DEPREM DANIŞTAY [36]

AFET YÖNETMELİĞİNE GÖRE YAPTIRILAN KONUTLARDA HAK SAHİBİ OLMANIN ŞARTLARI ( Aynı Yerde Hasarsız Başka Eve Sahip Olmama Koşulu - Yazlık Evin Bu Kapsama Girmemesi )

BİLİRKİŞİ TESPİTLERİ ( Ulaşılan Sonuç Arasında Uyumsuzluk - Raporun Sadece Sonuç Kısmının Dikkate Alınarak Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırılığı )

DEPREM FELAKETİNDEN ETKİLENEN MÜKELLEF ( Mücbir Sebep - Defter ve Belgelerin İncelemeye Sevkedilememesi )

DEPREM NEDENİYLE HAK SAHİPLİĞİ BAŞVURUSUNUN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ TALEBİ ( Dava Açma Süresi ve Başlangıcı )

DEPREM NEDENİYLE HASAR ( İlk Hasar Tespit İşleminde Belirlenen Hasar Durumunun Daha Sonra Meydana Gelen Artçı Depremler Sonucu Değişmesi Halinde Hak Sahipliğinin Bu Son Hasar Durumuna Göre Belirlenmesi Gerektiği

DEPREM NEDENİYLE OLUŞTUĞU İLERİ SÜRÜLEN ZARARIN TAZMİNİ ( Zararın İdarenin Üzerine Düşen Görev ve Yükümlülüğü Gereği Gibi Yerine Getirmemesinden Kaynaklandığından Davanın Süresi İçerisinde Açılıp Açılmadığının İncelenmesi Gerektiği )

DEPREM NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ ( Zararın İdarenin Hareketsiz Kalmasından Kaynaklandığı Göz Önünde Bulundurulduğunda Dava Açma Süresinin 13. Madde Uyarınca Hesaplanması Gerektiği )

DEPREM NEDENİYLE VERGİ BORÇLARININ ERTELENMESİ ( Mücbir Sebeplerin Varlığı - Deprem Bölgesinde Bulunan İşyerlerinin Zarar Görmüş Olması ve Vergi Borçlarının Deprem Bölgesindeki İşyerlerine Ait Olması )

DEPREM NEDENİYLE YAKINLARININ VEFATI ( Davacının Manevi Tazminat Talebiyle Açtığı Davada Zarar İle Kamu Hizmeti/Arama-Kurtarma Arasında Nedensellik Bağı Kurulamadığından İdarenin Tazmin Yükümlülüğünden Söz Edilemeyeceği )

DEPREM REHABİLİTASYON VE YENİDEN YAPILANMA PROJESİ ( Yükümlünün İnşaat İşi Nedeniyle Yüklendiği ve İndirim Konusu Yapamadığı KDV'nin İadesinin Mümkün Olmaması )

DEPREM SONRASI KURTARMA FAALİYETLERİNİN VE KOORDİNASYON ÇALIŞMALARININ YETERSİZLİĞİ ( Manevi Tazminat - Olumsuz Eylem/Olayda İdarenin Hareketsizliğinin Söz Konusu Olması )

DEPREM SONRASI VERGİ ERTELEMESİ ( Ertelemenin Depremden Sonra Doğan Vergi Borçlarını Kapsayacağı )

DEPREM SONUCU ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARINDA AĞIR HASAR GÖREN BİNA MALİKLERİ ( Kalıcı Konut Tahsisi Talep Edebilecekleri )

DEPREM SONUCU OLUŞAN ZARAR

DEPREM VE BENZERİ DOĞAL AFETLER ( İdare Tarafından Yükümlüler Lehine Olarak Getirilen Mücbir Sebep Halinin İdare Lehine ve İdareyi de Kapsayacak Şekilde Uygulanamayacağı )

DEPREMDE ANNE VE BABALARINI KAYBEDEN KÜÇÜKLERİN HAK SAHİPLİĞİ ( İdarece İlan Edilen Sürede Başvuramamaları - Vasi Atandıktan Sonra Yaptıkları Başvurunun Kabulü Gerektiği/Hukuken Geçerli Mazeret )

