md. 51 içtihatları
11. HUKUK DAİRESİ
E. 2006/1602
K. 2007/5085
T. 19.3.2007
• KOOPERATİF GENEL KURUL KARARI ( Toplantıya Çağrıda Usulsüzlük İddiası - Kararın İptali )
ÖZET : Genel kurulda uygulanmaya konulmasına karar verildiğini iddia ettiği projenin imar mevzuatına uygun olup olmadığı üzerinde durularak uygun değilse, davacının kişisel haklarının hukuka aykırı olarak ihlali sonucu doğacağından dava konusu kararların yok hükmünde olacağının gözetilmesi, bu durumda, davanın bir aylık süreye tabi olmadığının muhalefet şerhi gerektirmediğinin usule uygun çağrıya rağmen davacı genel kurula gelmese de yokluğun tespitini isteyebileceğinin dikkate alınması gerekir.
KARAR :
Asıl dava ve birleşen davaya konu genel kurulda davacının, genel kurulda uygulanmaya konulmasına karar verildiğini iddia ettiği projenin imar mevzuatına uygun olup olmadığı üzerinde durularak uygun değilse, davacının kişisel haklarının hukuka aykırı olarak ihlali sonucu doğacağından dava konusu kararların yok hükmünde olacağının gözetilmesi, bu durumda, davanın bir aylık süreye tabi olmadığının muhalefet şerhi gerektirmediğinin usule uygun çağrıya rağmen davacı genel kurula gelmese de yokluğun tespitini isteyebileceğinin dikkate alınması gerekirken, bu olasılıklar üzerinde durulmaması ve tartışılmaması doğru olmamıştır.
 
