın muaccel hale gelmediğini savunmuştur. Bu durum [Devamı...]
Kooperatif Eski Yöneticilerinin Kooperatifi Zarara Uğrattığı İddiasına Dayalı Tazminat Davası;, rulun bu yönde karar alması ve davanın denetçiler tarafından açılmasına bağlıdır. Fakat anılan yönteme uyulmaması durumunda davacı tarafa süre verilerek açılan [Devamı...]
Yönetim Kurulu Ve Tasfiye Kurulunun Yetkileri;, ooperatifler Kanunu'nun 55/1. maddesi aidat toplama görevinin yönetim kuruluna ait olduğunu, kooperatif ana sözleşmesinin 44/10. maddesi ise kooperatif adına dava açma ve [Devamı...]
İmar Kısıtlamalarından Doğan Davalar, [Devamı...]
Avukatın Dürüstlük Kuralına Aykırı Davranışı;, kilde fazladan avukatlık ücreti isteyemez (8. HD. 9.3.2015, 5221/5534).  [Devamı...]
Tespite İlişkin Kararlar İcraya Konulamaz;, lir (8. HD. 8.9.2014, 23863/14838).  [Devamı...]
Acele Kamulaştırmada Acelelik Halinin Değerlendirilmesi, ele kamulaştırılacak taşınmazlar açıklıkla gösterilmek suretiyle acele kamulaştırmanın kapsamı ve çerçevesinin belirlenmesi, acelelik halinin dışındaki durumlar için [Devamı...]
Katkı Payı Davasında Zamanaşımı, t olaya yeni Medeni Kanunda yer alan zamanaşımı kuralları uygulanmaksızın mal rejimi ve Borçlar Kanunu’nun genel hükümleri dikkate alınarak çözüm [Devamı...]
Vadeden Sonra Ciro Alacağın Temlikidir, (12. HD. 19.1.2010, 19566/934). [Devamı...]
Bonoda Zamanaşımı, ; yıldır (12. HD. 17.3.2009, 25557/5658). [Devamı...]
Sözleşmeye Aykırılıktan Kiracının Tahliyesi, lığın giderilmesinin istenmesi gerekir. Kiralanan yerin açık şekilde fena kullanılması durumunda ihtar gönderilmesine gerek yoktur (6. HD. 2.11.2010, 7891/11974). [Devamı...]
Kararın Yalnız Boşanma Hükmünün Kesinleşmiş Olması, uml;re, nafaka ve tazminat alacağı kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın takibe konulabilir hale gelmiştir (HGK. 22.10.2002, 656/638). [Devamı...]
Kiralanan Yerin Boşaltıldığının İspatı ve Geriye Kalan Ayların Kirasında Kiracının Sorumluluğu, nundan önce boşaltan kiracı geri kalan sürenin kira parsından sorumlu olur. Ancak kiralayan da zararın artmaması ve taşınmazı aynı koşullarda başkasına kiralamak için gerekli [Devamı...]
Sanayi Suyunun Kaçak Olarak Satılması, delin davalı tarafından ödenmediğini öne sürmüştür. Mahkemece, dava konusu olayla ilgili olarak davacının yetkisinin bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar [Devamı...]
Bağımsız Bölümde Oturanların Komşularını Rahatsız Etmesi Ya da Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi Tahliye Nedeni Değildir, nda o kişinin ya da kişilerin bağımsız bölümden tahliyesini değil, Kat Mülkiyeti Kanunu md. 33/son’daki yaptırımın uygulanması gerekir. Tahliye hususu aynı Yasanın 24. [Devamı...]
Mal Ayrılığı Rejiminin Geçerli Olduğu Dönemde Taşınmaz Alırken Eşe Yapılmış Olan Katkı "Elden Bağış" Niteliğindedir, karşılıksız kazanma yoluyla gelen bu para, onun kişisel malı olmuştur. Davalıya ait pay “bağış” yoluyla gelen bu para ile alındığına ve davalının kişisel malı olduğuna göre, davalı [Devamı...]
Verilen Onayın Geri Alınması TMK md. 2'ye Aykırıdır, a açmaları dürüstlük kuralıyla bağdaşmaz (18. HD. 15.6.2010, 1416/9003). [Devamı...]
Bonoda Bedelsizlik İddiasının İspatı, [Devamı...]
Manevi Tazminat, a açıklandığı üzere, ne bir ceza ne de gerçek anlamda bir tazminattır. Zarar uğrayanın manevi ıstırabını bir nebze dindiren, ruhsal tahribatını onaran bir araçtır. Manevi [Devamı...]
Haksız Fiilde Failin Temerrüdü ve Faizden Sorumluluğu, inden itibaren zararın tamamı için temerrüde düşmüş sayılır. Dolayısıyla, zarar gören, gerek kısmi davaya, gerekse sonradan açtığı ek davaya veya ıslaha konu ettiği [Devamı...]