DEPREMDE CAMİ MİNARESİNİN KONUT ÜZERİNE YIKILMASI ( Uğranıldığı İleri Sürülen Zararın Tazmini İstemiyle Açılan Davada Zarar İdarenin "Olumsuz Eyleminden" Kaynaklandığından Davanın Süresinde Açılıp Açılmadığının Hesaplanması Gerektiği )

DEPREMDE GÖÇÜK ALTINDA KALARAK ÖLEN ASKER KİŞİNİN HAK SAHİPLERİNİN TAZMİNAT TALEBİ ( Manevi Tazminata Faiz Yürütülmesi Gereği - Karşı Tarafa Yüklenen Avukatlık Ücretine KDV Eklenemeyeceği )

DEPREMDE MALVARLIĞININ %10' DAN FAZLASINI KAYBETTİĞİNİ BEYAN EDEN BELEDİYE ( Yol Köprü Park Bahçe Gibi Kamu Hizmetine Tahsisli Taşınmazlar İçin Yapılması Gereken Masrafları Mal Varlığındaki Kayıp Olarak Dikkate Alamayacağı )

DEPREMDE ZARAR GÖRENLERİN VERGİ BORÇLARI VE CEZALARI ( Terkini Hakkında Kanundan Yararlanan Yükümlülerin Yasadan Yararlanma Koşullarını Taşımadığı - Vergi ve Cezaların İlgilisinden Aranmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )

DEPREMDEN HASAR GÖREN FABRİKA BİNASININ HASARLI BÖLÜMLERİNİN YENİDEN İNŞASI ( Harç İstisnası - Tapu Harcı )

DEPREMDEN ÖNCE TERK EDİLEN KONUT ( Hak Sahibi Kabul Edilmek - Fiilen İkamet Ediliyor Olmasının Gerekmediği/Hasar Görmüş Olmasının Yeterli Olduğu )

DEPREMİN MÜCBİR SEBEP OLARAK GÖSTERİLMESİ ( Vergi Borçlarının Ertelenmesi - Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Raporlarıyla İsbat - Mücbir Sebep Nedeniyle Ödenmeyen Vergi Borclarının Vadesinin 7.8.1999-1.11.1999 Arasında Olması Gerektiği )

HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Depremzedelerin Hak Sahibi Olabilmek İçin İdareye Başvurmalarında - İki Aylık Başvuru Süresinin Hak Düşürücü Süre Niteliği Taşımadığı/İlgililerin İleri Sürdüğü Mazeretlerin de Dikkate Alınması Gereği )

HAK SAHİPLİĞİ BAŞVURUSU ( Depremde Ağır Hasar - Davacıya Veraseten İntikal Eden ve Oturmadığı Taşınmazdan Dolayı Hissesi Oranında Kabulü Gereği )

HAK SAHİPLİĞİ KARARI ( Gereğince Adına Tahsis Edilen Konutu Mahalli Bir Gazetede Yapılan İlan Tarihinden İtibaren 45 Gün İçinde Teslim Almayan Davacıya Ayrıca Tebligat Kanunu Hükümleri Uyarınca Tebligat Yapılmasının Gerekmediği )

HASAR TESPİT İŞLEMİNİN İPTALİ İÇİN KİRACININ AÇTIĞI DAVA ( Deprem Nedeniyle Oluşan - Davanın Sonucu Mülk Sahibini Etkileyeceğinden Davanın İhbar Edilerek Davaya Katılımının Sağlanması Gerektiği )

HASARSIZ BİR BAŞKA EVİ BULUNDUĞU GEREKÇESİYLE AFET KONUTLARINDAN YARARLANDIRILMAYAN DAVACI ( Hak Sahibi Olduğunun Tesbiti Talebi - Davalı İdarenin Davacıya Ait İkinci Bir Hasarsız Ev Bulunduğunu Belgeleyememesi )

İDARENİN OLUMSUZ EYLEMİNDEN KAYNAKLANAN ZARAR ( Deprem Nedeniyle Oluştuğu İleri Sürülen - Tazmini İstemiyle Açılan Dava/Süresi İçerisinde Açılıp Açılmadığının Değerlendirilmesi Gereği )