11. HUKUK DAİRESİ
E. 2005/14085
K. 2007/984
T. 29.1.2007
• BÜTÇENİN GENEL KURULDA KABUL EDİLMESİ
ÖZET : Tahmini bütçenin alt kısmında su saati bağlatarak abone olmayanlara veya suyu kesilen üyelere ...milyon lira ceza uygulanacağı, ikinci kez tekrarında su veren üyenin de suyunun kesileceği, mühürleri bozanlara da ... milyon lira ceza verileceği hususları yer aldığı ve bütçe genel kurulda kabul edildiği halde genel kurul kararına dayanmadığı gerekçesiyle yönetim kurulunun bu konulara ilişkin maddelerinin iptaline karar verilmesi doğru görülmemiştir.
KARAR :
1- Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
2- Dava konusu 11.05.2003 tarihli genel kurulun 12. gündem maddesinde 2003 yılı tahmini bütçesi görüşülüp onaylanmıştır. 17.08.2004 tarihli bilirkişi raporunda da belirtildiği üzere, tahmini bütçenin alt kısmında su saati bağlatarak abone olmayanlara veya suyu kesilen üyelere 250 milyon lira ceza uygulanacağı, ikinci kez tekrarında su veren üyenin de suyunun kesileceği, mühürleri bozanlara da 250 milyon lira ceza verileceği hususları yer aldığı ve bütçe genel kurulda kabul edildiği halde genel kurul kararına dayanmadığı gerekçesiyle yönetim kurulunun bu konulara ilişkin 4 ve 8. maddelerinin iptaline karar verilmesi doğru görülmemiş, kararın bu nedenle davalı yararına bozulması gerekmiştir.
11. HUKUK DAİRESİ
E. 2004/8612
K. 2005/5042
T. 12.5.2005
• YÖNETİM KURULUNA OYBİRLİĞİ İLE YETKİ VERİLMESİ
ÖZET : Davacı, davalı kooperatif tarafından hiçbir ihbarda bulunulmadan oturduğu konutun elektriğinin kesildiğini ileri sürerek, elektriğinin açılmasına karar verilmesini istemiştir. Davalı kooperatifin yapılan genel kurul toplantısında, aidat borcu olanların borçlarını ödeyinceye kadar elektriklerinin kesilmesi konusunda yönetim kuruluna oybirliği ile yetki verilmiş olduğu anlaşılmış olup, anılan genel kurulun iptali için açılan dava sonucu mahkemece verilen red kararının temyiz edilmesi üzerine mahkeme kararının Dairemizce değişik gerekçe ile onandığı anlaşılmıştır.
Anılan genel kurulda alınan kararlar bağlayıcı olduğundan mahkemece, genel kurulda alınan kararın butlan nedeni ile geçersiz olduğu şeklindeki yazılı gerekçe ile davanın kabulüne karar verilmesi doğru değildir.
KARAR : Davacı, davalı kooperatif tarafından hiçbir ihbarda bulunulmadan oturduğu konutun elektriğinin kesildiğini ileri sürerek, elektriğinin açılmasına karar verilmesini istemiştir.
Davalı vekili,10.06.2000 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında kooperatife borcu olanların elektriklerinin kesilmesine karar verildiğini,davacının borcu nedeniyle genel kurul kararına dayalı olarak elektriğinin kesildiğini,davacının genel kurulda alınan bu karara itiraz etmediğini savunarak,davanın reddini istemiştir.
Mahkemece iddia,savunma ve tüm dosya kapsamına göre,elektrik kesilmesi suretiyle borç ödenmesini sağlamaya yönelik yaptırımın yasalara ve eşitlik kurallarına aykırı olduğu,bu yönde alınan genel kurul kararının geçersiz bulunduğu gerekçesiyle davanın kabulü ile,elektriklerin kesilmesi şeklindeki davalı müdahalesinin önlenmesine karar verilmiştir.
Dava, davacıya ait konutun elektriğinin açılması istemine ilişkindir. Davalı kooperatifin 10.06.2000 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında,aidat borcu olanların borçlarını ödeyinceye kadar elektriklerinin kesilmesi konusunda yönetim kuruluna oybirliği ile yetki verilmiş olduğu anlaşılmış olup, anılan genel kurulun iptali için açılan dava sonucu mahkemece verilen red kararının temyiz edilmesi üzerine mahkeme kararının Dairemizce değişik gerekçe ile onandığı anlaşılmıştır.Bu durumda 10.06.2000 tarihli genel kurul toplantısı ile toplantıda alınan kararlar,temyiz incelemesi sırasında butlan veya iptal nedeni olarak sayılmamış olmasına göre,anılan genel kurulda alınan kararların bağlayıcı olduğunun kabulü gerekir.Bu itibarla mahkemece,genel kurulda alınan kararın butlan nedeni ile geçersiz olduğu şeklindeki yazılı gerekçe ile davanın kabulüne karar verilmesi doğru olmadığından, kararın davalı yararına bozulması gerekmiştir.
11. HUKUK DAİRESİ
E. 2004/4743
K. 2005/1371
T. 17.2.2005
• MENFİ TESPİT VE İSTİRDAT DAVASI
ÖZET : Bilirkişi tarafından yapılan tespit davacı tarafından dava dilekçesine iddia edilmemiş ve yargılama sırasındada ileri sürülmemiş bulunmasına göre, bu tespit benimsenmek suretiyle yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.
Davacı vekilince dava yargılama sırasında istirdat istemine dönüştürülmüş olup, davalı kooperatifin tacir olmaması da gözetilerek, yasal faize hükmedilmek gerekir.
KARAR :
1- Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
2- Dava, davacının üyesi bulunduğu davalı kooperatife ihtarname tarihi itibari ile ihtarnamede belirtilen miktar kadar borçlu bulunmadığının tesbiti istemine ilişkindir.
Somut olayda, mahkemece, davalı kooperatifin 25.03.2000 tarihinde yapılan 1999 yılı olağan genel kurul kurulunda ek ödemeye ilişkin alınan kararın, 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu'nun 51 nci madde hükmüne aykırı olarak alındığı ve anılan yasa maddesi uyarınca yarıdan bir fazla oy almadığından kabul edilmiş sayılmayacağı tespitinde bulunan ve buna göre hesaplama yapan bilirkişi raporu hükme dayanak yapılmıştır. Ancak, bilirkişi tarafından yapılan bu tespit davacı tarafından dava dilekçesine iddia edilmemiş ve yargılama sırasındada ileri sürülmemiş bulunmasına göre, bu tespit benimsenmek suretiyle yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.

3- Davacı vekilinin temyizine gelince; davacı vekilince dava yargılama sırasında istirdat istemine dönüştürülmüş olup, davalı kooperatifin tacir olmaması da gözetilerek, yasal faize hükmedilmek gerekirken, yerinde olmayan yazılı gerekçelerle bu istemin reddine karar verilmiş olması doğru bulunmamıştır.