Boşanma Davasında Ziynetlerin İstenmesi, ahsilini de istediğine göre, hüküm altına alınan ziynetlerin cins, gram ve ayarları gösterilmeden toplamının değerine göre hükmedilmesi doğru değildir (2. HD. [Devamı...]
Boşanma Davasında Çalışmaya İzin Verilmemesinden Kaynaklanan Kazanç Kaybının İstenmesi, asının izin vermediğini öne sürerek, bu yüzden yoksun kaldığı kazanç kaybına karşılık maddi tazminat istemiştir. Bu talep TMK’nun 174/1 kapsamında boşanmanın eki [Devamı...]
KAZANILMIŞ HAK, nmazdaki yapıların kaba inşaatının tamamlandığı, idare mahkemesince dava konusu yapı ruhsatlarıyla tespit edilen kısım haricinde yeni yapılaşma hakkı verilmediği, bu nedenle ruhsatların kazanılmış [Devamı...]
İŞLEMİ KURAN İDARE ONU GERİ ALABİLİR, ">Fazla çalışma ücretlerinden kesilen gelir vergisinin iadesi istemiyle yapılan başvurunun Defterdarlık tarafından kabul edilerek yapılan kesintilerin davacıya ödendiği, sonrasında [Devamı...]
İDARE MAHKEMESİNDE DAVA AÇMA SÜRESİ, ">Anayasanın 125’inci ve 1602 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesinde, dava açma süresinin her çeşit işlemlerde yazılı bildirim tarihini izleyen günden itibaren [Devamı...]
Karayolları Trafik Kanunundan Doğan Hukuk Davalarında Görevli Ve Yetkili Mahkeme, e yayımlanan değişiklikle bu kanunun uygulanmasından doğan hukuk davalarında görevli ve yetkili mahkemeler yeniden belirlendi: "İşleteni veya sahibi Devlet ve diğer kamu kuruluşları [Devamı...]
Alkollü Araç Kullanmak, ol açmaz. Mahkemece nöroloji uzmanı, hukukçu ve trafik konusunda uzman bilirkişilerden oluşan kurul aracılığıyla; olayın salt alkolün etkisiyle gerçekleşip [Devamı...]
Bonoda Zamanaşımı, re üç yıllık zamanaşımı süresine tabi iseler de; söz konusu bonolar taraflar arasındaki temel borç ilişkisi yönünden yazılı delil başlangıcı olarak kabul [Devamı...]
Üye Kooperatifle İlişkisini Kesince Üyelik Sıfatı Sona Erer, üğünü yerine getirmeyen ve ilişkisini kesen davacının kooperatif ortağı olduğunun tespiti için açmış olduğu davanın MK’nın 2. Maddesi uyarınca kabul edilemeyeceği, [Devamı...]
Estetik Ameliyatı Yapılmasına İlişkin Sözleşme, öne sürerek maddi ve manevi tazminat istemiştir. Dosya kapsamından estetik ameliyat konusunda tarafların sözleştikleri anlaşılmaktadır. Tarafların sözleşme yapmaktaki asıl [Devamı...]
Müstehcen Görüntü Bulundurma, ideo görüntüleri olduğu, bir kısmının ise hayvanlarla insanların cinsel ilişkilerinin görüntülerini içerdiği, çocukların kullandığı müstehcen [Devamı...]
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi-Yolsuz Tescil, nde olup, bu yolla oluşan tapu kayıtları gerçek mülkiyet durumunu oluşturmaz. Yüklenici edimini ifa ettiği oranda şahsi hak elde edebilir ve elde ettiği hakkını [Devamı...]
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi-Alacağın Temliki-İtiraz ve Defiler, ly: Calibri; mso-fareast-language: TR; mso-ansi-language: TR; mso-bidi-language: AR-SA">Yüklenici arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesine göre kazandığı şahsi hakkını [Devamı...]
Temyiz Harcının Yatırılamaması-adil Yargılanma Hakkı, kça yüksek miktarda olan karar ve temyiz harcının yatırılmasının istenmesi ve verilen sürede yatırılmaması üzerine kanun yoluna başvuru hakkının ortadan [Devamı...]
Harici Satış Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil, kümleri uyarınca isteyebilirler. Taşınmazın güncel karşılığı talep edilmez ise de, harici satış nedeniyle ödenen bedelin uyarlama kuralları gereğince hesaplanması ve sonucuna göre [Devamı...]