İŞYERİNİN DEPREMDE YIKILMASI NEDENİYLE YAPILACAK YARDIMLARDAN YARARLANDIRILMA TALEBİ ( Yıkılan İşyerinde Paydaş Olan Davacının Sağlam Bir İşyerinde de Paydaş Olmasının Hak Sahipliğine Etki Etmeyeceği )

MÜCBİR SEBEBİN VARLIĞINI VE ETKİLENİLDİĞİNİN İSBATI

MÜCBİR SEBEP ( Depremin Mücbir Sebep Olarak Gösterilmesi - Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca Somut Tesbit Yapılmış Olması - Ödenmeyen Vergi Borç Vadelerinin 17.8.1999-01.11.1999 Tarihleri Arasında Olması )

MÜCBİR SEBEP NEDENİYLE BEYANNAME VE VERGİ VERMEKTEN MUAFİYET VE KAPSAMI ( Kanuni İş Merkezi İstanbul'da Üretim Yeri Kocaelinde Bulunan Yükümlü Şirketin Depremde )

MÜCBİR SEBEPLERİN VARLIĞI ( Depremin Mücbir Sebep Olması Durumu - Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca Tesbit Yapılmış Olması - Kamu Borç Vadesinin 17.8.1999-1.11.1999 Tarihleri Arasında Olması Gerektiği )

VERGİ BORÇLARININ ERTELENMESİ TALEBİ ( Mücbir Sebeplerin Varlığı - Depremin Mücbir Sebep Olması Durumu - Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın Hasar Tesbit Raporunun Olması Gerektiği )

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ ( Verilmeden Önce İlgililerden Bu Bina İnşaatı İşyerlerinden Dolayı Kuruma Borçlarının Bulunmadığına Dair Kurumca Düzenlenmiş Bir Belgenin İstenmesinin Zorunlu Olduğu )

KİTAP

Av. İlker Hasan Duman
Açıklamalı-İçtihatlı
İNŞAAT HUKUKU
9. Baskı
Seçkin Yayıncılık, 2019

