Yükleniciden Bağımsız Bölüm Satın Alan Kişilerin Satış Bedelini Arsa Sahibinden İsteyebilirler mi?

 KARTAL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

 
BİRLEŞTİRME İSTEKLİDİR
 
DAVACI                    :  E.K.
VEKİLİ                                   : …………..
                                    
DAVALI                     :1-) …. İnşaat
                                         
                                    2-) M.G.
                                          
KONUSU                  : ALACAK
Harcın Temeli         : 175.000,00 TL
AÇIKLAMA               :
I-) TARAFLARIN KONUMLARI
A-) DAVALILARIN KONUMU
1-) Davalılardan M.G.’nin ARSA SAHİBİ, İns. İnşaat’ın YÜKLENİCİ olarak yer aldığı Kat Karşılığı İnşaat Ve Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Üsküdar 7. Noterliğinin 16.05.2006 tarih ve 23677 yevmiye numarasıyla akdedilmiştir.
2-) Bu sözleşmenin konusu, davalı M.G’ye ait, (…) tapu bilgilerinde kayıtlı arsa üzerinde projesine ve imar mevzuatına uygun inşaat yapmaktır.
3-) Paylaşımda % 38 arsa sahibine, % 62 yükleniciye verilecektir.
4-) Davalı M.G., öbür davalı İns. İnşaat aleyhine bir dava açarak Sözleşmenin Geriye Etkili Olarak bozulmasını istemiştir. Davaya bakan Kartal 3. Asliye Hukuk Mahkemesi 2009/38-632 esas sayısıyla sözleşmenin geriye etkili olarak bozulmasına karar vermiştir.
5-) Davalı M.G., İnşaat Sözleşmesinin geriye etkili olarak bozulması için açtığı dava karara bağlandıktan sonra, Kartal 3 Asliye Hukuk Mahkemesinin 2012/333 esasında kayıtlı yeni bir dava açarak,  yüklenici ve onun daire sattığı kişiler aleyhine tapu iptal ve tescil talep etmiştir. Bu dava, görülmektedir.
B-) Davacının Konumu
Davacı, İns. İnşaat ile yaptığı Konut Satış Sözleşmesi ile, kat irtifakı kurulmuş, (tapu bilgilerinde kayıtlı) arsa üzerinde yapılacak binadan, A 2 Blok 1. Normal Katta 5 Nolu bağımsız bölümü tapudan satın almıştır.
Sözleşmede satış bedeli 175.000 TL gösterilmiştir.
II-) SORUNUN ORTAYA KONULMASI
A-) Yüklenici, Kartal Asliye 3. Hukuk Mahkemesi 2009/38-632 esas sayısıyla sözleşmenin geriye etkili olarak bozulmasına neden olmuştur.
B-) Yüklenicinin maddi durumu inşaatın devamına imkan vermemiştir.
C-) Davalı M.G’nin açtığı, Kartal 3 Asliye Hukuk Mahkemesinin 2012/333 esasında kayıtlı tapu iptal ve tescil davasında yüklenici İns. İnşaatı savunma yapmamış, örneğin inşaatın tamamlanma oranına göre hesap edilecek iş bedelini talep etmemiştir. Yüklenicinin bu davada iş bedelini (yani, tasfiyeyi) talep etmeme ihtimali yüksektir. Zira, yüklenicinin daire sattığı kişilerden satış bedelini fazlasıyla aldığından, tapunun iptal edilmesinden zararlı çıkmayacaktır. Zararlı çıkacak olan yüklenicinin daire sattığı insanlardır. Zira onlar, yüklenicinin arsa sahibine karşı edimini yerine getirmemesi yüzünden, hem tapuları ellerinden alınmakta, hem de yükleniciye ödedikleri satış bedelinden yoksun kalmaktadırlar. Yüklenicinin maddi durumu ödeme yapmaya uygun bulunmadığından, davacının satış bedelinin iadesini sağlayamama riski çok yüksektir.
D-) Yerleşik yazılı hukuk kurallarına göre, davacı, arsa sahibine dava açarak, yükleniciye ödediği paranın inşaatta kullanıldığını, sözleşme bozulmakla onun malvarlığında bir değer olarak kalacağını belirterek, bunu arsa sahibinden isteyemeyecektir. Bu durumu bildiğimiz için, bu davada yükleniciye ödediğimiz parayı arsa sahibi/davalı M.G’den istememekteyiz.
 