KİTAP

Av. İlker Hasan Duman
Açıklamalı-İçtihatlı
İNŞAAT HUKUKU
8. Baskı
Seçkin Yayıncılık, Mayıs 2016

YARGI HABERLERİ

İMAR PLANLARINDA HİYERARŞİK İLİŞKİ, de, nazım imar planı; varsa bölge veya çevre düzeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine, yine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen ve arazi [Devamı...]
İMAR PLANLARININ İPTALİ DAVASINDA DAVA AÇMA SÜRESİ, lanı gereken düzenleyici işlemlerde dava süresinin ilan tarihini izleyen günden itibaren başlayacağı, ancak bu işlemlerin uygulanması üzerine ilgililerin düzenleyici işlem [Devamı...]
UZLAŞMA TUTANAĞININ İPTALİ, dur. Bu işlem ise idarenin kendi iç bünyesinde yaptığı kişinin hukuki durumunda bir değişiklik meydana getirmeyen kesin ve yürütülebilir olmayan işlemdir. Kamulaştırma [Devamı...]
TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARI, rların ise İcra ve İflas Kanununun “ilamların yerine getirilmesi” hakkındaki hükümlere göre yerine getirileceği, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararlarına karşı [Devamı...]
Kooperatif Ortağı, Ödemiş Olduğu Aidatın Ayrıldığı Yıl Bilançosuna Göre Hesaplanacak Masraf Hissesi Düştükten Sonra Bakiyesini Talep Edebilir;, n ayrılan ortak, ödemiş olduğu aidatın tamamını değil, ayrıldığı yıl bilançosuna göre hesaplanacak olan masraf hissesi düşüldükten sonra bakiyesinin iadesini talep [Devamı...]
Likit Sayılması Gereken Kooperatif Aidat Alacağı Hakkında İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesi Gerekir;, ooperatife ait üye kayıt defterinde davacının ödediği meblağlar açıkça yazılmıştır. Davalı kooperatif sadece alacağın muaccel hale gelmediğini savunmuştur. Bu durum [Devamı...]
Kooperatif Eski Yöneticilerinin Kooperatifi Zarara Uğrattığı İddiasına Dayalı Tazminat Davası;, rulun bu yönde karar alması ve davanın denetçiler tarafından açılmasına bağlıdır. Fakat anılan yönteme uyulmaması durumunda davacı tarafa süre verilerek açılan [Devamı...]
Yönetim Kurulu Ve Tasfiye Kurulunun Yetkileri;, ooperatifler Kanunu'nun 55/1. maddesi aidat toplama görevinin yönetim kuruluna ait olduğunu, kooperatif ana sözleşmesinin 44/10. maddesi ise kooperatif adına dava açma ve [Devamı...]
İmar Kısıtlamalarından Doğan Davalar, [Devamı...]
Avukatın Dürüstlük Kuralına Aykırı Davranışı;, kilde fazladan avukatlık ücreti isteyemez (8. HD. 9.3.2015, 5221/5534).  [Devamı...]
Tespite İlişkin Kararlar İcraya Konulamaz;, lir (8. HD. 8.9.2014, 23863/14838).  [Devamı...]
Acele Kamulaştırmada Acelelik Halinin Değerlendirilmesi, ele kamulaştırılacak taşınmazlar açıklıkla gösterilmek suretiyle acele kamulaştırmanın kapsamı ve çerçevesinin belirlenmesi, acelelik halinin dışındaki durumlar için [Devamı...]
Katkı Payı Davasında Zamanaşımı, t olaya yeni Medeni Kanunda yer alan zamanaşımı kuralları uygulanmaksızın mal rejimi ve Borçlar Kanunu’nun genel hükümleri dikkate alınarak çözüm [Devamı...]
Vadeden Sonra Ciro Alacağın Temlikidir, (12. HD. 19.1.2010, 19566/934). [Devamı...]
Bonoda Zamanaşımı, ; yıldır (12. HD. 17.3.2009, 25557/5658). [Devamı...]
Sözleşmeye Aykırılıktan Kiracının Tahliyesi, lığın giderilmesinin istenmesi gerekir. Kiralanan yerin açık şekilde fena kullanılması durumunda ihtar gönderilmesine gerek yoktur (6. HD. 2.11.2010, 7891/11974). [Devamı...]