YARGI HABERLERİ

PARSELASYON İŞLEMLERİ UYGULAMA İMAR PLANINA GÖRE YAPILACAKTIR, diyelere ait bulunan yerlerle birleştirmeye, bunları yeniden imar planına uygun ada veya parsellere ayırmaya, müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine [Devamı...]
ŞERHİN TERKİNİ, karşı ileri sürülebilir (TMK. Md. 1009). Şerhin sağladığı etki, kişisel hakkın kaynaklandığı borç ilişkisinden doğan yükümlülüğün, taşınmaz mülkiyetine [Devamı...]
YÜKLENİCİNİN AMACI: KÂR, ın elde edilemediği, bazen yıllarca devam eden iş sonunda başa baş bir sonuca ulaşıldığı, hata işletmenin büyük zararlara uğradığı, daima görülen ve duyulan hallerdendir. Başlanan [Devamı...]
Nama İfaya İzin, arar verilebilmesi için direnim koşulu bulunmalıdır. Yargıç istem üzerine konusunda uzman bilirkişi yardımı ile keşif yaparak eksik bırakılan veya bozuk yapılmış olan iş kalemleri [Devamı...]
Yapı Kullanma İzni-Teslim-İbra, uml;zenlenen plan ve projesine uygun biçimde tamamlayıp (sözleşmede kararlaştırılmış ise yapı kullanma iznini alarak) teslim etmektir. Dairelerin teslimi yapı kullanma izni alınması [Devamı...]
Yöneticinin Yüklenici Aleyhine Dava Açması, uuml;klenicinin, yapımını üstlendiği inşaattaki ayıplı ve eksik işlerin giderilmesi için yüklenici hakkında dava açılmasını sağlamak amacıyla apartman yöneticisine kat [Devamı...]
Kâr Payı Hesabı, mel alınarak, sözleşmede kararlaştırılmışsa sözleşme fiyatlarıyla, kararlaştırılmamış ise serbest piyasa rayiçleriyle, yapılmayan iş bedelinin, iş hiç yapılmamışsa tamamı [Devamı...]
Geçersiz sözleşmeye dayalı gecikme tazminatı ve ceza koşulu istenemez, l;zleşmesi yapılmak suretiyle geçerli hale getirilmeyen sözleşmeye dayalı olarak sözleşmenin tarafı olan arsa sahibince geçersiz sözleşmeye dayanılarak gecikme tazminatı [Devamı...]
Fazla İmalat Bedelinin İstenebilmesinin Koşulları, , kural olarak sözleşmede kararlaştırılandan fazla ve daha kaliteli malzeme kullanarak yaptığı işler bedelini, yapılan bu fazla işlerin ve kullanılan kaliteli malzemelerin arsa sahiplerinin [Devamı...]
İMAR PLANLARINDA HİYERARŞİK İLİŞKİ, de, nazım imar planı; varsa bölge veya çevre düzeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine, yine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen ve arazi [Devamı...]
İMAR PLANLARININ İPTALİ DAVASINDA DAVA AÇMA SÜRESİ, lanı gereken düzenleyici işlemlerde dava süresinin ilan tarihini izleyen günden itibaren başlayacağı, ancak bu işlemlerin uygulanması üzerine ilgililerin düzenleyici işlem [Devamı...]
UZLAŞMA TUTANAĞININ İPTALİ, dur. Bu işlem ise idarenin kendi iç bünyesinde yaptığı kişinin hukuki durumunda bir değişiklik meydana getirmeyen kesin ve yürütülebilir olmayan işlemdir. Kamulaştırma [Devamı...]
TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARI, rların ise İcra ve İflas Kanununun “ilamların yerine getirilmesi” hakkındaki hükümlere göre yerine getirileceği, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararlarına karşı [Devamı...]
Kooperatif Ortağı, Ödemiş Olduğu Aidatın Ayrıldığı Yıl Bilançosuna Göre Hesaplanacak Masraf Hissesi Düştükten Sonra Bakiyesini Talep Edebilir;, n ayrılan ortak, ödemiş olduğu aidatın tamamını değil, ayrıldığı yıl bilançosuna göre hesaplanacak olan masraf hissesi düşüldükten sonra bakiyesinin iadesini talep [Devamı...]
Likit Sayılması Gereken Kooperatif Aidat Alacağı Hakkında İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesi Gerekir;, ooperatife ait üye kayıt defterinde davacının ödediği meblağlar açıkça yazılmıştır. Davalı kooperatif sadece alacağın muaccel hale gelmediğini savunmuştur. Bu durum [Devamı...]