III-) TALEBİMİZ
A-) Tapu İptal ve Tescil Davasında âkidimiz yüklenici İns. İnşaat tasfiye (tamamlanma oranına göre yapılan imalatın bedelini) istemediğinden ve arsa sahibi M.G.’ye karşı da (yükleniciye ödediğimiz) satış bedelini isteyemeyeceğimizden, aşağıdaki gerekçelerle bu davayı açmak zorunluluğu doğmuştur:
1.     Satış bedelinin iadesi için yüklenici aleyhine Kadıköy 5. İcra Müdürlüğünün 2012/12760 esas sayısında kayıtlı icra takibi başlatarak, 175.000,00 TL asıl alacak + 34.952,05 TL işlemiş faiz + 13.000,00 TL cezai şart= 222.952,05 TL para istedik. Takip talebi kesinleşti. Haciz girişimleri sonuçsuz kaldı. Hatta M.G’ye de haciz ihbarnamesi gönderilmiş ise de, verilen cevapta “borçluların nezdimizde herhangi bir hak ve alacağına rastlanmadığından haciz talebiniz yerine getirilememiştir.” denilmiştir.
2.     Davacı ile İns. İnşaatı arasında yapılan sözleşme geçerli olduğundan 5 nolu bağımsız bölümün bu davanın açıldığı tarihteki değerinin, mahkemenin bunu uygun bulmaması durumunda denkleştirici adalet ilkelerine göre hesap edilmesini,
3.     Yüklenici İns. İnşaatın talep etmediği tasfiyenin yapılmasını, başka bir anlatımla, inşaatta tamamlanma oranına göre gerçekleşen imalatın dava tarihindeki değerinin hesap edilmesini,
4.     Yüklenicinin hakkı olup ona verilmesi gereken bu tasfiye artığının (hak edilen imalat değerinin) yükleniciye verilmemesini,
5.     Bu tasfiye artığından davacının yükleniciden olan alacağı ayrılarak (indirilerek) davacıya ödenmesine karar verilmesini istiyoruz.
IV-) Bu davada, davalı M.G. ile davacı arasında bir sözleşme bulunmadığının farkındayız. Arsa sahibi M.G.’nin bu davada davalı olarak yer almasının nedeni, yükleniciye ödediğimiz parayı ondan istemek değildir; tam tersine,
A-) Yüklenicinin alacağı belirlenirken arsa sahibinin da bulunması, sav ve savunmasının alınması gerekmektedir.
B-) Yüklenici ile arsa sahibi arasında gizli bir anlaşma yapılarak, davacı bertaraf edilmiş olabilir.
C-) Yüklenici, tapuların iptalinden sonra, bağımsız bölümleri satarken alacağını fazlasıyla almış olduğundan, satış bedelini yani sözleşmenin ve inşaatın tasfiyesini talep etme ihtiyacı bulunmamaktadır.
Bu durumda yükleniciden bağımsız bölüm satın alanlar her yönden risk altında bulunmaktadırlar.
            V-) Davalı M.G., istediğimiz parayı kendi malvarlığından vermeyecektir. O, mahkemece sözleşmenin ve inşaatın tasfiyesi sonunda yüklenicinin hakkı olarak belirlenen paranın içinden verecektir. Kendi malvarlığından vermeyeceğinden, aleyhine dava açılmaya sebebiyet verilmiş kişi sayılmayacak, avukatlık ücreti ve yargılama giderlerinden sorumlu tutulmayacaktır. Onun davalı gösterilmesi tamamen usuli zorunluluktan kaynaklanmıştır.