Kararın Yalnız Boşanma Hükmünün Kesinleşmiş Olması, uml;re, nafaka ve tazminat alacağı kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın takibe konulabilir hale gelmiştir (HGK. 22.10.2002, 656/638). [Devamı...]
Kiralanan Yerin Boşaltıldığının İspatı ve Geriye Kalan Ayların Kirasında Kiracının Sorumluluğu, nundan önce boşaltan kiracı geri kalan sürenin kira parsından sorumlu olur. Ancak kiralayan da zararın artmaması ve taşınmazı aynı koşullarda başkasına kiralamak için gerekli [Devamı...]
Sanayi Suyunun Kaçak Olarak Satılması, delin davalı tarafından ödenmediğini öne sürmüştür. Mahkemece, dava konusu olayla ilgili olarak davacının yetkisinin bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar [Devamı...]
Bağımsız Bölümde Oturanların Komşularını Rahatsız Etmesi Ya da Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi Tahliye Nedeni Değildir, nda o kişinin ya da kişilerin bağımsız bölümden tahliyesini değil, Kat Mülkiyeti Kanunu md. 33/son’daki yaptırımın uygulanması gerekir. Tahliye hususu aynı Yasanın 24. [Devamı...]
Mal Ayrılığı Rejiminin Geçerli Olduğu Dönemde Taşınmaz Alırken Eşe Yapılmış Olan Katkı "Elden Bağış" Niteliğindedir, karşılıksız kazanma yoluyla gelen bu para, onun kişisel malı olmuştur. Davalıya ait pay “bağış” yoluyla gelen bu para ile alındığına ve davalının kişisel malı olduğuna göre, davalı [Devamı...]
Verilen Onayın Geri Alınması TMK md. 2'ye Aykırıdır, a açmaları dürüstlük kuralıyla bağdaşmaz (18. HD. 15.6.2010, 1416/9003). [Devamı...]
Bonoda Bedelsizlik İddiasının İspatı, [Devamı...]
Manevi Tazminat, a açıklandığı üzere, ne bir ceza ne de gerçek anlamda bir tazminattır. Zarar uğrayanın manevi ıstırabını bir nebze dindiren, ruhsal tahribatını onaran bir araçtır. Manevi [Devamı...]
Haksız Fiilde Failin Temerrüdü ve Faizden Sorumluluğu, inden itibaren zararın tamamı için temerrüde düşmüş sayılır. Dolayısıyla, zarar gören, gerek kısmi davaya, gerekse sonradan açtığı ek davaya veya ıslaha konu ettiği [Devamı...]
Boşanma Davasında Ziynetlerin İstenmesi, ahsilini de istediğine göre, hüküm altına alınan ziynetlerin cins, gram ve ayarları gösterilmeden toplamının değerine göre hükmedilmesi doğru değildir (2. HD. [Devamı...]
Boşanma Davasında Çalışmaya İzin Verilmemesinden Kaynaklanan Kazanç Kaybının İstenmesi, asının izin vermediğini öne sürerek, bu yüzden yoksun kaldığı kazanç kaybına karşılık maddi tazminat istemiştir. Bu talep TMK’nun 174/1 kapsamında boşanmanın eki [Devamı...]
KAZANILMIŞ HAK, nmazdaki yapıların kaba inşaatının tamamlandığı, idare mahkemesince dava konusu yapı ruhsatlarıyla tespit edilen kısım haricinde yeni yapılaşma hakkı verilmediği, bu nedenle ruhsatların kazanılmış [Devamı...]
İŞLEMİ KURAN İDARE ONU GERİ ALABİLİR, ">Fazla çalışma ücretlerinden kesilen gelir vergisinin iadesi istemiyle yapılan başvurunun Defterdarlık tarafından kabul edilerek yapılan kesintilerin davacıya ödendiği, sonrasında [Devamı...]
İDARE MAHKEMESİNDE DAVA AÇMA SÜRESİ, ">Anayasanın 125’inci ve 1602 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesinde, dava açma süresinin her çeşit işlemlerde yazılı bildirim tarihini izleyen günden itibaren [Devamı...]