Kooperatif Eski Yöneticilerinin Kooperatifi Zarara Uğrattığı İddiasına Dayalı Tazminat Davası;, rulun bu yönde karar alması ve davanın denetçiler tarafından açılmasına bağlıdır. Fakat anılan yönteme uyulmaması durumunda davacı tarafa süre verilerek açılan [Devamı...]
Yönetim Kurulu Ve Tasfiye Kurulunun Yetkileri;, ooperatifler Kanunu'nun 55/1. maddesi aidat toplama görevinin yönetim kuruluna ait olduğunu, kooperatif ana sözleşmesinin 44/10. maddesi ise kooperatif adına dava açma ve [Devamı...]
İmar Kısıtlamalarından Doğan Davalar, [Devamı...]
Avukatın Dürüstlük Kuralına Aykırı Davranışı;, kilde fazladan avukatlık ücreti isteyemez (8. HD. 9.3.2015, 5221/5534).  [Devamı...]
Tespite İlişkin Kararlar İcraya Konulamaz;, lir (8. HD. 8.9.2014, 23863/14838).  [Devamı...]
Acele Kamulaştırmada Acelelik Halinin Değerlendirilmesi, ele kamulaştırılacak taşınmazlar açıklıkla gösterilmek suretiyle acele kamulaştırmanın kapsamı ve çerçevesinin belirlenmesi, acelelik halinin dışındaki durumlar için [Devamı...]
Katkı Payı Davasında Zamanaşımı, t olaya yeni Medeni Kanunda yer alan zamanaşımı kuralları uygulanmaksızın mal rejimi ve Borçlar Kanunu’nun genel hükümleri dikkate alınarak çözüm [Devamı...]
Vadeden Sonra Ciro Alacağın Temlikidir, (12. HD. 19.1.2010, 19566/934). [Devamı...]
Bonoda Zamanaşımı, ; yıldır (12. HD. 17.3.2009, 25557/5658). [Devamı...]
Sözleşmeye Aykırılıktan Kiracının Tahliyesi, lığın giderilmesinin istenmesi gerekir. Kiralanan yerin açık şekilde fena kullanılması durumunda ihtar gönderilmesine gerek yoktur (6. HD. 2.11.2010, 7891/11974). [Devamı...]
Kararın Yalnız Boşanma Hükmünün Kesinleşmiş Olması, uml;re, nafaka ve tazminat alacağı kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın takibe konulabilir hale gelmiştir (HGK. 22.10.2002, 656/638). [Devamı...]
Kiralanan Yerin Boşaltıldığının İspatı ve Geriye Kalan Ayların Kirasında Kiracının Sorumluluğu, nundan önce boşaltan kiracı geri kalan sürenin kira parsından sorumlu olur. Ancak kiralayan da zararın artmaması ve taşınmazı aynı koşullarda başkasına kiralamak için gerekli [Devamı...]
Sanayi Suyunun Kaçak Olarak Satılması, delin davalı tarafından ödenmediğini öne sürmüştür. Mahkemece, dava konusu olayla ilgili olarak davacının yetkisinin bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar [Devamı...]
Bağımsız Bölümde Oturanların Komşularını Rahatsız Etmesi Ya da Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi Tahliye Nedeni Değildir, nda o kişinin ya da kişilerin bağımsız bölümden tahliyesini değil, Kat Mülkiyeti Kanunu md. 33/son’daki yaptırımın uygulanması gerekir. Tahliye hususu aynı Yasanın 24. [Devamı...]
Mal Ayrılığı Rejiminin Geçerli Olduğu Dönemde Taşınmaz Alırken Eşe Yapılmış Olan Katkı "Elden Bağış" Niteliğindedir, karşılıksız kazanma yoluyla gelen bu para, onun kişisel malı olmuştur. Davalıya ait pay “bağış” yoluyla gelen bu para ile alındığına ve davalının kişisel malı olduğuna göre, davalı [Devamı...]
Verilen Onayın Geri Alınması TMK md. 2'ye Aykırıdır, a açmaları dürüstlük kuralıyla bağdaşmaz (18. HD. 15.6.2010, 1416/9003). [Devamı...]
Bonoda Bedelsizlik İddiasının İspatı, [Devamı...]
Manevi Tazminat, a açıklandığı üzere, ne bir ceza ne de gerçek anlamda bir tazminattır. Zarar uğrayanın manevi ıstırabını bir nebze dindiren, ruhsal tahribatını onaran bir araçtır. Manevi [Devamı...]
Haksız Fiilde Failin Temerrüdü ve Faizden Sorumluluğu, inden itibaren zararın tamamı için temerrüde düşmüş sayılır. Dolayısıyla, zarar gören, gerek kısmi davaya, gerekse sonradan açtığı ek davaya veya ıslaha konu ettiği [Devamı...]