SONUÇ: 
1.     İşbu davanın, davalı M.G. tarafından açılan ve tapu iptal ve tescile ilişkin bulunan Kartal 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2012/333 esas sayılı görülmekte olan davayla BİRLEŞTİRİLMESİNE,
2.     Kartal 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2012/333 esas sayılı görülmekte olan davanın –talep gibi- tapunun iptaliyle sonuçlanacağı anlaşıldığından, bu durumda;
a.     Öbür davalı/yüklenici İns. İnşaat ile yaptığım daire satış sözleşmesinde dairenin bedeli olarak gösterilen bedelin yükleniciden alınması için yaptığımız icra takibi kesinleşmiş olmakla birlikte, bu rakama tarafların itiraz etmesi veya mahkemenin kabul etmemesi durumunda, davacının ödediği satış bedeli olan 175.000,00 TL’nin dava tarihi itibarıyla alım gücünün hesaplanmasını, hesap yapılırken sözleşme geçerli olduğundan dairenin dava tarihindeki değerinin gözetilmesini,
b.     Kartal 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2012/333 esas sayılı görülmekte olan davada davalı yüklenici, tapuların iptalinden sonra, iptal edilen tapular arsa sahibine döndükten sonra, sözleşmenin ve inşaatın tasfiyesi kapsamında yapılan imalat bedelini talep etmediğinden, bu tasfiyenin yapılmasına, davalı yüklenici İnsaş İnşaat Yatırım ve Ticaret Anonim Şirketi’nin hak ettiği imalat bedelinin tespitine,
c.      Yüklenicinin hak ettiği imalat bedelinden, açtığımız bu davada tespit edilen alacağının ayrılarak davacıya ödenmesine,
3.     Davalı M.G.’nin davada yer almasının sözleşme ve inşaat tasfiye edilirken iddia ve savunmasının alınması ile tespit edilen tasfiye artığının yükleniciye verilmemesi, mahkemece belirlenecek davacı alacağının davacıya verilmesiyle sınırlı olduğundan, yine davalının yapacağı ödemeyi kendi malvarlığından değil yüklenicinin malvarlığından yapacağından, davanın açılmasına yol açmış sayılmaması ve yargılama giderlerinden sorumlu tutulmamasına,
4.     Kadıköy 5. İcra Müdürlüğünün 2012/12760 Esas sayılı dosyasının istenmesine,
5.     Tapu kaydı, kat karşılığı inşaat sözleşmesi, konut satış sözleşmesi, 2012/333 esas sayılı dosya, keşif ve bilirkişi incelemesi ile benzerlerinden oluşan delillerimizin toplanmasına,
6.     Yargılama giderlerinin davalı İns. İnşaatından alınmasına,
Karar verilmesini arz ederim. 26.11.2012
 