Karayolları Trafik Kanunundan Doğan Hukuk Davalarında Görevli Ve Yetkili Mahkeme, e yayımlanan değişiklikle bu kanunun uygulanmasından doğan hukuk davalarında görevli ve yetkili mahkemeler yeniden belirlendi: "İşleteni veya sahibi Devlet ve diğer kamu kuruluşları [Devamı...]
Alkollü Araç Kullanmak, ol açmaz. Mahkemece nöroloji uzmanı, hukukçu ve trafik konusunda uzman bilirkişilerden oluşan kurul aracılığıyla; olayın salt alkolün etkisiyle gerçekleşip [Devamı...]
Bonoda Zamanaşımı, re üç yıllık zamanaşımı süresine tabi iseler de; söz konusu bonolar taraflar arasındaki temel borç ilişkisi yönünden yazılı delil başlangıcı olarak kabul [Devamı...]
Üye Kooperatifle İlişkisini Kesince Üyelik Sıfatı Sona Erer, üğünü yerine getirmeyen ve ilişkisini kesen davacının kooperatif ortağı olduğunun tespiti için açmış olduğu davanın MK’nın 2. Maddesi uyarınca kabul edilemeyeceği, [Devamı...]
Estetik Ameliyatı Yapılmasına İlişkin Sözleşme, öne sürerek maddi ve manevi tazminat istemiştir. Dosya kapsamından estetik ameliyat konusunda tarafların sözleştikleri anlaşılmaktadır. Tarafların sözleşme yapmaktaki asıl [Devamı...]
Müstehcen Görüntü Bulundurma, ideo görüntüleri olduğu, bir kısmının ise hayvanlarla insanların cinsel ilişkilerinin görüntülerini içerdiği, çocukların kullandığı müstehcen [Devamı...]
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi-Yolsuz Tescil, nde olup, bu yolla oluşan tapu kayıtları gerçek mülkiyet durumunu oluşturmaz. Yüklenici edimini ifa ettiği oranda şahsi hak elde edebilir ve elde ettiği hakkını [Devamı...]
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi-Alacağın Temliki-İtiraz ve Defiler, ly: Calibri; mso-fareast-language: TR; mso-ansi-language: TR; mso-bidi-language: AR-SA">Yüklenici arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesine göre kazandığı şahsi hakkını [Devamı...]
Temyiz Harcının Yatırılamaması-adil Yargılanma Hakkı, kça yüksek miktarda olan karar ve temyiz harcının yatırılmasının istenmesi ve verilen sürede yatırılmaması üzerine kanun yoluna başvuru hakkının ortadan [Devamı...]
Harici Satış Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil, kümleri uyarınca isteyebilirler. Taşınmazın güncel karşılığı talep edilmez ise de, harici satış nedeniyle ödenen bedelin uyarlama kuralları gereğince hesaplanması ve sonucuna göre [Devamı...]
Tespit Davasında Hukuksal Yarar Koşulu, rdan söz edebilmek için; bir hakkın veya hukuki durumun mevcut ve yakın bir tehlike ile tehdit edilmiş olması, bu tehdidin zarar doğurabilecek nitelikte olması, tespit [Devamı...]
Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Tahliye, iş olmasının verilen süreden sonra olup akde aykırı davranışı ortadan kaldırmayacağı gözetilmelidir. Öte yandan kiralanan kiralanma amacı dışında kullanılmaya da devam etmekte olup, [Devamı...]
İştirak Nafakası, ;ocuğa bakıyorsa, çocuğa bakan taraf velayetin nezi davasını açmadan doğrudan iştirak nafakası talebinde bulunabilir (3. HD. 11.10.2010, 14433/16126). [Devamı...]
Boşanmada Manevi Tazminat, zere boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden olmalıdır. Boşanma sebebi olarak gösterilmemiş, ancak boşanmanın kesinleşmesine kadar gerçekleşmiş sadakat [Devamı...]