Boşanma Davasında Ziynetlerin İstenmesi, ahsilini de istediğine göre, hüküm altına alınan ziynetlerin cins, gram ve ayarları gösterilmeden toplamının değerine göre hükmedilmesi doğru değildir (2. HD. [Devamı...]
Boşanma Davasında Çalışmaya İzin Verilmemesinden Kaynaklanan Kazanç Kaybının İstenmesi, asının izin vermediğini öne sürerek, bu yüzden yoksun kaldığı kazanç kaybına karşılık maddi tazminat istemiştir. Bu talep TMK’nun 174/1 kapsamında boşanmanın eki [Devamı...]
KAZANILMIŞ HAK, nmazdaki yapıların kaba inşaatının tamamlandığı, idare mahkemesince dava konusu yapı ruhsatlarıyla tespit edilen kısım haricinde yeni yapılaşma hakkı verilmediği, bu nedenle ruhsatların kazanılmış [Devamı...]
İŞLEMİ KURAN İDARE ONU GERİ ALABİLİR, ">Fazla çalışma ücretlerinden kesilen gelir vergisinin iadesi istemiyle yapılan başvurunun Defterdarlık tarafından kabul edilerek yapılan kesintilerin davacıya ödendiği, sonrasında [Devamı...]
İDARE MAHKEMESİNDE DAVA AÇMA SÜRESİ, ">Anayasanın 125’inci ve 1602 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesinde, dava açma süresinin her çeşit işlemlerde yazılı bildirim tarihini izleyen günden itibaren [Devamı...]
Karayolları Trafik Kanunundan Doğan Hukuk Davalarında Görevli Ve Yetkili Mahkeme, e yayımlanan değişiklikle bu kanunun uygulanmasından doğan hukuk davalarında görevli ve yetkili mahkemeler yeniden belirlendi: "İşleteni veya sahibi Devlet ve diğer kamu kuruluşları [Devamı...]
Alkollü Araç Kullanmak, ol açmaz. Mahkemece nöroloji uzmanı, hukukçu ve trafik konusunda uzman bilirkişilerden oluşan kurul aracılığıyla; olayın salt alkolün etkisiyle gerçekleşip [Devamı...]
Bonoda Zamanaşımı, re üç yıllık zamanaşımı süresine tabi iseler de; söz konusu bonolar taraflar arasındaki temel borç ilişkisi yönünden yazılı delil başlangıcı olarak kabul [Devamı...]
Üye Kooperatifle İlişkisini Kesince Üyelik Sıfatı Sona Erer, üğünü yerine getirmeyen ve ilişkisini kesen davacının kooperatif ortağı olduğunun tespiti için açmış olduğu davanın MK’nın 2. Maddesi uyarınca kabul edilemeyeceği, [Devamı...]
Estetik Ameliyatı Yapılmasına İlişkin Sözleşme, öne sürerek maddi ve manevi tazminat istemiştir. Dosya kapsamından estetik ameliyat konusunda tarafların sözleştikleri anlaşılmaktadır. Tarafların sözleşme yapmaktaki asıl [Devamı...]
Müstehcen Görüntü Bulundurma, ideo görüntüleri olduğu, bir kısmının ise hayvanlarla insanların cinsel ilişkilerinin görüntülerini içerdiği, çocukların kullandığı müstehcen [Devamı...]
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi-Yolsuz Tescil, nde olup, bu yolla oluşan tapu kayıtları gerçek mülkiyet durumunu oluşturmaz. Yüklenici edimini ifa ettiği oranda şahsi hak elde edebilir ve elde ettiği hakkını [Devamı...]
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi-Alacağın Temliki-İtiraz ve Defiler, ly: Calibri; mso-fareast-language: TR; mso-ansi-language: TR; mso-bidi-language: AR-SA">Yüklenici arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesine göre kazandığı şahsi hakkını [Devamı...]
Temyiz Harcının Yatırılamaması-adil Yargılanma Hakkı, kça yüksek miktarda olan karar ve temyiz harcının yatırılmasının istenmesi ve verilen sürede yatırılmaması üzerine kanun yoluna başvuru hakkının ortadan [Devamı...]
Harici Satış Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil, kümleri uyarınca isteyebilirler. Taşınmazın güncel karşılığı talep edilmez ise de, harici satış nedeniyle ödenen bedelin uyarlama kuralları gereğince hesaplanması ve sonucuna göre [Devamı...]