DAVACI VEKİLİ
 

KİTAP

Av. İlker Hasan Duman
Açıklamalı-İçtihatlı
İNŞAAT HUKUKU
9. Baskı
Seçkin Yayıncılık, 2019

YARGI HABERLERİ

PARSELASYON İŞLEMLERİ UYGULAMA İMAR PLANINA GÖRE YAPILACAKTIR, diyelere ait bulunan yerlerle birleştirmeye, bunları yeniden imar planına uygun ada veya parsellere ayırmaya, müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine [Devamı...]
ŞERHİN TERKİNİ, karşı ileri sürülebilir (TMK. Md. 1009). Şerhin sağladığı etki, kişisel hakkın kaynaklandığı borç ilişkisinden doğan yükümlülüğün, taşınmaz mülkiyetine [Devamı...]
YÜKLENİCİNİN AMACI: KÂR, ın elde edilemediği, bazen yıllarca devam eden iş sonunda başa baş bir sonuca ulaşıldığı, hata işletmenin büyük zararlara uğradığı, daima görülen ve duyulan hallerdendir. Başlanan [Devamı...]
Nama İfaya İzin, arar verilebilmesi için direnim koşulu bulunmalıdır. Yargıç istem üzerine konusunda uzman bilirkişi yardımı ile keşif yaparak eksik bırakılan veya bozuk yapılmış olan iş kalemleri [Devamı...]
Yapı Kullanma İzni-Teslim-İbra, uml;zenlenen plan ve projesine uygun biçimde tamamlayıp (sözleşmede kararlaştırılmış ise yapı kullanma iznini alarak) teslim etmektir. Dairelerin teslimi yapı kullanma izni alınması [Devamı...]
Yöneticinin Yüklenici Aleyhine Dava Açması, uuml;klenicinin, yapımını üstlendiği inşaattaki ayıplı ve eksik işlerin giderilmesi için yüklenici hakkında dava açılmasını sağlamak amacıyla apartman yöneticisine kat [Devamı...]
Kâr Payı Hesabı, mel alınarak, sözleşmede kararlaştırılmışsa sözleşme fiyatlarıyla, kararlaştırılmamış ise serbest piyasa rayiçleriyle, yapılmayan iş bedelinin, iş hiç yapılmamışsa tamamı [Devamı...]
Geçersiz sözleşmeye dayalı gecikme tazminatı ve ceza koşulu istenemez, l;zleşmesi yapılmak suretiyle geçerli hale getirilmeyen sözleşmeye dayalı olarak sözleşmenin tarafı olan arsa sahibince geçersiz sözleşmeye dayanılarak gecikme tazminatı [Devamı...]
Fazla İmalat Bedelinin İstenebilmesinin Koşulları, , kural olarak sözleşmede kararlaştırılandan fazla ve daha kaliteli malzeme kullanarak yaptığı işler bedelini, yapılan bu fazla işlerin ve kullanılan kaliteli malzemelerin arsa sahiplerinin [Devamı...]
İMAR PLANLARINDA HİYERARŞİK İLİŞKİ, de, nazım imar planı; varsa bölge veya çevre düzeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine, yine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen ve arazi [Devamı...]
İMAR PLANLARININ İPTALİ DAVASINDA DAVA AÇMA SÜRESİ, lanı gereken düzenleyici işlemlerde dava süresinin ilan tarihini izleyen günden itibaren başlayacağı, ancak bu işlemlerin uygulanması üzerine ilgililerin düzenleyici işlem [Devamı...]
UZLAŞMA TUTANAĞININ İPTALİ, dur. Bu işlem ise idarenin kendi iç bünyesinde yaptığı kişinin hukuki durumunda bir değişiklik meydana getirmeyen kesin ve yürütülebilir olmayan işlemdir. Kamulaştırma [Devamı...]
TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARI, rların ise İcra ve İflas Kanununun “ilamların yerine getirilmesi” hakkındaki hükümlere göre yerine getirileceği, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararlarına karşı [Devamı...]
Kooperatif Ortağı, Ödemiş Olduğu Aidatın Ayrıldığı Yıl Bilançosuna Göre Hesaplanacak Masraf Hissesi Düştükten Sonra Bakiyesini Talep Edebilir;, n ayrılan ortak, ödemiş olduğu aidatın tamamını değil, ayrıldığı yıl bilançosuna göre hesaplanacak olan masraf hissesi düşüldükten sonra bakiyesinin iadesini talep [Devamı...]
Likit Sayılması Gereken Kooperatif Aidat Alacağı Hakkında İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesi Gerekir;, ooperatife ait üye kayıt defterinde davacının ödediği meblağlar açıkça yazılmıştır. Davalı kooperatif sadece alacağın muaccel hale gelmediğini savunmuştur. Bu durum [Devamı...]