Tespit Davasında Hukuksal Yarar Koşulu, rdan söz edebilmek için; bir hakkın veya hukuki durumun mevcut ve yakın bir tehlike ile tehdit edilmiş olması, bu tehdidin zarar doğurabilecek nitelikte olması, tespit [Devamı...]
Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Tahliye, iş olmasının verilen süreden sonra olup akde aykırı davranışı ortadan kaldırmayacağı gözetilmelidir. Öte yandan kiralanan kiralanma amacı dışında kullanılmaya da devam etmekte olup, [Devamı...]
İştirak Nafakası, ;ocuğa bakıyorsa, çocuğa bakan taraf velayetin nezi davasını açmadan doğrudan iştirak nafakası talebinde bulunabilir (3. HD. 11.10.2010, 14433/16126). [Devamı...]
Boşanmada Manevi Tazminat, zere boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden olmalıdır. Boşanma sebebi olarak gösterilmemiş, ancak boşanmanın kesinleşmesine kadar gerçekleşmiş sadakat [Devamı...]
CEMAAT VAKIFLARININ GAYRİMENKUL EDİNME HAKKI:, ip gerçek ve tüzel kişiler sahip olabilirler. Fransız ... Rahipleri adlı topluluk adına tapuya kayıtlıyken, açılan dava sonucu tüzel kişiliği bulunmayan ve ne Türkiye [Devamı...]
AİHM'NCE HÜKMEDİLEN TAZMİNATIN HAZİNECE ÖDENMESİ:, ersonele rücu mekanizması işletilmediği için dava yoluna başvurulduğunu, sorumlulara rücu etme konusunda idarenin takdir yetkisi bulunmadığını; maddi mağduriyetleri ödenen [Devamı...]
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NİN KESİNLEŞMİŞ HAK İHLALİ KARARLARI:, üler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmuşlardır. Anılan mahkeme, hükümlülerin yargılandığı Devlet Güvenlik Mahkemeleri'nin bağımsız ve tarafsız olmaması, savunma [Devamı...]
AVRUPA SOSYAL ŞARTI:, uml;venlik sisteminden yararlanarak böyle bir imkan sağlayamayan herkese yeterli yardımı sağlamayı ve hastalık halinde bu kişinin şartlarının gerektirdiği bakımı sağlamayı akit taraflar [Devamı...]
AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNE AYKIRILIK:, lgili davalarda, davanın taraflarının herbirinin; diğer taraf karşısında kendisini önemli ölçüde dezavantajlı konumda bırakmayacak şartlarda iddia ve savunmalarını mahkemeye [Devamı...]
TERCÜMANLIK ÜCRETİ SANIĞA YÜKLETİLEMEZ:, nığa sağlanan tercüman için ödenecek ücretin mahkumiyet halinde dahi sanığa yükletilemez (7. CD. 24.6.2003, 2478/5303). [Devamı...]
ADİL YARGILANMA HAKKINA AYKIRILIK, azlığın, taraflar arasında fark gözetmeksizin iddia ve savunmaların eşit ve karşılıklı yapıldığı dürüst bir yargılamadır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi uluslararası insan [Devamı...]
DİL BİLMEYEN SANIĞIN ÜCRETSİZ OLARAK ÇEVİRMENDEN YARARLANMA HAKKI, yardımından ücretsiz olarak yararlanmak hakkına sahiptir" hükmüne aykırı olarak mahkemece mahkum olan dil bilmeyen sanıktan çevirmenlik ücretinin alınmasına karar [Devamı...]

HIZLI ERİŞİM

Seçilmiş Mevzuat Seçilmiş Yazı ve Yargı Kararları Dilekçeler Sözleşmeler İhtarnameler İnşaat-İmar Sözlüğü İnsan Hakları Belgeleri İnsan Hakları Kararları Bilirkişi Raporları Yasal Faiz Hesabı Hukukumuzda Parasal Sınırlar Avukatlık Asgari Ücret Tablosu Önemli Yasal Süreler

KÜMELER

AYIN KONUSU YÖNETSEL YARGI YARGI DÜNYASI ANAYASA VE ANAYASA MAHKEMESİ MAKALELER AVUKATIN GÜNCELİ TBB DİSİPLİN KARARLARI FORUM PRATİK BİLGİLER RESİM VE KARİKATÜR ÖZLÜ SÖZLER ATATÜRK VE CUMHURİYET BAĞLANTILAR

HAVA TAHMİNİ

5 Günlük Hava Tahmini (İstanbul) 5 günlük hava tahmini
5 Günlük Hava Tahmini (Ankara) 5 günlük hava tahmini
5 Günlük Hava Tahmini (İzmir) 5 günlük hava tahmini Kaynak http://www.dmi.gov.tr