Tespit Davasında Hukuksal Yarar Koşulu, rdan söz edebilmek için; bir hakkın veya hukuki durumun mevcut ve yakın bir tehlike ile tehdit edilmiş olması, bu tehdidin zarar doğurabilecek nitelikte olması, tespit [Devamı...]
Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Tahliye, iş olmasının verilen süreden sonra olup akde aykırı davranışı ortadan kaldırmayacağı gözetilmelidir. Öte yandan kiralanan kiralanma amacı dışında kullanılmaya da devam etmekte olup, [Devamı...]
İştirak Nafakası, ;ocuğa bakıyorsa, çocuğa bakan taraf velayetin nezi davasını açmadan doğrudan iştirak nafakası talebinde bulunabilir (3. HD. 11.10.2010, 14433/16126). [Devamı...]
Boşanmada Manevi Tazminat, zere boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden olmalıdır. Boşanma sebebi olarak gösterilmemiş, ancak boşanmanın kesinleşmesine kadar gerçekleşmiş sadakat [Devamı...]
CEMAAT VAKIFLARININ GAYRİMENKUL EDİNME HAKKI:, ip gerçek ve tüzel kişiler sahip olabilirler. Fransız ... Rahipleri adlı topluluk adına tapuya kayıtlıyken, açılan dava sonucu tüzel kişiliği bulunmayan ve ne Türkiye [Devamı...]
AİHM'NCE HÜKMEDİLEN TAZMİNATIN HAZİNECE ÖDENMESİ:, ersonele rücu mekanizması işletilmediği için dava yoluna başvurulduğunu, sorumlulara rücu etme konusunda idarenin takdir yetkisi bulunmadığını; maddi mağduriyetleri ödenen [Devamı...]
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NİN KESİNLEŞMİŞ HAK İHLALİ KARARLARI:, üler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmuşlardır. Anılan mahkeme, hükümlülerin yargılandığı Devlet Güvenlik Mahkemeleri'nin bağımsız ve tarafsız olmaması, savunma [Devamı...]
AVRUPA SOSYAL ŞARTI:, uml;venlik sisteminden yararlanarak böyle bir imkan sağlayamayan herkese yeterli yardımı sağlamayı ve hastalık halinde bu kişinin şartlarının gerektirdiği bakımı sağlamayı akit taraflar [Devamı...]
AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNE AYKIRILIK:, lgili davalarda, davanın taraflarının herbirinin; diğer taraf karşısında kendisini önemli ölçüde dezavantajlı konumda bırakmayacak şartlarda iddia ve savunmalarını mahkemeye [Devamı...]
TERCÜMANLIK ÜCRETİ SANIĞA YÜKLETİLEMEZ:, nığa sağlanan tercüman için ödenecek ücretin mahkumiyet halinde dahi sanığa yükletilemez (7. CD. 24.6.2003, 2478/5303). [Devamı...]
ADİL YARGILANMA HAKKINA AYKIRILIK, azlığın, taraflar arasında fark gözetmeksizin iddia ve savunmaların eşit ve karşılıklı yapıldığı dürüst bir yargılamadır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi uluslararası insan [Devamı...]
DİL BİLMEYEN SANIĞIN ÜCRETSİZ OLARAK ÇEVİRMENDEN YARARLANMA HAKKI, yardımından ücretsiz olarak yararlanmak hakkına sahiptir" hükmüne aykırı olarak mahkemece mahkum olan dil bilmeyen sanıktan çevirmenlik ücretinin alınmasına karar [Devamı...]

HIZLI ERİŞİM

Seçilmiş Mevzuat Seçilmiş Yazı ve Yargı Kararları Dilekçeler Sözleşmeler İhtarnameler İnşaat-İmar Sözlüğü İnsan Hakları Belgeleri İnsan Hakları Kararları Bilirkişi Raporları Yasal Faiz Hesabı Hukukumuzda Parasal Sınırlar Avukatlık Asgari Ücret Tablosu Önemli Yasal Süreler

KÜMELER

AYIN KONUSU YÖNETSEL YARGI YARGI DÜNYASI ANAYASA VE ANAYASA MAHKEMESİ MAKALELER AVUKATIN GÜNCELİ TBB DİSİPLİN KARARLARI FORUM PRATİK BİLGİLER RESİM VE KARİKATÜR ÖZLÜ SÖZLER ATATÜRK VE CUMHURİYET BAĞLANTILAR

HAVA TAHMİNİ

5 Günlük Hava Tahmini (İstanbul) 5 günlük hava tahmini
5 Günlük Hava Tahmini (Ankara) 5 günlük hava tahmini
5 Günlük Hava Tahmini (İzmir) 5 günlük hava tahmini Kaynak http://www.dmi.gov.tr