Kooperatif Eski Yöneticilerinin Kooperatifi Zarara Uğrattığı İddiasına Dayalı Tazminat Davası;, rulun bu yönde karar alması ve davanın denetçiler tarafından açılmasına bağlıdır. Fakat anılan yönteme uyulmaması durumunda davacı tarafa süre verilerek açılan [Devamı...]
Yönetim Kurulu Ve Tasfiye Kurulunun Yetkileri;, ooperatifler Kanunu'nun 55/1. maddesi aidat toplama görevinin yönetim kuruluna ait olduğunu, kooperatif ana sözleşmesinin 44/10. maddesi ise kooperatif adına dava açma ve [Devamı...]
İmar Kısıtlamalarından Doğan Davalar, [Devamı...]
Avukatın Dürüstlük Kuralına Aykırı Davranışı;, kilde fazladan avukatlık ücreti isteyemez (8. HD. 9.3.2015, 5221/5534).  [Devamı...]
Tespite İlişkin Kararlar İcraya Konulamaz;, lir (8. HD. 8.9.2014, 23863/14838).  [Devamı...]
Acele Kamulaştırmada Acelelik Halinin Değerlendirilmesi, ele kamulaştırılacak taşınmazlar açıklıkla gösterilmek suretiyle acele kamulaştırmanın kapsamı ve çerçevesinin belirlenmesi, acelelik halinin dışındaki durumlar için [Devamı...]
Katkı Payı Davasında Zamanaşımı, t olaya yeni Medeni Kanunda yer alan zamanaşımı kuralları uygulanmaksızın mal rejimi ve Borçlar Kanunu’nun genel hükümleri dikkate alınarak çözüm [Devamı...]
Vadeden Sonra Ciro Alacağın Temlikidir, (12. HD. 19.1.2010, 19566/934). [Devamı...]
Bonoda Zamanaşımı, ; yıldır (12. HD. 17.3.2009, 25557/5658). [Devamı...]
Sözleşmeye Aykırılıktan Kiracının Tahliyesi, lığın giderilmesinin istenmesi gerekir. Kiralanan yerin açık şekilde fena kullanılması durumunda ihtar gönderilmesine gerek yoktur (6. HD. 2.11.2010, 7891/11974). [Devamı...]
Kararın Yalnız Boşanma Hükmünün Kesinleşmiş Olması, uml;re, nafaka ve tazminat alacağı kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın takibe konulabilir hale gelmiştir (HGK. 22.10.2002, 656/638). [Devamı...]
Kiralanan Yerin Boşaltıldığının İspatı ve Geriye Kalan Ayların Kirasında Kiracının Sorumluluğu, nundan önce boşaltan kiracı geri kalan sürenin kira parsından sorumlu olur. Ancak kiralayan da zararın artmaması ve taşınmazı aynı koşullarda başkasına kiralamak için gerekli [Devamı...]
Sanayi Suyunun Kaçak Olarak Satılması, delin davalı tarafından ödenmediğini öne sürmüştür. Mahkemece, dava konusu olayla ilgili olarak davacının yetkisinin bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar [Devamı...]
Bağımsız Bölümde Oturanların Komşularını Rahatsız Etmesi Ya da Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi Tahliye Nedeni Değildir, nda o kişinin ya da kişilerin bağımsız bölümden tahliyesini değil, Kat Mülkiyeti Kanunu md. 33/son’daki yaptırımın uygulanması gerekir. Tahliye hususu aynı Yasanın 24. [Devamı...]
Mal Ayrılığı Rejiminin Geçerli Olduğu Dönemde Taşınmaz Alırken Eşe Yapılmış Olan Katkı "Elden Bağış" Niteliğindedir, karşılıksız kazanma yoluyla gelen bu para, onun kişisel malı olmuştur. Davalıya ait pay “bağış” yoluyla gelen bu para ile alındığına ve davalının kişisel malı olduğuna göre, davalı [Devamı...]
Verilen Onayın Geri Alınması TMK md. 2'ye Aykırıdır, a açmaları dürüstlük kuralıyla bağdaşmaz (18. HD. 15.6.2010, 1416/9003). [Devamı...]
Bonoda Bedelsizlik İddiasının İspatı, [Devamı...]
Manevi Tazminat, a açıklandığı üzere, ne bir ceza ne de gerçek anlamda bir tazminattır. Zarar uğrayanın manevi ıstırabını bir nebze dindiren, ruhsal tahribatını onaran bir araçtır. Manevi [Devamı...]