CEMAAT VAKIFLARININ GAYRİMENKUL EDİNME HAKKI:, ip gerçek ve tüzel kişiler sahip olabilirler. Fransız ... Rahipleri adlı topluluk adına tapuya kayıtlıyken, açılan dava sonucu tüzel kişiliği bulunmayan ve ne Türkiye [Devamı...]
AİHM'NCE HÜKMEDİLEN TAZMİNATIN HAZİNECE ÖDENMESİ:, ersonele rücu mekanizması işletilmediği için dava yoluna başvurulduğunu, sorumlulara rücu etme konusunda idarenin takdir yetkisi bulunmadığını; maddi mağduriyetleri ödenen [Devamı...]
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NİN KESİNLEŞMİŞ HAK İHLALİ KARARLARI:, üler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmuşlardır. Anılan mahkeme, hükümlülerin yargılandığı Devlet Güvenlik Mahkemeleri'nin bağımsız ve tarafsız olmaması, savunma [Devamı...]
AVRUPA SOSYAL ŞARTI:, uml;venlik sisteminden yararlanarak böyle bir imkan sağlayamayan herkese yeterli yardımı sağlamayı ve hastalık halinde bu kişinin şartlarının gerektirdiği bakımı sağlamayı akit taraflar [Devamı...]
AHİM ÖNÜNDE YAPILAN SULH ANLAŞMASI İİK'NIN BELİRTTİĞİ ANLAMDA İLAM SAYILMAZ:, ilişkin kararına dayanarak Dışişleri Bakanlığı aleyhine ilamlı icra takibine geçmiş, takibe mercii nezdinde borçlu vekilince şikayet edilmiştir. İlamlı icra yoluna başvuru için [Devamı...]
AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNE AYKIRILIK:, lgili davalarda, davanın taraflarının herbirinin; diğer taraf karşısında kendisini önemli ölçüde dezavantajlı konumda bırakmayacak şartlarda iddia ve savunmalarını mahkemeye [Devamı...]
TERCÜMANLIK ÜCRETİ SANIĞA YÜKLETİLEMEZ:, nığa sağlanan tercüman için ödenecek ücretin mahkumiyet halinde dahi sanığa yükletilemez (7. CD. 24.6.2003, 2478/5303). [Devamı...]
ADİL YARGILANMA HAKKINA AYKIRILIK, azlığın, taraflar arasında fark gözetmeksizin iddia ve savunmaların eşit ve karşılıklı yapıldığı dürüst bir yargılamadır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi uluslararası insan [Devamı...]
DİL BİLMEYEN SANIĞIN ÜCRETSİZ OLARAK ÇEVİRMENDEN YARARLANMA HAKKI, yardımından ücretsiz olarak yararlanmak hakkına sahiptir" hükmüne aykırı olarak mahkemece mahkum olan dil bilmeyen sanıktan çevirmenlik ücretinin alınmasına karar [Devamı...]
AHİM'in KESİNLEŞEN KARARI, in kararına ilişkin AHİM 2. Dairesinin kesinleşen kararı nedeniyle 2577 sayılı Yasa'nın 53/1-ı maddesi uyarınca yargılamanın yenilenmesi isteminin kabulü ile dava konusu işlemin iptali gerekir [Devamı...]

HIZLI ERİŞİM

Seçilmiş Mevzuat Seçilmiş Yazı ve Yargı Kararları Dilekçeler Sözleşmeler İhtarnameler İnşaat-İmar Sözlüğü İnsan Hakları Belgeleri İnsan Hakları Kararları Bilirkişi Raporları Yasal Faiz Hesabı Hukukumuzda Parasal Sınırlar Avukatlık Asgari Ücret Tablosu Önemli Yasal Süreler

KÜMELER

AYIN KONUSU YÖNETSEL YARGI YARGI DÜNYASI ANAYASA VE ANAYASA MAHKEMESİ MAKALELER AVUKATIN GÜNCELİ TBB DİSİPLİN KARARLARI FORUM PRATİK BİLGİLER RESİM VE KARİKATÜR ÖZLÜ SÖZLER ATATÜRK VE CUMHURİYET BAĞLANTILAR

HAVA TAHMİNİ

5 Günlük Hava Tahmini (İstanbul) 5 günlük hava tahmini
5 Günlük Hava Tahmini (Ankara) 5 günlük hava tahmini
5 Günlük Hava Tahmini (İzmir) 5 günlük hava tahmini Kaynak http://www.dmi.gov.tr