Haksız Fiilde Failin Temerrüdü ve Faizden Sorumluluğu, inden itibaren zararın tamamı için temerrüde düşmüş sayılır. Dolayısıyla, zarar gören, gerek kısmi davaya, gerekse sonradan açtığı ek davaya veya ıslaha konu ettiği [Devamı...]
Boşanma Davasında Ziynetlerin İstenmesi, ahsilini de istediğine göre, hüküm altına alınan ziynetlerin cins, gram ve ayarları gösterilmeden toplamının değerine göre hükmedilmesi doğru değildir (2. HD. [Devamı...]
Boşanma Davasında Çalışmaya İzin Verilmemesinden Kaynaklanan Kazanç Kaybının İstenmesi, asının izin vermediğini öne sürerek, bu yüzden yoksun kaldığı kazanç kaybına karşılık maddi tazminat istemiştir. Bu talep TMK’nun 174/1 kapsamında boşanmanın eki [Devamı...]
KAZANILMIŞ HAK, nmazdaki yapıların kaba inşaatının tamamlandığı, idare mahkemesince dava konusu yapı ruhsatlarıyla tespit edilen kısım haricinde yeni yapılaşma hakkı verilmediği, bu nedenle ruhsatların kazanılmış [Devamı...]
İŞLEMİ KURAN İDARE ONU GERİ ALABİLİR, ">Fazla çalışma ücretlerinden kesilen gelir vergisinin iadesi istemiyle yapılan başvurunun Defterdarlık tarafından kabul edilerek yapılan kesintilerin davacıya ödendiği, sonrasında [Devamı...]
İDARE MAHKEMESİNDE DAVA AÇMA SÜRESİ, ">Anayasanın 125’inci ve 1602 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesinde, dava açma süresinin her çeşit işlemlerde yazılı bildirim tarihini izleyen günden itibaren [Devamı...]
Karayolları Trafik Kanunundan Doğan Hukuk Davalarında Görevli Ve Yetkili Mahkeme, e yayımlanan değişiklikle bu kanunun uygulanmasından doğan hukuk davalarında görevli ve yetkili mahkemeler yeniden belirlendi: "İşleteni veya sahibi Devlet ve diğer kamu kuruluşları [Devamı...]
Alkollü Araç Kullanmak, ol açmaz. Mahkemece nöroloji uzmanı, hukukçu ve trafik konusunda uzman bilirkişilerden oluşan kurul aracılığıyla; olayın salt alkolün etkisiyle gerçekleşip [Devamı...]
Bonoda Zamanaşımı, re üç yıllık zamanaşımı süresine tabi iseler de; söz konusu bonolar taraflar arasındaki temel borç ilişkisi yönünden yazılı delil başlangıcı olarak kabul [Devamı...]
Üye Kooperatifle İlişkisini Kesince Üyelik Sıfatı Sona Erer, üğünü yerine getirmeyen ve ilişkisini kesen davacının kooperatif ortağı olduğunun tespiti için açmış olduğu davanın MK’nın 2. Maddesi uyarınca kabul edilemeyeceği, [Devamı...]
Estetik Ameliyatı Yapılmasına İlişkin Sözleşme, öne sürerek maddi ve manevi tazminat istemiştir. Dosya kapsamından estetik ameliyat konusunda tarafların sözleştikleri anlaşılmaktadır. Tarafların sözleşme yapmaktaki asıl [Devamı...]
Müstehcen Görüntü Bulundurma, ideo görüntüleri olduğu, bir kısmının ise hayvanlarla insanların cinsel ilişkilerinin görüntülerini içerdiği, çocukların kullandığı müstehcen [Devamı...]
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi-Yolsuz Tescil, nde olup, bu yolla oluşan tapu kayıtları gerçek mülkiyet durumunu oluşturmaz. Yüklenici edimini ifa ettiği oranda şahsi hak elde edebilir ve elde ettiği hakkını [Devamı...]
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi-Alacağın Temliki-İtiraz ve Defiler, ly: Calibri; mso-fareast-language: TR; mso-ansi-language: TR; mso-bidi-language: AR-SA">Yüklenici arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesine göre kazandığı şahsi hakkını [Devamı...]
Temyiz Harcının Yatırılamaması-adil Yargılanma Hakkı, kça yüksek miktarda olan karar ve temyiz harcının yatırılmasının istenmesi ve verilen sürede yatırılmaması üzerine kanun yoluna başvuru hakkının ortadan [Devamı...]
Harici Satış Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil, kümleri uyarınca isteyebilirler. Taşınmazın güncel karşılığı talep edilmez ise de, harici satış nedeniyle ödenen bedelin uyarlama kuralları gereğince hesaplanması ve sonucuna göre [Devamı...]
Tespit Davasında Hukuksal Yarar Koşulu, rdan söz edebilmek için; bir hakkın veya hukuki durumun mevcut ve yakın bir tehlike ile tehdit edilmiş olması, bu tehdidin zarar doğurabilecek nitelikte olması, tespit [Devamı...]
Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Tahliye, iş olmasının verilen süreden sonra olup akde aykırı davranışı ortadan kaldırmayacağı gözetilmelidir. Öte yandan kiralanan kiralanma amacı dışında kullanılmaya da devam etmekte olup, [Devamı...]
İştirak Nafakası, ;ocuğa bakıyorsa, çocuğa bakan taraf velayetin nezi davasını açmadan doğrudan iştirak nafakası talebinde bulunabilir (3. HD. 11.10.2010, 14433/16126). [Devamı...]
Boşanmada Manevi Tazminat, zere boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden olmalıdır. Boşanma sebebi olarak gösterilmemiş, ancak boşanmanın kesinleşmesine kadar gerçekleşmiş sadakat [Devamı...]
CEMAAT VAKIFLARININ GAYRİMENKUL EDİNME HAKKI:, ip gerçek ve tüzel kişiler sahip olabilirler. Fransız ... Rahipleri adlı topluluk adına tapuya kayıtlıyken, açılan dava sonucu tüzel kişiliği bulunmayan ve ne Türkiye [Devamı...]
AİHM'NCE HÜKMEDİLEN TAZMİNATIN HAZİNECE ÖDENMESİ:, ersonele rücu mekanizması işletilmediği için dava yoluna başvurulduğunu, sorumlulara rücu etme konusunda idarenin takdir yetkisi bulunmadığını; maddi mağduriyetleri ödenen [Devamı...]
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NİN KESİNLEŞMİŞ HAK İHLALİ KARARLARI:, üler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmuşlardır. Anılan mahkeme, hükümlülerin yargılandığı Devlet Güvenlik Mahkemeleri'nin bağımsız ve tarafsız olmaması, savunma [Devamı...]
AVRUPA SOSYAL ŞARTI:, uml;venlik sisteminden yararlanarak böyle bir imkan sağlayamayan herkese yeterli yardımı sağlamayı ve hastalık halinde bu kişinin şartlarının gerektirdiği bakımı sağlamayı akit taraflar [Devamı...]
AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNE AYKIRILIK:, lgili davalarda, davanın taraflarının herbirinin; diğer taraf karşısında kendisini önemli ölçüde dezavantajlı konumda bırakmayacak şartlarda iddia ve savunmalarını mahkemeye [Devamı...]
TERCÜMANLIK ÜCRETİ SANIĞA YÜKLETİLEMEZ:, nığa sağlanan tercüman için ödenecek ücretin mahkumiyet halinde dahi sanığa yükletilemez (7. CD. 24.6.2003, 2478/5303). [Devamı...]
ADİL YARGILANMA HAKKINA AYKIRILIK, azlığın, taraflar arasında fark gözetmeksizin iddia ve savunmaların eşit ve karşılıklı yapıldığı dürüst bir yargılamadır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi uluslararası insan [Devamı...]
DİL BİLMEYEN SANIĞIN ÜCRETSİZ OLARAK ÇEVİRMENDEN YARARLANMA HAKKI, yardımından ücretsiz olarak yararlanmak hakkına sahiptir" hükmüne aykırı olarak mahkemece mahkum olan dil bilmeyen sanıktan çevirmenlik ücretinin alınmasına karar [Devamı...]

HIZLI ERİŞİM

Seçilmiş Mevzuat Seçilmiş Yazı ve Yargı Kararları Dilekçeler Sözleşmeler İhtarnameler İnşaat-İmar Sözlüğü İnsan Hakları Belgeleri İnsan Hakları Kararları Bilirkişi Raporları Yasal Faiz Hesabı Hukukumuzda Parasal Sınırlar Avukatlık Asgari Ücret Tablosu Önemli Yasal Süreler

KÜMELER

AYIN KONUSU YÖNETSEL YARGI YARGI DÜNYASI ANAYASA VE ANAYASA MAHKEMESİ MAKALELER AVUKATIN GÜNCELİ TBB DİSİPLİN KARARLARI FORUM PRATİK BİLGİLER RESİM VE KARİKATÜR ÖZLÜ SÖZLER ATATÜRK VE CUMHURİYET BAĞLANTILAR

HAVA TAHMİNİ

5 Günlük Hava Tahmini (İstanbul) 5 günlük hava tahmini
5 Günlük Hava Tahmini (Ankara) 5 günlük hava tahmini
5 Günlük Hava Tahmini (İzmir) 5 günlük hava tahmini Kaynak http://www.dmi.gov.tr